Hoàn thiện hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu

27 21 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ KIM PHƢỢNG HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: TS Võ Duy Khương Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hoạt động tín dụng phần lớn hoạt động cho vay rủi ro tín dụng chủ yếu phát sinh từ hoạt động Là chi nhánh ln có tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm 50% tổng dư nợ toàn Chi nhánh, đóng góp lớn vào tổng thu nhập hiệu hoạt động ngân hàng Ban Lãnh Đạo muốn chuyển dịch phát triển cho vay tiêu dùng cao phát triển tín dụng doanh nghiệp rủi ro Tuy nhiên số lượng khách hàng vay tiêu dùng nhiều, quy mô nhỏ lẻ, mục đích vay vốn đa dạng nên làm để kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng vấn đề Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm Xuất phát từ cần thiết thực tiễn nói trên, học viên lựa chọn đề tài “ Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu trọng tâm đề tài đề xuất khuyến nghị có khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đạt mục tiêu phù hợp với chiến lược kế hoạch kinh doanh giai đoạn tới Chi nhánh ngân hàng Nhiệm vụ nghiên cứu: Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đó, đề tài phải có nhiệm vụ giải câu hỏi nghiên cứu sau đây: - Nội dung hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng gì? - Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng diễn nào? Những mặt đạt được, vấn đề cần khắc phục, giải quyết? - Những khuyến nghị cần đề xuất để hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực tiễn hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Về đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Phòng kinh doanh Phòng giao dịch trực thuộc, + Khách hàng cá nhân vay vốn nhu cầu tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng + Các cán tín dụng + Cán kiểm soát 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Cách tiếp cận đề tài nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng theo lý thuyết quản trị rủi ro Theo đó, trình quản trị rủi ro bao gồm nội dung: nhận diện, đánh giá, kiểm soát, tài trợ rủi ro Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung kiểm sốt rủi ro - Về khơng gian: đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Về thời gian: liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng tập trung giai đoạn năm từ năm 2016 - 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng q trình nghiên cứu là: a Các phương pháp vấn nhanh, phân tích, so sánh, tổng hợp, diễn dịch quy nạp, hệ thống hóa Được áp dụng việc hệ thống hóa xây dựng sở lý luận, phân tích thơng tin phi định lượng việc nghiên cứu đề xuất khuyến nghị b Phương pháp quan sát Quan sát thực tế q trình hoạt động phận tín dụng, phận nhân viên liên quan quy trình nghiệp vụ để rút nhận định ưu điểm, hạn chế q trình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng c Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê sử dụng bao gồm : số bình qn, số tương đối, phân tích biến động theo thời gian; phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank quận Sơn Trà 03 năm: năm 2016-2018 Từ phân tích , đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng địa bàn quận Sơn Trà thời gian qua d Phương pháp tham vấn chuyên gia Đề tài dự định tham vấn chuyên gia cán tín dụng, quản trị tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Bố cục luận văn Ngồi phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh quận Sơn Trà,TP Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng 1.1.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng : việc tổ chức tín dụng cho vay khách hàng cá nhân để tốn chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân gia đình cá nhân 1.1.3 Đối tƣợng cho vay tiêu dùng Đối tượng cho vay tiêu dùng đa dạng khái quát thành nhóm sau: - Phân loại đối tượng theo thu nhập: - Phân loại đối tượng theo tình trạng cơng tác hay lao động: 1.1.4 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn: - Lãi suất vay cao, linh hoạt - Thay đổi theo chu kỳ kinh tế - Rủi ro cao Phần lớn khoản vay tiêu dùng khoản vay trung dài hạn, thời hạn từ - 10 năm dài nên tiềm ẩn nhiều rủi ro + Rủi ro khả toán khách hàng vay: + Rủi ro khách hàng gian lận: - Chi phí tổ chức cho vay tiêu dùng cao 1.1.5 Vai trò cho vay tiêu dùng Ngày nay, cho vay tiêu dùng khơng hình thức cho vay phổ biến NHTM mà đóng góp vai trò quan trọng khơng ngân hàng mà kinh tế người tiêu dùng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng tổn thất phát sinh trường hợp ngân hàng thu hồi nợ gốc lãi khoản vay tiêu dùng không kỳ hạn, thu gốc lãi không đầy đủ thỏa thuận hợp đồng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại Để chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng hiệu nhận biết đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng cần thiết hữu ích Những hình thức biểu hiện, nguyên nhân phát sinh rủi ro yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến xảy rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: - Căn vào hình thức biểu hiện, rủi ro tín dụng phân thành: - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro chia thành hai loại chính: - Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành 02 loại: Ngồi ra, nhiều hình thức phân loại khác phân loại theo cấu loại hình rủi ro, theo nguồn gốc hình thành, đối tượng sử dụng vốn vay… 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng - Rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng đa dạng, phức tạp: Mục đích vay vốn phục vụ cho nhu cầu đời sống nên khách hàng có mục đích khác nhau, vơ đa dạng phức tạp Chính vậy, rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đến từ nhiều phía với nhiều ngun nhân, hình thức biểu khác 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống hoạt động tín dụng quan trọng NHTM bao gồm hai mặt tồn song song là: sinh lời rủi ro Tuy nhiên, khơng có cách để loại bỏ rủi ro hồn tồn mà phải phòng ngừa hạn chế Tổn thất rủi ro tín dụng gây hệ sau: (1) Đối với thân ngân hàng: (2) Tác động đến kinh tế 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.3.2 Đặc điểm nội dung hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Đặc điểm hoạt động kiểm soát RRTD Nội dung hoạt động kiểm sốt RRTD thể thơng qua phương thức sau: a Né tránh rủi ro b Ngăn ngừa rủi ro c Giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng gây d Chuyển giao rủi ro tín dụng e Đa dạng hóa đầu tư tín dụng: 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM a Sự cải thiện cấu nhóm nợ b Tỷ lệ nợ từ nhóm 2- nhóm Ở Việt Nam, theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày25/04/2005 NHNN Việt Nam, nợ vay phân thành 05 nhóm nợ sau: - Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn - Nợ nhóm 2: Nợ cần ý - Nợ nhóm 3; Nợ tiêu chuẩn - Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ - Nợ nhóm 5: Nợ có khả vốn c Tỷ lệ nợ xấu d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng e Tỷ lệ xố nợ ròng 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 1.4.2 Nhóm nhân tố từ bên ngồi ngân hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 động vốn để phát triển nguồn vốn dài hạn nhằm cân đối nguồn vốn huy động nguồn vốn cho vay đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh chi nhánh c Tình hình hoạt động dịch vụ Bảng 2.3 Kết hoạt động dịch vụ Agribank CN Sơn Trà Bảng 2.3 cho thấy tình hình tăng trưởng dịch vụ hàng năm chi nhánh tăng 17% Dịch vụ toán quốc tế, dịch vụ kiều hối, kinh doanh ngoại tệ trì mức tăng trưởng ổn định chi nhánh cố gắng giữ lại số lượng khách hàng cũ, không phát triển khách hàng lãi suất cho vay ngoại tệ, tỷ giá mua bán không cạnh tranh NHTM khác nên không thu hút, phát triển khách hàng d Kết hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh thời gian qua tăng trưởng ổn định, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận qua năm tăng từ 25-30%, tình hình kinh doanh chi nhánh tương đối tốt Nguồn thu chủ yếu chi nhánh thu từ hoạt động tín dụng, chiếm tỷ trọng cao tổng thu chi nhánh 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 2.2.1 Môi trƣờng kinh doanh Agribank Sơn Trà 2.2.2 Thực trạng thực nội dung hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Thực trạng triển khai biện pháp né tránh rủi ro i Thẩm định khách hàng ii Chấm điểm tài chính, phi tài xếp hạng tín dụng khách hàngvay vốn 12 Quy trình chấm điểm tín dụng thực theo bước sau: Bước 1: Thu thập thông tin Bước 2: Chấm điểm thông tin nhân thân khả trả nợ người vay Bước 3: Chấm điểm thông tin TSĐB: Bước 4: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng iii) Sàng lọc khách hàng: * Tuy nhiên, trình triển khai biện pháp số hạn chế sau: - Tất bước quy trình thẩm định khách hàng gồm: hướng dẫn hồ sơ đề nghị vay vốn, thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra, xác minh thực tế tình hình khách hàng vay vốn, chấm điểm, xếp hạng tín dụng đề xuất cho vay thực 01 người thẩm định nên mang tính ý chí chủ quan người thẩm định - Các mẫu phiếu thu thập thông tin khách hàng để chấm điểm, xếp hạng tín dụng áp dụng mẫu chung cho toàn khách hàng cá nhân, không phân biệt rõ ràng khách hàng cá nhân vay vốn cho nhu cầu tiêu dùng hay khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên tiêu chí chấm điểm, trọng số tiêu giống điều dẫn đến công tác sàng lọc, lựa chọn khách hàng khơng xác b Thực trạng triển khai biện pháp ngăn ngừa rủi ro: i Quy định giới hạn cấp tín dụng tối đa 01 khách hàng vay vốn người có liên quan khách hàng vay vốn ii Phân quyền hạn, trách nhiệm cụ thể người, phòng ban có liên quan hoạt động cấp tín dụng iii Thường xuyên kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay 13 iv Đa dạng hóa danh mục cho vay tiêu dùng * Những tồn biện pháp ngăn ngừa rủi ro chi nhánh: - Quy định giới hạn cấp tín dụng giúp ngăn ngừa giảm bớt rủi ro cho chi nhánh Tuy nhiên quy định gây cản trở cho chi nhánh việc mở rộng tín dụng, phát triển khách hàng quy trình, thủ tục cấp tín dụng vượt thẩm quyền thực phức tạp, thời gian giải kéo dài gây chậm trễ cho khách hàng - Việc phân quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, phòng ban liên quan đến hoạt động cấp tín dụng chi nhánh làm nhiều thời gian, trì trệ cơng việc để ln chuyển hồ sơ giải ngân cho khách hàng, thủ tục giấy tờ rườm rà, phức tạp trình cần đồng ý ký xác nhận cá nhân, phòng ban có liên quan c Thực trạng triển khai biện pháp giảm thiểu tổn thất: i Biện pháp tài sản bảo đảm: ii Biện pháp trích lập dự phòng rủi ro: * Những hạn chế biện pháp giảm thiểu tổn thất chi nhánh Hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình khách hàng, tình trạng TSĐB sau cho vay thực người thẩm định nên sơ sài, mang tính hình thức đối phó, chưa có u cầu bắt buột phải xuất t nh chứng minh hnh ảnh cụ thể hoạt động kiểm tra, giám sát chưa có chế tài xử phạt cho hoạt động để rủi ro xảy Việc định giá lại TSĐB sau cho vay thực hàng năm khách hàng pháp nhân, khách hàng cá nhân trọng khơng định giá lại TSĐB suốt q trình vay vốn nên 14 dễ dẫn đến rủi ro giảm giá trị TSĐB việc trích lập dự phòng thực chưa xác khơng cập nhật kịp thời giá trị TSĐB d Thực trạng triển khai biện pháp chuyển giao rủi ro cho vay tiêu dùng: i Mua bảo hiểm bảo an tín dụng ii Bán nợ cho công ty VAMC : * Những hạn chế biện pháp chuyển giao rủi ro chi nhánh - Đối với biện pháp mua bảo hiểm bảo an tín dụng tồn biện pháp khách hàng vay tiêu dùng thường vay vốn với thời hạn dài phải thực mua bảo hiểm suốt thời gian vay vốn nên họ phải trả thêm 01 khoản phí trước mắt cao nhiều người coi trọng lợi ích trước mắt lớn lợi ích lâu dài Nếu ngân hàng cho phép mua bảo hiểm theo năm năm khách hàng không tiếp tục thực mua bảo hiểm có thực mức mua bảo hiểm khơng với dư nợ lại mức độ rủi ro cao - Đối với biện pháp bán nợ cho cơng ty VAMC giải giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh thời gian ngắn lâu dài chi nhánh phải mua lại nợ công ty VAMC không xử lý 2.2.3 Kết hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng a Sự cải thiện cấu nhóm nợ theo hướng tích cực Bảng 2.5 Cơ cấu nhóm nợ cho vay cá nhân tiêu dùng 2016-2018 Hiện nay, Agribank Sơn Trà thông qua việc so sánh tỷ trọng nhóm nợ với nhau, cải thiện cấu nhóm nợ thời kỳ để 15 đánh giá chất lượng tín dụng, đánh giá hoạt động kiểm soát rủi ro chi nhánh Qua bảng số liệu ta thấy cấu nhóm nợ CVTD cải thiện rõ rệt Nợ nhóm 1: Chiếm tỷ trọng 92% dư nợ CVTD chi nhánh tỷ trọng không ngừng tăng lên qua năm Điều cho thấy chất lượng tín dụng CVTD tốt, định hướng phát triển CVTD Ban Lãnh Đạo đắn Nợ nhóm 2: Chiếm tỷ trọng từ 4%-6% dư nợ CVTD chi nhánh, nhóm nợ cần ý, chưa có nguy rủi ro nhóm nợ cải thiện rõ rệt, hoạt động kiểm soát rủi ro tốt thể thông qua tỷ lệ nợ nhóm giảm, tỷ lệ nợ nhóm tăng Nợ nhóm 3,4,5 : Đây nhóm nợ có nguy rủi ro cao Chi nhánh khống chế 1% qua năm Tuy nhiên cấu nhóm nợ cải thiện tỷ lệ nhóm nợ có xu hướng ngày giảm Như qua năm 2016-2018, Agribank quận Sơn Trà đạt mức tăng trưởng tín dụng tiêu dùng đáng kể kiểm soát tỷ lệ nợ xấu,có xu hướng ngày giảm, điều chứng minh hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng CVTD chi nhánh hiệu Dưới biểu đồ biểu diễn dư nợ CVTD dư nợ xấu CVTD qua năm 2016-2018: b Tỷ lệ nợ từ nhóm 2- nhóm CVTD có xu hướng giảm Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ nhóm - nhóm cho vay cá nhân tiêu dùng năm 2016-2018 Nợ nhóm nhóm nợ cần ý, phát sinh hạn có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ, khơng nằm nhóm có dư nợ xấu nợ nhóm khoản nợ có nguy chuyển thành nợ xấu cao Vì vậy,việc kiểm sốt tốt tỷ lệ nợ nhóm 16 - nhóm thể khả kiểm soát rủi ro, kiểm sốt chất lượng tín dụng c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Kết hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng CVTD đánh giá thông qua tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu : Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ nợ xấu cho vay cá nhân tiêu dùng năm 2016-2018 Từ năm 2016-2018, chi nhánh ln có tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm từ 50% trở lên tổng dư nợ chi nhánh mức tăng trưởng cho vay tiêu dùng năm sau cao năm trước dư nợ cho vay cá nhân kinh doanh khơng tăng dư nợ cho vay doanh nghiệp có xu hướng giảm dần Nguyên nhân cho vay doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro như: ngân hàng khó giám sát việc sử dụng vốn doanh nghiệp, dòng tiền bán hàng tài khoản cơng ty so với tiền nhận nợ vay dẫn đến nhiều chủ doanh nghiệp chuyển dòng tiền công ty thành tiền, tài sản cá nhân TSĐB nợ vay khơng đủ, RRTD xảy ngân hàng khó thu hồi thủ tục liên quan đến khởi kiện bán tài sản công ty hay tài sản bảo lãnh bên thứ gặp nhiều khó khăn phát sinh quy định, điều luật chồng chéo như: luật doanh nghiệp, luật dân v.v d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Bảng 2.8.Tình hình trích lập dự phòng chi nhánh Qua bảng số liệu tình hình trích lập dự phòng chi nhánh, ta thấy số tiền trích lập dự phòng, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể lĩnh vực CVTD ngày giảm qua năm Điều chứng minh hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng lĩnh vực cho vay tiêu dùng hiệu định hướng tăng trưởng tín dụng 17 lĩnh vực tiêu dùng Ban lãnh đạo chi nhánh đắn e Tỷ lệ nợ xóa ròng CVTD Trong năm 2016-2018, Chi Nhánh chưa phải thực xóa nợ cho khoản nợ lĩnh vực CVTD, điều cho thấy hoạt động cho vay, kiểm soát xử lý thu hồi nợ chi nhánh tốt Đối với khoản nợ xấu CVTD có TSĐB Chi nhánh tích cực đơn đốc, phối hợp, hỗ trợ khách hàng tiến hành lý, bán tài sản để thu hồi nợ giá trị TSĐB ln cao dư nợ cho vay Đối với trường hợp cho vay khơng có TSĐB Chi Nhánh nhờ hỗ trợ đơn vị, quan nơi khách hàng công tác để đôn đốc, nhắc nhở, giám sát khoản thu nhập khách hàng để thu hồi dần Nhờ mà nợ xóa ròng CVTD chi nhánh khơng có phát sinh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những mặt đạt đƣợc 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế a Những mặt hạn chế b Nguyên nhân ảnh hưởng: * Nguyên nhân bên * Nguyên nhân bên KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoạt động Agribank giai đoạn 2019-2020 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank chi nhánh Sơn Trà, Đà Nẵng giai đoạn 2019-2020 a Định hướng hoạt động chung: - ề hoạt động huy động vốn: Tăng trưởng nguồn vốn từ 18%20% so với năm trước Tiếp tục giữ vững phát huy mạnh NHTM hàng đầu địa bàn TP Đà Nẵng - ề hoạt động tín dụng: Tăng trưởng tín dụng từ 12% -15% tỷ lệ nợ xấu 1% Cân đối phù hợp nguồn vốn huy động nguồn vốn cho vay Xây dựng quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng truyền thống, có sách ưu đãi lãi suất, phí v.v khách hàng mới, ưu tiên hướng vào thị trường khách hàng cá nhân, DN vừa nhỏ, DN quốc doanh - ề hoạt động dịch vụ: Tăng trưởng dịch vụ từ 10% -15% Tập trung phát triển mạnh sản phẩm dịch vụ, đa dạng hố loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, bao gồm dịch vụ truyền thống dịch vụ đại, dịch vụ ngân hàng kết hợp với dịch vụ phi ngân hàng b Định hướng cụ thể hoạt động cho vay kiểm soát rủi ro lĩnh vực cho vay tiêu dùng - ề phát triển tín dụng lĩnh vực cho vay tiêu dùng: 19 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Khuyến nghị với Agribank CN Sơn Trà, TP Đà Nẵng a Hồn thiện hệ thống thu thập, lưu trữ thơng tin khách hàng hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội - Thu thập lưu trữ thông tin khách hàng hoạt động vô quan trọng việc kiểm soát RRTD hoạt động cho vay Để xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng đầy đủ xác, hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin cần thiết, Chi nhánh phải không ngừng đổi công nghệ, nâng cấp hệ thống lưu trữ xử lý thông tin KH, liên tục cập nhật liệu KH người có liên quan tất hoạt động như: quan hệ tín dụng, tình hình trả nợ vay, tình hình sử dụng dịch vụ v.v b Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng - Trong nội dung thẩm định, Chi nhánh cần trọng vào vấn đề sau: + Tư cách khách hàng + Năng lực tài chính, nguồn thu nhập trả nợ khách hàng, tính ổn định, mức độ rủi ro công việc v.v + Phương án vay vốn khách hàng  Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định TSBĐ c Hồn thiện nâng cao kỹ năng, chất lượng cán tín dụng Để hoạt động kiểm soát rủi ro đạt hiệu Chi nhánh cần phải thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, tự đào tạo cho CBTD nhằm mục đích vừa nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ vừa giáo dục 20 đạo đức nghề nghiệp CBTD người trực tiếp tiếp xúc khách hàng, hướng dẫn đề xuất cho vay, vừa kiểm tra giám sát khoản vay nên dễ bị “mua chuộc” bị tha hóa đạo đức , có rủi ro tín dụng phát sinh từ yếu tố đạo đức, lực yếu Tuy nhiên, lực lượng yếu tố trung tâm, tảng để phát dấu hiệu rủi ro, tham mưu cho Ban lãnh đạo giải pháp để ngăn ngừa rủi ro giảm thiểu tổn thất Do cơng tác nâng cao kỹ năng, chất lượng đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng nhiệm vụ quan trọng hoạt động kinh doanh Chi Nhánh d Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát khách hàng sau cho vay Để hoạt động kiểm tra, giám sát KH thực tốt, Chi nhánh cần phải quan tâm đến chất lượng, hiệu trình kiểm tra Kiểm tra sau cho vay hoạt động vơ quan trọng hoạt động liên quan đến chất lượng tín dụng chi nhánh Để tránh tình trạng kiểm tra sau cho vay mang tính hình thức đối phó, Chi nhánh cần phải thực nghiêm túc hoạt động kiểm tra với nội dung kiểm tra mang tính bắt buộc sau: - Kiểm tra vốn đối ứng khách hàng tham gia vào phương án giá trị cam kết - Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý chứng từ chứng minh mục đích nhận nợ - Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát trường như: giám sát tiến độ thực hiện, tiến độ thi cơng, tiến độ hình thành tài sản v.v đảm bảo việc thực theo tiến độ hợp đồng 21 đ Tăng cường biện pháp bảo đảm tín dụng tài sản chấp tăng cường kiểm tra, giám sát TSĐB sau cho vay Định kỳ tối thiểu 06 tháng 01 lần, CBTD tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá lại tình trạng TSĐB: việc khai thác, sử dụng, bảo quản TSĐB, đánh giá biến động giá trị TSĐB so sánh giá trị TSĐB với dư nợ khách hàng có đủ để đảm bảo nợ vay hay khơng TSĐB giữ vai trò quan trọng việc xử lý thu hồi nợ vay, ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất xảy ra, việc cập nhật giá trị TSĐB theo thời giá phản ánh giá trị thật tính khoản TSĐB, đảm bảo tính xác số tiền cần phải trích lập dự phòng cụ thể nhằm giảm bớt khoản chi phí trích trước cho Chi nhánh - Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khách hàng e Thành lập phận kiểm tra, kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh Bộ phận kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh phận độc lập chịu quản lý trực tiếp Giám đốc chi nhánh, phận bao gồm từ 2-3 người có trình độ chun mơn cao nghiệp vụ tín dụng, nắm vững quy trình cho vay, văn hướng dẫn để thực hai nhiệm vụ là: kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng Chi nhánh f Quy định cụ thể thời gian kiểm tra, kiểm soát hồ sơ vay vốn có chế xử phạt, quy trách nhiệm cá nhân, phòng ban có liên quan Việc quy định, phân cơng nhiệm vụ phòng tín dụng phòng kế tốn hoạt động tín dụng chi nhánh giúp cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, có giám sát lẫn nhau, tránh 22 việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ gây hậu quả, tổn thất cho ngân hàng Tuy nhiên việc phân công thường bị nhiều thời gian q trình ln chuyển, kiểm tra kiểm sốt hồ sơ từ người qua người khác, từ phòng qua phòng khác gây chậm trễ Để khắc phục tình trạng chi nhánh cần có quy định cụ thể thời gian xử lý, kiểm soát hồ sơ có chế xử phạt nghiêm minh trường hợp, cá nhân, phòng ban gây trì trệ cơng việc, ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín ngân hàng g Sử dụng biện pháp kỹ thuật nhằm chuyển giao rủi ro đa dạng hố đầu tư tín dụng - Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm bảo an tín dụng: - Bán nợ cho công ty quản lý tài sản VAMC với mục đích sau: + Giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh theo chủ trương, sách nhà nước, ngân hàng cấp + Nhờ tổ chức khác thu hồi, xử lý nợ, xử lý TSĐB, cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ v.v + Giúp tổ chức bán đấu giá tài sản + Đa dạng hóa danh mục tín dụng, tạo khoản, tạo ổn định kiểm soát dòng tiền - Áp dụng hình thức bảo lãnh - Sử dụng công cụ phái sinh 3.2.2 Khuyến nghị Agribank TP Đà Nẵng a Rút ngắn thời gian kiểm tra, xét duyệt hồ sơ vay vốn vượt thẩm quyền chi nhánh cấp trình lên b.Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình cho vay chi nhánh cấp c.Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ 23 d Khuyến khích, động viên hình thức khen thưởng 3.2.3 Khuyến nghị Agribank a Cập nhật hồn thiện nhanh chóng sách, quy chế, văn hướng dẫn quy trình cho vay để ứng dụng kịp thời toàn hệ thống Agribank có thay đổi văn pháp luật nhà nước b Hồn thiện chuẩn hóa hệ thống chấm điểm XHTDNB khách hàng vay tiêu dùng c Nâng cấp hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng vay vốn người có liên quan d Hồn thiện quy trình cho vay tiêu dùng kết hợp với bán chéo sản phẩm dịch vụ Agribank e.Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng chi nhánh KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN RRTD gắn liền với hoạt động cho vay ngân hàng Hậu RRTD vơ nặng nề là: thất thoát vốn ngân hàng, tăng tỷ lệ nợ xấu, giảm tài cho ngân hàng ảnh hưởng đến thu nhập người lao động, đặc biệt ảnh hưởng đến uy tín vị ngân hàng , đến phát triển kinh tế Tuy khơng thể loại bỏ hồn tồn RRTD hoạt động cho vay ngân hàng ngăn ngừa rủi ro giảm thiểu tổn thất thực Vì vậy, kiểm sốt RRTD nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị NHTM Tuy nhiên tác động nhiều yếu tố khách quan chủ quan 24 nên hoạt động kiểm soát RRTD Agribank chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng nhiều mặt hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động kiểm soát RRTD chưa đạt hiệu mong đợi mà cần phải khắc phục tồn để chất lượng tín dụng ngày tốt Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank chi nhánh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, luận văn giải số vấn đề nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM - Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank chi nhánh quận Sơn Trà giai đoạn 2016 - 2018 Qua đưa nhận xét, đánh giá mặt thành công, hạn chế phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh - Qua việc phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế, luận văn đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh như: Nâng cấp hoàn thiện hệ thống lưu trữ cung cấp thơng tin tín dụng, đảm bảo tính xác việc chấm điểm, xếp hạng khách hàng vay vốn, tránh can thiệp chủ quan người chấm điểm; nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ vay vốn phòng ban v.v; Ngồi ra, luận văn đưa khuyến nghị Agribank TP Đà Nẵng, Agribank Việt Nam nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng thời gian đến Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận Tóm tắt luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... tế 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.3.2 Đặc điểm nội dung hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng... thể hoạt động cho vay kiểm soát rủi ro lĩnh vực cho vay tiêu dùng - ề phát triển tín dụng lĩnh vực cho vay tiêu dùng: 19 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO. .. dung hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng NHTM gì? - Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu, Hoàn thiện hoạt ñộng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu