Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty cổ phần

26 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRUNG NGHĨA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 1: PGS.TS ĐẶNG VĂN MỸ Phản biện 2: PGS.TS ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn bảo vệ trước hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng giá trị toàn tài sản luân chuyển, tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc thành lập hoạt động năm qua Là công ty đa ngành, nhiên giai đoạn đầu hoạt động chủ yếu lĩnh vực sản xuất nội y thương mại Trong thời gian qua, tác động cách mạng 4.0 bão hòa thị trường nội y ảnh hưởng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh đơn vị Do đó, vấn đề bảo toàn sử dụng hiệu vốn luân chuyển vấn đề cần quan tâm sâu sắc Tuy nhiên, thời gian qua, nhận thấy công tác quản trị vốn luân chuyển đơn vị chưa quan tâm thoả đáng Bản thân đơn vị có hoạt động phân tích đánh giá vấn đề này, song việc đánh giá dừng lại vài nội dung định mang tính báo cáo Chính tơi chọn đề tài "Quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc " làm đề tài luận văn thạc sĩ đồng thời mong muốn nghiên cứu giúp đơn vị đánh giá tồn diện tình hình quản trị vốn luân chuyển đề xuất đựợc số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển cho đơn vị Mục tiêu nghiên cứu : Mục tiêu nghiên cứu luận văn là: - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc - Trên sở hệ thống lý luận phân tích thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển đơn vị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tựợng nghiên cứu công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu dựa thông tin số liệu giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Trên sở hệ thống hóa kết nghiên cứu trước quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Việt Nam Đề tài tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn luân chuyển đơn vị, phân tích thực trạng, góp phần đánh giá kết quả, tồn nguyên nhân thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc từ đưa kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc, góp phần gia tăng tính khoản, đồng thời giúp cho Cơng ty ngày phát triển bền vững Đề tài giúp cho Ban lãnh đạo Cơng ty đánh giá cách đầy đủ, tồn diện tình hình quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc năm qua, từ có định đắn q trình điều hành hoạt động kinh doanh giai đoạn tới Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp khác làm sở cho việc nghiên cứu, cụ thể: - Thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo tài Cơng ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc - Xử lý số liệu phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp từ số liệu thu thập Tổng quan tài liệu nghiên cứu Vốn luân chuyển đề tài trình bày tài liệu trước Nguyễn Tấn Bình (2013); Đồn Gia Dũng; Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương (2014) Các giáo trình tài liệu trình bày cụ thể đầy đủ lý thuyết quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp vấn đề có liên quan Bên cạnh trình bày lý thuyết, số nghiên cứu quản trị vốn luân chuyển nghiên cứu giới như: Amarjit Gill, Nahum Biger Neil Mathur (2011), Nisar Ahmad cộng (2012), Md Sayaduzzaman (2006), Anup Chowdhury (2007), Các nghiên cứu Jane M Cote Claire Kamm Latham (1999), Moyer cộng (2003),NOdi Nwankwo G Solomon Osho (2010) Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, mục lục danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn luân chuyển doanh nghiệp Khái niệm vốn luân chuyển Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng giá trị toàn tài sản lưu động, tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh công ty Trong chu kỳ kinh doanh, chúng chuyển hóa qua tất dạng tồn từ vốn tiền đến hàng tồn kho, khoản phải thu trở hình thái ban đầu vốn tiền Đặc điểm vốn luân chuyển: - Vốn luân chuyển có tốc độ luân chuyển nhanh Vốn ln chuyển hồn thành vòng tuần hoàn sau kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh - Vốn luân chuyển biểu tiền tài sản ngắn hạn nên đặc điểm vận động vốn luân chuyển chịu chi phối đặc điểm tài sản ngắn hạn - Vốn ln chuyển vận động theo vòng tuần hồn, từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hoá dự trữ vốn sản xuất, cuối lại trở hình thái vốn tiền tệ Phân loại vốn luân chuyển: Để quản lý, sử dụng vốn luân chuyển có hiệu cần phải tiến hành phân loại vốn luân chuyển doanh nghiệp theo tiêu thức khác a Phân loại theo vai trò loại vốn q trình sản xuất kinh doanh: Trong phương pháp phân loại vốn luân chuyển chia thành ba loại: - Vốn luân chuyển khâu dự trữ sản xuất - Vốn luân chuyển khâu sản xuất - Vốn luân chuyển khâu lưu thông b Phân loại vốn luân chuyển theo hình thái biểu Theo cách phân loại vốn luân chuyển chia thành hai loại: - Vốn tiền khoản phải thu - Vốn hàng vật tư, hàng hóa Phân loại vốn luân chuyển theo nguồn hình thành Theo cách phân loại vốn luân chuyển chia thành hai loại: - Nguồn vốn chủ sở hữu - Vốn vay 1.1.3 Vai trò vốn luân chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Vốn luân chuyển số liên quan đến lượng tiền doanh nghiệp cần huy động để trì hoạt động thường xuyên, hay nói cách cụ thể lượng tiền cần thiết hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán thị trường - Vốn ln chuyển có khả định quy mơ hoạt động doanh nghiệp 1.2 CHÍNH SÁCH VỐN LUÂN CHUYỂN 1.2.1 Chính sách đầu tƣ tài sản lƣu động: Cách thức định tài sản lưu động: giả sử nhân tố khác giữ cố định thì: Thứ nhất, tăng tài sản lưu sản lưu động, tăng tỷ lệ tài sản toán , khả tốn cơng ty tăng lên Thứ hai, tăng tài sản lưu động, tăng tỷ lệ tài sản tốn, tốc độ quay vòng tổng tài sản giảm Thứ 3, tăng tài sản lưu thưởng, tăng tỷ lệ tài sản toán, khả sinh lợi tổng tài sản giảm Chính sách đầu tư tài sản lưu động: Có ba sách đầu tư tài sản lưu động sách hạn chế, sách ơn hòa sách thả lỏng 1.2.2 Chính sách đầu tƣ tài trợ lƣu động: a Cách tiếp cận tự đảm bảo Cách tiếp cận“ tự đảm bảo ” cách doanh nghiệp gắn thời hạn nợ ngắn hạn tương ứng với chu kỳ sống tài sản lưu động b Các khuynh hướng tài trợ tài sản lưu động Khi xem xét định chọn nguồn tài trợ người ta thường xét đặc tính nguồn vốn khái cạnh: tốc độ đáp ứng, mức độ sinh hoạt, rủi ro, chi phí 1.2.3 Ảnh hƣởng tổng hợp định quản trị vốn luân chuyển Việc nghiên cứu hai sách riêng biệt liên quan đến hoạt động đầu tư và tài trợ vốn luân chuyển cách trừu tượng hóa để đơn giản cho việc nghiên cứu Trên thực tế hai sách khơng tồn độc lập với 1.3 QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Khái niệm quản trị vốn luân chuyển Quản trị vốn luân chuyển nhiệm vụ tiền thân quản trị tài nhằm đáp ứng đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn luân chuyển cách thúc đẩy chuyển hóa hình thái tồn tài sản lưu động để liên tục sinh ngân quỹ 1.3.2 Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Mục tiêu quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành với hiệu cao 1.3.3 Các nội dung quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp a Quản trị vốn tiền Vốn tiền bao gồm tiền mặt tiền gửi ngân hàng phận quan trọng cấu thành vốn luân chuyển doanh nghiệp a.1 Hoạch định mức dự trữ vốn tiền Những phương pháp thường sử dụng để hoạch định mức dự trữ vốn tiền doanh nghiệp: - Phương pháp đơn giản: thường dung để xác định mức dự trữ vốn tiền hợp lý lấy nhu cầu sử dụng vốn tiền trung bình hàng ngày nhân với số lượng ngày cần dự trữ vốn tiền - Phương pháp tổng chi phí tối thiểu (Mơ hình Baumol): Người ta sử dụng phương pháp tổng chi phí tối thiểu quản trị vốn tồn kho dự trữ để xác định mức vốn tiền hợp lý doanh nghiệp Hình 1.2 Mơ hình Baumol xác định mức dự trữ vốn tiền tối ưu - Mơ hình quản lý tiền Miller Orr: Hình 1.3 Mơ hình quản lý tiền Miller Orr (Nguồn: Phạm Quang Trung, 2012) a.2 Quản lý sử dụng khoản thu chi vốn tiền Với đặc điểm vốn tiền tài sản có khả tốn cao, dễ chuyển hóa thành hình thức tài sản khác Do đó, để tránh tình trạng thất thốt, lãng phí bị lượi dụng doanh nghiệp cần phải có biện pháp quản lý sử dụng vốn tiền hợp lý chặt chẽ a.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn tiền Để đánh giá chung tài hiệu sử dụng vốn tiền doanh nghiệp, ta có thê sử dụng tiêu áp dụng: - Tỷ số toán hành (Cueernt ratio ): Tỷ số toán hành = - Tỷ số toán nhanh (Quick ratio): Tỷ số toán nhanh = - Tỷ số toán tức thời (Cash Ratio ): Tỷ số toán tức thời = 10 Kỳ thu tiền bình qn = Vòng quay khoản phải thu = c Quản trị hàng tồn kho Quản trị hàng tồn kho việc đảm bảo dự trữ hàng tồn kho cách tối ưu với chi phí thấp Mục đích việc quản lý hàng tồn kho xác định lượng tồn kho cần lưu trữ, nên đặt hàng lại, số lượng đặt hàng loại hàng dự trữ cần ý Nội dung quản trị hàng tồn kho bao gồm: c.1 Hoạch định mức hàng tồn kho Công tác hoạch định hàng tồn kho thường sử dụng phương pháp quản lý dự trữ theo mơ hình đặt hàng hiệu EOQ (Economic Odering Quantity) Mơ hình sản lượng đặt hàng tối ưu mơ hình quản lý hàng tồn kho mang tính chất định lượng, sử dụng để xác định mức tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp, sở hai loại chi phí: - Chi phí đặt mua hàng - Chi phí lưu kho Mơ hình sản lượng đặt hàng tối ưu thể qua Hình 1.4 Hình 1.4 Mơ hình EOQ 11 Các giả thiết để áp dụng mơ hình EOQ: (1) Nhu cầu vật tư năm biết trước ổn định (Không đổi); (2) Thời gian chờ hàng (Kể từ đặt hàng nhận hàng) không thay đổi phải biết trước; (3) Sự thiếu hụt dự trữ không xảy đơn hàng thực đùng; (4) Toàn số lượng đặt mua hàng nhận lúc thực thời điểm định trước; (5) Không có chiết khấu theo số lượng; (6) Chỉ tính đến hai loại chi phí chi phí lưu kho chi phí đặt hàng Mục tiêu mơ hình nhằm tối thiểu hóa tổng chi phí dự trữ Việc dự trữ tồn kho kéo theo chi phí: Chi phí lưu kho chi phí q trình thực đơn hàng Chi phí lưu kho bao gồm chi phí bảo quản vật tư, hàng hóa dự trữ; chi phí bảo hiểm; chi phí dự phòng giảm giá biến chất; chi phí hội vốn bị lưu giữ; chi phí trả tiền lãi vay để mua hàng hóa dự trữ; chi phí hao hụt mát… Chi phí q trình thực đơn hàng chi phí thực việc cung cấp giao nhận vật tư, hàng hóa theo hợp đồng, bao gồm chi phí quản lý; giao dịch ký kết hợp đồng; chi phí vận chuyển hàng hóa Các chi phí lưu kho thường lớn khơng bị lưu giữ tồn kho dự trữ đầu tư vào mục tiêu khác có khả sinh lời cao cho doanh nghiệp Tổng chi phí lưu kho xác định theo công thức: F1 = c1 x (Q/2) (1.1) 12 Trong đó: F1: Tổng chi phí lưu kho c1: Chi phí lưu kho cho đơn vị tồn kho dự trữ Q: Số lượng vật tư, hàng hóa lần cung cấp Tổng chi phí lưu kho tăng số lượng vật tư, hàng hóa lần cung ứng tăng Đối với chi phí q trình thực đơn hàng xác định tổng chi phí thực theo hợp đồng, cơng thức tính sau: F2 = c2 x (Qn/2) (1.2) Trong đó: F2: Tổng chi phí q trình thực hợp đồng C2: Chi phí đơn vị lần thực hợp đồng Qn: Khối lượng vật tư, hàng hóa lần cung cấp hàng năm theo hợp đồng Tổng chi phí thực hợp đồng giảm khi số lượng lần cung cấp tăng lên Từ (1) (2) xác định tổng chi phí tồn kho dự trữ F= F1 + F2 Vậy F= c1 x (Q/2) + c2 x (Qn/2) (1.3) Chính sách dự trữ tối ưu phải đảm bảo tối thiểu tổng chi phí tồn kho dự trữ cơng ty Có thể minh họa biến động tổng chi phí dự trữ tồn kho Hình 1.5 13 Chi phí F= F1 + F2 F1 = c1 x (Q/2) F2 = c2 x (Qn/2) Hình 1.5 Sự biến động tổng chi phí dự trữ hàng tồn kho (Nguồn: Nguyễn Tấn Bình, 2013) Số lượng vật tư, hàng hóa lân cung cấp để có tổng chi phí tối thiểu là: (1.5) Đây số lượng vật tư, hàng hóa tối đa lần cung cấp (Qmax= Q) Số lần hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu tồn kho dự trữ là: Lc = Qn/Qmax (1.6) Chi phí dự trữ trung bình tồn kho dự trữ số vật tư, hàng hóa từ trung bình nhân với giá mua đơn vị vật tư, hàng hóa Cũng cần thấy số lượng vật tư hàng hóa tối đa (Q max) tính tốn với điều kiện giả định số lượng tồn khi dự trữ đặn năm thời gian giao hàng cố định Trên thực tế việc sử dụng vật tư hàng hóa tồn kho nhiều đơn vị khơng đặn, thời gian giao hàng thay đổi Vì vậy, 14 doanh nghiệp xác định, mức dự trữ tồn kho bình thường tính them dự trữ bảo hiểm nguyên vật liệu Cơng thức tính sau: Q = ( Qmax /2 ) + Qdb Trong đó: Q: Mức dự trữ tồn trung bình Qdb: Mức dự trữ bảo hiểm vật tư hàng hóa - Phương pháp tồn kho khơng c.2 Quản trị hàng tồn kho Quản lý hàng tồn kho gồm việc sau: + Đặt mua hàng + Nhận hàng + Dự trữ hàng + Kiểm tra hàng + Ghi sổ sách hàng hóa + Sắp xếp hàng hóa c.3 Đánh giá hiệu cơng tác quản lý hàng tồn kho - Số vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho = - Số ngày vòng quay hàng tồn kho Số ngày vòng quay hàng tồn kho = d Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp - Đặc điểm doanh nghiệp + Sự ổn định doanh thu lợi nhuận + Quy mô, uy tín vị cơng ty + Trình độ quản trị mức độ chấp nhận rủi ro người lãnh 15 - Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành - Các nhân tố có tinh chất vĩ mơ + Sự phát triển kinh tế, phát triển thị trường vốn + Sức cạnh tranh thương trường: + Chính sách kinh tế nhà nước e Các tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị vốn luân chuyển Hoạch định tài giúp doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, phát triển chiến lược phân bổ nguồn lực Việc đánh giá, phân tích tình hình quản lý sử dụng vốn luân chuyển doanh nghiệp giúp doanh nghiệp kiểm tra định đầu tư nhằm phát hiện, ngăn chặn điều chỉnh phân bổ nguồn lực chưa hợp lý e.1 Tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển Tốc độ luân chuyển vốn đo hai tiêu số lần luân chuyển (số vòng quay vốn) kỳ luân chuyển vốn (số ngày vòng quay) Số lần luân chuyển vốn phản ánh số vòng quay vốn thực thời kỳ định, thường tính năm Vòng quay vốn nhanh kỳ luân chuyển vốn rút ngắn chứng tỏ vốn luân chuyển sử dụng có hiệu e.2 Mức tiết kiệm vốn luân chuyển Mức tiết kiệm vốn luân chuyển có tăng tốc độ luân chuyển vốn mà không cần tăng thêm vốn luân chuyển tăng không đáng kể Mức tiết kiệm vốn luân chuyển biểu hai tiêu mức tiết kiệm tuyệt đối mức tiết kiệm tương đối e.3 Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển Hiệu suất sử dụng luân chuyển = 16 e.4 Hàm lượng vốn luân chuyển Hàm lượng vốn luân chuyển = e.5 Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển = CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 2.1 VƢƠNG GIA PHÚC 2.1.1 Các chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần quốc tế Vƣơng Gia Phúc 2.1.2 Phân tích tình hình hoạt động cảu công ty cổ phần quốc tế Vƣơng Gia Phúc 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC 2.2.1 Phân tích cấu trúc vốn ln chuyển cơng ty cổ phần quốc tế Vƣơng Gia Phúc 2.2.2 Phân tích thực trạng cơng tác quản trị vốn ln chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vƣơng Gia Phúc thời gian qua Do để làm tốt cơng tác quản trị vốn luân chuyển lãnh đạo Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc cần phải thực nhiệm vụ sau: * Có chiến lược hoạch định ngân sách vốn luân chuyển cách khoa học xác Cụ thể hoạch định ngân sách vốn tiền, xác định giá trị khoản phải thu kỳ, hoạch 17 định ngân sách vốn tồn kho * Tổ chức thực công tác quản trị vốn luân chuyển công ty theo yêu cầu công tác hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Có sách sử dụng vốn ln chuyển hợp lý, tiết kiệm đẩy nhanh vòng quay vốn luân chuyển làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp * Tổ chức đánh giá hoạt động quản trị vốn luân chuyển để thấy đựợc thành hạn chế công tác quản trị vốn ln chuyển để tìm ngun nhân có phương án khắc phục tồn phát huy thành tựu đạt a Phân tích thực trạng quản trị vốn tiền: Căn vào báo cáo tài giai đoạn 2016 – 2018 b Phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu: Căn vào báo cáo tài giai đoạn 2016 – 2018 c Phân tích thực trạng quản trị hàng tồn kho: Căn vào báo cáo tài giai đoạn 2016 – 2018 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC 2.3.1 Ƣu điểm Về quản trị vốn tiền, công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc vừa theo dõi tổng hợp kết hợp với theo dõi chi tiết luồng tiền vào, luồng tiền ra; vừa quản lý tiền mặt tài khoản ngân hàng theo quy định Nhà nước quy định công ty; thường xuyên kiểm kê lượng tiền mặt quỹ để phòng ngừa rủi ro, tổn thất q trình quản lý quỹ Đặc biệt đơn vị trọng đến công tác quản lý tiền mặt phát sinh cửa hàng trực thuộc 18 Đối với công tác quản trị khoản phải thu, đơn vị thực quản trị chi tiết theo khách hàng, quản lý theo nhóm hàng để từ có biện pháp thu hồi công nợ kịp thời loại hàng hố theo đặc tính ln chuyển chúng Hạn chế đến mức thấp công nợ phải thu hạn, tăng cường đối chiếu công nợ với khách hàng để từ phát thiếu sót quản trị công nợ Hầu hết công nợ phải thu khách hàng công ty đối chiếu định kỳ hàng quý, hàng năm 2.3.2 Hạn chế - Công tác tính tốn quản trị vốn tiền chưa khoa học, mang tính kinh nghiệm, cơng ty chưa lập dự tốn vốn tiền Theo mơ hình quản trị đơn vị hoạt động quản trị hàng tồn kho chủ yếu quan tâm quản trị số lượng hàng hóa, khơng quan tâm nhiều đến giá trị hàng tồn kho Do chi phí tồn kho hàng hóa nhận quan tâm phân tích mức Trong năm qua công tác quản trị khoản phải thu công ty quan tâm Các hợp đồng mua bán ký kết thường có điều khoản khách hàng phải tốn vào ngày cuối tháng, cuối quý toán dứt điểm nợ vào ngày cuối năm - Công ty chưa ban hành quy trình tốn đầy đủ thống thủ tục toán, giấy tờ cần có theo tiêu chuẩn kế tốn, cá nhân phép đứng toán 2.3.3 Nguyên nhân Trong giai đoạn vừa qua nguồn vốn ln chuyển cơng ty đảm bảo tương đối Nên trình hoạt động sản xuất kinh doanh, áp lực từ việc phải quản trị tốt vốn luân chuyển để huy động đáp ứng hoạt động thường xuyên không cao, dẫn tới công tác quản 19 trị vốn luân chuyển dừng mức quản trị rủi ro phát sinh đến khả bị vốn chưa quan tâm nhiều đến việc nâng cao hiệu suất sử dụng vốn Vì ban lãnh đạo phận tham mưu lĩnh vực tài kế tốn cơng ty chưa có đầu tư thích đáng hoạt động phục vụ công tác quản trị vốn luân chuyển Bên cạnh đó, việc tổ chức thực quản trị vốn luân chuyển chưa khoa học, số liệu báo cáo chuẩn để phục vụ quản trị vốn luân chuyển chưa đầy đủ thông tin thông tin thiếu xác Đối với khoản phải thu: cơng ty thực theo dõi chi tiết theo hợp đồng, hợp đồng lại phát sinh nhiều hóa đơn nên đơn vị khơng thể tổng hợp chi tiết khoản bán hàng xuất hóa đơn đến hạn đơn vị chưa tốn, dẫn đến tình trạng nợ dự phòng năm qua lớn CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Đánh giá triển vọng ngành sản xuất, thƣơng mại Với việc hiệp định CPTTP ký kết thức có hiệu lực Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 mở hội lợi ích lớn nước ta thương mại Mỹ - Trung nên nhà nhập Mỹ chuyển bớt đơn hàng sang nước ta Đồng thời, với việc ký kết hiệp định thương mại tự Việt 20 Nam với Châu Âu(EVFTA) vào ngày 30 tháng năm 2019 mở toang cách cửa xuất ngành dệt may vào châu Âu 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Công ty thời gian tới (giaiđoạn 2019-2025) Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc doanh nghiệp sản xuất , kinh doanh hàng may mặc, giải pháp an toàn cho sống ,thi cơng cơng trình …… khách hàng công ty chủ yếu đại lý ,cá nhân vài tổ chức Định hướng phát triển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc trở thành công ty hàng đầu duyên hải miền Trung lĩnh vực may mặc giải pháp an toàn cho sống Để đáp ứng chiến lược phát triển tương lai, công ty đề giải pháp nhằm đạt mục tiêu chiến lược là: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh; Xây dựng sách quản trị tài nói chung quản trị vốn ln chuyển nói riêng phù hợp với mơ hình cơng ty, đảm bảo phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực công ty; Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ cán quản lý có lực tầm nhìn chiến lược 3.1.3 Phƣơng hƣớng quản trị vốn luân chuyển Công ty Công ty phải ln tìm hiểu thị trường để nắm bắt thơng tin từ phía khách hàng, tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu, sản phẩm có chất lượng cao mà giá lại thấp Công ty đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường để nắm bắt xử lý thông tin kinh tế, dự đốn xác nhu cầu diễn biến thị trường từ tìm kiếm thị trường tiềm mà công ty chưa khai thác khai thác chưa triệt để Cơng ty phấn đấu đẩy nhanh vòng quay vốn luân chuyển 21 tăng tốc độ luân chuyển vốn luân chuyển 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VƢƠNG GIA PHÚC 3.2.1 Giải pháp quản trị vốn tiền: a Lập dự toán vốn tiền - Dự toán lịch thu tiền( dòng tiền vào ); - Dự tốn dòng tiền ra; - Dự toán vốn tiền Trên sở kế hoạch doanh thu công ty năm 2019 60 tỷ đồng, ước tính tỷ trọng doanh thu phân phối doanh thu theo quí là: Quí 20%, Quí 10%, Quí 30%, Quí 40% b Hoạch định nhu cầu tiền mặt Có hai phương pháp để hoạch định nhu cầu tiền mặt: Phương pháp trực tiếp: Ước tính số thu số chi tiền mặt; Phương pháp gián tiếp: Điều chỉnh báo cáo thu nhập ròng Cơng ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc nên áp dụng phương pháp trực tiếp để dễ dàng việc giải thích cho giám đốc chưa qua đào tạo tài Phương pháp hữu ích cho kế hoạch tiền mặt ngắn hạn c Chính sách tài quản trị tiền mặt Các sách tài quản trị tiền mặt xây dựng vào kết dòng ngân quỹ Nếu dòng ngân quỹ ròng dương, cơng ty phải tìm hội đầu tư ngắn hạn để sinh lời Nếu dòng ngân quỹ ròng âm, công ty phải thu xếp nguồn tiền ngắn hạn để tài trợ tạm thời cho khoản thiếu hụt Huy động vốn ngắn hạn cho nhu cầu tiền mặt: nguồn huy 22 động vốn đa dạng, cơng ty cần phân tích so sánh chi phí vay, thời hạn vay ưu điểm nguồn vay để đưa định đắn Đầu tư khoản tiền nhàn rỗi: đầu tư với danh mục nào, lượng tiền bao nhiêu, thời gian phải định cân lợi nhuận rủi ro, đảm bảo tính khoản tương thích với dự báo ngân quỹ cơng ty 3.2.2 Giải pháp quản trị khoản phải thu a Chính sách tín dụng b Tổ chức theo dõi khoản phải thu: 3.2.3 Giải pháp quản trị hàng tồn kho Bao gồm nhóm chi phí: + Chi phí vốn: Gồm chi phí phải trả cho nhà cung cấp để mua hàng hóa, chi phí hội vốn đầu tư cho hàng tồn kho, chi phí đầu tư tài sản liên quan đến tồn kho + Chi phí dịch vụ liên quan đến dự trữ hàng tồn kho bảo hiểm hàng hóa, khoản thuế phí có liên quan(Thuế nhập khẩu) + Chi phí thuê kho bãi, thuê cửa hàng, chi phí di chuyển hàng hóa kho + Chi phí rủi ro hao hụt, hư hại, mát hàng hóa chi phí cho việc bảo quản hàng hóa kho Trên sở báo cáo phân tích chi phí tồn kho làm tiền đề cho việc nghiên cứu thêm để áp dụng phương pháp quản trị hàng tồn kho theo mơ hình đặt hàng hiệu (EOQ) đơn vị 3.2.4 Một số giải pháp khác Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc cần chủ động xây dựng giải pháp huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển 23 Để đảm bảo hiệu kinh tế kinh doanh mục tiêu giảm chi phí sản xuất kinh doanh nhiệm vụ ưu tiên doanh nghiệp Để thực mục tiêu hạ thấp chi phí kinh doanh đơn vị cần khơng ngừng đầu tư phần mềm quản lý, siết chặt công tác quản lý chi phí mua ngồi, chi phí th kho bãi chi phí thuê mặt Nâng cao lực quản trị tài cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Xây dựng chế quản lý tài chính, quản trị nguồn vốn kinh doanh phù hợp với thay đổi kinh tế thị trường Sớm áp dụng phần mềm quản trị tập trung ERP thống việc quản trị hàng tồn kho, theo dõi chi tiết khoản phải thu theo hóa đơn bán hàng cảnh báo lịch phải trả cho nhà cung cấp để hưởng khoản chiết khấu toán Sớm triển khai quy chế, sách xác định giá trị cơng việc BSC – KPI - 3P để có chế đo lương, thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể đạt kết tốt hoạt động kinh doanh có đóng góp, sáng kiến nâng cao hiệu kinh doanh cnhằm phát huy tinh thần hăng hái, sáng tạo lao động KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương 3, thực trạng quản trị vốn luân chuyển đề cập Chương 2, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển đơn vị thời gian tới Các giải pháp đưuợc đề xuất tập trung nội dung chính: Nhóm giải pháp quản trị vốn tiền; Giải pháp quản trị khoản phải thu; Giải pháp quản trị hàng tồn kho kiến nghị, đề xuất 24 KẾT LUẬN Quản trị vốn luân chuyển vấn đề nhà quản trị đặc biệt quan tâm Để cho hoạt động doanh nghiệp thông suốt bền vững, nhà quản trị bỏ qua yếu tố vốn ln chuyển Việc xây dựng hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững mà giúp doanh nghiệp sử dụng vốn luân chuyển cách hiệu Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động khẳng định xu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp Xét công tác quản trị vốn luân chuyển, Công ty quan tâm xây dựng đạt số kết hoạt động quản trị vốn luân chuyển tồn hạn chế định Đặc biệt bối cảnh môi trường ngày nhiều biến động phức tạp ngành công nghiệp 4.0 dần thay đổi cách sản xuất truyền thống sang tự động Luận văn hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận quản trị vốn luân chuyển kinh doanh - Phân tích thực trạng quản trị vốn ln chuyển Cơng ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc giai đoạn 2016 - 2018 từ rút kết luận, đánh giá, nhận xét thành đạt đựợc vấn đề tồn cần phải giải - Đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trương Hồng Trình giảng viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Ban lãnh đạo tồn thể nhân viên cơng ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc giúp tơi hồn thành luận văn ... lượng vốn luân chuyển Hàm lượng vốn luân chuyển = e.5 Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển = CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN... nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác quản trị vốn luân chuyển công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc... trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc từ đưa kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần quốc tế Vương Gia Phúc, góp phần gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty cổ phần, Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty cổ phần

Từ khóa liên quan