Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

26 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:50

` ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VI THẾ HẢO NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 8520201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS LƯU NGỌC AN Phản biện 1: TS TRẦN VINH TỊNH Phản biện 2: TS NGUYỄN LƯƠNG MÍNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 27 tháng 10 năm 2018 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Học liệu Truyền thông Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng - Thư viện Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ti p cận vấn đề giảm TTĐN t g c độ cải thiện điều kiện vận hành, việc t nh toán l a chọn phư ng án k t lưới hợp l s làm giảm mật độ d ng điện tr n nhánh, đảm bảo chất lượng điện năng, g p ph n giảm t n thất nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Tuy nhi n, việc t nh toán TTĐN mang t nh g n đúng, độ ch nh xác thấp như: t nh với ch độ phụ tải c c đại, áp dụng công thức theo lưới điện ti u chu n chung, chưa thật s ph hợp với điều kiện th c t c a th x Ba Đồn o quy t đ nh ti p theo c thể dẫn đ n không th c t , chẳng hạn việc chuyển đ i phư ng thức cấp điện nguồn với nhau, việc quy t đ nh ch độ vận hành cụm tụ b trung hạ áp, chưa đảm bảo mặt kinh t kỹ thuật, điều gây tác động ảnh hưởng đ n t n thất lợi ch kinh t c a Điện l c Xuất phát t l n u tr n, đề tài “Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình” đề xuất nghi n cứu Đây vấn đề thường xuy n Cơng ty Điện l c Quảng Bình Điện l c Quảng Trạch quan tâm nghi n cứu M c đ ch nhiệm nghiên c u Mục đ ch nhiệm vụ nghi n cứu c a đề tài gồm vấn đề sau: Đề phư ng án k t dây c hợp l (chỉ điểm phân đoạn hợp l c a mạch v ng) c a lưới điện 22kV khu v c th x Ba Đồn ứng với ch độ vận hành khác c a HTĐ Việc vận hành theo phư ng án th ch hợp t ng ch độ phải đảm bảo điều kiện t n thất công suất P nhỏ nhất, điện áp nút thay đ i giới hạn cho phép Xác đ nh lại v tr lắp đặt, dung lượng cụm tụ b cố đ nh t động có LĐPP th x Ba Đồn xây d ng phư ng thức vận hành hợp l cụm tụ b T nh toán phư ng án tư ng đư ng TTCS, chất lượng điện áp để Điện l c Quảng Trạch c c sở l a chọn phư ng án vận hành th ch hợp tuỳ vào t ng tình hình cụ thể, báo cáo Cơng ty Điện l c Quảng Bình chấp thuận triển khai th c Đối tượng phạm i nghiên c u Đối tượng nghi n cứu c a đề tài ch độ vận hành HTĐ, v tr điểm mở c a LĐPP cho hàm mục ti u TTCS lưới điện đạt giá tr nhỏ nhất, điện áp nút thay đ i giới hạn cho phép Ngoài ra, đề tài c n tập trung t nh toán phư ng thức vận hành cụm tụ b cố đ nh t động đ ng cắt c tr n lưới để TTCS bé Phư ng ph p nghiên c u Sử dụng phư ng pháp nghi n cứu th c nghiệm: - Phư ng pháp nghi n cứu l thuy t: Nghi n cứu tài liệu, sách báo, giáo trình,… vi t vấn đề t nh toán xác đ nh TTCS TTĐN lưới cung cấp điện - Phư ng pháp th c nghiệm: + Khảo sát th c t phư ng thức vận hành s đồ k t lưới tại, đ lưu ý trạng thi t b , th c trạng phân bố phụ tải tr n lưới điện để thu thập thông số vận hành, số độ tin cậy cung cấp điện, TTĐN c a LĐPP tr n khu v c + Áp dụng l thuy t đ nghi n cứu, sử dụng ph n mềm PSS/A EPT để thao tác tính tốn TTCS, TTĐN, tìm điểm mở tối ưu (TOPO) nhằm l a chọn phư ng thức k t lưới hợp l LĐPP th x Ba Đồn, t đ c thể đề xuất giải pháp giảm TTĐN tr n đ a bàn Ý nghĩa khoa học t nh thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học: Phân tích, tính tốn TTĐN LĐPP th x Ba Đồn sau chuyển vận hành cấp điện áp 22kV; Đề giải pháp k t lưới c bản, xác đ nh điểm mở hợp l tr n xuất n trung áp hành; Xác đ nh lại v tr lắp đặt dung lượng cụm tụ b cố đ nh t động c tr n LĐPP th x Ba Đồn xây d ng phư ng thức vận hành hợp l cụm tụ b 5.2 Tính thực tiễn đề tài: o nội dung c a đề tài đề cập đ n vấn đề tái cấu trúc lưới điện nghi n cứu phư ng thức vận hành tối ưu Điện l c, cấp quản l vận hành c HTĐ Việt Nam n n k t c a đề tài ph hợp với th c t c sở để nghi n cứu áp dụng Điện l c c điều kiện tư ng t Triển khai áp dụng đề tài tr n phạm vi toàn khâu phân phối điện s g p ph n giảm t n thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, linh hoạt việc chuyển đ i phư ng thức vận hành Bố c c luận ăn Ngoài ph n mở đ u, k t luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm c chư ng CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LĐPP THỊ XÃ BA ĐỒN VÀ CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH 1.1 Vai trò lưới điện phân phối hệ thống điện: 1.2 Đặc điểm lưới điện phân phối: Có điện áp trung áp 22kV phân phối điện cho trạm phân phối trung/hạ áp S đồ c hai dạng c s đồ hình tia s đồ mạch v ng Tuy c k t cấu mạch v ng h u h t lưới phân phối ln vận hành hở (hay vận hành hình tia) Tuy nhi n vận hành hở LĐPP t n thất cơng suất, t n thất điện chất lượng điện áp luôn h n LĐPP vận hành k n Để khắc phục tình trạng tạo t nh linh hoạt LĐPP vận hành hở, c n phải xác đ nh trạng thái đ ng cắt c a dao cách ly phân đoạn th để c c tiểu hố t n thất cơng suất, điện hay hàm chi ph F đ nh trước 1.3 Các biện ph p giảm tổn thất điện năng: 1.3.1 Tái cấu trúc lưới điện: 1.3.2 Cải thiện điều kiện vận hành: 1.3.3 Bù công suất phản kháng: 1.3.4 Cải thiện chất lượng vật tư, thiết bị: 1.3.5 Giảm tổn thất thương mại: 1.4 Tổng quan lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: 1.4.1 Đặc điểm chung tự nhiên - xã hội thị xã Ba Đồn: 1.4.2 Đặc điểm lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: 1.4.2.1 Nguồn TBA 110kV: Toàn phụ tải th x Ba Đồn cấp điện t TBA 110kV Ba Đồn TBA 110kV Văn H a Các TBA nhận điện t TBA 220kV - Th x Ba Đồn 1.4.2.2 Nhận xét nguồn TBA 110kV cấp điện: Với tình hình số liệu nguồn, phụ tải k t lưới tại, TBA 110kV Ba Đồn, Văn H a đ nâng cơng suất Tồn phụ tải tr n đ a bàn th x Ba Đồn cấp ch y u t TBA 110kV Ba Đồn TBA 110kV Văn H a, t nh linh hoạt độ d ph ng không cao Bán k nh cấp điện TBA 110kV chưa hợp l , mục đ ch tăng cường cấp điện ph n phụ tải ph a Nam trung tâm th x Ba Đồn 1.4.2.3 Lưới điện: 1.5 Kết luận chư ng 1: CHƯƠNG TÍNH TỐN VÀ PHÂN TÍCH TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 Phân bố công suất lưới điện phân phối: 2.1.1 Các phương trình bản: Để c thể t nh toán giải t ch mạng điện c n phải xây d ng hệ phư ng trình c theo đ nh luật Kirhoff Tuỳ theo t ng phư ng pháp l a chọn mà c thể c dạng phư ng trình c sau: Phương trình dòng điện điểm nút: Trường hợp t ng quát, phư ng trình d ng điện nút k s là: Ik Y k1.U1 Y k U Y kk U k Y kn U n (2.1) Tập hợp phư ng trình d ng điện nút vi t dạng ma trận sau: I Với Y TC Y  TC U (2.2) : ma trận t ng dẫn thành lập sau:  Y  kk : T ng số t ng dẫn c nối đ n nút k Y jk y jk với y jk t ng dẫn c a nhánh nối nút j nút k Chiều d ng điện quy ước dư ng n vào nút, mặc d d ng điện vào nút t nút máy phát phụ tải chưa bi t chúng c thể vi t theo P, Q U Chẳng hạn, d ng điện vào nút k c thể biểu diễn sau: ( Pk Ik j.Qk ) * U k* (2.3) K t hợp với phư ng trình (2 1) ta c : Pk j.Qk U * k Y k1 U Y k U Y kk U k Y kn U n (2.4) Hay là: U k Pk j.Qk Ykk U k* n Yki U i (2.5) i i k Như với n nút, ta c hệ phư ng trình với n n U ,U , .,U n Ở điện áp nút k biểu diễn theo điện áp nút khác điện áp c a ch nh n Ch nh hệ phư ng trình tr n c thể giải g n phư ng pháp lặp GaussSeidel; Phương trình điện áp vòng: Trường hợp t ng quát, phư ng trình Kirhoff vi t cho mạch v ng thứ k s là: E k Z k1 I1 Z k I2 Z k I3 Z kk Ik Z kn In (2.6) Trong đ :  Z kk : T ng trở đ u vào c a nút k  Z kj : T ng trở tư ng h nút k nút j Tập hợp phư ng trình mạch v ng vi t dạng ma trận sau: E Với Z Z TC I (2.7) ma trận t ng trở TC Khi nút k nút phụ tải, công suất đưa vào nút k (Pk + j.Qk), lúc d ng điện vào nút k s là: Ik Pk jQk U k* y k U k (2.8) yk dung dẫn c a đường dây tập trung k tụ điện k Phư ng trình mạch v ng trở thành: U k U chuan P jQ1 U1* Z k1 y1.U1 Z kn P n jQn U n* y n U n Hay: U k U chuân n Z ki i Pi j.Qi U * i yi U i (2.9) Với Uchu n điện áp nút cân Nút 1, 2, , k, …, n nút phụ tải T phư ng trình này, tư ng t phư ng trình d ng điện nút, ta thấy điện áp nút Uk biễu diễn theo điện áp c a ch nh n điện áp c a nút khác Ch nh th ta c thể sử dụng phư ng pháp lặp Gauss-Seidel để tìm điện áp nút mạng điện Phương trình cơng suất nút: T phư ng trình d ng điện nút (2 1) đ trình bày tr n, ta c thể t nh d ng công suất vào nút k t phư ng trình: Sk U k I k* (trong hệ đ n v tư ng đối) Hay: S k Pk jQk Y k1 U U k U k (Y k1 U k k1 Y k U Y kk U k Y k U U k k Y kn U n ) * k2 Y kn U n1 U k (2.10) Lúc phư ng trình phân bố công suất nút k s là: k n kn N U k U n Ykn cos( Pk kn U k Gkk k) n n N U k U n Ykn cos( kn n k ) n n k N U k U n Ykn sin( Qk kn n U k Bkk k) n N U k U n Ykn sin( kn n k ) n n k đ : U n U n n Y kn Y kn kn Gkn j.Bkn N: số nút , : t nh radian Như nút phụ tải k, bốn bi n số Pk , Qk , U k , Qk đ bi t Vấn đề c n lại xác đ nh hai bi n U k , k k hai bi n số Pk Điều hoàn toàn c thể xác đ nh phư ng pháp Newton-Raphson 2.1.2 Phân bố công suất tổn thất công suất: Công suất biểu ki n Sij t nút i đ n nút j công suất Sji t nút j đ n nút i là: Sij U i Iij* S ji U j I*ji T n thất công suất tr n nhánh i-j t ng đại số d ng công suất xác đ nh: Sij P Sij (2.13) S ji Re Sij ; Q Im Sij (2.14) 2.2 C c phư ng ph p t nh to n tổn thất điện lưới điện phân phối: 2.2.1 Phương pháp tích phân đồ thị: 2.2.2 Phương pháp ng điện trung bình bình phương: 2.2.3 Phương pháp th i gian tổn thất: 2.2 Phương pháp đư ng cong tổn thất: 2.2.5 Phương pháp tính tốn TTĐN theo quy định EVN: Tổn thất điện nguyên nhân gây tổn thất điện năng: 2.3.1 Tổn thất k thuật: T n thất kỹ thuật ti u hao điện tất y u xảy trình truyền tải phân phối điện o dây dẫn, máy bi n áp, thi t b tr n lưới c trở kháng n n d ng điện chạy qua gây ti u hao điện phát n ng máy bi n áp, dây dẫn thi t b điện Ngoài đường dây dẫn điện cao áp t 110 kV trở l n c n c t n thất v ng quang; d ng điện qua cáp ng m, tụ điện c n c t n thất điện môi, đường dây điện song song với đường dây khác dây chống sét, dây thông tin c t n hao điện hỗ cảm T n thất kỹ thuật tr n lưới điện bao gồm TTCS tác dụng TTCS phản kháng TTCS phản kháng t thông r , gây t máy bi n áp cảm kháng tr n đường dây TTCS phản kháng làm lệch g c t ảnh hưởng đ n TTĐN TTCS tác dụng c ảnh hưởng đáng kể đ n TTĐN 2.3.2 Tổn thất thương mại: T n thất thư ng mại phụ thuộc vào c ch quản l , quy trình quản l hành ch nh, hệ thống công t đo đ m thức c a người sử dụng T n thất thư ng mại ph n ch u ảnh hưởng c a l c công cụ quản l c a thân Công ty Điện l c, đ c phư ng tiện máy m c, máy t nh, ph n mềm quản l 2.4 Kết luận chư ng 2: Trong chư ng 2, luận văn đ giới thiệu phư ng pháp l thuy t t nh t n thất công suất, t n thất điện c a lưới điện phân phối, quy đ nh hành c a Tập đoàn Điện l c Việt Nam việc t nh toán TTĐN lưới điện phạm vi áp dụng c a t ng phư ng pháp Việc nghi n cứu, áp dụng phư ng pháp t nh toán TTĐN c nghĩa lớn công tác quản l vận hành lưới điện Xác đ nh ch nh xác TTĐN c nghĩa quy t đ nh, đ ch nh toán đặt người thi t k lưới điện người làm công tác vận hành hệ thống Mức độ TTĐN kỹ thuật lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào cấu trúc lưới điện, chất lượng thi t b phư ng thức vận hành hệ thống điện T n thất thư ng mại phụ thuộc vào c ch , l c quản l hành ch nh, hệ thống đo đ m thức c a người sử dụng điện Trong luận văn này, tr n c sở số liệu phụ tải thu thập thông số vận hành hàng c a LĐPP th x Ba Đồn, tác giả chọn phư ng pháp t nh TTĐN theo quy đ nh c a EVN Đây phư ng pháp k t hợp phư ng pháp đường cong t n thất phư ng pháp d ng điện trung bình bình phư ng Phư ng pháp k t hợp với t nh toán t n thất công suất thành ph n bi n thiện PSS/A EPT cho k t tư ng đối ch nh xác sử dụng rộng r i để t nh TTĐN tr n lưới điện phân phối Hiện Tập đoàn Điện l c Việt Nam áp dụng hiệu cho việc khai thác quản l vận hành lưới điện CHƯƠNG TÍNH TỐN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LĐPP THỊ XÃ BA ĐỒN BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT 3.1 Hiện trạng lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: 3.1.1 Lưới điện trung áp: 3.1.1.1 Phương thức vận hành LĐPP thị xã Ba Đồn tại: 3.1.1.2 Quy định điểm phân đoạn LĐPP thị xã Ba Đồn tại: 3.1.2 Lưới điện hạ áp 3.2 Mô tả phần mềm PSS/Adept c c to n t nh chế độ x c lập LĐPP: 3.2.1 Tính tốn phân bố cơng suất PSS/A ept: 3.2.2 Tính tốn điểm ừng tối ưu TOPO PSS/A ept: 3.2.3 Tính tốn vị trí lắp đặt bù CAPO PSS/Adept: 3.3 Số liệu ph c t nh to n cho LĐPP thị xã Ba Đồn: Cơ sở liệu phục vụ tính tốn: Để giải t ch lưới điện cách ch nh xác, điều quan trọng phải c thông số đ u vào ch nh xác Các thông số đ u vào bao gồm: Thông số kỹ thuật nguồn, lưới điện Thông số phụ tải Hiện c nhiều phư ng pháp áp dụng để xác đ nh phụ tải t nh toán Những phư ng pháp đ n giản, thuận tiện cho t nh toán thường cho sai s t lớn, ngược lại n u độ ch nh xác cao s phức tạp Đa số phư ng pháp ch y u xác đ nh phụ tải c c đại t nh toán, c n thi t cho khâu thi t k để t nh chọn thi t b , khơng áp dụng cho tốn vận hành d ng để xác đ nh ch độ vận hành c c đại ch độ c c tiểu Đối với LĐPP th x Ba Đồn, thông số phụ tải c thể lấy số liệu sau: - ng điện, điện áp công suất c a xuất n 22kV theo t ng - Tại TBA phân phối 22/0,4kV: thông số đo d ng điện, điện áp cosφ ph a hạ áp 0,4kV thời điểm bu i sáng (08h00 11h00) bu i tối (18h00 20h00) Thời điểm đo 01 tháng/l n - Số liệu điện ti u thụ (kWh) hàng tháng c a TBA phụ tải Đối với khách hàng có TBA chuyên dùng, Điện l c c n lắp đồng hồ công suất phản kháng kVArh để t nh lượng công suất phản kháng ti u thụ c a khách hàng Các số liệu n u tr n không cung cấp đ y đ thơng tin để t nh tốn phân t ch lưới điện o phạm vi đề tài này, để c đ y đ số liệu t nh toán ch độ phụ tải, tác giả đ xây d ng đồ th phụ tải điển hình LĐPP th x Ba Đồn sau: 10 16.84 2.18 18 16.98 0.99 20.52 0.68 18.66 2.19 19 18.79 0.99 20.52 0.84 19.72 1.94 20 19.81 1.00 20.52 0.93 20.43 1.92 20.52 21 20.52 1.00 1.00 20.38 1.61 22 20.44 1.00 20.52 1.00 19.27 1.54 23 19.33 1.00 20.52 1.00 24 18.10 1.48 18.16 1.00 20.52 1.00 T đ ta c đồ th phụ tải điển hình cho LĐPP th x Ba Đồn hình 3.4: Hình 3.4: Đồ thị phụ tải điển hình LĐPP thị xã Ba Đồn Số liệu thông số vận hành đồ th phụ tải điển hình c a XT trung áp 22kV LĐPP th x Ba Đồn chi ti t Ph l c 01 3.4 Tiêu ch lựa chọn phư ng th c ận hành cho LĐPP thị xã Ba Đồn: Phải thoả m n số hàm mục ti u sau: - T ng t n thất công suất nhỏ nhất: Min P - T ng t n thất điện nhỏ nhất: Min A - Điện áp vận hành nút phân phối phải nằm phạm vi cho phép - Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Các điều kiện ràng buộc là: - T ng chi ph vận hành nhỏ - Không tải ph n tử hệ thống vận hành - Tất phụ tải cung cấp điện 3.5 Tính tốn, lựa chọn phư ng th c ận hành c tối ưu cho LĐPP thị xã Ba Đồn: 11 3.5.1 Tính tốn, lựa chọn phương thức vận hành bản: Vì thời gian c hạn phạm vi đề cập c a luận văn tái k t lưới ph n lưới điện phân phối c a th x Ba Đồn o đ ph n t nh toán xét đ n xuất n cấp điện cho th x Ba Đồn bao gồm: 471 Ba Đồn, 473 Ba Đồn, 475 Ba Đồn, 477 Ba Đồn, 478 Ba Đồn, 471 Văn H a, 473 Văn H a Với phư ng thức k t lưới ta c số liệu t n thất công suất, t n thất điện cao điểm tháng 07/2018 d ng ph n mềm PSS/A EPT t nh toán Bảng Bảng 3.5 TTCS, TTĐN XT 22kV Ba Đồn chế độ vận hành vào cao điểm Công suất Tổn thất Tổn thất Tổn thất điện (kWh) TT Tên xuất tuyến Pmax (MW) có tải (kW) Kđt không tải (kW) XT 471 Văn H a 2,20 34.520 0,6 14.835 35.547 XT 473 Văn H a 2,0 34.245 0,73 12.627 37.626 XT 471 Ba Đồn 2,719 36.169 0,69 9.580 34.537 XT 473 Ba Đồn 4,25 71.810 0,7 20.807 71.074 XT 475 Ba Đồn 4,15 61.603 0,76 24.187 71.005 XT 477 Ba Đồn 2,5 41.702 0,64 13.09 39.780 XT 478 Ba Đồn 3,418 59.679 0,68 22.58 63.161 21,237 339.728 Tổng 117.706 352.730 Bảng 3.6 TTĐN năm 2018 chế độ vận hành vào cao điểm TT Tên xuất tuyến Tổn thất điện (kWh) XT 471 Văn H a 311.391,72 XT 473 Văn H a 329.602,45 XT 471 Ba Đồn 302.540,70 XT 473 Ba Đồn 622.608,24 XT 475 Ba Đồn 622.006,25 XT 477 Ba Đồn 348.466,49 XT 478 Ba Đồn 553.296,67 Tổng 3.089.912,52 3.5.2 Tính tốn, lựa chọn phương thức vận hành tối ưu: Với phư ng án k t lưới tại, đ đáp ứng y u c u cấp điện thi u t nh linh hoạt, mức độ d ph ng không cao XT 475 Ba Đồn cấp điện cho g n 1/3 phụ tải th x Ba Đồn, lưới điện vận hành hình chữ U, bán k nh cấp điện lớn Đặc biệt, 02 TBA 110kV Ba Đồn 110kV Văn H a chưa c mạch li n lạc, ảnh 12 hưởng đ n độ tin cậy cung cấp điện xảy s cố nghi m trọng T th c trạng tr n, tác giả đề xuất phư ng án k t lưới sau: Đề xuất phư ng n kết lưới: - Xây d ng mạch t M15 đ n M89 làm trục ch nh XT 475 Ba Đồn cấp điện cho phụ tải ph a sau M89 (chiều dài 1,7km, dây A/XLPE-240) Trục ch nh cũ c a XT 475 Ba Đồn cấp đ n CL 42-4 Quảng Thuận điểm mở c a XT 475 Ba Đồn DCL 42-4 Quảng Thuận - Xây d ng mạch li n lạc t TBA Công ty 483 thuộc XT 475 Ba Đồn đ n TBA Văn Phú thuộc XT 471 Văn H a (chiều dài 0,6km, dây A/XLPE-240) * Nhận xét: Phư ng án k t lưới tr n g p ph n giảm TTĐN nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho LĐPP th x Ba Đồn (n u TBA 110kV Ba Đồn điện c thể cấp t TBA 110kV Văn H a ngược lại) 3.5.2.1 Tính tốn tìm điểm mở tối ưu phương thức vận hành LĐPP thị xã Ba Đồn mo ul TOPO: * Các bước xác định cấu trúc LĐPP thị xã Ba Đồn: Khi xem xét toán xác đ nh cấu trúc hợp l để giảm P lưới điện phân phối, để giảm t nh phức tạp c a toán người ta thường tách rời thành toán ri ng biệt: tối ưu t n thất công suất tác dụng tối ưu t n thất công suất phản kháng Theo trình t này, để xác đ nh cấu trúc vận hành lưới điện hợp lý, sau đ đánh giá th c trạng lưới điện c thể bỏ qua thi t b b công suất phản kháng tr n lưới điện giải toán xác đ nh cấu trúc lưới điện phân phối * Tái cấu trúc lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: Hiện lưới điện phân phối 22kV khu v c th x Ba Đồn ch y u vận hành hình tia điểm phân đoạn thường nằm tr n ranh giới đ a l hành ch nh Để c thể xác đ nh điểm mở hợp l nguồn với nhau, tác giả th c đ ng tất dao cách ly phân đoạn tr n đường dây nối TBA 110kV Ba Đồn TBA 110kV Văn H a với để tạo thành mạch v ng k n, sau đ giải tốn phân bố cơng suất ti n hành mở dao cách ly c d ng điện chạy qua bé cho đ n lưới điện c dạng hình tia Tính tốn phương án vận hành ựa kết TOPO: Tác giả th c giải toán xác đ nh điểm mở tối ưu với LĐPP 22kV th x Ba Đồn theo phư ng án k t lưới đề xuất n u tr n giải thuật TOPO c a phần mềm PSS/ADEPT K t th c TOPO Ph l c 04 * Trạng thái vận hành thiết bị sau chạy TOPO sau: - Li n lạc XT 471 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: L51-4 Nuôi Tôm mở - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: CL 89-4 Chợ Xép mở 13 - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 478 Ba Đồn: MC 488 Pháp Kệ đ ng, FCO 15-4 Quảng Phư ng mở - Nội XT 475 Ba Đồn: DCL 42-4 Quảng Thuận mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 478 Ba Đồn: CL 85-4 Quảng Xuân mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 471 o n: MC 487 Xuân H a đ ng, MC 471 o n mở, FCO 9-4 Quảng Hưng mở - Li n lạc XT 475 Ba Đồn XT 471 Văn H a: L231-4 Quảng Văn mở - Li n lạc XT 471 Văn H a XT 473 Văn H a: L274-4 Vĩnh Phú đ ng, MC 483 Cao C u mở - XT 473, 474, 475 o n nhận điện t XT 478 Ba Đồn qua MC 488 Quảng Hưng Bảng 3.7: Vị trí điểm mở tối ưu phương thức vận hành XT 22kV Vị tr mở liên kết mạch òng STT Tên mạch òng Phư ng th c kết lưới Phư ng th c kết lưới 471 Ba Đồn - 475 L51-4 Nuôi Tôm Ba Đồn L51-4 Nuôi Tôm 473 Ba Đồn - 475 DCL 89-4 Chợ Xép Ba Đồn DCL 89-4 Chợ Xép 473 Ba Đồn - 478 MC 488 Pháp Kệ Ba Đồn FCO 15-4 Quảng Phư ng 475 Ba Đồn - 471 Không c li n lạc Văn H a L231-4 Quảng Văn 477 Ba Đồn - 478 L85-4 Quảng Xuân Ba Đồn L85-4 Quảng Xuân 477 Ba Đồn - 471 MC 487 Xuân Hòa Roòn MC 471 Roòn FCO 9-4 Quảng Hưng 471 Văn H a L274-4 Vĩnh Phú 473 Văn H a MC 483 Cao C u Nội XT 475 Ba Đồn DCL 42-4 Quảng Thuận Nhận xét k t TOPO phư ng án đ chọn sau: K t TOPO cho điểm mở tối ưu Ph l c 04 T n thất công suất xuất n trước tái cấu hình lưới điện: S = 170,99 + j353,56 (kVA) T n thất công suất xuất n sau tái cấu hình lưới điện: S = 157,51 + j338,11 (kVA) 14 Bảng 3.8: Bảng kết giảm TTCS trước sau xác định điểm mở Hịện trạng kết luới Sau chuyển trạng th i c c khóa điện Cơng suất tiết kiệm ∆P (kW) ∆Q (kVAR) ∆P (kW) ∆Q (kVAR) ∆P (kW) 170,99 353,56 157,51 338,11 13,48 ∆Q (kVAR) 15,45 3.5.2.2 Tính tốn vị trí ung lượng cụm tụ bù trung áp cho LĐPP thị xã Ba Đồn ựa modul CAPO: Đối với LĐPP 22kV nhận điện t TBA 110kV khu v c th x Ba Đồn, s ch nh lệch công suất phản kháng thấp điểm cao điểm không cao, cho n n luận văn đề xuất chọn ch độ c c đại ngày làm c sở cho việc t nh toán việc vận hành tụ b cố đ nh Các tụ b t động s b sung th m lượng công suất phản kháng cho hệ thống nhu c u phụ tải tăng vào cao điểm a Thiết lập thông số phục vụ toán bù kinh tế cho xuất tuyến 22kV LĐPP thị xã Ba Đồn: Để thi t lập thông số phân t ch kinh t cho toán tối ưu hoá v tr đặt b T Menu ch nh c a hình chọn Network>Economics Bảng thông số kinh t s tr n hình Hình 3.5: Hộp thoại cài đặt số kinh tế PSS/ADEPT Các thơng số hình tr n đ nh nghĩa bảng 15 Bảng 3.9: Định nghĩa số kinh tế PSS/ADEPT - Giá điện ti u thụ 1kWh - Giá điện phản kháng ti u thụ kVArh - Giá tiền phải trả cho 1kWh điện ti u thụ - Giá tiền phải trả cho 1kVArh điện phản kháng ti u thụ - Giá tiền phải trả cho 1kW công suất tác dụng lắp - Giá công suất tác dụng lắp đặt đặt nhà máy điện (suất đ u tư công suất tác dụng nhà máy điện (/kW) nhà máy điện) - Giá CSPK lắp đặt nhà máy điện - Giá tiền phải trả cho 1kVAr CSPK lắp đặt nhà (/kvar) máy điện (suất đ u tư CSPK nhà máy điện) - Tỷ số hàng năm c n th m vào để t nh đ n s sinh - Tỷ số chi t khấu (pu/year) sôi c a đồng tiền, d ng để chuyển đ i tiền c ng thời điểm lúc chư ng trình t nh tốn - Tỷ số lạm phát (pu/year) - Tỷ số biểu th s giá c a đồng tiền hàng năm - Khoảng thời gian để t nh toán toán phân - Thời gian t nh toán (years) t ch kinh t -tài ch nh, t nh năm - Suất đ u tư lắp đặt tụ b cố - Số tiền phải trả cho 1kVAr để lắp đặt tụ b cố đ nh điều chỉnh đ nh và/hoặc tụ b điều chỉnh - Chi ph bảo trì tụ b cố đ nh - Chi phí tính kVAr-năm c n để bảo trì tụ b điều chỉnh hàng năm cố đ nh và/hoặc điều chỉnh b Xác định vị trí ung lượng cụm tụ bù trung áp cho LĐPP thị xã Ba Đồn sau kết lưới mới: * Hiện trạng bù LĐPP thị xã Ba Đồn - XT 471 Ba Đồn: cụm tụ b 300kVAr v tr M101 - XT 473 Ba Đồn: cụm tụ b 300kVAr v tr M70 - XT 475 Ba Đồn: cụm tụ b 300kVAr v tr M63 - XT 477 Ba Đồn: cụm tụ b 300kVAr v tr M68 - XT 473 Văn H a: cụm tụ b 300kVAr M241/3 T ng số cụm tụ b tr n LĐPP th x Ba Đồn: 05 cụm T ng dung lượng b tr n LĐPP th x Ba Đồn: 1.500kVAr Bảng 3.10: Tổng hợp vị trí lắp đặt tụ bù vận hành lưới điện Dung Tình trạng lượng Ghi ận hành (kVAR) 300 Đ ng B cố đ nh 300 Đ ng B cố đ nh 300 Đ ng B cố đ nh 300 Đ ng B cố đ nh 300 Đ ng B cố đ nh cụm tụ bù trung áp phần mềm STT Vị tr lắp đặt Số c m 01 02 03 04 05 * Tính tốn PSS/ADEP M101 XT 471 Ba Đồn M70 XT 473 Ba Đồn M63 XT 475 Ba Đồn M68 XT 477 Ba Đồn M241/3 XT 473 Văn H a lại vị trí ung lượng 01 01 01 01 01 16 * Thi t lập thông số kinh t : (như Hình 3.6) - Giá bán điện tác dụng: 1.695 đồng/kWh - Giá bán điện phản kháng: đồng - L i suất vay: 8%/năm - Trượt giá 2%/năm - Đối với tụ b d ki n lắp dạng cố đ nh k t cấu FCO + giá đỡ + tụ b , giá 150 000 đồng/1kVAr cho loại 3x50 kVAr-24kV - Suất đ u tư cho cụm b t động: 650 000,0 đồng/kWh - Chi phi bảo trì, bảo dưỡng tụ b cố đ nh: 4.500 đồng/kVAr năm (3%) - Chi phi bảo trì, bảo dưỡng tụ b t động:19.500 đồng/kVAr năm (3%) - Đời sống c a d án 15 năm Hình 3.6 Thiết lập thông số kinh tế chạy CAPO * Kết tính tốn CAPO: Căn s đồ k t lưới c a xuất n 22kV LĐPP th x Ba Đồn th c chạy tốn CAPO cho tồn hệ thống lưới điện này, ta c k t ph l c 05 T k t t nh toán CAPO c a ph n mềm PSS/A EP tác giả đề xuất phư ng án lắp đặt b sung cụm tụ b 300kVAr (b cứng) v tr sau: - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M29 XT 473 o n (thuộc XT 478 Ba Đồn) - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M170 XT 473 Ba Đồn - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M47A XT 474 o n (thuộc XT 478 Ba Đồn) - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M79 XT 471 o n (thuộc XT 477 Ba Đồn) 17 - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M148 XT 475 Ba Đồn Bảng 3.11: Tổng hợp vị trí lắp đặt tụ bù theo kết toán CAPO Vị tr lắp đặt STT Số c m Dung lượng (kVAR) Tình trạng ận hành M29 XT 473 Roòn 01 300 thuộc XT 478 Ba Đồn 02 M170 XT 473 Ba Đồn 01 300 M47A XT 474 Roòn 03 01 300 thuộc XT 478 Ba Đồn M79 XT 471 Roòn 04 01 300 thuộc XT 477 Ba Đồn 05 M148 XT 475 Ba Đồn 01 300 * Kết đạt sau tính tốn: K t CAPO tối ưu chi ti t Ph l c 05 T n thất công suất xuất n trước chạy CAPO: 01 Ghi Đ ng B cố đ nh Đ ng Đ ng B cố đ nh B cố đ nh Đ ng B cố đ nh Đ ng B cố đ nh S = 157,51 + j338,11 (kVA) T n thất công suất xuất n sau chạy CAPO: S = 153,09 + j330,44 (kVA) Bảng 3.12: Bảng so sánh kết giảm TTCS trước sau chạy CAPO Trước chạy CAPO Sau chạy CAPO Công suất tiết kiệm ∆P (kW) ∆Q (kVAR) ∆P (kW) ∆Q (kVAR) ∆P (kW) ∆Q (kVAR) 157,51 338,11 153,09 330,44 4,43 7,67 * Kết TTCS giảm sau thực phương án TOPO, CAPO: Bảng 3.13: Tổng hợp so sánh kết giảm TTCS trước sau thay đổi phương án kết lưới xuất tuyến trung áp 22kV cấp điện cho thị xã Ba Đồn: Cơng suất (kW) Tổn thất có tải (kW, kVAr) ΔP ΔQ Trước 20,315 170,99 353,56 Sau 20,315 153,09 330,44 17,9 23,12 Giảm Công suất ti t kiệm được: S = 17,9 + j23,12 (kVA) * Tính tốn hiệu sau áp ụng phương án: T ng lượng điện ti t kiệm năm: ΔATK ∑ = ΔP T.Kđt = 17,9*8760*0,77 = 120.739,08 (kWh/năm) 18 Qua bảng 3.7, ta thấy phư ng thức vận hành đ t nh toán phư ng thức vận hành c nhiều thay đ i Trong đ , có 03 mạch v ng thay đ i lại điểm mở c a lưới điện, 01 xuất n (475 Ba Đồn) thay đ i điểm mở để giảm bán k nh cấp điện 01 mạch li n lạc TBA 110kV Ba Đồn TBA 110kV Văn H a nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện… để đem đ n t n thất công suất ( P) thấp h n Qua k t t nh toán, n u vận hành theo phư ng thức c hiệu đem lại s lớn T ng lượng điện ti t kiệm năm 120.739,08kWh/năm S đồ k t lưới c c a LĐPP th x Ba Đồn xem ph l c 06, s đồ k t lưới c a LĐPP th x Ba Đồn xem ph l c 07 3.5.2.3 Thực chạy TOPO để kiểm tra lại kết tính tốn, xác định phương thức vận hành tối ưu cho LĐPP thị xã Ba Đồn: Căn k t chạy TOPO CAPO n u tr n, tác giả ti n hành b sung cụm tụ b v tr lắp đặt dung lượng đ t nh toán để th c chạy lại TOPO l n nhằm kiểm tra lại v tr điểm mở theo phư ng thức k t lưới đề xuất c thay đ i hay không, k t chạy TOPO ph l c 08 * Trạng th i ận hành c c thiết bị sau chạy TOPO lần sau: - Li n lạc XT 471 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: L51-4 Nuôi Tôm mở - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: CL 89-4 Chợ Xép mở - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 478 Ba Đồn: MC 488 Pháp Kệ đ ng, FCO 15-4 Quảng Phư ng mở - Nội XT 475 Ba Đồn: CL 42-4 Quảng Thuận mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 478 Ba Đồn: CL 85-4 Quảng Xuân mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 471 o n: MC 487 Xuân H a đ ng, MC 471 o n mở, FCO 9-4 Quảng Hưng mở - Li n lạc XT 475 Ba Đồn XT 471 Văn H a: L231-4 Quảng Văn mở - Li n lạc XT 471 Văn H a XT 473 Văn H a: L274-4 Vĩnh Phú đ ng, MC 483 Cao C u mở - XT 473, 474, 475 o n nhận điện t XT 478 Ba Đồn qua MC 488 Quảng Hưng Bảng 3.14: Kết vị trí điểm mở tối ưu phương thức vận hành XT 22kV Vị tr mở liên kết mạch òng STT Tên mạch òng Phư ng th c kết lưới (theo kết TOPO lần 1) Phư ng th c kết lưới (theo kết TOPO lần 2) 471 Ba Đồn - 475 Ba L51-4 Nuôi Tôm Đồn L51-4 Nuôi Tôm 473 Ba Đồn - 475 Ba DCL 89-4 Chợ Xép Đồn DCL 89-4 Chợ Xép 19 473 Ba Đồn - 478 Ba FCO 15-4 Quảng Phư ng Đồn FCO 15-4 Quảng Phư ng 475 Ba Đồn - 471 Văn L231-4 Quảng Văn Hóa L231-4 Quảng Văn 477 Ba Đồn - 478 Ba L85-4 Quảng Xuân Đồn L85-4 Quảng Xuân 477 Ba Đồn - 471 MC 471 Roòn Roòn FCO 9-4 Quảng Hưng MC 471 Roòn FCO 9-4 Quảng Hưng 471 Văn H a - 473 MC 483 Cao C u Văn H a MC 483 Cao C u Nội XT 475 Ba DCL 42-4 Quảng Thuận Đồn DCL 42-4 Quảng Thuận Nhận xét: Qua k t chạy TOPO l n nhận thấy, trạng thái vận hành c a thi t b điểm mở tr n xuất n 22kV cấp điện cho khu v c th x Ba Đồn không thay đ i Như phư ng thức vận hành c a lưới điện phân phối th x Ba Đồn tối ưu 3.6 Dự kiến chi ph đầu tư đ nh gi hiệu làm lợi: 3.6.1 Dự kiến chi phí đầu tư: Phương án thực hiện: - Xây d ng trục ch nh XT 475 Ba Đồn t M15 đ n M89 (chiều dài 1,7km, dây A/XLPE-240) để x a mạch v ng c a XT 475 Ba Đồn - Xây d ng mạch li n lạc XT 475 Ba Đồn với XT 471 Văn H a t TBA Công ty 483 đ n TBA Văn Phú (chiều dài 0,6km dây A/XLPE-240) - Lắp đặt th m 05 cụm tụ b trung th 300 kVAr Mục đích : - Đ u tư đường dây XT 475 Ba Đồn để giảm bán k nh cấp điện, x a cấp điện chữ U trục ch nh đoạn đ u xuất n - Xây d ng mạch li n lạc XT 475 Ba Đồn với XT 471 Văn Hóa để giảm bán k nh cấp điện XT 471 văn Hóa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (đoạn cuối XT 471 Văn H a s nhận điện g n đ u nguồn XT 475 Ba Đồn) - Lắp đặt th m 05 cụm tụ b 300kVA để cân công suất vận hành linh động theo phụ tải m a Giá trị đầu tư: - Xây d ng đường dây li n lạc: 1.450.000.000 đồng (chi ti t ph l c 09) - Lắp đặt tụ bù trung th : 91.06 578 đồng 3.6.2 Giá trị làm lợi hàng năm: 20 Giá trị làm lợi o giảm TTĐN G = ΔATK ∑ * g Với:  ΔATK ∑ = 120.739,08 (kWh/năm)  g giá mua điện bình quân tháng năm 2018, g = 1.695 đ/kWh G = ΔATK ∑* g = 120.739,08*1.695 = 204.652.740, 06 đồng K t t nh toán cho thấy, phư ng án vận hành s g p ph n giảm 120.739,08 (kWh/năm), tư ng đư ng với số tiền làm lợi năm 204.652.740 đồng * Suất đ u tư ban đ u: 1.541.064.578 đồng + Xây d ng mạch liên lạc: + Lắp đặt tụ bù trung th : 1.450.000.000 đồng 91.06 578 đồng 3.7 Kết luận chư ng : Để t nh toán cách ch nh xác ch độ vận hành c a hệ thống điện, điều quan phải c thông số đ u vào ch nh xác Đối với lưới điện phân phối, việc xác đ nh giá tr c a phụ tải c ng thời điểm t nh toán việc làm kh khăn thi t b đo đ m chưa lắp đặt đ y đ , khối lượng t nh tốn lớn Ch nh th , luận văn đ thu thập thông số vận hành c a xuất n trung áp thông số trạm bi n áp phụ tải qua hệ thống chư ng trình đo xa M MS, chư ng trình quản l kinh doanh CMIS theo m a nắng c a tháng năm 2018 Đối với trạm bi n áp không c thông số qua đo đạc, tác giả đ đưa vào số liệu tải tư ng ứng với công suất đ nh mức máy bi n áp tỷ lệ công suất c c đại t ng công suất đặt c a MBA tr n t ng xuất n Điều chưa phản ánh h t chất đặc trưng ti u thụ c a phụ tải nhi n k t t nh toán cho k t ch nh xác Việc xây d ng đoạn đường dây mạch li n lạc TBA 110 kV Ba Đồn TBA 110 kV Văn H a g p ph n làm giảm TTĐN lưới điện trung th Điện l c Quảng Trạch quản l nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tr n đ a bàn K t t nh toán cho thấy, hàng năm với phư ng án vận hành mới, d ki n lưới điện th x Ba Đồn s giảm TTĐN 120.739,08 (kWh/năm), tư ng đư ng với số tiền làm lợi năm 204.652.740 đồng Căn k t t nh toán đ th c trình bày tr n, làm c sở để đề xuất số phư ng thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối th x Ba Đồn thời gian tới 21 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THỊ XÃ BA ĐỒN Sau t nh toán, tác giả đề xuất phư ng thức vận hành lưới điện phân phối th x Ba Đồn sau: 4.1 Trạng th i ận hành c c khóa điện (điểm mở tối ưu) c c xuất tuyến trung áp: Trong nội dung luận văn tác giả đ ứng dụng ph n mềm PSS/A EPT để mơ t nh tốn phân b cơng suất, TTĐN tr n lưới phân phối th x Ba Đồn, t đ đề xuất giải pháp c thể th c giảm t n thất điện mang t nh khả thi ,cụ thể sau: - Xây d ng trục ch nh XT 475 Ba Đồn t v tr M15 đ n M89 (chiều dài 1,7km, dây A/XLPE-240) để x a việc cấp điện hình chữ U, giảm bán k nh cấp điện c a XT 475 Ba Đồn - Xây d ng mạch li n lạc XT 475 Ba Đồn với XT 471 Văn H a t TBA Công ty 483 đ n TBA Văn Phú (chiều dài 0,6km dây A/XLPE-240) * Trạng thái vận hành thiết bị sau chạy TOPO sau: - Li n lạc XT 471 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: L51-4 Nuôi Tôm mở - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 475 Ba Đồn: CL 89-4 Chợ Xép mở - Li n lạc XT 473 Ba Đồn XT 478 Ba Đồn: MC 488 Pháp Kệ đ ng, FCO 15-4 Quảng Phư ng mở - Nội XT 475 Ba Đồn: CL 42-4 Quảng Thuận mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 478 Ba Đồn: CL 85-4 Quảng Xuân mở - Li n lạc XT 477 Ba Đồn 471 o n: MC 487 Xuân H a đ ng, MC 471 o n mở, FCO 9-4 Quảng Hưng mở - Li n lạc XT 475 Ba Đồn XT 471 Văn H a: L231-4 Quảng Văn mở - Li n lạc XT 471 Văn H a XT 473 Văn H a: L274-4 Vĩnh Phú đ ng, MC 483 Cao C u mở - XT 473, 474, 475 o n nhận điện t XT 478 Ba Đồn qua MC 488 Quảng Hưng 4.2 Đối ới c c c m t bù trung p: - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M29 XT 473 o n (thuộc XT 478 Ba Đồn) - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M170 XT 473 Ba Đồn - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M47A XT 474 o n (thuộc XT 478 Ba Đồn) - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M79 XT 471 o n (thuộc XT 477 Ba Đồn) - Lắp 01 cụm 300kVAr v tr M148 XT 475 Ba Đồn 22 4.3 Phư ng th c ận hành LĐPP 22kV cấp điện cho thị xã Ba Đồn sau: Nguồn 22kV TBA 110kV Ba Đồn cấp điện cho XT 471, 473, 475, 477, 478 Ba Đồn, cụ thể: + XT 471 Ba Đồn: Cấp điện cho khu v c phường ph a Đông th x Ba Đồn, gồm: Quảng Thọ, Quảng Phúc C thể li n lạc khép v ng với XT 475 Ba Đồn qua L51-4 Nuôi Tôm + XT 473 Ba Đồn: Cấp điện cho ph n khu v c trung tâm th x Ba Đồn 04 x ph a Tây huyện Quảng Trạch C thể li n lạc khép v ng với XT 475 Ba Đồn qua DCL 89-4 Chợ Xép, với XT 478 Ba Đồn qua FCO 15-4 Quảng Phư ng (MC 488 Pháp Kệ đ ng) + XT 475 Ba Đồn: Cấp điện cho ph n khu v c trung tâm th x Ba Đồn 02 x ph a Tây huyện Quảng Trạch C thể li n lạc khép v ng với XT 473 Ba Đồn qua DCL 89-4 Chợ Xép, với XT 471 Ba Đồn qua L51-4 Nuôi Tôm, với XT 471 Văn H a qua L231-4 Quảng Văn i ng nội XT 475 Ba Đồn DCL 42-4 Quảng Thuận mở + XT 477 Ba Đồn: Cấp điện cho 01 phường thuộc th x Ba Đồn x ph a Đông huyện Quảng Trạch C thể li n lạc khép v ng với XT 478 Ba Đồn qua L85-4 Quảng Xuân, với XT 471 o n (thuộc TC o n lấy điện t TC 22kV H n La) qua MC 487 Xuân Hòa + XT 478 Ba Đồn: Cấp điện cho khu v c trung tâm huyện Quảng Trạch C thể li n lạc khép v ng với XT 477 Ba Đồn qua L85-4 Quảng Xuân, với XT 473 Ba Đồn qua FCO 15-4 Quảng Phư ng (MC 488 Pháp Kệ đ ng), với XT 475 o n (thuộc TC o n lấy điện t TC 22kV H n La) qua MC 488 Quảng Hưng Nguồn 22kV TBA 110kV Văn Hóa cấp điện cho xuất tuyến 71, 73 Văn Hóa: + XT 471 Văn H a: Cấp điện cho khu v c 05 x ph a Nam th x Ba Đồn, gồm: Quảng Ti n, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Lộc, Quảng Phúc C thể li n lạc khép v ng với XT 473 Văn H a qua MC 483 Cao C u (L274-4 Vĩnh Phú đ ng) + XT 473 Văn H a: Cấp điện cho khu v c 04 x ph a Nam th x Ba Đồn, gồm: Quảng Th y, Quảng S n, Quảng Minh, Quảng Quảng H a C thể li n lạc khép v ng với XT 471 Văn H a qua MC 483 Cao C u (L274-4 Vĩnh Phú đ ng), với XT 475 Văn H a qua CL 37-4 Lạc Giao (c thể khép v ng với lưới 22kV Tuy n H a), với XT 475 Ba Đồn qua L231-4 Quảng Văn 4.4 Kết luận chư ng : K t t nh toán, đề xuất phư ng thức vận hành lưới điện phân phối th x Ba Đồn s g p ph n làm giảm TTĐN c a Điện l c Quảng Trạch nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tr n đ a bàn 23 Phư ng thức vận hành LĐPP th x Ba Đồn đ đề xuất hiệu quả, c t nh khả thi cao giá tr làm lợi lớn, khối lượng vốn đ u tư tư ng đối t, dễ th c điều kiện o vậy, c n sớm triển khai th c để mang lại hiệu cao công tác sản xuất kinh doanh c a Điện l c Quảng Trạch n i ri ng Công ty Điện l c Quảng Bình n i chung KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Lưới điện phân phối đ ng vai tr quan trọng việc cung cấp điện li n tục, g p ph n n đ nh ch nh tr , phát triển kinh t c a đ a phư ng n i ri ng quốc gia n i chung Việc cung cấp điện li n tục, đảm bảo chất lượng điện lưới phân phối đặt l n hàng đ u để đạt mục ti u đ vấn đề t nh toán l a chọn phư ng thức vận hành hợp l việc làm h t sức c n thi t Đề tài “Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình” đ th c số nội dung sau: Đ thu thập thông số vận hành lưới điện, khảo sát trạng t n thất điện c a lưới điện phân phối th x Ba Đồn; đ phân t ch t ng hợp liệu thu thập phục vụ cho t nh tốn t n thất cơng suất, t n thất điện tr n lưới điện ph n mềm PSS/A EPT Đ đề xuất phư ng án k t lưới xây d ng s đồ t nh toán c liệu đ u vào cho phép t nh toán t n thất công suất, t n thất điện lưới điện phân phối th x Ba Đồn với k t ch nh xác thời gian t nh toán nhanh Tr n c sở k t t nh toán, luận văn đ phư ng thức k t lưới c bản, phư ng thức vận hành, v tr lắp đặt tụ b trung áp, điểm mở tối ưu tr n lưới điện th x Ba Đồn cách hợp l giai đoạn cao điểm năm m a khô 2018 để t n thất công suất mạng nhỏ nhất, điện áp nút nằm giới hạn cho trước K t nghi n cứu c a đề tài c nghĩa thi t th c, g p ph n nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giảm TTĐN tr n LĐPP th x Ba Đồn, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh c a Điện l c Quảng Trạch o điều kiện khả thời gian c hạn n n đề tài chưa xây d ng phư ng thức vận hành m a mưa mục ti u đ đề ban đ u Tuy nhi n việc tìm hiểu cặn k ph n mềm t nh toán lưới điện phân phối xây d ng số liệu lưới điện tư ng đối đ y đ s điều kiện thuận lợi cho tác giả th c công việc t nh tốn ti p theo cơng tác sau 24 Qua kết nghiên c u đề tài, có kiến nghị sau: - Phư ng thức vận hành LĐPP th x Ba Đồn đ đề xuất c t nh khả thi cao khối lượng vốn đ u tư tư ng đối t, dễ th c điều kiện o vậy, c n sớm triển khai th c để mang lại hiệu cao công tác SXK - Các phư ng thức vận hành đề xuất luận văn tài liệu tham khảo tốt, n giúp cho cán phư ng thức Điều độ vi n c a Điện l c Quảng Trạch n i ri ng QBPC c phư ng thức vận hành lưới điện tốt Ngoài giúp ch cho cán kỹ thuật tư vấn việc lập quy hoạch xây d ng mới, chu n b d án đ u tư để nâng cấp lưới điện c - Việc áp dụng ph n mềm PSS/A EPT để t nh toán phân t ch LĐPP Điện l c Quảng Trạch điều vơ c ng c n thi t n mang lại nhiều lợi ch như: + Giúp t nh tốn cách ch nh xác thơng số vận hành LĐPP n u thu thập số liệu ch nh xác khai thác tốt tiện ch c a ph n mềm + S giúp ch nhiều công tác quản l vận hành LĐPP việc hiệu chỉnh thông số lưới phụ tải dễ dàng dẫn đ n việc mở rộng s đồ cách thuận lợi phát triển lưới phụ tải tư ng lai + Các phư ng pháp thu thập số liệu phụ tải t nh toán d ng ph n mềm PSS/A EPT c thể áp dụng cho LĐPP khác c t nh chất tư ng t ... thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình đ th c số nội dung sau: Đ thu thập thông số vận hành lưới điện, khảo sát trạng t n thất điện c a lưới điện phân phối. .. quan lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: 1.4.1 Đặc điểm chung tự nhiên - xã hội thị xã Ba Đồn: 1.4.2 Đặc điểm lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn: 1.4.2.1 Nguồn TBA 110kV: Toàn phụ tải th x Ba Đồn. .. L5 1-4 Nuôi Tôm 473 Ba Đồn - 475 Ba DCL 8 9-4 Chợ Xép Đồn DCL 8 9-4 Chợ Xép 19 473 Ba Đồn - 478 Ba FCO 1 5-4 Quảng Phư ng Đồn FCO 1 5-4 Quảng Phư ng 475 Ba Đồn - 471 Văn L23 1-4 Quảng Văn Hóa L23 1-4 Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình, Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình