Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng

25 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRẦN NHÂN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: TS Nguyễn Thành Đạt Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Chính - Ngân Hàng họp Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 08 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành ngân hàng xương sống hệ thống tài Tại Việt Nam, hệ thống Ngân hàng bao gồm hai cấp: Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung Ương, ngân hàng thương mại loại hình phổ biến Đây tổ chức nhận tiền gửi đóng vai trò trung gian tài huy động tiền nhàn rỗi thơng qua dịch vụ nhận tiền gửi cung cấp cho chủ thể cần vốn chủ yếu hình thức khoản vay trực tiếp Trong năm qua, kinh tế nước ta phát triển với tốc độ cao, điều phản ánh tiềm lực hệ thống ngân hàng mạnh mẽ vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng cấp giấy phép thành lập hoạt động theo Quyết định số 138/QĐNHNN ngày 15/01/2007 thức vào hoạt động ngày 07/02/2007 Tháng 06/2018, Chi nhánh SHB Đà Nẵng sáp nhập thêm Ngân hàng SHB Chi nhánh Tây Đà Nẵng, đưa tổng mức dư nợ lên 6.000 tỷ đồng Nếu so sánh với tổng dư nợ 600 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2010 tốc độ tăng trưởng dư nợ SHB Chi nhánh Đà Nẵng thật ấn tượng Vậy liệu mở rộng cho vay thời gian ngắn ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng có giảm bớt tiêu chuẩn tín dụng thời gian tăng trưởng nhanh chóng khơng? Bộ phận quản lý có bắt kịp hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng chưa? Xem xét kỹ cấu dư nợ, tính đến cuối năm 2017, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp chiếm 85% tổng dư nợ, với 80% cho vay doanh nghiệp trung dài hạn Tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp trung dài hạn lớn mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chi nhánh, nhiên rủi ro hoạt động tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt lớn Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp thời điểm cuối năm 2017 3.1%, đòi hỏi cần có biện pháp để kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu Mặc dù rủi ro tránh kiểm sốt được, ngân hàng dùng nhiều cách để tự kiểm sốt rủi ro cho Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung cho phép phá sản ngân hàng hồi chuông cảnh tỉnh buộc NHTM nói chung Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng cần phải nhanh chóng hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Nhận thức tầm quan trọng trên, định chọn đề tài nghiện cứu làm luận văn Thạc sĩ “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Đề tài có hai mục tiêu sau đây: - Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng, từ rút ưu điểm, nhược điểm công tác kiểm Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng 3 Nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn cần trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp có đặc điểm gì? - Hoat động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp bao gồm nội dung gì? Có thể phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp qua tiêu chí nào? - Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng đạt thành gì, mặt hạn chế ngun nhân nó? - Cần phải làm để hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Về không gian nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng 4 Về thời gian nghiên cứu: Khảo sát hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng vòng năm: 2015- 2017 Số liệu nghiên cứu gần với thời gian nghiên cứu luận văn, từ đưa giải pháp hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng cách thiết thực Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu a Cách tiếp cận Góc độ tiếp cận: nghiên cứu hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay nội dung q trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay Bên cạnh đó, tác giả tìm kiếm giáo trình, sách báo, tài liệu thống liên quan đến rủi ro, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay NHTM Từ đó, chọn lọc, tổng hợp khái niệm, nội dung, tiến trình phục vụ cho việc đề sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng Kế thừa thành tựu từ nghiên cứu trước để phát triển vấn đề cần nghiên cứu, đồng thời tìm kiếm khoảng trống cần nghiên cứu, khắc phục nhược điểm luận văn có liên quan đến đề tài nghiên cứu b Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập phân tích liệu: - Phương pháp phân tích, so sánh đối chiếu số liệu xử lý để đến kết luận khuyến nghị Nội dung nghiên cứu tiến độ thực - Nội dung: Gồm 04 nội dung sau đây: Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu: Phân tích ưu điểm, nhược điểm sở lý luận, phương pháp, giải pháp quản trị, kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp luận văn trước Từ tìm khoảng trống nghiên cứu để có hướng viết bổ sung phù hợp Nội dung 2: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: Nội dung 3: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng: Nội dung 4: Các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp SHB Chi nhánh Đà Nẵng: Bố cục luận văn Để giải vấn đề trên, luận văn chia làm 03 chương Cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng 6 Chương 3: Các khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động doanh nghiệp a Khái niệm doanh nghiệp b Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM a Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng thời gian định với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi theo thời hạn thỏa thuận b Khái niệm cho vay doanh nghiệp Cho vay doanh nghiệp hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho doanh nghiệp khoản tiền để sử dụng thời gian định với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi theo thời hạn thỏa thuận c Phân loại cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Phân theo thời hạn cho vay có hai hình thức cho vay trung hạn cho vay dài hạn, cụ thể: + Cho vay trung hạn + Cho vay dài hạn Phân theo hình thức đảm bảo tiền vay có hai hình thức cho vay có tài sản bảo đảm cho vay khơng có tài sản bảo đảm, cụ thể: + Cho vay có tài sản đảm bảo + Cho vay khơng có tài sản đảm bảo: Phân Theo phương thức cho vay: + Cho vay theo món: + Cho vay đầu tư dự án: + Các phương thức cho vay khác như: d Đặc điểm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp  Rủi ro cao  Lợi nhuận thu từ khoản vay trung dài hạn doanh nghiệp lớn  Tính khoản khoản vay thấp 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM a Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng tổn thất phát sinh từ việc khách hàng không trả đầy đủ gốc lãi khoản vay khách hàng toán nợ gốc lãi không hạn sau cấp khoản tín dụng (cả ngoại bảng) b Phân loại rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM c Tác động rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM Tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng + Rủi ro làm giảm uy tín ngân hàng + Rủi ro làm ảnh hưởng tới khả khoản ngân hàng + Rủi ro làm giảm lợi nhuận ngân hàng + Rủi ro dẫn đến phá sản ngân hàng Tác động đến kinh tế xã hội 1.2 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.2.2 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp việc Ngân hàng thương mại thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, chuyển giao, phân tán rủi ro khoản cấp tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận Ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận 1.2.3 Nội dung hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM Xét theo phương thức kiểm sốt rủi ro tín dụng, nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng chia thành phương thức sau: - Né tránh rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: việc né tránh đối tượng, hoạt động làm phát sinh tổn thất doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn không trả nợ hạn đầy đủ cam kết - Ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: hoạt động NHTM nhằm ngăn cản khả xảy rủi ro 10 tín dụng cho vay doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tổn thất vốn NHTM - Giảm thiểu rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: việc chủ động giảm mức độ thiệt hại tổn thất rủi ro mang lại rủi ro xảy - Chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: chuyển giao tài sản hoạt động có rủi ro đến người nhóm người khác - Đa dạng hóa danh mục cho vay trung dài hạn doanh nghiệp: thực cho vay với nhiều ngành nghề khác với nhiều khách hàng 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM a Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm 5/Tổng dư nợ: b Biến động cấu nhóm nợ tổng dư nợ khoản cho vay trung dài hạn doanh nghiệp c Nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp phát sinh kỳ d Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp e Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM a Nhân tố bên NHTM b Nhân tố bên NHTM - Nhân tố bên khác KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội , Chi nhánh Đà Nẵng a Quá trình hình thành phát triển SHB Đà Nẵng b Bộ máy tổ chức SHB Đà Nẵng 2.1.2 Bối cảnh kinh doanh Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng a Bối cảnh bên ngồi - Tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng - Tình hình hoạt động ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Đà Nẵng b Bối cảnh bên - Tình hình hoạt động SHB Đà Nẵng - Chính sách Ngân hàng hoạt động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2015 – 2017 Kết hoạt động kinh doanh SHB CN Đà Nẵng từ năm 2015 – 2017 thể qua mặt sau: 12 Bảng 2.1: Kết kinh doanh SHB CN Đà Nẵng từ năm 2015 đến năm 2017 STT I 1.1 1.2 1.2 1.4 II 2.1 Chỉ tiêu Hoạt động huy động vốn Tiền gửi toán ký quỹ(quy đổi) Tiền gửi có kỳ hạn(quy đổi) Tiền gửi tiết kiệm(quy đổi) Chứng tiền gửi (quy đổi) Hoạt động tín dụng Dƣ nợ khách hàng cá nhân Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung & dài hạn Số liệu 2017 Số liệu 2016 Số liệu 2015 4.800.812 2.704.588 627.019 Tăng trƣởng 2017 so với 2016 Tăng trƣởng 2016 so với 2015 (+)/(-) % (+)/(-) % 2.115.572 2.096.225 77,5% 589.016 27,8% 324.705 501.154 302.315 93,1% -176.449 -35,2% 1.675.581 878.409 124.236 797.173 90,8% 754.173 607,1% 2.486.761 1.501.474 1.490.183 985.288 65,6% 11.291 0,8% 11.450 0 11.450 6.752.337 5.815.959 6.162.378 936.379 16,1% -346.419 -5,6% 742.850 582.194 509.509 160.656 27,6% 72.685 14,3% 147.477 595.373 98.211 483.983 53.704 455.805 49.265 111.391 50,2% 23,0% 44.507 28.178 82,9% 6,2% 13 STT 2.2 III Chỉ tiêu Dƣ nợ khách hàng TCKT Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung & dài hạn Lợi nhuận trƣớc trích lập dự phòng rủi ro Trích lập dự phòng rủi ro Lợi nhuận trƣớc thuế Tăng trƣởng 2017 so với 2016 Số liệu 2017 Số liệu 2016 Số liệu 2015 6.009.487 5.233.765 5.652.868 775.723 816.401 624.681 40.997 5.193.086 4.609.083 128.482 (+)/(-) % Tăng trƣởng 2016 so với 2015 (+)/(-) % 14,8% -419.104 -7,4% 191.720 30,7% 583.684 1423,7% 5.611.871 584.003 12,7% -1.002.788 -17,9% 179.798 100.871 -51.316 -28,5% 78.927 78,2% 6.751 18.087 14.035 -11.337 -62,7% 4.052 28,9% 121.731 161.711 86.835 -39.980 -24,7% 74.875 86,2% (Nguồn số liệu: Báo cáo kết kinh doanh SHB năm 2015-2017) 14 2.2 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2015-2017 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2015-2017 2.3.1 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp SHB Đà Nẵng a Thực trạng công tác thẩm định cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB – Chi nhánh Đà Nẵng - Về tư cách pháp nhân: - Về lịch sử quan hệ tín dụng với SHB tổ chức tín dụng khác: - Về tình hình tài chính: b Thực việc chấm điểm xếp hạng tín dụng Khách hàng doanh nghiệp c Phân định rõ cấu tổ chức hoạt động cho vay cấu giám sát quản lý rủi ro Tại Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng có tách bạch phận QHKH DN, phận thẩm định, phận HTTD phận xử lý nợ Mỗi phận quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ suốt trình từ tiếp xúc nhu cầu vay vốn khách hàng đến khách hàng hoàn thành hết nghĩa vụ trả nợ lý hợp đồng d Thiết lập thẩm quyền phán tín dụng Ngân hàng SHB CN Đà Nẵng 15 Ngân hàng SHB CN Đà Nẵng định kỳ đầu năm gặp phải trường hợp bất thường Hội đồng quản trị SHB đánh giá ban hành Quy định thẩm quyền phán tín dụng cho cấp lãnh đạo tham gia phê duyệt tín dụng nhằm mục đích phân tán rủi ro e Áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tài sản bảo đảm nợ vay, trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng - Biện pháp tài sản bảo đảm nợ vay - Biện pháp trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng - Biện pháp áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng f Xây dựng tổ chức đào tạo đội ngũ cán quản lý khách hàng doanh nghiệp 2.3.2 Kết hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng SHB – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017 a Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm 5/Tổng dư nợ b Biến động cấu nhóm nợ tổng dư nợ khoản cho vay trung dài hạn doanh nghiệp c Nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp phát sinh kỳ d Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp e Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 16 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những thành công hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp SHB CN Đà Nẵng Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp SHB Chi nhánh Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu kiểm sốt rủi ro tín dụng Cụ thể: - Quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng thực đồng hiệu - Chất lượng tín dụng quan tâm kiểm sốt chặt chẽ - Trình độ chun mơn, đạo đức cán ngày nâng cao 2.4.2 Những vấn đề tồn q trình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp SHB CN Đà Nẵng Bên cạnh kết đạt được, thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh tồn hạn chế sau: - Việc chấm điểm XHTDNB mang tính hình thức - Cơng tác thẩm định chưa trọng, hồ sơ mục đích vay vốn khơng phù hợp, chưa xác định rõ ràng tính pháp lý khách hàng vay vốn thu thập thiếu chứng từ chứng minh tài khách hàng - Bng lỏng cơng tác kiểm tra, giám sát sau vay - Việc định giá TSBĐ chưa đảm bảo tính khách quan 2.4.3 Nguyên nhân tồn 17 - Nguyên nhân khách quan + Sự cạnh tranh gay gắt NHTM địa bàn thành phố + Thơng tin ngành nghề hạn chế + Khách hàng gặp khó khăn tài - Nguyên nhân chủ quan + Nguyên nhân phải kể đến áp lực doanh số + Thiếu thông tin khách hàng + Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay có quy trình việc triển khai thực mang tính hình thức KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - Phát triển cho vay phù hợp với tốc độ tăng trưởng hệ thống cấu lại khách hàng theo định hướng Hội sở Cụ thể, Chi nhánh đề định hướng phát triển tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 30%/năm - Xây dựng định hướng cụ thể việc triển khai chương trình ưu đãi lãi suất sở bám sát kế hoạch tăng trưởng - Thực khảo sát khách hàng, nghiên cứu thị trường theo định kỳ, cập nhật định kỳ chương trình, sản phẩm ngân hàng đối thủ - Chủ động xây dựng gói tín dụng ưu đãi theo phân khúc khách hàng để tăng khả cạnh tranh ngân hàng khác địa bàn - Đối với sản phẩm trung dài hạn doanh nghiệp bản: Ưu tiên phát triển sản phẩm theo hướng đóng gói trọn sản phẩm bao gồm sản phẩm lõi, sản phẩm bổ sung dịch vụ kèm theo nhằm gia tăng số lượng sản phẩm khách hàng sử dụng tăng thêm thu cho SHB 19 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện nâng cao chất lƣợng hệ thống thu thập thông tin khách hàng Rủi ro tín dụng xảy nhiều nguyên nhân có tình trạng thơng tin bất cân xứng khách hàng ngân hàng Việc thu thập thơng tin khách hàng đầy đủ xác góp phần hạn chế rủi ro tín dụng xảy Việc kiểm tra thơng tin lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) cần kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro tiết kiệm chi phí cho Chi nhánh Chi nhánh giao phận HTTD phận lấy thông tin CIC quy trình cho vay Việc làm vừa giúp đảm bảo tính độc lập, khách quan, ngăn ngừa gian lận việc chỉnh sửa kết CIC Đồng thời, CV QHKHDN nghiêm túc thận trọng việc vấn khách hàng để xác định đối tượng vay vốn 3.2.2 Bảo đảm việc tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Cần theo dõi cập nhật thường xuyên quy định mới, kiến thức việc thẩm định khách hàng vay trung dài hạn Nắm vững văn sách quy định Ngân hàng nhà nước Có cách thức xây dựng thực nghiêm túc quy trình kiểm 20 sốt rủi ro tín dụng, đảm bảo hoạt động phải thống cách đồng bộ, có tính hệ thống 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định cho vay Phần lớn rủi ro tín dụng thường việc phân tích thẩm định khoản vay không cẩn thận, thiếu hụt thông tin trình thẩm định dẫn đến đưa định sai lầm Vì thế, bước quan trọng trước định cấp tín dụng cho khách hàng, cần có nhìn khách quan chất, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh theo quy trình thẩm định cho vay Chú trọng cơng tác thẩm định tính pháp lý pháp nhân vay vốn người đại diện pháp nhân, thẩm định phương án vay vốn khách hàng Việc thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt thu thập hồ sơ tài phải đảm bảo xác, có độ tin cậy 3.2.4 Tăng cƣờng kiểm tra giám sát sau cho vay doanh nghiệp Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay Hiện nay, việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn TSBĐ sau vay, Chi nhánh yêu cầu cán kiểm tra thực tế lập biên kiểm tra Vẫn có tình trạng cán cho khách hàng ký khống vào biên kiểm tra sau vay Do vậy, Chi nhánh nên yêu cầu thêm ảnh chụp thực tế lưu biên kiểm tra Ảnh chụp thực tế cơng trình hình thành từ vay trung dài hạn doanh nghiệp hay ảnh chụp việc xây dựng, sửa chữa nhà, ảnh chụp phương tiện vận tải…Việc làm giúp kiểm soát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn tình trạng TSBĐ đồng thời giúp hạn chế việc đối phó số phận cán 21 3.2.5 Nâng cao ứng dụng công nghệ cơng tác quản lý, kiểm sốt khoản vay Một đặc điểm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp quy mô khoản vay lớn cấu trúc phức tạp Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ Chi nhánh thực hoàn toàn thủ cơng, phòng ban chuyển giao hồ sơ cho phòng ban khác đặc biệt bất lợi trường hợp phòng giao dịch xa Cơng tác lục hồ sơ ví dụ sổ đỏ hay cà vẹt xe cho khách hàng tốn nhiều thời gian Bởi vì, muốn lục phận QHKHDN phải làm đề nghị chuyển phận HTTD, phận HTTD liên hệ với phận kho quỹ Bộ phận kho quỹ lại vào kho lấy hồ sơ TSBĐ cho khách hàng gửi lại phận HTTD Khá thời gian để chờ đợi phận hoàn thành tác nghiệp 3.2.6 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tốn nội Kiểm toán nội hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng, phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ cho vay 3.2.7 Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Con người ln đóng vai trò trung tâm hoạt động, đặc biệt hoạt động cho vay ngân hàng, yếu tố người có ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng Do SHB CN Đà Nẵng cần đặc biệt quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng đào tạo đội ngũ cán giỏi nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp để thực tốt nghiệp vụ cho vay ngày phát triển với yêu cầu cao 22 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Hồn thiện hệ thống văn pháp lý toàn hệ thống Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình nhiệm vụ quan trọng trình hội nhập quốc tế ngành ngân hàng - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động Chi nhánh Tăng cường thực cơng tác KTNB chỗ với trọng tâm kiểm toán chỗ theo kế hoạch/đột xuất đồn kiểm tốn tồn diện/chun đề cơng tác KTNB thường xuyên toàn hệ thống - Nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị điều hành, quản lý rủi ro mà cụ thể áp dụng ứng dụng ECM cho mảng tín dụng nhằm quản lý hồ sơ chặt chẽ có hệ thống 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc - Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng - Hồn thiện hệ thống văn sách Để phát triển kinh tế đặc biệt giai đoạn hội nhập kinh tế ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam, việc hoàn thiện hệ thống văn sách NHNN có ý nghĩa quan trọng việc điều hành hoạt động NHTM tất hoạt động - Nâng cao chất lượng hoạt động tra NHTM Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để khả 23 phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng… 3.3.3 Kiến nghị Nhà nƣớc - Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm ổn định mơi trường trị ổn định môi trường kinh tế - Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý - Xây dựng hệ thống tiêu ngành - Thiết lập mạng thông tin quốc gia KẾT LUẬN CHƢƠNG ... nhận 1.2.3 Nội dung hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp NHTM Xét theo phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng, nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng chia thành phương... nhanh chóng hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Nhận thức tầm quan trọng trên, định chọn đề tài nghiện cứu làm luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung... THƢƠNG MẠI 1.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 1.2.2 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng, Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng

Từ khóa liên quan