Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Quảng Bình

26 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:55

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 ðà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ, ðHðN Người hướng dẫn KH: PGS.TS ðỗ Ngọc Mỹ Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS.TS Lê Quốc Hội Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, ðại học ðà Nẵng - Thư viện trường ðại học Kinh tế, ðại học ðà Nẵng MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Thực tiễn ñã chứng minh rằng, tài liệu lưu trữ nguồn lực thơng tin quan trọng đáp ứng u cầu xây dựng phát triển quốc gia giới, nguồn lực quan trọng ñể phát triển kinh tế xã hội; góp phần giữ gìn phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc; “Ngun liệu” khơng thể thiếu, việc ñảm bảo chất lượng ñộ tin cậy cho luận kết luận cơng trình khoa học Tài liệu lưu trữ ghi lại hầu hết hoạt ñộng quan, tổ chức, cá nhân; cung cấp đầy đủ, xác thơng tin giúp quan xây dựng chủ trương, sách, biện pháp cơng tác, chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, sơ kết, tổng kết tình hình hoạt ñộng; giải vấn ñề chế ñộ sách cán bộ, cơng chức, viên chức nhu cầu đáng khác cơng dân Trong năm qua, cơng tác lưu trữ nói chung quản lý nhà nước công tác lưu trữ nói riêng tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực, bước vào nếp, ổn ñịnh, góp phần quan trọng việc xây dựng, nâng cao uy tín chất lượng hoạt động ngành lưu trữ, phục vụ có hiệu yêu cầu ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên, vấn ñề quản lý nhà nước lưu trữ tỉnh tồn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót tổ chức máy quan quản lý lưu trữ chưa thống nhất, ñồng bộ, thiếu ổn ñịnh; chức năng, nhiệm vụ chưa ñược phân ñịnh chặt chẽ, rõ ràng; nguồn nhân lực làm công tác lưu trữ thiếu số lượng chưa đáp ứng u cầu chun mơn, nghiệp vụ; hệ thống văn quản lý thiếu, chưa đảm bảo tính thống nhất, nhiều mâu thuẫn, chồng chéo; công tác tuyên tuyền, phổ biến thực văn quản lý lưu trữ chưa ñược triển khai cách hiệu quả; công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm mang tính hình thức; cơng tác sơ kết, …Vì thế, nâng cao hiệu quản lý nhà nước công tác lưu trữ tỉnh Quảng Bình nói riêng, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nước nói chung việc làm cần thiết Nhằm góp phần làm rõ sở lý luận thực trạng quản lý nhà nước cơng tác lưu trữ tỉnh Quảng Bình Trên sở đưa giải pháp nâng cao hiệu cơng tác này, tác giả định lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước cơng tác lưu trữ tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: ðề tài nghiên cứu vấn ñề lý luận thực tiễn Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ - ðánh giá thực trạng Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình - ðề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện Quản lý nhà nước cơng tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng Quản lý nhà nước cơng tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình nào? - Cần có giải pháp nhằm hồn thiện Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình ðối tượng phạm vi nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: ðề tài tập trung nghiên cứu Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu Nội dung : Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ ðịa bàn : Trong quan quản lý nhà nước lưu trữ tỉnh Quảng Bình Thời gian: thời gian liệu sử dụng phân tích khoảng 2013-2018, thời gian giải pháp phát huy tác dụng ñến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: từ ñối tượng phạm vi nghiên cứu, ñề tài tiếp cận Quản lý nhà nước kinh tế: Ở ñây coi Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ nỗ lực thực sách biện pháp để bảo đảm cho công tác lưu trữ quan quản lý nhà nước ñược thực theo ñúng cáo quy ñịnh cách hiệu phục vụ thiết thực cho quản lý kinh tế Phương pháp thu thập số liệu Do ñối tượng mục tiêu nghiên cứu ñề tài sử dụng liệu thứ cấp: ðó số liệu từ Báo cáo Chi cực văn thư lưu trữ tỉnh Quảng Bình, niên giám thống kê, thơng tin từ Các báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh hàng năm từ 2014-2018, Các ñề án tham luận, tài liệu khoa học Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ Việt Nam Quảng Bình ðể có sở liệu ñây áp dụng Phương pháp khảo cứu tài liệu: Học thu thập phân loại tài liệu chủ ñề Tiến hành xem xét mục tiêu, ñối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu… Từ rút điểm mạnh kế thừa khoảng trống nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu Số liệu thứ cấp: Học viên tiến hành khảo sát 50 cán nhân viên làm công tác lưu trữ quan quản lý nhà nước ñịa bàn tỉnh Mẫu phiếu ñiều tra phụ lục Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp kế thừa Kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu có liên quan đến Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ Việt Nam Quảng Bình Việc nghiên cứu ðề tài, phần nghiên cứu tổng quan, kế thừa, tham khảo số kết nghiên cứu ñã ñược thực nội dung có liên quan đến chủ đề Phương pháp phân tích thống kê Phân tích phân tích thống kê cho phép thu thập tài liệu, số liệu xử lý số liệu thông tin Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình Từ biết diễn biến, xu thay ñổi hoạt ñộng công tác Lưu trữ ðặc biệt, qua phân tích theo phương pháp cho thấy thay ñổi ñối tượng quản lý – hành vi cán nhân viên làm công tác sở thực quy định cơng tác Lưu trữ Từ phân tích cho phép ñánh giá khách quan thực trạng thực nội dung quản lý nhà nước Lưu trữ tỉnh Quảng Bình Phân tích so sánh Phương pháp ñược sử dụng ñể so sánh số nội dung việc phân tích thực trạng cơng tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình cách tham chiếu tiêu chuẩn có từ lý luận, quy định pháp luật quản lý nhà nước công tác Lưu trữ Việt Nam tỉnh với số liệu thực tế q trình hay so sánh số liệu với theo thời kỳ ñể thấy thay ñổi mức biến ñộng Phương pháp chủ yếu nhằm giải mục tiêu và sử dụng chương chương Bố cục ñề tài CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG BÌNH CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỈNH QUẢN BÌNH NHỮNG NĂM TỚI CHƯƠNG NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ 1.1 NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ 1.1.1 Khái niệm vai trò cơng tác Lưu trữ 1.1.1.1 Khái niệm tài liệu lưu trữ Tài liệu lưu trữ bao gồm gốc, chính; trường hợp khơng gốc, thay hợp pháp” 1.1.1.2 Khái niệm công tác lưu trữ Công tác lưu trữ lĩnh vự hoạt ñộng nhà nước bao gồm vấn ñề lý luận, pháp chế thực tiễn công tác lưu trữ 1.1.1.3 Vai trò tài liệu lưu trữ công tác lưu trữ việc phát triển kinh tế xã hội - Cung cấp thông tin giúp quan nhà nước xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Giúp ñẩy nhanh tiến độ khảo sát, thi cơng cơng trình xây dựng - Cung cấp số liệu kết thăm dò, khảo sát tài ngun thiên nhiên để có kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý - Cung cấp thong tin phục vụ hoạt ñộng hang ngày doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm vai trò QLNN công tác Lưu trữ 1.1.2.1 Khái niệm Quản lý Quản lý tác động có mục đích chủ thể quản lý ñối với ñối tượng quản lý 1.1.2.2 Khái niệm Quản lý nhà nước Quản lý nhà nước tác ñộng chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu pháp luật, tới ñối tượng quản lý nhằm thực chức ñối nội ñối ngoại nhà nước 1.1.2.3 Khái niệm Quản lý nhà nước Lưu trữ Quản lý nhà nước lưu trữ tác ñộng chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu pháp luật liên quan tới lưu trữ, tới ñối tượng hoạt ñộng lưu trữ nhằm đạt mục tiêu đề 1.1.2.4 Vai trò Quản lý nhà nước Lưu trữ - Tạo dựng sở pháp lý cho việc thực hoạt ñộng lưu trữ - Xây dựng cấu tổ chức ổn ñịnh, thống nhất, ñảm bảo cho phát triển ngành - Tạo nguồn nhân lực có ñủ lực phục vụ 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LƯU TRỮ 1.2.1 Thực xây dựng, ban hành ñạo, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ Các văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ pháp lý ñể thực thiện vận dụng chuẩn mực công cụ vào quản lý ñối tượng Nếu thiếu văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ làm giảm đáng kể tính hiệu lực hiệu quản lý lĩnh vực Một yếu tố làm pháp lý cho việc thực nguyên tắc quản lý tập trung thống công tác lưu trữ toàn quốc hệ thống văn quy pham pháp luật ngành lưu trữ Hiện nay, nhà nước ta ñã xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ cơng tác lưu trữ Tại quan, tổ chức việc tuân theo quy ñịnh văn cần phải thực quy ñịnh cụ thể quan ban hành Những quan ñược lãnh ñạo quan tâm sát đến cơng tác lưu trữ thường ban hành quy chế quy ñịnh số ñiều cụ thể quản lý công tác lưu trữ, việc thực nghiệp vụ lưu trữ trách nhiệm cán bộ, cơng chức, viên chức quan cơng tác lưu trữ Cũng có nhiều quan ban hành công văn hướng dẫn việc thực nghiệp vụ lưu trữ sở quy ñịnh, hướng dẫn nhà nước … Cán chuyên trách lưu trữ quan có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh ñạo việc ban hành văn cơng tác lưu trữ quan đồng thời người trực tiếp thực quy ñịnh ñề văn hướng dẫn người quan thực Có cơng tác lưu trữ quan ñi vào nề nếp hoạt động có hiệu Các tiêu chí: Hệ thống văn quản lý lưu trữ tỉnh ñã ñược ban hành ñầy ñủ, ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý; Nội dung văn phù hợp với pháp luật, thực tiễn cơng tác lưu trữ địa phương; Các văn đảm bảo, khơng trùng lặp, chống chéo, mâu thuẫn; Công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực ñược tiến hành thường xuyên; Việc thực văn quản lý lưu trữ tỉnh mang lại hiệu tốt 10 1.2.3 Thực Quản lý thống nghiệp vụ công tác lưu trữ – ðể quản lý thống mặt nghiệp vụ lưu trữ, ðảng Nhà nước ñã nghiên cứu ban hành văn quy phạm pháp luật để hướng dẫn, đạo cơng tác lưu trữ quan tồn quốc Chính vậy, nghiệp vụ lưu trữ như: Thu thập, bổ sung tài liệu; Phân loại tài liệu; Xác ñịnh giá trị tài liệu; Chỉnh lý tài liệu; Bảo quản tài liệu; Tổ chức công cụ tra cứu khoa học tài liệu, Ứng dụng công nghệ thông tin lưu trữ… lưu trữ quốc gia lưu trữ quan từ trung ương ñến ñịa phương ñều thực theo hướng dẫn, ñạo Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước quan chuyên môn sở quy định văn nói Nguyên tắc quản lý tập trung thống ñây ñang ñược áp dụng ñối với tất quan nhà nước, tổ chức xã hội doanh nghiệp nhà nước Riêng doanh nghiệp ngồi quốc doanh, ngun tắc có số điểm cần ý Xét tầm vĩ mô, tài liệu lưu trữ hình thành q trình hoạt động doanh nghiệp (trong có doanh nghiệp ngồi quốc doanh) ñã ñược Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 xác định thuộc thành phần Phơng lưu trữ quốc gia Việt Nam Vì thế, cơng tác lưu trữ doanh nghiệp cần phải tuân theo quy ñịnh chung Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia như: Việc chuyển tài liệu lưu trữ nước ngoài, thu thập, quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng công bố tài liệu lưu trữ quốc gia thuộc bí mật nhà nước tài liệu đặc biệt quý ñược thực theo quy ñịnh pháp luật; Nghiêm cấm việc chiếm giữ, tiêu huỷ trái phép, làm hư hại tài liệu lưu trữ quốc gia 11 sử dụng tài liệu lưu trữ quốc gia vào mục đích trái với lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Vì vậy, để quản lý thống tổ chức lưu trữ, tài liệu lưu trữ việc thực nghiệp vụ lưu trữ doanh nghiệp trước mắt doanh nghiệp cần vào quy ñịnh nhà nước ñể ban hành quy chế, quy ñịnh cụ thể công tác lưu trữ doanh nghiệp Tiêu chí phản ảnh: Cơng tác thu thập tài liệu ñược thực thống từ lưu trữ quan, lưu trữ; Quy trình chỉnh lý thực ñúng với hướng dẫn Trung ương; Công tác bảo quản tài liệu ñược tổ chức tốt; Hoạt ñộng tổ chức khai thác sử dụng tài liệu ñược thực tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác thơng tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh; Cơng tác quản lý nghiệp vụ lưu trữ trú trọng; Các biện pháp quản lý nghiệp vụ lưu trữ phù hợp; Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ñược tổ chức thường xuyên 1.2.4 Thực Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật công tác lưu trữ Thanh tra, kiểm tra khâu quan trọng việc thực chức quản lý nhà nước quan Công tác tra, kiểm tra ñược tiến hành thường xuyên liên tục theo ñịnh kỳ trường hợp cần thiết tiến hành kiểm tra ñột xuất Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể cơng tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm ngành lưu trữ ðiều phần gây khó khăn cho cơng tác tra, kiểm tra ngành Trong văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ, 12 việc khen thưởng xử lý vi phạm công tác lưu trữ ñã ñược ñề cập Chương 4, Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia quy ñịnh việc khen thưởng xử lý vi phạm sau: Tiêu chí; Số vụ kiểm tra thực hiện; Cơng tác tra, kiểm tra ñược tổ chức thường xuyên; Nội dung kiểm tra đầy đủ, kịp thời; Quy trình kiểm tra thực ñúng quy ñịnh ; Kết kiểm tra ñược công bố công khai, minh bạch 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những kết ñạt ñược 2.3.2 Một số hạn chế, thiếu sót 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, Xà HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 ðiều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Bình Ngày 30 tháng năm 1989, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ thơng qua Nghị chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Bình nằm trải dài từ 16°55’ đến 18°05’ vĩ Bắc từ 105°37’ đến 107°00’ kinh ðơng Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào., phía ðơng giáp biển ðơng ðặc điểm tự nhiên tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng lớn tới quản lý công tác lưu trữ: Thứ nhất: địa bàn rộng có nhiều huyện miền núi vùng sâu vùng xa nên việc thông tin tổ chức quản lý lưu trữ phức tạp chi phí cao hơn; Thừ hai, Tăng khối lượng cơng việc quan quản lý 2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Năm 2018, dự ước tổng sản phẩm ñịa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) tăng 7,03% so năm 2017, vượt kế hoạch đề Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,03%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 10,29%; khu vực dịch vụ tăng 6,68%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ñạt 8.439 tỷ ñồng, tăng 4,15% so kỳ ñạt 105% kế hoạch; giá trị sản xuất công 14 nghiệp tăng 8,14% so năm trước (kế hoạch tăng 8,5%) Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2018 ước ñạt 19.884 tỷ ñồng, tăng 11,3% so kỳ Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước ñạt 3,9 triệu lượt, tăng 18,2% so kỳ; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch ñề ra, ước ñạt 4.000 tỷ ñồng Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm - 3,5%; giải việc làm hàng năm khoảng 3,1 - 3,3 vạn lao ñộng; tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 55 – 60%, đào tạo nghề đạt 35 - 40% Sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhanh khác biệt lớn theo vùng vùng Bắc trung Bộ ñã ảnh hưởng lớn tới tác động lớn tới quản lý cơng tác ðó là: ðối tượng quản lý lưu trữ ngày tăng số lượng phức tạp chủng loại Khối lượng giao dịch quan quản lý nhà nước với với doanh nghiệp công dân tăng nhanh nên khối lượng công tác lưu trữ lớn Các công cụ phục vụ quản lý ñược tăng cường nhờ thành phát triển kinh tế trang bị hệ thống lưu trữ ñiện tử tăng cường sở vật chất cho lưu trữ ñịa phương quan tỉnh Trình độ cán quản lý lưu trữ nâng cao giúp cho cơng tác tốt 2.1.3 Các quy ñịnh quản lý lưu trữ nhà nước 2.2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠNG TÁC LƯU TRỮ 2.2.1 Tình hình thực xây dựng hoàn thiện tổ chức máy quan quản lý lưu trữ Thực ñạo Trung ương, ngày 15 tháng 12 năm 2010, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 16/2010/Qð- 15 UBND việc thành lập ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ tỉnh quản lý trực tiếp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy ñịnh pháp luật Chi cục chịu ñạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt ñộng Sở Nội vụ, ñồng thời chịu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Chi cục có tư cách pháp nhân, dấu, có tài khoản riêng Về công tác cán - Số lượng công chức công tác quản lý lưu trữ hạn chế số lượng chất lượng - Vấn ñề bổ nhiệm, ñiều ñộng nhân lực quản lý lưu trữ bất cập - Năng lực cán làm cơng tác lưu trữ hạn chế - Hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng ñã ñược tổ chức hàng năm chưa phát huy hiệu 2.2.2 Tình hình xây dựng, ban hành ñạo, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ Qua khảo sát học viên Tình hình xây dựng, ban hành đạo, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ cho kết sau Có ba tiêu chí có tỷ lệ thống với nhận định cao tiêu chí Chất lượng văn đảm bảo, khơng trùng lặp, chống chéo, mâu thuẫn có mức đồng ý 16 hồn tồn đồng ý 59% Tiêu chí Cơng tác tun truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực ñược tiến hành thường xuyên nhiều hình thức ban hành văn hướng dẫn, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai….) 60% Tiêu chí Cơng tác tra, kiểm tra, ñánh giá việc thực hệ thống văn quản lý lưu trữ ñược thực thường xun, đảm bảo tính khách quan, minh bạch 50% Trong có tiêu chí lại tiêu chí có mức đồng ý hồn tồn đồng ý 40%, tiêu chí 45% tiêu chí 35% Như hồn thiện quản lý công tác lưu trữ cần tập trung vào: Thứ nhất, cải thiện việc ban hành văn quản lý lưu trữ tỉnh (Quy ñịnh, Quy chế, Hướng dẫn…) bảo ñảm ñầy ñủ, ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý; Thứ hai, cải thiện ñể nội dung văn phù hợp với pháp luật, thực tiễn cơng tác lưu trữ địa phương Thứ ba, nâng cao hiệu quản thực văn quản lý lưu trữ tỉnh 2.2.3 Tình hình thực Quản lý thống nghiệp vụ công tác lưu trữ Thu thập tài liệu hoạt ñộng quan trọng nhằm thực nguyên tắc quản lý tập trung thống công tác lưu trữ Trong năm qua, tỉnh ñã ban hành số văn công tác thu thập tài liệu như: hướng dẫn giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử cấp; hướng dẫn xây dựng danh mục tài liệu lưu trữ quan danh mục quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực 17 văn khơng đạt hiệu Trong tổng số 304 quan thuộc nguồn nộp tài liệu (theo Quyết ñịnh số 938/Qð-UBND ngày 10/5/2015 UBND tỉnh Quảng Bình) Trung tâm Lưu trữ thu thập số Phơng Lưu trữ UBHC tỉnh Quảng Bình Phơng lưu trữ UBND tỉnh Quảng Bình Bên cạnh đó, lưu trữ quan, phần lớn tài liệu hình thành q trình giải cơng việc phòng, ban chuyên môn chưa lập hồ sơ giao nộp vào lưu trữ quan theo quy ñịnh Kết khảo sát đánh giá cơng tác cho thấy mức ñộ thống ý kiến Công tác thu thập tài liệu ñược thực thống từ lưu trữ quan, lưu trữ lịch sử co 36% ñồng ý trở lên Năm 2014, lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận thêm 24,9 mét tài liệu lưu trữ phơng Lưu trữ UBND huyện Tun Hóa Phơng Lưu trữ UBND huyện Lệ Thủy Riêng khối tài liệu lưu trữ chỉnh lý hồn chỉnh, có giá trị bảo quản vĩnh viễn Phông Lưu trữ UBND thị xã ðồng Hới giai đoạn 2006 - 7/2016 Phơng Lưu trữ UBND thành phố ðồng Hới giai ñoạn 8/2014 - 2017 (gồm 1.338 hồ sơ tương ñương 37 mét) ñược thống kê ký gửi lưu trữ thành phố, lưu trữ lịch sử tỉnh khơng đủ diện tích ñể bảo quản số tài liệu 18 Bảng 2.1: Số lượng tài liệu ñã chỉnh lý số địa phương tỉnh TT Tên phơng Số lượng tài Ghi liệu ñã chỉnh lý (mét) UBND thành phố ðồng 142 Hới UBND huyện Quảng 80 Trạch UBND Lệ Thủy UBND huyện 68 Quảng 72 Ninh ( Nguồn: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình ) Theo báo cáo số 172/BC-SNV ngày 08/02/2018 Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình từ năm 2015 ñến năm 2017, ñiều kiện kho tàng chật hẹp, sở vật chất, trang thiết bị bảo quản tài liệu thiếu thốn nên việc thu thập tài liệu khơng thực thường xun Tính ñến ngày 08 tháng 02 năm 2018, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh ñã thu thập ñược 421,2 mét giá tài liệu giấy, 392 ảnh, 1410 ñồ, số tài liệu ghi âm, ghi hình có giá trị khác Có thể thấy, cơng tác thu thập, bổ sung lưu trữ lịch sử tỉnh chủ yếu ñược thực ñối với tài liệu quan, tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh 2.2.4 Thực Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật cơng tác lưu trữ Từ ngày thành lập đến nay, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh 19 chưa tiến hành hoạt ñộng tra mà tiến hành hoạt động kiểm tra cơng tác lưu trữ Trước đây, hình thức kiểm tra chủ yếu áp dụng tổ chức theo hình thức kiểm tra chéo năm lần quan thuộc khối khối quan tài chính, tiền tệ, khối quyền, khối kinh tế - kỹ thuật, khối khoa học - cơng nghệ; khối văn hóa - xã hội huyện với Thành phần Hội ñồng kiểm tra gồm trưởng ñoàn, thư ký thành viên Trưởng đồn lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thư ký cán Trung tâm Lưu trữ tỉnh ñảm nhiệm, thành viên ñại diện lãnh ñạo quan, tổ chức tham gia kiểm tra chéo Việc kiểm tra thường ñược thực vào quý năm kiểm tra Mỗi ñợt kiểm tra kéo dài khoảng ñến ngày Nội dung kiểm tra bao gồm công tác tổ chức, biên chế văn thư, lưu trữ, ban hành văn thực công tác văn thư, lưu trữ; việc thực nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ Bảng 2.2: Số ñợt kiểm tra xử lý vi phạm Số ñợt 2014 2015 2016 2017 2018 2 3 20 25 35 27 36 5/20 6/25 8/35 6/27 7/36 kiểm tra (ñợt) Số ñược ñơn vị kiểm tra (ðơn vị) Tỷ lệ ñơn vị vi phạm phải xứ lý (Nguồn: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình) Hàng năm, sau ban hành kế hoạch kiểm tra công tác văn 20 thư, lưu trữ định thành lập ðồn kiểm tra, Chi cục Văn thư Lưu trữ ban hành Chương trình kiểm tra quan, tổ chức Thời gian kiểm tra thường ñược tiến hành vào khoảng quý quý năm quan, tổ chức ñược kiểm tra 01 buổi Cụ thể số lần kiểm tra xứ lý vi phạm bảng Thơng thường có đến đợt kiểm tra Tổng số ñơn vị ñược kiểm tra hàng năm ñã tăng dần tỷ lệ ñơn vị bị xử lý vi phạm lại giảm dần Như công tác kiểm tra có tác động tích cực đến ñơn vị việc thực quản lý công tác lưu trữ 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những mặt ñạt ñược 2.3.2 Những mặt hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh tồn 21 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG BÌNH NHỮNG NĂM TỚI 3.1 CƠ SỞ CỦA GIẢI PHÁP 3.1.1 ðịnh hướng phát triển kinh tế xã hội 3.1.2 ðịnh hướng cải cách hành tỉnh Quảng Bình - Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác CCHC, đổi phương pháp lãnh ñạo, ñạo ñiều hành tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh, cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu thực thi công vụ - Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà sốt hệ thống văn quy phạm pháp luật tỉnh, cấp ngành theo quy ñịnh pháp luật 100% văn quy phạm pháp luật tỉnh ñược ban hành bảo đảm tính hợp pháp tính khả thi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn ñịa phương 3.1.3 ðịnh hướng cải cách ngành văn thư lưu trữ Trong năm tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực thống quản lý nhà nước công tác văn thư, lưu trữ địa bàn tồn tỉnh; tiếp tục đưa cơng tác lưu trữ ñi vào nếp, khoa học hiệu ñúng quy ñịnh pháp luật; bảo vệ, bảo quản an toàn phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ có hiệu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Xây dựng, kiện tồn tổ chức máy quan quản 22 lý Lưu trữ tỉnh - Kiện toàn tổ chức quan quản lý lưu trữ cấp tỉnh - Tổ chức phận quản lý lưu trữ cấc quan cấp tỉnh - Tổ chức quan quản lý lưu trữ cấp huyện, xã 3.2.2 Xây dựng, ban hành ñạo, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật công tác lưu trữ - Xây dựng ban hành quy định, quy chế cơng tác lưu trữ - Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn thực công tác lưu trữ - Tổ chức có hiệu hình thức tun truyền, triển khai thực văn quản lý lưu trữ Trung ương ñịa phương 3.2.3 Tăng cường Quản lý thống nghiệp vụ lưu trữ - Quản lý thống công tác thu thập tài liệu - Quản lý hoạt ñộng chỉnh lý tài liệu 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật công tác lưu trữ - Xây dựng quy trình tra, kiểm tra - Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác lưu trữ - Tổ chức hoạt ñộng tra, kiểm tra - Xử lý, kiến nghị xử lý kết theo ñúng quy ñịnh 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị Các cấp ngành, quan ñơn vị ñảm bảo sở vật chất cho hoạt ñộng lưu trữ UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tạo ñiều kiện ñể hồn thành đề án xây dựng kho lưu trữ chun dụng tỉnh; tiếp 23 tục nghiên cứu ñề án xây dựng kho lưu trữ cấp huyện Các Sở, ban ngành, phòng ban chun mơn cấp huyện cần phải bố trí kinh phí xây cải tạo phòng kho lưu trữ có diện tích phù hợp để bảo quản lý tài liệu Tại xã, phường, thị trấn cần bố trí kho lưu trữ có diện tích tối thiểu 20m2 để quản lý tồn tài liệu lưu trữ xã Trong kho lưu trữ, kho lưu trữ chuyên dụng cần trang bị ñầy ñủ trang thiết bị, vật dụng ñể bảo quản tài liệu an tồn hệ thống giá để tài liệu, cặp hộp, trang thiết bị phòng chống chữa cháy, thiết bị cơng nghệ quản lý tra tìm tài liệu Tiếp tục phân bổ ngân sách ñầu tư cho hoạt ñộng lưu trữ quan từ cấp tỉnh ñến cấp xã, phường thu thập tài liệu, ñặc biệt tài liệu quý hiếm; chỉnh lý; bảo quản; nghiên cứu khoa học; ñào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lưu trữ KẾT LUẬN Nâng cao hiệu quản lý nhà nước công tác lưu trữ giúp cho công tác lưu trữ tốt có nghĩa góp phần xây dựng hành nhà nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội tỉnh thời gian tới Trong thời gian qua, hoạt ñộng quản lý nhà nước lưu trữ tỉnh Quảng Bình đạt số kết đáng khích lệ Tuy nhiên hạn chế, thiếu sót, khó khăn, thách thức đặt giai đoạn tới ðể khắc phục hạn chế tồn quản lý nhà nước công tác lưu trữ, cần có giải pháp mang tính đồng 24 thống mà trước hết hoàn thiện hệ thống văn quản lý văn hướng dẫn cơng tác lưu trữ Bên cạnh đó, cần kiện toàn tổ chức máy Chi cục Văn thư - Lưu trữ ổn ñịnh tổ chức lưu trữ cấp huyện ñể nâng cao hiệu quản lý ðồng thời phải nâng cao chất lượng, bổ sung số lượng ñội ngũ cán trang bị kiến thức cần thiết công tác lưu trữ cho lãnh ñạo; tăng cường vai trò quan quản lý nhà nước công tác lưu trữ từ trung ương ñến ñịa phương; ñầu tư kinh phí cho lưu trữ ñịa phương; tổ chức tổng kết hoạt ñộng văn thư, lưu trữ nhằm ñúc kết kinh nghiệm, phát huy ưu ñiểm khắc phục tồn tại, hạn chế; làm tốt cơng tác thi đua, khen thưởng lưu trữ, kịp thời ñộng viên tinh thần cán lưu trữ; thực cơng trình nghiên cứu khoa học lưu trữ tình nhằm góp phần cung cấp sở lý luận thực tiễn ñể áp dụng nâng cao hiệu quản lý ñịa phương; ñẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ với mục ñích huy ñộng nguồn lực tham gia xây dựng phát triển công tác lưu trữ Những nghiên cứu đề tài gói gọn việc tìm hiểu thực trạng ñề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước công tác lưu trữ tỉnh Quảng Bình Sẽ cần nghiên cứu nội dung khác công tác lưu trữ nhằm nâng cao hiệu công tác ñịa phương thời gian tới Trong trình nghiên cứu, xây dựng đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Chúng tơi mong tiếp tục nhận góp ý chân thành thầy bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hồn chỉnh hơn./ ... nghiên cứu Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu Nội dung : Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ ðịa bàn : Trong quan quản lý nhà nước lưu trữ tỉnh Quảng Bình Thời... Lưu trữ tỉnh Quảng Bình 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình nào? - Cần có giải pháp nhằm hồn thiện Quản lý nhà nước công tác Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. .. ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG BÌNH CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Quảng Bình, Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan