Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

23 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐOÀN THỊ CẨM KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, q trình đầu tư ln giữ vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Cơ chế, sách quản lý hoạt động đầu tư chặt chẽ, có hiệu tiềm lực, khả sức cạnh tranh kinh tế ngày nâng cao, đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực giới ngày sâu rộng Những năm qua, công tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng (XDCB) nước địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều thay đổi lớn, đạt nhiều kết quan trọng, tạo tiền đề cho việc quản lý, sử dụng vốn có hiệu tiết kiệm chi NSNN, từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước thành phố Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi (KSC) vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư việc thất vốn XDCB, hiệu sử dụng đồng vốn ngân sách XDCB chưa cao, gây tượng lãng phí nguồn lực tài Quốc gia; hệ thống văn quản lý chi NSNN nhiều bất cập, số quy định thiếu chặt chẽ, nhiều sơ hở dễ bị lợi dụng, gây thất thoát lãng phí NSNN Trong điều kiện nước đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ công tác KSC ngân sách, cải cách hành chính, đổi chi tiêu cơng, thực hành tiết kiệm, chống thất lãng phí việc đẩy mạnh quản lý KSC tiêu cơng nói chung KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN nói riêng nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết kiểm soát chi NSNN hệ thống KBNN Xuất phát từ tầm quan trọng công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN thực trạng công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng, Tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài - Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu lý luận công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN, phân tích thực trạng công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng - Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua hệ thống KBNN Phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN dự án đầu tư giải ngân qua KBNN Đà Nẵng Đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng - Từ mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt để giải sau: + Hoạt động KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN bao gồm gì? + Các tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến kết họat động KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN? + Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng thực giai đoạn 2014-2018? + Kết đạt KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng? + Những hạn chế KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng? + Các khuyến nghị để hồn thiện cơng tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng gì? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Là công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Luận văn đề cập đến hoạt động cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng - Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: Dữ liệu thu thập từ nguồn số liệu thực tế tổng hợp từ: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014-2018 KBNN Đà Nẵng; Báo cáo toán năm 20142018 KBNN Đà Nẵng; văn bản, chế độ liên quan mạng thông tin nội Trang thông tin điện tử KBNN; cơng trình nghiên cứu viết tạp chí nhiều tác giả cơng nhận, cơng bố - Phương pháp tổng hợp, phân tích: Từ liệu thu thập được, tác giả tổng hợp để có đánh giá kết luận có đề xuất phù hợp với lý luận thực tiễn công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB qua KBNN Đà Nẵng - Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh tác giả sử dụng để làm rõ giống, khác vấn đề nghiên cứu qua giai đoạn để từ có đánh giá nhận xét khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC tạm ứng vốn đầu tư qua KBNN Đà Nẵng Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung Luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB quản lý vốn tạm ứng, thu hồi tạm ứng trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều luận văn thạc sĩ tạp chí ngân quỹ quốc gia nhiều tác giả năm qua 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái quát chung vốn đầu tư đầu tư xây dựng a Khái niệm vốn đầu tư đầu tư xây dựng b Vai trò vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước c Phân loại vốn đầu tư xây dựng 1.1.2 Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước a Khái quát kiểm soát chi vốn đầu tư b Sự cần thiết kiểm soát chi vốn đầu tư c Mục đích kiểm sốt chi vốn đầu tư d Nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư 1.2 NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.2.1 Khái quát kiểm soát chi tạm ứng Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư việc chủ đầu tư ứng trước khoản kinh phí cần thiết cho nhà thầu hay nhà cung cấp, cho công việc để triển khai thực hợp đồng công việc không thơng qua hợp đồng q trình triển khai thực dự án 1.2.2 Mục đích kiểm sốt chi tạm ứng Cơng tác kiểm sốt tạm ứng vốn đầu tư XDCB nhằm đảm bảo sử dụng vốn NSNN mục đích, nguyên tắc, tiêu chuẩn, chế độ đạt hiệu cao.“ 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi tạm ứng - Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư việc KBNN kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật - Trên sở hồ sơ đề nghị tạm ứng chủ đầu tư, KBNN vào dự toán, tiến độ thực hiện, điều khoản tạm ứng quy định hợp đồng giá trị lần tạm ứng để tạm ứng cho chủ đầu tư - KBNN thực tạm ứng vốn cho CĐT nhà thầu sau hợp đồng có hiệu lực 1.2.4 Các hoạt động kiểm sốt chi tạm ứng a Cơ chế sách KSC tạm ứng vốn đầu tư “Thực chủ trương Đảng nhà nước, năm qua Chính phủ ngành quan tâm đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng Trong đó, chế sách quản lý đầu tư xây dựng điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với thời kỳ phát triển đất nước nhằm triển khai đồng văn Luật Quốc hội thơng qua, Nghị định Chính phủ ban hành quản lý đầu tư xây dựng công trình, cơng tác đấu thầu thơng tư Bộ Tài Quy định quản lý, toán, toán vốn đầu tư XDCB NSNN b Các hồ sơ cần kiểm soát chi tạm ứng a) Hồ sơ ban đầu b) Hồ sơ chứng từ lần tạm ứng c) Đối với dự án cấp nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tư c Quy trình kiểm sốt chi tạm ứng Quy trình thực kiểm soát chi tạm ứng thể qua bước theo sơ đồ 1.1 Ghi : * Hướng hồ sơ, chứng từ; * Hướng trả chứng từ cho chủ đầu tư, Ban quản lý Sơ đồ 1.1 Quy trình kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư Các bước thực quy trình theo sơ đồ 1.1: Bước 1: CĐT, BQL gửi hồ sơ, chứng từ cho cán KSC Cán KSC tiếp nhận hồ sơ, lập liên phiếu giao nhận hồ sơ với BQL, có chữ ký cán KSC BQL; gửi lại cho BQL 01 phiếu giao nhận để theo dõi, phối hợp thực 8 Bước 2: Cán KSC kiểm tra hồ sơ, lập kết KSC tạm ứng Nếu chấp nhận số đề nghị tạm ứng CĐT lập Tờ trình để trình Trưởng phòng KSC ký kiểm sốt Nếu chấp nhận số tạm ứng khác lập Thơng báo kết kiểm sốt tốn để trình Trưởng phòng KSC ký kiểm sốt Bước 3: Cán KSC trình Lãnh đạo phụ trách KSC xem xét, ký phê duyệt tờ trình, giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư Bước 4: Cán KSC chuyển chứng từ tạm ứng vốn đầu tư cho Cán Kế toán Bước 5: Cán Kế tốn kiểm tra, hạch tốn, nhập thơng tin trình Trưởng phòng kế tốn ký duyệt Bước 6: Cán Kế tốn trình Lãnh đạo phụ trách Kế toán xem xét ký duyệt chứng từ tạm ứng Bước 7: Cán Kế toán làm thủ tục tạm ứng theo chế độ quy định Bước 8: Chuyển trả chứng từ tạm ứng cho BQL theo quy định d Quy trình đánh giá rủi ro hoạt động kiểm sốt Quy trình đánh giá rủi ro thực theo Quyết định số 208/QĐKBNN ban hành ngày 9/4/2011 KBNN việc ban hành tạm thời Khung kiểm soát quản lý rủi ro cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB qua KBNN 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng a Tiêu chí định tính - Sự tuân thủ quy trình KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua hệ thống KBNN - Bộ máy tổ chức công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua hệ thống KBNN có thực hiệu hay không - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KSC tạm ứng dự án đầu tư XDCB hệ thống KBNN - Chất lượng công tác tra, kiểm tra công tác KSC tạm ứng góp phần khơng nhỏ đến hoạt động KSC tạm ứng hệ thống KBNN b Chỉ tiêu định lượng - Số dư tạm ứng năm kiểm soát so với kế hoạch vốn giao năm - Chỉ tiêu số từ chối tạm ứng năm: Số từ chối năm = Số Chủ đầu tư đề nghị tạm ứng – Số vốn tạm ứng năm - Số dư tạm ứng năm trước chuyển sang năm sau để tiếp tục theo dõi thu hồi tạm ứng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.3.1 Nhân tố bên ngồi - Chế độ, sách quản lý vốn tạm ứng đầu tư XDCB - Sự phối hợp quan Ban, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan - Năng lực CĐT nhà thầu - Công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm cấp, ngành 1.3.2 Nhân tố bên Một là, tổ chức máy, trình độ lực người lãnh đạo, cán làm công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư xây dựng Hai là, quy trình nghiệp vụ KSC tạm ứng vốn đầu tư Ba là, tổ chức thực công tác tra -kiểm tra thường xuyên Bốn là, sở vật chất kỷ thuật, trang thiết bị, phương tiện làm việc 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.2.1 Sự hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2.3 Những đặc điểm Kho bạc nhà nước Đà Nẵng tác động đến cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 2.3.1 Thực trạng môi trường kiểm sốt - Cơng tác quản lý điều hành Ban Giám đốc KBNN Đà Nẵng - Cơ cấu tổ chức phân cấp kiểm sốt - Về sách nhân 2.3.2 Thực trạng hoạt động giám sát KBNN Đà Nẵng a Kiểm tra nội b Kiểm tra quan chức c Thu thập thơng tin bên ngồi 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư a Kiểm soát hồ sơ ban đầu b Kiểm soát hồ sơ chứng từ lần tạm ứng 11 2.3.4 Kết thực cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2018 a Tình hình số dư tạm ứng vốn đầu tư Tổng số dư tạm ứng dự án tuân thủ theo quy định, cụ thể: từ năm 2014 đến năm 2018, số dư tạm ứng vốn đầu tư NSTW NSĐP ln trì mức 25% Kế hoạch vốn năm dự án KBNN Đà Nẵng thực nghiêm quy định Chỉ thị số 1792/CT-TTg văn hướng dẫn quản lý chi tạm ứng, thu hồi tạm ứng Bộ Tài chính, KBNN UBND thành phố Qua Bảng 2.2: Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn 2014 – 2018, nhận thấy tổng số dư tạm ứng năm 2015 giảm, qua năm 2016 số dư tạm ứng tăng lên theo tỷ trọng tăng nguồn vốn, chủ yếu vốn tạm ứng đền bù GPMB, tạm ứng vốn KBNN việc vận động Nhân dân chưa đồng tình, chưa thấu đáo, nên không chịu nhận tiền Nhà nước đền bù; Mặt khác, có số dự án bị đình chỉ, giãn tiến độ dừng dự án theo Quyết định cấp có thẩm quyền; nhiên, khơng CĐT hồn chỉnh thủ tục tốn khối lượng dở dang, không phân định trách nhiệm rõ ràng nên việc tồn đọng kéo dài qua nhiều năm; Một số dự án giao cho nhà thầu thi công thiếu lực dẫn đến phải thay nhà thầu phụ Đến năm 2107-2018 tỷ lệ số dư tạm ứng năm so với kế hoạch vốn giảm dần qua năm áp dụng quy định khống chế mức tạm ứng theo Chỉ thị số 1792/CTTTg văn hướng dẫn tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng vốn tạm ứng, thu hồi tạm ứng Bộ Tài văn hướng dẫn KBNN - Theo chế độ công văn thay đổi cho phép chủ đầu tư (Ban 12 QLDA) tạm ứng không 50% giá trị hợp đồng thời điểm ký kết (bao gồm dự phòng có) tạm ứng vượt tỷ lệ quy định phải người có thẩm quyền định đầu tư cho phép Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trường hợp người định đầu tư Thủ tướng Chính phủ Điều làm số dư tạm ứng năm 2016 tăng cao so với năm trước thực KSC tạm ứng theo quy định Chỉ thị số 1792/CT-TTg b Nguyên nhân số vốn bị từ chối toán kiểm soát chi tạm ứng Mọi khoản chi NSNN kiểm tra, kiểm soát chi cách chặt chẽ theo nội dung, yêu cầu Luật NSNN, Thông tư hướng dẫn Bộ tài chính, KBNN; đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu chi NSNN theo quy định, vừa không gây ách tắc điều hành ngân sách cấp, từ chối giảm khoản chi sai mục đích, sai chế độ mà Nhà nước quy định, phát huy hiệu lực “Chính sách tiết kiệm, chống lãng phí khoản chi tiêu NSNN” mà Đảng Nhà nước đề Theo số liệu từ chối tạm ứng bảng 2.3, thấy: số tiền từ chối chi tạm ứng giảm dần theo năm so với tổng chi ngân sách quy ước tổng chi ngân sách năm 100% Quá trình KSC tạm ứng qua KBNN Đà Nẵng phải đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ hồ sơ, đảm bảo chi tạm ứng không vượt 50% giá trị hợp đồng, sai tài khoản đối tượng hưởng ,…theo quy định hành, góp phần làm số từ chối chi giảm Số tiền từ chối tạm ứng KBNN Đà Nẵng giảm dần theo năm đến năm 2016 số từ chối tăng lên 7,5 tỷ đồng chiếm 0,6% so với tổng số KSC tạm ứng tăng tỷ trọng với hàng năm Thông qua số 13 phần thể nỗ lực đội ngũ cán KBNN Đà Nẵng trình kiểm soát chi tạm ứng, hạn chế bớt đồng tiền lãng phí NSNN c Tình hình số dư nợ tạm ứng vốn năm trước chuyển sang năm sau Trong giai đoạn này, chế tạm ứng vốn đầu tư XDCB có nhiều thay đổi, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, giảm tình trạng vốn tạm ứng tồn đọng, kéo dài,…Quy định điều kiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, mức tạm ứng, thời gian thu hồi cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ loại hợp đồng, loại chi phí tạo thuận lợi cho công tác quản lý số dư tạm ứng - Điển số dư tạm ứng năm trước chuyển sang năm 2016, 2017 lớn kế hoạch vốn tăng hàng năm làm cho vốn tạm ứng tăng theo tỷ trọng vốn tăng Về công tác thu hồi vốn KBNN Đà Nẵng chủ động rà soát số dư nợ gửi văn đôn đốc thu hồi tạm ứng đến CĐT, BQL dự án Kết thể qua số tạm ứng theo chế độ toán khối lượng hoàn thành với số tiền 512 tỷ đồng; số nộp giảm tạm ứng năm với số tiền 56 tỷ đồng 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những kết đạt Thứ nhất, công tác thu hồi tạm ứng, KBNN Đà Nẵng tăng cường đơn đốc văn tốn tạm ứng, có biện pháp kiên thu hồi vốn tạm ứng kéo dài, nhờ mà tỉ lệ dư tạm ứng giảm nhiều so với năm Thứ hai, thực niêm yết công khai kịp thời nội dung quy 14 trình thủ tục quản lý KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN Thứ ba, thực thi công vụ KBNN Đà Nẵng nghiêm túc chấp hành đạo, quy định, hướng dẫn thực quản lý chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN Chính phủ, Bộ Tài UBND thành phố Thứ tư, định kỳ phối hợp với quan tài tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn tạm ứng từ NSNN CĐT, nhà thầu tổ chức thực công tác bồi thường địa bàn 2.4.2 Những hạn chế tồn * Thứ nhất, thủ tục việc thực KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN - Đối với cơng tác kiểm sốt mở tài khoản hồ sơ pháp lý - Đối với cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng thu hồi tạm ứng - Về cơng tác kiểm sốt, quản lý cam kết chi - Chế độ thông tin báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư năm * Thứ hai, mơ hình KSC tạm ứng vốn đầu tư qua KBNN Đà Nẵng * Thứ ba, tăng cường phối hợp quan quản lý Nhà nước với CĐT việc tham mưu phân bổ kế hoạch vốn * Thứ tư, hệ thống sách, chế sử dụng quản lý tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN phức tạp, đan xen, chồng chéo, chưa thực đồng dẫn đến chế kiểm sốt chi chưa hồn tồn phù hợp, chậm chỉnh sửa theo thay đổi chế độ sách quản lý tạm ứng vốn đầu tư XDCB * Thứ năm, văn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư từ NSNN chưa chi tiết, cụ thể hoá việc chế tài CĐT có khoản tạm ứng tồn động 15 kéo dài qua nhiều năm * Thứ sáu, hạn chế khác: 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế tồn a Các nguyên nhân chủ quan Một là, chưa thực quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng chỗ chất lượng cho cán làm công tác KSC, chưa mạnh dạn thực thường xuyên việc ln phiên, hốn đổi cơng việc cán KSC Hai là, chưa có nghiên cứu, đánh giá thực tồn diện mơ hình tổ chức thực nhiệm vụ KSC tạm ứng vốn đầu tư tồn hệ thống Ba là, chưa có chương trình tin học KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN thực hoàn chỉnh, thống toàn hệ thống Bốn là, số cán KSC chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm quyền hạn mình, chưa làm tốt việc phối hợp, tham mưu cho lãnh đạo quản lý KSC tạm ứng đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư Năm là, chủ đầu tư chưa chủ động phối hợp với sở, ban ngành đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền để xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trình giải tạm ứng thu hồi tạm ứng vốn đầu tư “Sáu là, tình trạng chậm hồn tạm ứng kéo dài số dư tạm ứng qua nhiều năm số dự án chưa GPMB mà CĐT ký hợp đồng ứng vốn cho nhà thầu Bảy là, số CĐT dự án chưa kiên xử lý, loại nhà thầu không đáp ứng u cầu, khơng có lực, vi phạm điều khoản hợp đồng ký kết theo quy định pháp luật 16 b Các nguyên nhân khách quan Một là, chế độ sách liên quan đến quản lý tạm ứng vốn đầu tư XDCB nhiều, việc ban hành văn hướng dẫn ngành có liên quan chế quản lý tạm ứng vốn đầu tư XDCB chậm, chưa đồng chưa phù hợp với thực tế Hai là, văn hướng dẫn Luật ngày hồn thiện có phân cấp mạnh cho CĐT, tạo chủ động, thúc đẩy trình triển khai thực dự án nhanh hiệu “Ba là,“việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư dàn trải, không bám sát tiến độ thực dự án gây khó khăn cho cơng tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB “Bốn là, việc phân bổ giao kế hoạch vốn chậm làm CĐT không chủ động bước triển khai tổ chức thực dự án, nhiều dự án đến quý chí đến quý tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng khởi công dự án Năm là, công tác GPMB việc phối hợp đạo điều hành số bộ, ngành, địa phương thiếu liệt nhiều bất cập Sáu là, nguồn vốn ngồi nước thơng báo ghi thu-ghi chi khơng thể số dư tạm ứng Do đó, cán KSC phải theo dõi phương pháp thủ công 17 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng, mục tiêu chung ngành 3.1.2 Định hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.2.1 Thực nghiêm quy trình kiểm sốt chi tạm ứng - Đối với công tác bồi thường hỗ trợ GPMB Do tính chất nội dung thực yêu cầu công việc phức tạp, CĐT, hội đồng bồi thường GPMB phép tạm ứng không hạn chế (sau có phương án GPMB duyệt) Vì vậy, tồn KBNN Đà Nẵng số dư tạm ứng GPMB chiếm tỷ lệ lớn, trách nhiệm thu hồi tạm ứng CĐT không cao, quy định nội dung quản lý thiếu - Đối với công tác xây lắp, thiết bị “+“Công tác tạm ứng:“Để đảm bảo an toàn nguồn vốn chi Nhà nước, mức thực tạm ứng từ tỷ đồng trở lên yêu cầu nhà thầu 18 phải cung cấp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tạm ứng tương đương khoản tiền tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng ngân hàng phát hành, hiệu lực bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải kéo dài CĐT thu hồi hết số tiền tạm ứng +“Công tác thu hồi tạm ứng: Số dư tạm ứng lớn, kéo dài qua nhiều năm văn hướng dẫn quy định tỷ lệ tạm ứng, thời điểm bắt đầu thu hồi tạm ứng mà chưa quy định tỷ lệ thu hồi tạm ứng lần toán, nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho KBNN cơng tác đôn đốc thu hồi tạm ứng 3.2.2 Từng bước đại hóa cơng nghệ thơng tin thực cơng tác theo dõi số dư tạm ứng Mục tiêu chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 hình thành Kho bạc điện tử Đây yêu cầu thiết nhằm bước thực công nghệ tin học hoạt động nghiệp vụ KSC tạm ứng 3.2.3 Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, công khai quy định kiểm soát chi tạm ứng thu hồi tạm ứng Thực niêm yết công khai đầy đủ văn chế độ có hiệu lực có thay đổi liên quan đến công tác KSC tạm ứng thu hồi tạm ứng trụ sở KBNN Đà Nẵng 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán kiểm soát chi Cán KSC tiếp nhận hồ sơ, KSC tạm ứng chế độ chuyển tiền nhanh, an toàn cho đơn vị thụ hưởng tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác KSC tạm ứng Để đánh giá chất lượng công tác KSC tạm ứng thể qua việc giải ngân tạm ứng nhanh, kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, chế độ, bảo đảm liên hoàn thuận tiện 19 3.2.5 Tăng cường phối hợp chặt chẽ sở, ban ngành, chủ đầu tư Phối hợp chặt chẽ với bên có liên quan mà cầu nối quan trọng trao đổi thông tin KBNN Đà Nẵng với sở, ban, ngành thành phố Một dự án qua nhiều khâu quản lý, kiểm soát , qua KBNN Đà Nẵng khâu kiểm sốt lớn 3.2.6 Tăng cường cơng tác tra - kiểm tra giám sát nội Để nâng cao hiệu quản lý vốn tạm ứng từ NSNN cơng tác tra - kiểm tra, giám sát qua KBNN Đà Nẵng công cụ quan trọng việc chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát tăng cường tiết kiệm chi NSNN 3.2.7 Thực chế trách nhiệm liên quan đến việc quản lý tạm ứng vốn thu hồi tạm ứng vốn đầu tư Xem tiêu phấn đấu giảm số dư tạm ứng qua KBNN Đà Nẵng tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ cán KSC cơng tác thi đua đơn vị 3.3 KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với hệ thống KBNN 3.3.2 Đối với UBND thành phố Đà Nẵng 3.3.3 Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài 3.3.4 Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án “ 20 KẾT LUẬN Trong năm qua, tình trạng nợ động XDCB chưa khắc phục triệt để bên cạnh xảy tồn động lớn số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN kéo dài qua nhiều năm Đây vấn đề Chính phủ, Bộ Tài KBNN quan tâm đạo liệt sâu sát nhằm hạn chế lãng phí NSNN, tăng hiệu sử dụng vốn tạm ứng đầu tư XDCB từ NSNN Đồng thời nội dung quan trọng trình thực cải cách hệ thống tài tiền tệ nước ta Kết nghiên cứu Đề tài luận văn “Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng” phần thể rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm KBNN Đà Nẵng trình quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng qua KBNN làm sáng tỏ số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua hệ thống KBNN Thứ hai, phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng có đánh giá hạn chế, nguyên nhân dẫn tới hạn chế Thứ ba, sở kết phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế nguyên nhân dẫn tới hạn chế công tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng; Từ đó, đề số khuyến nghị nhằm giảm tồn động lớn số dư tạm ứng hồn thiện cơng tác KSC tạm ứng vốn đầu tư XDCB NSNN qua KBNN Đà Nẵng Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quản lý, sử dụng vốn tạm ứng từ NSNN lĩnh vực chi đầu tư XDCB, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... quát kiểm soát chi vốn đầu tư b Sự cần thiết kiểm soát chi vốn đầu tư c Mục đích kiểm sốt chi vốn đầu tư d Nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư 1.2 NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHI TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG... chung vốn đầu tư đầu tư xây dựng a Khái niệm vốn đầu tư đầu tư xây dựng b Vai trò vốn đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước c Phân loại vốn đầu tư xây dựng 1.1.2 Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng. .. trạng hoạt động kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư a Kiểm soát hồ sơ ban đầu b Kiểm soát hồ sơ chứng từ lần tạm ứng 11 2.3.4 Kết thực cơng tác kiểm sốt chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Từ khóa liên quan