Tư tưởng tam quyền phân lập trong triết học khai

25 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử xã hội lồi người trải qua hình thái kinh tế xã hội khác nhau, đánh dấu nấc thang phát triển nhà nước pháp luật Nhưng thời kỳ nhà nước đời phát triển, nhà nước đời mâu thuẫn xã hội khơng thể điều hòa Trong trình phát triển, hình thức nhà nước có vai trò lịch sử định Bởi vì, vai trò nhà nước quan trọng việc điều chỉnh mối quan hệ xã hội, thi hành luật lệ buộc công dân phải tuân thủ Có thể khẳng định tồn nhà nước vô quan trọng, cần thiết để trì trật tự quản lí xã hội Nhưng, quan trọng cần thiết tính hiệu lực, hiệu mà mang lại cho xã hội Để thực tốt vai trò mình, nhà nước phải thực thi tính pháp quyền cách đầy đủ để chống lại lạm quyền tùy tiện quản lý, điều hành hoạt động máy nhà nước Điều cần thể rõ mặt lí luận thực tiễn nhà nước Pháp quyền Tam quyền phân lập lý thuyết trị pháp lý có ý nghĩa quan trọng lí luận thực tiễn trị giới So với tư tưởng trị chế độ chuyên chế độc tài, lý thuyết tam quyền phân lập coi tư tưởng thời đại, đánh dấu chuyển biến từ việc sử dụng “quyền lực dã man” xã hội chuyên chế sang việc thực thi quyền lực văn minh xã hội dân chủ Sự hình thành phát triển lý thuyết gắn liền với trình đấu tranh cho bình đẳng, tự tiến xã hội, hướng đến xác lập mối quan hệ pháp luật quyền lực, cá nhân cộng đồng, công dân nhà nước, nhằm đảm bảo tính hiệu cao việc thực thi quyền lực Chính vậy, tư tưởng tam quyền phân lập coi tất yếu khách quan nhà nước dân chủ, điều kiện đảm bảo cho giá trị tự phát huy, tiêu chí đánh giá tồn phát triển nhà nước pháp quyền, nơi nhân dân giữ vai trò tối thượng Việt Nam bắt đầu cơng đổi tồn diện đất nước từ năm 1986, với mục đích phục vụ nhiệm vụ cấp bách mà Đảng ta vạch là: Tăng cường máy nhà nước, cải tiến tổ chức hoạt động để nâng cao hiệu quản lý nó, tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước quan tâm nghiên cứu để hiểu rõ nội dung, ý nghĩa để vận dụng vào việc tổ chức máy Nhà nước ta mức độ phù hợp Yêu cầu nhà nước pháp quyền phải có phân chia quyền lực quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, nhằm tạo độc lập hiệu hoạt động cao cho quan nhà nước Đồng thời, phải có chế thực kiểm soát quyền lực lẫn hợp tác với quan nhà nước để qua vừa hạn chế lạm dụng quyền lực, bảo vệ lợi ích hợp pháp chủ thể Với mong muốn góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu giá trị tư tưởng Tam quyền phân lập triết học khai sáng, đồng thời vận dụng giá trị vào xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lựa chọn đề tài: “Tư tưởng tam quyền phân lập triết học khai sáng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu giá trị tư tưởng tam quyền phân lập triết học khai sáng, luận văn vận dụng giá trị tiến vào xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu nhà nước tam quyền phân lập triết học khai sáng - Những giá trị tư tưởng tam quyền phân lập triết học khai sáng qua số nhà triết học tiêu biểu - Những giá trị tư tưởng tam quyền phân lập tham khảo vào xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn vào nghiên cứu tư tưởng tam quyền phân lập triết học thời kỳ khai sáng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề chủ yếu tư tưởng tam quyền phân lập triết học thời kỳ khai sáng; từ đó, rút giá trị vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận luận văn Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đồng thời tiếp cận quan điểm Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp: phân tích, tổng hợp, lịch sử cụ thể; kết hợp phương pháp: so sánh, trừu tượng hóa, thống kê Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Luận văn góp phần vào việc nhận thức rõ ý nghĩa giá trị tư tưởng tam quyền phân lập triết học khai sáng để từ vận dụng hạt nhân hợp lý công xây dựng Nhà nước ta giai đoạn - Các giá trị đề xuất luận văn nghiên cứu vận dụng vào trình xây dựng hồn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Luận văn dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trường, lớp, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương 5 Tổng quan lịch sử nghiên cứu * Nhóm nghiên cứu nguồn gốc, chất nhà nước tam quyền phân lập xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Nhóm nghiên cứu đặc trưng, cách thức tổ chức máy nhà nước, giám sát quyền lực nhà nước nước tư sản đại nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Nhóm nghiên cứu giá trị thuyết tam quyền phân lập CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƢỚC TAM QUYỀN PHÂN LẬP TRONG TRIẾT HỌC KHAI SÁNG 1.1 TRIẾT HỌC KHAI SÁNG 1.1.1 Hoàn cảnh đời triết học khai sáng Xã hội Tây Âu vào nửa cuối kỷ XV có chuyển biến quan trọng mặt kinh tế, trị xã hội Đặc biệt lĩnh vực khoa học tự nhiên, triết học phát kiến địa lí, đánh tan quan niệm Nhà thờ, Giáo hội đưa trước Phong trào văn hóa Phục hưng thúc đẩy chuyển biến kinh tế, trị, xã hội thời kỳ chuyển tiếp 1.1.2 Đánh giá chung triết học khai sáng * Những thành tựu triết học khai sáng + Trong triết học Triết học thời kỳ này, nhà triết học đồng thời nhà khoa học tự nhiên Ảnh hưởng khoa học tới phát triển triết học Tây Âu giai đoạn lớn, tới mức khó xác định ranh giới lĩnh vực giới quan Những nhà tư tưởng lớn Brunơ, Galilê, Đêcáctơ, Lépnít… người uyên bác phương diện triết học lẫn khoa học tự nhiên + Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên Trong vật lý học, Voltaire Ganvani nghiên cứu tượng điện, tìm điện dương điện âm; Franklin giải thích tượng sấm sét phát minh cột thu lôi Anh em Môngônfie (Mongolfier) chế tạo khinh khí cầu… + Trong lĩnh vực khoa học xã hội Dưới chế độ quân chủ chuyên chế, nhiều nước châu Âu xuất trào lưu tư tưởng đòi quyền tự do, cơng kích triều đình phong kiến nhà vua độc đốn, phê phán tha hóa Giáo hội Thiên chúa, đưa dự kiến thể chế xã hội tương lai Nổi bật nhà tư tưởng Pháp, Anh gọi nhà Khai sáng + Trong kinh tế trị học Các nhà kinh tế học thời kỳ đưa lý thuyết mới, trích sách hạn chế nhà nước, chủ trương tự kinh doanh Đại diện cho phái Quesnay Gournay cho chế độ quan thuế hạn chế kinh doanh trở ngại lớn phát triển kinh tế Họ đòi hỏi phải thiết lập chế độ kinh tế tự do, phủ khơng hạn chế việc kinh doanh * Những hạn chế Bên cạnh thành tựu lĩnh vực mà thời kỳ Phục hưng mang lại hạn chế định thể tính ơn hòa lập trường giai cấp thuyết tự nhiên thần luận Đặc biệt tư tưởng nhà triết học 1.2 NHÀ NƢỚC TAM QUYỀN PHÂN LẬP 1.2.1 Quan điểm nhà nƣớc lịch sử * Quan điểm nhà nước triết học cổ đại + Ở phương Đông Nhà nước đời từ sớm, đa phần nhà nước phương Đông cổ đại kiểu nhà nước quân chủ chuyên chế 8 + Ở phương Tây có đặc điểm riêng kinh tế, xã hội mà hình thành nhà nước khác phương Đơng * Quan điểm nhà nước triết học trung đại Phương Đông nối tiếp với kiểu nhà nước phong kiến, quân chủ chuyên chế Phương Tây xem “Đêm trường trung cổ”, nhà nước đứng nhà thờ, giáo hội, nhà nước phục vụ cho nhà thờ, giáo hội * Quan điểm nhà nước triết học cận đại Phương Đông nối tiếp thời kỳ phong kiến, nhà nước kiểu quân chủ chuyên chế, mở rộng thêm số kiểu hình thức nhà nước khác quân chủ lập hiến Phương Tây xem thời kỳ phục hưng, khai sáng, xoá bỏ “Đêm trường trung cổ” Rất nhiều tư tưởng tiến nhà nước lĩnh vực khác khai sáng, vận dụng vào thực tế tây Âu thời kỳ * Quan điểm triết học Mác – Lênin nhà nước Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin tập trung vào phân tích nguồn gốc chất nhà nước, lý luận người Mác-xít sâu nghiên cứu nhà nước cách tổng thể vấn đề nhất, chung chất, chức vai trò nhà nước, hình thức tổ chức nhà nước, máy nhà nước đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ phận thượng tầng kiến trúc trị - pháp lý với tổ chức xã hội, nhà nước với cá nhân 9 1.2.2 Bản chất chức nhà nƣớc * Bản chất nhà nước + Tính giai cấp nhà nước Khi nghiên cứu nhà nước, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng, nhà nước xuất tồn xã hội có giai cấp, “nhà nước sản phẩm biểu mâu thuẫn giai cấp khơng thể điều hòa được, nhà nước máy trấn áp đặc biệt giai cấp giai cấp khác”[51, tr.9] + Tính xã hội nhà nước Tất nhà nước bên cạnh việc trì thống trị giai cấp nhà nước quan tâm giải vấn đề trực tiếp nảy sinh lòng xã hội, phục vụ lợi ích giai tầng khác chừng mực lợi ích giai tầng khơng đối lập với lợi ích giai cấp thống trị Nhà nước phương thức tổ chức đảm bảo lợi ích chung xã hội * Chức nhà nước Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin nhà nước có hai chức chính: chức đối nội chức đối ngoại 1.2.3 Tƣ tƣởng nhà nƣớc tam quyền phân lập triết học khai sáng Voltaire chống lại độc đốn quyền chuyên chế, lại không muốn lật đổ chế độ quân chủ, xóa bỏ chế độ tư hữu mà chủ trương thực “chuyên chế sáng suốt”, đặt hy vọng vào vị vua sáng suốt thấm nhuần triết học 10 Holbach triết gia truyền thống Khế ước xã hội, bên cạnh người khác Loke, Rousseau Đóng góp quan trọng Holbach sử dụng phân tích khoa học hành vi người, để từ đưa sở cho quyền lực trị, đồng thuận người dân John Loke cho rằng, trước nhà nước xuất hiện, người sống tự nhiên tuân thủ theo lẽ tự nhiên trạng thái : “Tự hoàn hảo, để xếp cho hành động họ, đặt tài sản cá nhân họ theo mà họ cho thích hợp, khn khổ luật tự nhiên mà khơng phải hỏi xin phép phụ thuộc vào ý chí khác” [33, tr.33] Montesquieu có khuynh hướng coi xuất nhà nước pháp luật mang tính lịch sử xã hội Theo ơng, nhà nước xuất điều kiện định xã hội loài người Nhà nước tất yếu xuất chiến tranh chấm dứt, mâu thuẫn xã hội đối kháng điều hòa Tiểu kết chƣơng Trong chương ngồi vấn đề chung nhà nước, chúng tơi vào tìm hiểu triết học thời kỳ khai sáng Có thể nói xem thời kỳ phát triển rực rỡ nhân loại nhiều lĩnh vực Bên cạnh giá trị mà triết học khai sáng đem lại hạn chế tư tưởng nhà triết học, trị thời kỳ cần bổ sung phát triển Nhất tư tưởng nhà nước với mơ hình tam quyền phân lập, mơ hình nhà nước kiểu vừa có giá trị tiến bộ, vừa có mặt hạn chế Những mặt tiến 11 thuyết vận dụng vào xây dựng nhà nước tư sản đương thời Nhà nước đời tất yếu lịch sử, V.I.Lênin khẳng định: “Nhà nước sản phẩm biểu mâu thuẫn giai cấp khơng thể điều hòa Bất đâu lúc chừng mà mặt khách quan mâu thuẫn giai cấp điều hòa nhà nước xuất hiện”[51, tr.9] Nhà nước đời nhằm phục vụ cho lợi ích giai cấp thống trị Lịch sử xã hội loài người trải qua bốn kiểu hình thức nhà nước tương ứng với giai cấp thống trị: Nhà nước Chiếm hữu nô lệ, Nhà nước Phong kiến, Nhà nước Tư sản Nhà nước Xã hội chủ nghĩa CHƢƠNG 2: NỘI DUNG TƢ TƢỞNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP TRONG TRIẾT HỌC KHAI SÁNG 2.1 QUAN ĐIỂM PHÂN CHIA QUYỀN LỰC TRONG TƢ TƢỞNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP 2.1.1 Tƣ tƣởng phân chia quyền lực Theo học thuyết tam quyền phân lập, công cụ quyền lực Nhà nước bao gồm, quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp Ba quyền phải tách biệt độc lập với nhau, ràng buộc, giám định khống chế lẫn Các thiết chế quyền lực Nhà nước chia tách độc lập, không tạo điều kiện chun mơn hố quyền mà quan trọng để quyền có giám sát, chế ước lẫn nhau, tạo nên cân quyền lực chúng 12 Quyền lực ngăn chặn quyền lực điểm cốt yếu chủ trương phân chia quyền lực 2.1.2 Mối quan hệ quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp Ba quyền có tách biệt phạm vi hoạt động quyền hạn Thực tế khơng có hệ thống quyền lực nhà nước phân định xong phận quyền lực lại hồn toàn tự hoạt động riêng biệt Các loại quan khơng thể tự hoạt động riêng rẽ mà có đan xen, kiềm chế lẫn nhau, buộc phải dựa vào Cả ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp hoạt động theo phạm vi quyền hạn riêng thực chất chúng có mối quan hệ định Bởi để điều hành hệ thống trị, ba quyền phải có mối quan hệ lẫn nhau, ràng buộc thời điểm định 2.1.3 Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nƣớc tam quyền phân lập Ở đâu có quyền lực có lạm dụng quyền lực Mặc dù loại quyền lực đặc biệt, quyền lực nhà nước không vượt quy luật Trong chương II thứ VIII “Tinh thần pháp luật” với tựa đề “Sự sa đọa nguyên tắc ba loại thể”, Ch Montesquieu khẳng định “sự sa đọa thể sa đọa nguyên tắc thể ấy” [5, tr.80] 13 Nhận thức cho thấy, tinh thần bình đẳng chân khơng phải làm cho người huy hay không bị huy, mà huy người bình đẳng với phục tùng người bình đẳng với Nhưng tự trị khơng đồng nghĩa muốn làm mà phải đặt kiểm soát pháp luật Hiện nay, nhận thức lý thuyết phân chia quyền lực có cách tiếp cận thiếu đầy đủ Nhiều quan điểm coi thuyết nguyên đa ngun trị, có quan điểm cho lý thuyết ngược lại với lý thuyết “quản lý nhà nước thống nhất” Sự cần thiết phải kiểm sốt quyền lực xuất phát từ nguyên nhân sâu xa: quyền người, quyền công dân cần tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ nhà nước pháp quyền Tóm lại, kiểm sốt quyền lực đòi hỏi chế độ dân chủ điều kiện tiên để quyền lực thực cách đầy đủ, đắn phạm vi thẩm quyền thủ tục pháp luật quy định, đồng thời ngăn ngừa xử lý kịp thời biểu tha hóa quyền lực, lộng quyền, lạm quyền, sử dụng quyền lực phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm 2.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA TƢ TƢỞNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP 2.2.1 Những giá trị thuyết tam quyền phân lập Giá trị học thuyết tam quyền phân lập tạo chế phân chia quyền lực hữu hiệu nhánh quyền lực nhà 14 nước Sự phân quyền ngăn chặn khả tập trung tất quyền lực nhà nước vào tay cá nhân, nhóm người hay quan quyền lực đồng thời tránh chuyên chế, độc tài thực thi quyền lực nhà nước Thuyết tam quyền phân lập giá trị tiến vượt thời đại Những giá trị kiểm chứng thực tiễn trị hàng trăm năm nước tư phát triển: * Đảm bảo tính thượng tơn pháp luật * Phát huy dân chủ bảo đảm quyền làm chủ nhân dân * Hoàn thiện quan lập pháp, hành pháp tư pháp * Đảm bảo quyền người giá trị to lớn thuyết tam quyền phân lập 2.2.2 Một số hạn chế thuyết tam quyền phân lập Thứ nhất, học thuyết phân quyền chứa nhiều yếu tố bất hợp lý, việc đề cao phân quyền cách tuyệt đối nên chưa thấy rõ phương thức kiểm soát quyền lực ngồi nhà nước, vai trò giám sát thường xun nhân dân, khơng đề cao vai trò giám sát nhân dân Thứ hai, việc quyền lực rơi vào tay một nhóm người, dẫn đến kiểm soát quyền lực, chuyên quyền, tha hóa quyền lực Thứ ba, khơng thấy nhân dân uỷ quyền quan nhà nước người nắm quyền lực nhà nước liên minh với lộng quyền trở lại lạm quyền với nhân dân, tức thiếu chế kiểm soát nhà nước từ phía nhân dân 15 Thứ tư, chưa giải tình trạng tranh giành quyền lực thường xuyên đảng trị, phe phái trị, lực lượng xã hội có tham vọng tham gia giành quyền lực nhà nước Thứ năm, mơ hình không phù hợp với quốc gia phát triển Tiểu kết chƣơng Như vậy, qua chương thấy, tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước hình thành phát triển từ thời cổ đại Bước vào thời kì chuẩn bị cho cách mạng tư sản, lý luận phát triển mạnh mẽ nhà triết học, trị Voltaire, Loke, Rousseau, Montesquieu Học thuyết phân chia quyền lực ông đưa giai cấp tư sản đẩy mạnh đấu tranh phá bỏ chế độ phong kiến Nó trở thành vũ khí tư tưởng có hiệu cho đấu tranh giai cấp tư sản Nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước tư sản CHƢƠNG 3: GIÁ TRỊ THAM KHẢO CỦA HỌC THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 3.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 16 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, theo quan niệm Đảng ta, nội dung trọng tâm, trụ cột hệ thống trị; cơng cụ thực quyền lực nhân dân Nhà nước Việt Nam xây dựng theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản * Tiếp thu trình xây dựng nhà nước lịch sử dân tộc Trải dài theo lịch sử dân tộc hàng nghìn năm dựng nước giữ nước hun đúc nên nhiều truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, truyền thống đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước thương nòi, thương yêu, giúp đỡ lẫn Năm 1927, tác phẩm Đường Cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc cho rằng, làm cách mạng để chuyển giao quyền lực cho dân chúng số nhiều, để tay số người Sau Cách mạng Tháng Tám, với Tuyên ngôn độc lập đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta thể tư tưởng nhà nước độc lập, dân chủ, cộng hoà, nhà nước dân, dân, dân * Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước dân, dân, dân Bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể sau: + Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước 17 + Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết toàn dân tộc + Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ Nhà nước cơng dân + Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.1.2 Vấn đề đặt việc xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ở Việt Nam, chế phân cơng, phối hợp kiểm sốt quyền lực nhà nước cấp chưa chế định rõ Cơ chế kiểm soát quyền lực tư pháp hành pháp mang tính thụ động Bên cạnh có tồn hạn chế, cần tiếp tục quan tâm giải quyết: Thứ nhất, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, tình trạng có nhiều văn chồng chéo, mâu thuẫn Thứ hai, tổ chức, hoạt động máy nhà nước nhiều bất cập Thứ ba, việc thực quyền làm chủ nhân dân có hạn chế Thứ tư, lãnh đạo Đảng việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt hạn chế 18 Trên sở vấn đề đặt xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mạnh dạn đưa giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3.2 CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 3.2.1 Đảm bảo tính thƣợng tôn pháp luật Tiếp thu giá trị học thuyết nhà nước, thuyết tam quyền phân lập, với giá trị đề cao tính thượng tôn pháp luật Ở Việt Nam, nhận thức hành động xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước nhà lập pháp, hành pháp, tư pháp xem thượng tôn pháp luật nguyên tắc nhận thức hành động Một máy nhà nước lành mạnh tổ chức sách phải thực thi cách nghiêm minh, quán từ xuống mà không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan cá nhân người công chức hay người lãnh đạo Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân cần thiết công đưa đất nước phát triển Bên cạnh việc tuyên truyền đưa pháp luật đến với nhà người, quan quyền cần hồn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao trình độ làm luật để luật pháp trở nên thiết thực dễ vào đời sống người dân 19 3.2.2 Tăng cƣờng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển 2011) Đảng ta khẳng định: Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực Để phát huy dân chủ, củng cố hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, cần: Thứ nhất, Đảng, Nhà nước cần tạo lập chế, sách, hành lang pháp lý để đảm bảo quyền làm chủ thực nhân dân Thứ hai, phải dân chủ hóa thơng tin, phải quy định chế độ cung cấp thông tin trách nhiệm giải trình quan nhà nước trước nhân dân, cách: tạo lập chế cung cấp thông tin cho người dân cách minh bạch, rõ ràng, đầy đủ, xác Thứ ba, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp bảo đảm quyền tự do, quyền người công dân Thứ tư, phát huy cách có hiệu quyền dân chủ nhân dân, dân chủ trực tiếp gián tiếp, dân chủ trực tiếp 3.2.3 Đảm bảo quyền ngƣời trình xây dựng hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Việt Nam thành viên công ước quốc tế quyền người, nước ta coi trọng nỗ lực thực cam kết quốc tế lĩnh vực quyền người Sự đổi nhận thức vấn đề quyền người, quyền nghĩa vụ công dân nước ta Chỉ thị 12/CTTW Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 1992, Đảng ta xác định quyền người mục tiêu, động lực phát triển, chất chế độ ta Trong Hiến pháp năm 2013, Khoản 1, Điều 2, Chương khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân”[43, tr.2] Thực tiễn tình hình phát huy vấn đề quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Việt Nam nhiều năm vừa qua khẳng định tuyên bố pháp lý thực cách có hiệu thực tế, nhân dân nước đồng tình tổ chức quốc tế đánh giá cao 3.2.4 Hoàn thiện quan lập pháp, hành pháp tƣ pháp * Đổi nâng cao hiệu quan lập pháp Để hoàn thiện quan lập pháp, mà cụ thể Quốc hội cần thực hiện: Tăng số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách, hướng đến xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp với nghị sĩ chuyên nghiệp, họp lúc nào, trình dự luật, thẩm tra dự 21 luật quan khác trình lên thơng qua luật không nên họp năm hai lần Quốc hội Tăng thẩm quyền trách nhiệm đại biểu quốc hội theo cách thành lập văn phòng đại biểu quốc hội để nhân dân gặp gỡ, trao đổi, trình bày nguyện vọng trước đại biểu bầu * Nâng cao hiệu hoạt động quan hành pháp Trong trình nâng cao hiệu hoạt động quan hành pháp, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động liệt, phục vụ Nhân dân Để xây dựng phủ kiến tạo hoạt động quản lý hành nhà nước cần tạo mơi trường thơng thoáng cho người dân doanh nghiệp * Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp nước ta quan tư pháp gồm: Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Hệ thống quan tư pháp có trách nhiệm giữ gìn pháp luật, bảo đảm quyền cơng dân, công xã hội công lý Cần đẩy mạnh việc thực chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo tinh thần nội dung Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị, cải cách tư pháp khẩn trương đồng Cần phải tạo điều kiện để phát triển nhanh tổ chức bổ trợ tư pháp, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quan tư pháp 22 Tiểu kết chƣơng Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình tìm kiếm, kiến tạo, thử nghiệm mơ hình nhà nước pháp quyền, q trình gian nan, đầy khó khăn, phức tạp Việc đứng lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin để xác lập, định hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đấu tranh tư tưởng lớn Đảng, Nhà nước nhân dân ta Đây kết trình phát triển lý luận cải tạo thực tiễn theo quy luật khách quan đáp ứng u cầu đòi hỏi quản lý xã hội tình hình Vấn đề thể Hiến pháp từ năm 1946 2013, trình đổi tư Đảng qua kỳ Đại hội Việc đứng lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời kế thừa có chọn lọc tư tưởng tiến bộ, hợp lý nhân loại, có tư tưởng nhà tư tưởng khai sáng vấn đề nhà nước pháp quyền xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan điểm xuyên suốt Đảng Nhà nước ta Mặc dù trình thực hiện, gặp phải khó khăn, yếu Song, với nỗ lực Đảng, Nhà nước toàn thể dân tộc, Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đại Một nhà nước nghĩa nhân dân, nhân, nhân dân 23 KẾT LUẬN Thuyết tam quyền phân lập với ý nghĩa học thuyết xây dựng nhà nước tư sản kiểu vận dụng vào xây dựng nhà nước thời kỳ lịch sử từ đời Khởi nguồn nhà triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại Aristote ơng chia quy trình hoạt động nhà nước thành ba bước chính: Quy ước, Thực hành Xét xử Tư tưởng phân chia quyền lực trở thành lý thuyết toàn diện độc lập thời kỳ Khai sáng với đại biểu tiên tiến John Loke, Montesquieu Trải qua hàng trăm năm, thuyết tam quyền phân lập mang lại giá trị cho quốc gia giới vận dụng vào xây dựng nhà nước Một giá trị quan trọng tư tưởng tam quyền phân lập đặt nhân dân vị trí tối thượng, tức nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Chủ trương xây dựng nhà nước dân Nhân dân tối thượng nguồn xuyên suốt toàn vấn đề nhà nước pháp quyền tư tưởng nhà khai sáng Xuất phát từ tảng mà gần tất nhà khai sáng phác thảo mơ hình tổ chức nhà nước cho hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, sau hoàn thiện áp dụng vào thực tiễn tổ chức nhà nước nước có dân chủ phát triển Đó nhà nước mà đó, nhân dân người có quyền lực tối cao, quyền lực ban tặng mà xuất phát từ quyền tự nhiên thiêng liêng bất khả xâm phạm người; quyền lực nhà nước chẳng qua nhân dân ủy quyền thông qua việc ký với khế ước, vào xã hội trị, xã hội dân quyền 24 khơng mà ẩn vào quyền quyền vi phạm khế ước dân đòi lại quyền giao cho người khác xứng đáng Những nội dung thuyết tam quyền phân lập Hồ Chí Minh vận dụng vào xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đặc tiệt tư tưởng nhân dân người có quyền lực tối cao Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể hóa điều Hiến pháp 1946 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa “Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” Sau bước vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân, nguyên tắc giữ vững Điều Hiến pháp năm 2013 ghi: “1 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức” Tư tưởng nhân dân người có quyền lực tối cao tiếp tục Đảng Nhà nước Việt Nam khẳng định lại Hiến pháp Ngày nay, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế Việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại đặt quan tâm giải Thuyết tam quyền phân lập nguyên giá trị tiến bộ, khơng phù hợp với thể chế trị Việt Nam, khơng thể đưa 25 mơ hình vào xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, mà vận dụng giá trị tiến học thuyết để xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân ... nhà nước tam quyền phân lập triết học khai sáng - Những giá trị tư tưởng tam quyền phân lập triết học khai sáng qua số nhà triết học tiêu biểu - Những giá trị tư tưởng tam quyền phân lập tham... QUAN ĐIỂM PHÂN CHIA QUYỀN LỰC TRONG TƢ TƢỞNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP 2.1.1 Tƣ tƣởng phân chia quyền lực Theo học thuyết tam quyền phân lập, công cụ quyền lực Nhà nước bao gồm, quyền lập pháp, quyền hành... TƢ TƢỞNG TAM QUYỀN PHÂN LẬP 2.2.1 Những giá trị thuyết tam quyền phân lập Giá trị học thuyết tam quyền phân lập tạo chế phân chia quyền lực hữu hiệu nhánh quyền lực nhà 14 nước Sự phân quyền ngăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng tam quyền phân lập trong triết học khai, Tư tưởng tam quyền phân lập trong triết học khai

Từ khóa liên quan