Hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

26 22 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với hạn chế nghiên cứu trước nhận thức vốn đầu tư XDCB (XDCB) có vị trí quan trọng kinh tế tất nước giới, đặc biệt nước phát triển, có Việt Nam Vốn đầu tư XDCB có ý nghĩa quan trọng thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Đảng Nhà nước đề ra, nhằm khai thác sử dụng có hiệu tài nguyên khoáng sản, lao động, đất đai, vốn nguồn lực khác xã hội, đồng thời bảo vệ phát triển môi trường sinh thái để tăng cường sở vật chất cho phát triển bền vững Vốn đầu tư XDCB nhân tố tạo nên lực lượng sản xuất ngày có trình độ cao hơn, ngành kinh tế tăng trưởng nhanh, có hội đổi kỹ thuật cơng nghệ để nâng cao suất hiệu sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Với vai trò quan trọng nên từ lâu quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN bao gồm nguồn vốn NSTW NSĐP cấp quan tâm trọng đặc biệt Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 KBNN thực vai trò quan kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB từ NSTW NSĐP Trước tình hình nguồn thu NSNN có dấu hiệu sụt giảm, tồn quỹ ngân sách xuống thấp, để đảm bảo khả tốn, Chính phủ đề nhiều biện pháp điều hành ngân sách ảnh hưởng lớn đến công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSTW nói chung NSĐP nói riêng hệ thống KBNN Để tiếp tục tăng cường công tác KSC NSĐP, KBNN ln thực tốt vai trò mình, ban hành quy định, xây dựng thực chế sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát quản lý sử dụng vốn, nâng cao hiệu sử dụng NSĐP tác động tích cực đến cơng tác KSC NSĐP Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác KSC vốn đầu tư XDCBvẫn nhiều hạn chế bộc lộ nhiều bất cập như: Cơ chế sách chưa đồng bộ, công tác kiểm tra giám sát đầu tư chưa triệt để, tình trạng lãng phí, thất vốn đầu tư XDCB xảy ra, nhiều biểu tiêu cực quản lý đầu tư thi công công trình; chất lượng số cơng trình thấp, gây lãng phí hiệu đầu tư Hoạt động KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng trước chưa tập trung vào đầu mối mà phân công cho phận để thực (phòng, phận KSC thực KSC vốn đầu tư; phòng, phận kế tốn thực KSC khoản chi thường xun) Với mơ hình tổ chức công tác KSC vốn đầu tư XDCB tương đối phù hợp với đặc thù hoạt động hệ thống KBNN Đà Nẵng giai đoạn vừa qua, có tồn tại, hạn chế định như: Chưa thật tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án việc giao dịch toán với đơn vị, đặc biệt trường hợp đơn vị sử dụng NSĐP giao dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư trường hợp chương trình, dự án giao vốn đầu tư kinh phí thường xuyên; chưa đảm bảo nguyên tắc tách bạch nghiệp vụ KSC nghiệp vụ kế toán Tại Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức máy KBNN giao số nhiệm vụ cho KBNN Theo đó, KBNN Đà Nẵng có nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo toán NSNN hàng năm thí điểm triển khai nghiên cứu xây dựng tổ chức thực đề án “Thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN hệ thống KBNN” Đề án KBNN bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2015 đến ngày 10/7/2017, Tổng Giám đốc KBNN ban hành Quyết định số 3219/QĐ-KBNN việc phê duyệt đề án “Thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN”, đồng thời hoàn thiện ban hành Quy trình nghiệp vụ thống KSC NSNN qua KBNN theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 Tổng Giám đốc KBNN làm cho q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB thay đổi Bên cạnh việc sửa đổi luật NSNN làm thay đổi phân cấp nhiệm vụ thu chi, mối quan hệ cấp ngân sách nên phân cấp quản lý NSNN thay đổi, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để chủ động thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh địa bàn thực sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đơi với việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực quan quản lý nhà nước lĩnh vực NSNN Thực tế đặt yêu cầu cấp thiết việc nghiên cứu công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đối với thành phố Đà Nẵng – Đô thị loại I cấp Quốc gia xác định Trung tâm trị, kinh tế, văn hóa xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên nguồn vốn NSNN dành cho đầu tư XDCB hàng năm lớn KBNN Đà Nẵng không kiểm soát toán vốn đầu tư cho ban quản lý dự án sử dụng NSĐP, mà phải kiểm soát toán cho nhiều chủ đầu tư, ban quản lý đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương có nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư XDCB địa bàn tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Mặt khác, UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn vốn Do đó, ngồi việc phải tn thủ nghiêm quy định cơng tác kiểm sốt, tốn vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Chính phủ, Bộ tài chính, KBNN ban hành, KBNN Đà Nẵng phải thực theo số văn quản lý đầu tư XDCB riêng có UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Từ hình thành nhiều loại hồ sơ khác nhau, phương thức kiểm soát khác loại hình chương trình dự án, loại nguồn vốn đầu tư Mặt khác vốn đền bù giải phóng mặt chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn đầu tư XDCB hàng năm Đây cơng tác khó khăn phức tạp nên có ảnh hưởng lớn đến việc toán tạm ứng thực kế hoạch vốn hàng năm Vậy làm để khắc phục tình trạng Xuất phát từ tính tất yếu khách quan tầm quan trọng nguồn vốn đầu tư XDCB, tồn hạn chế trình triển khai thực công tác KSC đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng, tơi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện hoạt động kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB NSĐP KBNN Đà Nẵng" làm đề tài Luận văn thạc sĩ Mục tiêu đề tài Trên sở đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng bản, phát tồn tại, hạn chế từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thời gian tới Từ mục tiêu trên, ta có mục tiêu cụ thể sau đây: + Hệ thống hóa vấn đề kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN + Đánh giá thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn từ 2016-2018 + Đề xuất giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đà Nẵng Để giải mục tiêu cụ thể đặt ra, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: + Những vấn đề kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN gì? + Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn từ 2016-2018 nào? + Các giải pháp để hồn thiện kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Đà Nẵng? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN KBNN Đà Nẵng + Phạm vi không gian: Tại KBNN Đà Nẵng + Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ mẫu biểu báo cáo toán vốn đầu tư XDCB KBNN Đà Nẵng hàng năm giai đoạn 2015- 2018 Phương pháp nghiên cứu Trên sở tảng lý luận công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đề tài vận dụng vào việc xem xét đánh giá thành cơng tồn Từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập liệu + Dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ văn pháp luật ban hành, báo cáo hàng năm KBNN, báo cáo tổng kết hàng năm quan, đơn vị có liên quan địa bàn thành phố Đà Nẵng, giáo trình, tư liệu báo, tạp chí Internet để tổng hợp, phân tích tiến hành so sánh theo thời gian, khơng gian từ phản ánh cách tổng quát hoạt động KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP đơn vị + Dữ liệu sơ cấp:Thu thập phương pháp vấn trực tiếp điều tra bảng câu hỏi Phỏng vấn trực tiếp Ban lãnh đạo Kho bạc nhằm làm rõ vướng mắc nhiệm vụ thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN theo quy định mới, định hướng thời gian tới thông qua câu hỏi: Với chế thống đầu mối kiểm soát khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN theo quy định gây khó khăn cho KBNN nay?;Những thuận lợi khó khăn KBNN Đà Nẵng thực KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP?; Những định hướng phát triển KBNN Đà Nẵng thời gian tới để nâng cao hiệu công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP? Phỏng vấn lãnh đạo trực tiếp quản lý công tác KSC với mục tiêu làm rõ quy trình kiểm sốt chi thực tế đơn vị; đánh giá thực trạng hoạt động nhận viên trực tiếp thực KSC vấn đề cần bổ sung làm sở cho việc đánh giá thực trạng đơn vị thông qua số câu hỏi như: Công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP chi nhánh thời gian qua thực nào?; Chuyên viên kiểm soát thực nghiêm túc, tuân thủ quy trình khơng?; KBNN Đà Nẵng có thường xun tổ chức kiểm tra nội để đánh giá trình độ, kỹ nghiệp vụ nhân viên không?; Với quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB từ NSĐP Chi nhánh, có thuận lợi hay khó khăn khơng? Điều tra khảo sát phiếu thực nhân viên tác nghiệp nhằm mục đích thu thập liệu nội dung liên quan đến công tác đánh giá nhân tố tác động đến công tác KSC cách điều tra đối tượng tất CBCC KBNN thành phố Đà Nẵng cán làm công tác toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSĐP đơn vị địa bàn Phương pháp điều tra thực thông qua việc trả lời bảng câu hỏi thiết kế sẵn - Phương pháp xử lý liệu: Tổng hợp, so sánh lại liệu, nguồn liệu thu thập tổng hợp theo tiêu chí tiêu có liên quan đến phần thành nội dung sau sử dụng hỗ trợ công cụ xử lý phần mềm EXCEL SPSS - Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa: Nghiên cứu giáo trình, luận văn nghiên cứu năm gần hoạt động kiểm chi vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN, lý thuyết chọn lọc vấn đề quan trọng để hệ thống hóa sở lý luận - Các phương pháp khác: Tổng hợp, hệ thống hóa liệu thu thập được, tiến hành phân tích, đánh giá rút kết luận, đề xuất giải pháp để hoàn thiện hoạt động KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo luận văn có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Chương 2: Thực trạng KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trước đây, việc KSC vốn đầu tư xây dựng (XDCB) chưa Chính phủ thực quan tâm, hệ thống pháp luật sơ sài, chưa có nhiều nghị quyết, thơng tư quy định vấn đề Đề tài KSC vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước (NSNN) nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Trong năm gần đây, bối cảnh nguồn thu NSNN gặp nhiều khó khăn việc sử dụng NSĐP để đầu tư XDCB quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Từ năm 2000 Chính phủ cho phép kho bạc nhà nước (KBNN) thực vai trò quan kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB từ NSTW NSĐP, điều phần đóng góp tích cực cho công tác quản lý vốn đầu tư XDCB Tuy nhiên, công tác KBNN tồn nhiều khó khăn thách thức KSC vốn đầu tư XDCB vấn đề có tính cấp thiết, ý nghĩa, đề cập phân tích nhiều nghiên cứu trước Các nghiên cứu làm sáng tỏ số vấn đề liên quan đến sở lý thuyết vốn đầu tư XDCB, cung cấp sở lý luận đầy đủ việc quản lý vốn đầu tư XDCB qua KBNN, phân tích đánh giá kết hoạt động quản lý chi đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư XDCB qua KBNN thể chi tiết đề tài luận văn Bùi Xuân Thường (2017); Lê Xuân Minh (2017) hay Nguyễn Chí Cường (2016) Đặc biệt tác giả Đồn Thị Thanh Toàn (2018) Qua nghiên cứu trước tác giả nhận thấy có khoảng trống định như: thứ nhất, nghiên cứu trước phần lớn tập trung vào phân tích cơng tác KSC từ NSNN qua KBNN, chưa có đề tài phân tích công tác KSC vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Thứ hai, trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy nghiên cứu trước quy trình công tác KSC vốn đầu tư XDCB theo Quyết định 282/QĐ-KBNN Tổng giám đốc kho bạc nhà nước ban hành ngày 20/4/2012 Quyết định 5659/QĐKBNN Tổng giám đốc kho bạc nhà nước ban hành ngày 28/12/2016 Nhưng theo định số 4377/QĐ-KBNN ngày 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 1.1.1 Ngân sách địa phương a Khái niệm ngân sách b Khái niệm ngân sách địa phương c Đặc điểm NSĐP 1.1.2 Vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách địa phương a Khái niệm b Đặc điểm Thứ nhất, vốn đầu tư XDCB từ NSĐP gắn với hoạt động thu chi Thứ hai, vốn đầu tư XDCB từ NSĐP sử dụng chủ yếu để đầu tư cho cơng trình, Thứ ba, vốn đầu tư XDCB từ NSĐP gắn với quy trình đầu tư dự án Thứ tư, vốn đầu tư XDCB từ NSĐP đa dạng c Vai trò d Phân loại Theo tính chất hoạt động Theo tính chất hình thành 1.2 CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSĐP QUA KBNN 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nguyên tắc 11 1.2.3 Nội dung KSC vốn ĐTXDCB qua KBNN a Kiểm soát cam kết chi đầu tư XDCB b Kiểm soát tạm ứng vốn Nguyên tắc tạm ứng vốn Hồ sơ tạm ứng vốn Mức vốn tạm ứng Thu hồi vốn tạm ứng c Kiểm soát toán khối lượng hồn thành d Kiểm sốt ứng trước dự tốn tốn vốn ứng trước 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá công tác KSC vốn ĐTXDCB qua KBNN a Tiêu chí định lượng Tiến độ giải ngân vốn Số dư tạm ứng vốn Chỉ tiêu số sai phạm hồ sơ thực tế Chỉ tiêu số tiền KBNN từ chối toán qua kiểm soát chi đầu tư XDCB b Tiêu chí định tính 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.3.1 Nhân tố khách quan 1.3.2 Nhân tố chủ quan KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn đãhệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB ngân sách địa phương qua KBNN Đưa khái niệm, rõ ý nghĩa, ngun tắc, mục đích nội dung kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB ngân sách địa phương qua KBNN 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Tổ chức kho bạc nhà nước Đà Nẵng 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.2.1 Cơ sở pháp lý 2.2.2 Thực trạng kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng Cam kết chi đầu tư xây dựng từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng thực đồng thời với q trình kiểm sốt chi nhằm hỗ trợ, tăng cường việc kiểm sốt chi tiêu, góp phần ngăn chặn tình trạng ứ đọng tốn vốn 2.2.3 Thực trạng kiểm soát tạm ứng vốn Tại KBNN Đà Nẵng, việc tạm ứng theo hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu thực theo Nghị định số 48/2010/NĐCP ngày 07/05/2010 Chính phủ Hợp đồng hoạt động xây dựng quy định mức tạm ứng tối đa loại hợp đồng 50% giá hợp đồng, trường hợp đặc biệt phải người định đầu tư cho phép, có tình trạng cấp quyền địa phương cho phép tạm ứng tỷ lệ cao 50% giá hợp đồng nhằm giải ngân hết dẫn đến mức tạm ứng số dự án chiếm tỷ lệ cao so với tổng giá trị hợp đồng 13 2.2.4 Thực trạng kiểm soát tốn khối lượng hồn thành Giai đoạn 2015 - 2018 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực quy trình kiểm sốt tốn khối lượng hồn thành theo Quyết định số 282/QĐ – KBNN, ban hành ngày 20/4/2012 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 2.2.5 Thực trạng kiểm soát toán vốn ứng trước Trong kiểm sốt chi, cơng tác tốn vốn ứng trước quan trọng, đảm bảo an toàn vốn mục tiêu sử dụng vốn Khi dự án, cơng trình hồn thành phê duyệt toán vốn đầu tư, KBNN Đà Nẵng tiến hành kiểm tra đối chiếu số vốn chi cho dự án, cơng trình 2.2.6 Kết đạt a Các tiêu định lượng Bảng 2.1 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng, % ST T Chỉ tiêu NSNN Ngân sách TW 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng 5,512 100 6,395 100 6,943 100 7,618 100 901 16 1,096 17 1,501 22 1,626 21 4,611 84 5,299 83 5,442 78 5,992 79 Ngân sách địa phương (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) 14 Bảng 2.3 Tỷ lệ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng ngân sách địa phương giai đoạn 2015 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng, % STT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Kế hoạch vốn đầu tư 4,611 5,299 5,442 5,992 Vốn tạm ứng 1,907 3,136 3,635 4,194 Tỷ lệ tạm ứng 41 59 67 70 (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) Bảng 2.4 Tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương qua KBNN Đà Nẵng ĐVT: Tỷ đồng, % STT Nguồn vốn 2015 2016 2017 2018 Tổng số vốn tạm ứng 1,907 3,136 3,635 4,194 năm Số vốn tạm ứng thu hồi 1,362 2,265 2,678 3,146 Dư tạm ứng lại đến cuối 545 871 957 1,049 năm Tỷ lệ thu hồi tạm ứng 71 72 74 75 (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) Tình hình số sai phạm hồ sơ thực tế Bảng 2.5 Tình hình từ chối tốn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng STT Chỉ tiêu Số hồ sơ đề nghị toán Số hồ sơ bị từ chối Số hồ sơ toán Đơn vị Hồ sơ Hồ sơ Hồ sơ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 15,876 16,565 13,921 15,876 350 290 210 200 15,526 16,275 13,711 15,676 (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) 15 Bảng 2.6 Tổng hợp tình hình từ chối tốn chi đầu tư XDCB KBNN Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2017 ĐVT: Tỷ, % Năm Kế hoạch vốn Thanh toán KLHT Số tiền từ Tỷ lệ số tiền bị từ chối chối so với số toán tiền toán 2015 4,611 4,038 61 1,5 2016 5,299 4,366 57 1,3 2017 5,442 4,539 45 2018 5,992 5,256 43 0,8 (Nguồn: KBNN Đà Nẵng) b Các tiêu định tính Bảng 2.7 So sánh ý kiến đánh giá khách hàng cán kho bạc tình hình cải cách hành STT Chỉ tiêu đánh giá Thái độ cán công chức, viên chức KBNN giao dịch tốt Kỹ nghiệp vụ cán công chức, viên chức giao dịch nâng cao Phong cách phục vụ cán công chức, viên chức KBNN giao dịch tốt Giá trị trung bình Cán Khách kho hàng bạc Mức ý nghĩa Sig (2tailed) 3,65 3,42 0,229 3,34 3,33 0,980 3,52 3,83 0,11 16 STT Chỉ tiêu đánh giá Giá trị trung bình Cán Khách kho hàng bạc hơn, chủ động Mức độ, quy trình thủ tục ngày đơn giản Mức độ đáp ứng giao dịch thuận tiện Cơ sở vật chất, tiện nghi đáp ứng giao dịch ngày hoàn thiện Mức ý nghĩa Sig (2tailed) 3,35 3,58 0,179 3,62 3,83 0,252 3,58 4,08 0,03 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.3.1.Thành công đạt Hoạt động kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng thời gian qua thấy số kết sau: KBNN Đà Nẵng dần hồn thiện quy trình quản lý, kiểm sốt cam kết chi, kiểm soát tạm ứng vốn, kiểm soát tốn khối lượng hồn thành, kiểm sốt tốn vốn ứng trước chi vốn đầu tư XDCB từ NSĐP KBNN Đà Nẵng đơn vị ứng dụng thành công công nghệ thông tin KBNN chủ động phối hợp với chủ đầu tư, quan chuyên môn Bộ, ngành, địa phương Thời gian giải ngân khoản chi đầu tư XDCB rút ngắn 17 đáng kể Công tác cải cách hành thực có hiệu với quy định việc cải tiến nội dung 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Thứ nhất, chưa thống quy trình kiểm sốt cho loại vốn, hình thức đấu thầu số KBNN huyện Thứ hai, cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB chưa phát hết vi phạm đầu tư xây dựng Thứ ba, tỷ lệ tạm ứng VĐT XDCB từ NSĐP KBNN Đà Nẵng thời gian qua mức thấp Thứ tư, Các KBNN trực thuộc chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn Thứ năm, KBNN Đà Nẵng tình trạng q tải đặc biệt vào thời điểm cuối năm KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận khoa học công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua KBNN, Chương phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn từ 2015 - 2017 Cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc nhà nước Đà Nẵng năm qua đạt số kết định như: kiểm soát chặt chẽ khoản chi; Quy trình nghiệp vụ kiểm sốt, tốn đơn giản hóa so với trước đây; Chất lượng đội ngũ CBCC KBNN tăng số lượng chất lượng Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua KBNN Đà Nẵng bộc lộ số tồn hạn chế: Quy trình kiểm 18 soát, toán vốn đầu tư chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; Trách nhiệm lực chuyên môn đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu công việc; Việc chấp hành công tác quản lý chi NSNN số chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) chưa với quy định… từ ảnh hưởng đến hiệu cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng 19 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KSC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 3.1.1 Mục tiêu Trong cơng tác kiểm sốt chi mục tiêu trọng tâm đặt đại, đảm bảo khoản chi NSNN đơn vị giao dịch tiến hành thuận lợi, an tồn, nhanh chóng, xác hiệu Thực giảm dần giao dịch tiền mặt, tăng dần tỷ lệ giao dịch tài khoản, toán qua tài khoản 3.1.2 Định hướng a Định hướng chung Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Một là, Phát triển KBNN ổn định, an toàn đại sở hoàn thiện đồng chức Hai là, Chiến lược phát triển KBNN đặt tổng thể chung Ba là, Chiến lược phát triển KBNN phải triển khai sở đổi triệt để, toàn diện lĩnh vực Bốn là, Hoạt động KBNN phải tiến tới chuẩn mực, thông lệ tiên tiến giới lĩnh vực kho bạc, đáp ứng yêu cầu hợp tác hội nhập quốc tế lĩnh vực cải cách tài cơng Hoạt động KBNN phải đạt mục tiêu chung b Những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011 - 2020 Thứ nhất, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương cấu lại NSNN, nợ công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính chủ động, bền vững NSNN 20 Thứ hai, tập trung nguồn lực để xây dựng đề án, sách thực Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu Thứ ba, thực đồng giải pháp để tổng hợp, lập báo cáo tài nhà nước Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành Thứ năm, đảm bảo an ninh, an tồn tiền tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý Thứ sáu, công tác quản lý nội bộ, hệ thống KBNN tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương thực thi công vụ; Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ quản lý nội Thứ tám, thực có hiệu hoạt động hợp tác quốc tế c Định hướng hoạt động kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Thứ hồn thiện chế sách, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi NSNN qua KBNN đẩy mạnh ứng dụng CNTT Thứ hai tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ công (DVC) trực tuyến KBNN Thứ ba xây dựng chương trình kiểm sốt chi đầu tư theo mơ hình quản lý liệu tập trung Thứ tư thực nguyên tắc toán, chi trả trực tiếp chi NSNN cho người cung cấp hàng hóa 3.2 KHUYẾN NGHỊ 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức kiểm sốt Hồn thiện mơ hình phòng Kiểm sốt chi NSĐP với chức 21 kiểm sốt tốn tất khoản chi tiêu Thực triệt để quy định kiểm soát chi dự án đầu tư từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) phân cấp 3.2.2 Hoàn thiện nội dung kiểm sốt Hồn thiện kiểm sốt tạm ứng thu hồi tạm ứng, tạm ứng chi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt quy định thời gian trách nhiệm hoàn tạm ứng phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt Để hồn thiện nội dung kiểm sốt chi cần hợp quy trình kiểm sốt cam kết chi NSNN quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư thành quy trình chung 3.2.3 Hồn thiện thủ tục hành Áp dụng dần tiêu chuẩn vào kiểm soát chi NSNN để thay đổi tác phong, lề lối làm việc cán bộ, nhân viên, hiệu công việc nâng lên mà tạo tin cậy tính chun nghiệp, an tồn cho khách hàng đến giao dịch với KBNN Đà Nẵng 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn, lực xử lý công việc cán kho bạc Nâng cao lực, trình độ, chất lượng xử lý công việc cán KBNN Đà Nẵng cách thường xuyên mở lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức Về nghiệp vụ, tập trung sâu hướng dẫn nội dung kiểm soát, phương pháp kiểm soát vấn đề liên quan đến khía cạnh kinh tế đầu tư 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ 22 3.3.2 Đối với Bộ Tài 3.3.3 Đối với UBND thành phố Đà Nẵng 3.3.4 Đối với Kho bạc Nhà nước 3.3.5 Đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương trình bày định hướng, phương hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Đà Nẵng bao gồm định hướng, phương hướng giải pháp cụ thể Bên cạnh đó, từ hạn chế, tồn tại phân tích chương 2, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng thời gian tới 23 KẾT LUẬN Hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ NSĐP qua KBNN nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sử dụng vốn mục đích, có hiệu quả, tránh tượng lãng phí, thất vốn, giảm thiểu rủi ro để nguồn vốn sử dụng định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Vì cơng tác hồn thiện quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB từ NSĐP qua Kho bạc Nhà nước cần thiết thành phố Đà Nẵng giai đoạn Qua trình thực nghiên cứu, luận văn rút số kết luận sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSĐP qua kho bạc nhà nước Trong trình bày khái quát ngân sách địa phương, nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ NSĐP qua hệ thống Kho bạc nhà nước Thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ NSĐP qua KBNN Đà Nẵng Qua phân tích, đánh giá thực trạng rút kết số hạn chế cần khắc phục như: Cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ NSĐP qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thời gian qua thực cách nghiêm túc đảm bảo quy trình theo quy định KBNN Việt Nam, nhiên thực tế công tác gặp nhiều khó khăn hệ thống văn pháp luật chưa đồng bộ, quy trình kiểm sốt chi số vấn đề chưa hợp lý đặc biệt phân công trách nhiệm tổ phận, cụ thể Đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng ... đề kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN + Đánh giá thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn từ 2016-2018 + Đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi vốn đầu. .. Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 2.2.5 Thực trạng kiểm soát toán vốn ứng trước Trong kiểm soát chi, cơng tác tốn vốn ứng trước... sau: KBNN Đà Nẵng dần hoàn thiện quy trình quản lý, kiểm sốt cam kết chi, kiểm soát tạm ứng vốn, kiểm soát toán khối lượng hồn thành, kiểm sốt tốn vốn ứng trước chi vốn đầu tư XDCB từ NSĐP KBNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư