Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum

26 38 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ LỆ THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TỒN Phản biện 1: PGS.TS Đồn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum quan hành chính, trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức tổ chức thực pháp luật Nhà nước Hải quan địa bàn hai tỉnh Gia Lai Kon Tum Đơn vị chịu lãnh đạo trực tiếp tài quan hệ cấp phát kinh phí Tổng cục Hải quan; trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách, chấp hành sách chi tiêu, hạch tốn, tổng hợp chi tiêu kinh phí báo cáo lên Tổng cục Hải quan Cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tuân thủ theo chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp, đặc thù riêng ngành Hải quan đơn vị nên cơng tác kế tốn có số vấn đề bất cập như: i) Việc lập dự toán đơn vị chưa khoa học dẫn đến số nhiệm vụ chi không sát với thực tế ii) Những bất cập việc triển khai ứng dụng công nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn iii) Việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh không kịp thời; việc kiểm tra đối chiếu chưa đảm bảo thường xuyên iv) Báo cáo tài chưa sâu vào phân tích tình hình sử dụng kinh phí Từ thực tế trên, hồn thiện cơng tác kế tốn u cầu cấp thiết Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum nên phạm vi nghiên cứu luận văn thạc sĩ, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum” làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Luận văn chọn lọc hệ thống hoá vấn đề cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp; khảo sát, đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, từ phát hiện, mơ tả vấn đề tồn đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết, thồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia LaiKon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu bao gồm nội dung là: Công tác lập dự tốn, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh; báo cáo toán thuộc cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, với thực trạng công tác kế toán số liệu nghiên cứu năm 2017, Luận văn tập trung nghiên cứu cơng tác lập dự toán thu, chi NSNN; kế toán số phần hành chủ yếu kế tốn nguồn kinh phí, kế tốn chi kinh phí, kế tốn TSCĐ, kế tốn toán, kế toán ấn Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng cách tiếp cận khảo sát thực tế Phương pháp quan sát, mơ tả, giải thích sử dụng để tổng hợp giải thích nội dung có liên quan thực trạng cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Phương pháp suy luận áp dụng để lập luận, phân tích thực trạng nhằm bất cập làm sở đưa giải pháp thích hợp dựa Luật Kế tốn văn có liên quan, áp dụng để hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Thơng tin, số liệu thu thập phục vụ cho việc phân tích, đánh giá năm 2017 Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng tác kế tốn đơn vị HCSN; Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum; Chương 3: Hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ KẾ TỐN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân loại đơn vị hành nghiệp a Khái niệm đơn vị hành nghiệp b Phân loại đơn vị hành nghiệp Căn vào chức hoạt động, đơn vị HCSN chia thành: - Các đơn vị hành tuý: các quan công quyền, quan quản lý kinh tế, xã hội … (các Bộ, quan ngang Bộ, UBND…) - Các đơn vị nghiệp (Sự nghiệp kinh tế, nghiệp giáo dực, nghiệp y tế…) - Các tổ chức, đoàn thể xã hội (Các tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội…) 1.1.2 Đặc điểm kế tốn đơn vị hành nghiệp Các đơn vị HCSN quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, dấu riêng thực chức quản lý nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng 1.1.3 Nhiệm vụ kế tốn hành nghiệp - Thu thập, phản ánh, xử lý tổng hợp thơng tin nguồn kinh phí cấp, tài trợ, hình thành tình hình sử dụng khoản kinh phí, khoản thu đơn vị - Thực kiểm tra, kiểm sốt tình hình chấp hành dự tốn thu chi; tình hình thực tiêu kinh tế, tài tiêu chuẩn, định mức Nhà nước - Theo dõi, kiểm sốt tình hình phân phối kinh phí cho đơn vị dự toán cấp - Lập nộp hạn BCTC cho quan quản lý cấp quan tài theo quy định Phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh phí, vốn, quỹ đơn vị 1.2 CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HCSN 1.2.1 Lập dự tốn thu chi: a Ý nghĩa việc lập dự toán Thứ nhất, thơng qua việc lập dự tốn để đánh giá khả nhu cầu tài đơn vị HCSN Thứ hai, theo nguyên tắc quản lý tài chính, chi phải dựa thu mà thu chi đơn vị HCSN đồng với mặt thời gian, có lúc có nhu cầu chi chưa có thu ngược lại Thứ ba, lập dự toán hoạt động thiết lập kim nam cho trình thực dự toán b Yêu cầu việc lập dự tốn - Phải phản ánh đầy đủ xác khoản thu, chi dự kiến theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức nhà nước - Việc lập dự toán phải theo lĩnh vực thu chi - Phải đảm bảo nguyên tắc cân đối, chi phải có nguồn đảm bảo - Lập dự toán phải theo nội dung, biểu mẫu quy định c Phương pháp lập dự toán thu chi Ngân sách: - Phương pháp lập dự toán sở khứ phương pháp xác định tiêu dự toán dựa vào kết hoạt động thực tế kỳ liền trước điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ lạm phát dự kiến - Phương pháp lập dự tốn cấp khơng phương pháp xác định tiêu dự toán dựa vào nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động năm kế hoạch, phù hợp với điều kiện cụ thể có đơn vị d Nội dung dự tốn thu - chi - Đánh giá tình hình thực dự tốn NSNN tháng đầu năm đến thời điểm lập dự toán - Việc xây dựng dự toán NSNN thực theo quy định Luật NSNN năm 2015 văn hướng dẫn thi hành, phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị HCSN năm kế hoạch e Trình tự lập dự tốn Bước 1: Thơng báo số kiểm tra Bước 2: Lập dự tốn Bước 3: Hồn chỉnh dự tốn trình cấp 1.2.2 Cơng tác kế toán số phần hành chủ yếu a Kế toán nguồn kinh phí b Kế tốn chi hoạt động c Kế toán tài sản cố định d Kế toán toán 1.2.3 Hệ thống báo cáo kế toán a Báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách b Báo cáo kế toán quản trị KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI -KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum a Đặc điểm phân cấp quản lý tài có ảnh hưởng đến tổ chức kế toán Theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh Theo đó, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum có hai đơn vị tham mưu văn phòng Cục (Tham mưu cơng tác kế tốn chi ngân sách) phòng Nghiệp vụ (Tham mưu cơng tác kế toán thu ngân sách) b Tổ chức máy kế toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum thực cơng tác kế tốn tập trung Bộ phận Tài vụ - Quản trị thuộc Văn phòng Cục Tổng số cán cơng chức làm cơng tác quản lý tài chính, kế tốn, tài sản nhà nước đơn vị: 05 người (04 trình độ đại học, 01 trình độ thạc sỹ) Trong 01 cơng chức làm kế toán trưởng/Phụ trách kế toán Tổng cục Hải quan bổ nhiệm theo quy định Luật Kế toán văn hướng dẫn thực hiện; 01 cơng chức làm kế tốn chi tiết; 01 cơng chức làm thủ quỹ, thủ kho; 01 kỹ sư xây dựng làm công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản trị, ấn 01 công chức làm kế tốn tổng hợp, quản lý tài sản c Hình thức kế tốn áp dụng Hình thức kế tốn áp dụng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, hình thức kế tốn máy vi tính thiết kế theo ngun tắc hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Phần mềm kế toán sử dụng đơn vị phần mềm kế toán HCSN IMAS TC có đủ sổ kế tốn tổng hợp kế tốn chi tiết cần thiết TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH CHỨNG TỪ KẾ TỐN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI Ghi chú: PHẦN MỀM KẾ TỐN MÁY VI TÍNH SỔ KẾ TỐN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 2.1 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính d Chính sách chế độ kế toán áp dụng Từ ngày 01/01/2018, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum áp dụng chế độ kế toán thống cơ quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc Bộ Tài ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 2.2.1 Về tuân thủ sách chế độ Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum ban hành quy chế chi tiêu nội giai đoạn 2016-2020 như: Quyết định số 289/QĐHQGLKT ngày 04/11/2016 việc ban hành Quy chế quản lý tài chi tiêu nội giai đoạn 2016-2020 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; Quyết định số 194/QĐ-HQGLKT ngày 03/7/2017 việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chi tiêu nội giai đoạn 2016-2020 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Các Quyết định quy định nội dung chi, định mức chi phù hợp với chế Ngành 2.2.2 Lập dự toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum a Lập dự toán thu NSNN: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum lập dự toán thu NSNN theo Quyết định số 1288/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2012 Tổng cục Hải quan việc ban hành quy trình lập dự toán thu NSNN ngành Hải quan Cụ thể sau: Tại Chi cục Cửa quốc tế đường bộ: Đánh giá tình hình thu năm tại: Phân tích, đánh giá chi tiết tình hình thực kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, thu NSNN tháng đầu năm dự kiến thực tháng cuối năm Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Trên sở báo cáo 10 đạt 21,4% so với tiêu pháp lệnh giao (420 tỷ đồng) So với kỳ năm 2015, tổng số thu nộp 06 tháng đầu năm 2016 giảm 62%; Trong đó: Địa bàn tỉnh Gia Lai thu 48,9 tỷ, đạt 57,6% so với tiêu giao (85 tỷ); Địa bàn tỉnh Kon Tum thu 40,9 tỷ, đạt 12% so với tiêu giao (335 tỷ) - Trên sở tình hình thực tế dự báo hoạt động XNK thời gian đến, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum dự kiến số thu thuế XNK nộp NSNN năm 2016 170 tỷ đồng, đạt 40,4% so với tiêu thu giao Trong năm 2017, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Bộ Tài giao tiêu thu NSNN Cho đơn vị theo Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016; Tổng cục Hải quan giao tiêu phấn đấu lần 1, lần theo Chỉ thị số 1193/CT-TCHQ ngày 28/02/2017 việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017 Tổng cục Hải quan ; Công văn số 4370/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2017 việc giao bổ sung thu NSNN năm 2017 Chi tiết theo Bảng 2.1 đây: Bảng 2.1 Dự toán thu NSNN năm 2017 Dự toán tiêu pháp lệnh Bộ Tài giao so với dự toán đơn vị xây dựng (190 tỷ đồng/179 tỷ đồng) tăng 11 tỷ đồng Kết thu NSNN năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 481,823 tỷ đồng, đạt 253,59 % kế hoạch Bộ Tài giao 190 tỷ đồng; đạt 160,61 % tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao lần 300 tỷ đồng đạt 98,33 % tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao lần 490 tỷ đồng b Dự tốn thu lệ phí Hải quan: Thực Thơng tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Bộ Tài việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 11 sử dụng phí hải quan lệ phí hàng hóa, phương tiện q cảnh Hàng năm, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tổng hợp từ đơn vị trực tiếp thu phí, lệ phí (các Chi cục hải quan) thực lập dự toán số thu từ phí, lệ phí nhu cầu chi đảm bảo thực nhiệm vụ, tổng hợp chung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm đơn vị gửi lên Tổng cục Hải quan để thẩm định tổng hợp chung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài Theo Quyết định số 4201/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2016 Tổng cục trưởng Tổng cục Hài quan, giao dự tốn thu, chi nguồn lệ phí hải quan năm 2017 cho Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Bảng 2.2 Dự tốn thu, chi nguồn lệ phí hải quan năm 2017 cho Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Số tiền Nội dung TT (Ngàn đồng) A QUAN 500.000 Số thu lệ phí hải quan năm 500.000 II Phần chi 300.000 III Chênh lệch thu, chi 200.000 Điều chuyển Tổng cục Hải quan 200.000 CHI TIẾT SỐ CHI LỆ PHÍ HẢI QUAN 300.000 Chi cho người chi quản lý hành 300.000 B TỔNG DỰ TỐN, THU CHI LỆ PHÍ HẢI Phần thu I Ghi (Nguồn: Bộ phận Tài vụ - Quản trị, Văn phòng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) 12 c Lập dự tốn chi NSNN Cơng tác lập dự toán chi NSNN phải dựa sở chế quản lý tài chi tiêu nội đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 quy chế chi tiêu nội Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum nêu Nội dung chi phải lập theo lĩnh vực chi nhóm danh mục dự toán theo yêu cầu quản lý quy định Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: + Dự tốn chi giao thực tự chủ + Dự tốn chi khơng giao thực tự chủ Năm 2017, tổng dự toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum xây dựng 47.570.776.855 đồng, cụ thể sau: - Nội dung chi thường xuyên, thực tự chủ (Kinh phí đơn vị tự chủ): 36.265.207.855 đồng + Nhóm thánh tốn cho cá nhân: 30.621.624.655 đồng, gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, khoản đóng góp theo lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể khoản toán khác Bộ phận Tài vụ - Quản trị vào tổng hệ số lương phụ cấp theo lương biên chế hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định 68 Chính Phủ; tiền cơng hợp đồng lao động vụ việc có mặt đến ngày 31/3/2016 + Nhóm chi nghiệp vụ chun mơn: 4.942.379.200 đồng, gồm tốn dịch vụ cơng cộng, cung ứng văn phòng, thơng tin liên lạc, hội nghị, cơng tác phí nước, chi phí thuê mướn, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định chi nghiệp vụ chun mơn ngành 13 2.2.3 Kế tốn số phần hành chủ yếu a Kế toán nguồn kinh phí Nguồn kinh phí Cục Hải quan Gia Lai nguồn tài mà đơn vị quyền sử dụng để phục vụ cho việc thực nhiệm vụ trị, chun mơn Kinh phí đơn vị hình thành chủ yếu từ 02 nguồn, là: + Nguồn NSNN cấp sở dự toán phê duyệt; + Nguồn thu tiền lệ phí Hải quan để lại Khi đơn vị nhận định Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao dự toán chi hoạt động, kế toán ghi: Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt động” tài khoản cấp phù hợp (TK 0081: Dự toán KP thường xun từ nguồn kinh phí thường xun giao khốn - KP đơn vị tự chủ; TK 0082: Dự toán KP thường xun từ nguồn kinh phí thường xun khơng giao khoán - KP Tổng cục quản lý) Từ ngày 01/01/2018 áp dụng chế độ kế toán thống quan HCSN ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TTBTC, nhận Quyết định giao dự toán Tổng cục Hải quan, kế toán ghi: Nợ TK 0082 - Năm (Tài khoản 00821-Dự toán chi thường xun; tài khoản 00822 - Dự tốn chi khơng thường xuyên) Ngày 17/02/2017, nhận định số 220/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan việc giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2017, kế toán hạch toán: Nợ TK 008: 40.358.978.000 Chi tiết TK 0081: 35.725.978.000 Chi tiết TK 0082: 4.633.000.000 Từ ngày 01/01/2018 áp dụng chế độ kế toán thống 14 quan HCSN ban hành kèm theo Thơng tư số 107/2017/TTBTC, kế tốn ghi: Nợ TK 0082: 40.358.978.000 Chi tiết TK 00821: 35.725.978.000 Chi tiết TK 00822: 4.633.000.000 b Kế tốn chi kinh phí Khi chi kinh phí chi từ nguồn kinh phí đơn vị tự chủ kinh phí Tổng cục Hải quan quản lý theo dự toán duyệt, kế toán sử dụng chứng từ Giấy rút dự toán Ngân sách để thực Căn giấy rút dự toán chứng từ có liên quan kế tốn ghi Có TK 008, đồng thời ghi: Nợ TK 111: Rút tiền mặt nhập quỹ Nợ TK 661: Chi hoạt động (Chi trực tiếp) Có TK 461 Từ ngày 01/01/2018 áp dụng chế độ kế toán thống quan HCSN ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TTBTC Khi rút dự toán để chi trực tiếp cho hoạt động (đã có đầy đủ chứng từ) kế tốn ghi đồng thời bút toán sau: Nợ TK 611 – Chi phí hoạt động Chi tiết TK 6111 - Chi phí hoạt động thường xuyên Chi tiết TK 6112 - Chi phí hoạt động khơng thường xun Có TK 511 - Thu hoạt động NSNN cấp Đồng thời ghi: Có TK 0082 - Dự tốn chi hoạt động năm Chi tiết TK 00821 – Dự toán chi thường xun Chi tiết TK 00822 – Dự tốn chi khơngthường xuyên Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kinh phí thể số kế toán chi tiết hoạt động theo tài khoản 15 c Kế toán TSCĐ Kế toán chứng từ công chức quản trị bàn giao, thông số liên quan đến tài sản tăng TSCĐ, giảm TSCĐ để ghi nhận phản ảnh vào phần mềm quản lý tài sản - Hệ tác nghiệp quản lý tài sản phiên 2.0.4 Chương trình tự động xử lý liệu cho báo cáo liên quan đến tài sản Từ ngày 15/12/2017 Tổng cục Hải quan triển khai sử dụng phần mềm QLTS nội ngành Tài thay phần mềm QLTS cũ - Hệ tác nghiệp quản lý tài sản phiên 2.0.4 Tuy nhiên phần mềm quản lý tài sản nội ngành Tài gặp lỗi q trình triển khai đổ liệu nhập liệu mới, đến đơn vị thực nhập liệu TSCĐ phần mềm cũ - Hệ tác nghiệp quản lý tài sản phiên 2.0.4 d Kế toán toán: Đơn vị tiến hành toán cho nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp hàng hóa, vật tư theo hợp đồng, biên lý, hóa đơn, biên bàn bàn giao Các khoản toán kế toán theo dõi chi tiết nội dung toán cho đối tượng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, thu hồi nợ; chấp hành quy định Các khoản toán lương khoản phụ cấp, khoản phải nộp (BHXH, BHYT, BHTN) cho cán công chức đơn vị theo dõi tính tốn Bảng Exel, chưa xây dựng Chương trình Quản lý nhân - Tiền lương Do Bộ phận Tài vụ Quản trị thực tính lương thủ cơng, tiến hành in Bảng tốn tiền lương để thực thủ tục chuyển lương vào tài khoản cá nhân Tình hình cơng nợ, khoản tạm ứng; tình hình xử lý thu hồi khoản cơng nợ khó đòi, khoản tạm ứng nợ dây dưa kéo dài đơn vị: 16 e Kế toán ấn chỉ: - Đối tượng hạch toán kế toán ấn chỉ: + Ấn bán thu tiền: Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu, tờ khai nguồn gốc xe máy nhập khẩu; Tem rượu nhập độ cồn > 30 độ, < 30 độ; Tem miễn thuế +Ấn cấp phát: Các loại sổ, biểu mẫu, chứng từ kế toán; tờ khai phương tiện vận tải; tem hải quan số tem, biên lai Tổng cục Thuế 2.2.4 Hệ thống báo cáo kế toán Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum a BCQT tài với cấp Hiện đơn vị tập trung cho việc lập báo cáo tài theo yêu cầu Tổng cục Hải quan Thông tin cung cấp hệ thống báo cáo kế toán Cục chủ yếu thông tin thuộc lĩnh vực kế tốn tài tài sản, nợ phải trả, thu nhập Năm 2017, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum lập báo cáo tốn tài gồm báo cáo sau: - Bảng cân đối tài khoản - Tổng hợp tình hình kinh phí - Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ, nguồn vốn xây dựng từ Ngân sách tập trung, nguồn toán - Báo cáo kết hoạt động có thu - Chi tiết số chi tốn NSNN - Tình hình thực tốn chi NSNN Tuy nhiên, bên cạnh cơng tác lập báo cáo tài đơn vị số hạn chế cần khắc phục chưa thật trọng đầu tư công sức cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo tốn 17 b Báo cáo kế toán quản trị Ngành Hải quan thực chế tự chủ năm qua theo quy định Chính phủ như: Nghị định số 130/2005/NĐCP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 30/5/2014 quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài quan hành Thực tế, Cục Hải quan địa phương chịu chi phối phân cấp Tổng cục Hải quan nên chưa thực tự chủ chế quản lý tài Vì thế, đơn vị chưa quan tâm đến việc lập báo cáo kế toán quản trị, trọng đến việc lập báo cáo tốn NSNN 2.2.5 Đánh giá cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum a Những ưu điểm b Những tồn KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương nêu thực trạng tổ chức lập dự toán thu, chi NSNN Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum; việc hạnh toán, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán nguồn kinh phí, kế tốn chi kinh phí vào sổ sách; việc theo dõi hạch toán tài sản cố định, quan hệ toán hệ thống báo cáo toán tài Qua nghiên cứu thực tế đơn vị, tác giả thấy cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đảm bảo theo quy định hành Tuy số tồn mà luận văn công tác kế tốn Những vấn đề tồn sở để tác giả đề xuất, kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn Chương 18 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 3.1 YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 3.1.1 u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Trên sở lý luận cơng tác kế tốn với việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động để hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai- Kon Tum Để nâng cao hiệu hoạt động Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, tổ chức kế toán cần thực theo định hướng: Một là, hồn thiện cơng tác kế tốn đảm bảo tn thủ quy định Nhà nước ban hành Luật Ngân sách, Luật kế toán, chế độ kế toán văn có liên quan; đồng thời phù hợp tiếp cận với thơng lệ kế tốn quốc tế Hệ thống văn pháp quy Nhà nước pháp lý quan trọng điều khiển hoạt động kế tốn tài đơn vị HCSN Hai là, việc hồn thiện cơng tác kế tốn đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động đơn vị Ba là, việc xếp, bố trí nhân làm cơng tác kế tốn phải theo phần hành kế tốn cụ thể, quy trình thực hợp lý Bốn là, cơng tác kế tốn đảm bảo cung cấp thông tin cho Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Năm là, sở ứng dụng công nghệ thông tin đại, đảm bảo tiết kiệm chi phí kế tốn để hồn thiện cơng tác kế toán 19 3.1.2 Cơ sở việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Đảm bảo tuân thủ quy định cụ thể Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Nghị định, Thông tư, văn hướng dẫn thi hành Hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum phải bảo đảm tính khả thi điều kiện cụ thể sở vật chất, trình độ cán cơng chức thực cơng tác kế tốn 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự toán Để dự toán tổng thể sát với thực tế việc lập dự tốn phải từ cấp có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến cấp có trách nhiệm cao Bộ phận Tài vụ - Quản trị tham mưu Lãnh đạo Cục có văn yêu cầu đơn vị thuộc trực thuộc Cục tham gia vào xây dựng dự tốn Trong Bộ phận Tổ chức cán Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ, lý luận trị hàng năm đơn vị ngồi ngành tổ chức để lập dự tốn kinh phí đào tạo; Đội Kiểm sốt Hải quan dựa kế hoạch, đề án công tác chống buôn lậu tiêu giao cơng tác kiểm sốt Tổng cục Hải quan để lập dự tốn cơng tác chống buôn lậu; Các Chi cục Hải quan tham gia vào việc xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dụng máy soi hành lý, thiết bị kiểm hóa, thiết bị kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập Căn vào nhiệm vụ đơn vị, xây dựng dự toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum khái quát Bảng 3.1 20 Bảng 3.1 Lập dự toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Căn xây dựng dự toán Tổng số biên chế giao, hệ số lương bình quân, lương sở; khoản đóng góp; tình hình sử dụng kinh phí chi hành năm trước Nhu cầu, khả kế hoạch đào tạo Đơn vị thực Bộ phận Tài vụ - Quản trị Bộ phận Tổ chức cán Đề án, chương trình, kế hoạch cơng tác phòng, chống bn lậu; kiểm sốt hải quan hàng năm Nhiệm vụ chuyên môn đặc thù khác Nhu cầu, kế hoạch đơn vị - Kế hoạch phát triển đại hóa Cục giai đoạn 2016-2020 hàng năm Nhu cầu, kế hoạch tồn Cục Phòng Nghiệp vụ (Bộ phận Công nghệ thông tin) - Đội soát Hải quan Nhiệm vụ lập dự toán Xây dựng dự toán chi toán cá nhân chi quản lý hành Xây dựng dự tốn đào tạo, bồi dưỡng cán Kiểm Các đơn vị liên quan - Các đơn vị thuộc trực thuộc Cục Bộ phận Tài vụ - Quản trị Xây dựng dự toán nhiệm vụ chun mơn đặc thù Xây dựng dự tốn mua sắm sửa chữa tài sản cố định Xây dựng dự toán mua sắm sửa chữa thiết bị CNTT Xây dựng dự toán xây dựng Bộ phận Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm tổng hợp dự tốn tồn Cục báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định 21 Việc lập dự tốn năm đề xuất theo quy trình cụ thể nhƣ sau: Căn Công văn số 2050/TCHQ-TVQT ngày 17/4/2018 Tổng cục Hải quan việc hướng dẫn lập dự tốn chi NSNN năm 2019 Thời gian hồn thành dự toán gửi Tổng cục Hải quan ngày 12/5/2018 Căn tình hình đặc điểm hoạt động Cục, Bộ phận Tài vụ - Quản trị tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành văn triển khai, phân công cho đơn vị thuộc trực thuộc tham gia lập dự tốn, thời gian hồn thành gửi Cục để Bộ phận Tài vụ - Quản trị trước ngày 03/5/2018 để tổng hợp, báo cáo Cục trưởng, tổ chức họp thảo luận hoàn thành gửi Tổng cục Hải quan xem xét 3.2.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn a Hồn thiện chứng từ kế tốn Để tăng cường cơng tác kế tốn đơn vị, kế tốn trưởng nên phân cơng thêm nhiệm vụ cho kế toán tổng hợp thực kiểm tra thường xuyên chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ phát sinh trước trình kế tốn trưởng Chẳng hạn như: Khi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đề nghị tốn cán cơng chức dự Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ hải quan Thành phố Hồ Chí Minh: Kế tốn tốn phải kiểm tra chi tiết chứng từ, gồm: - Văn kế hoạch công tác thủ trưởng quan đơn vị duyệt cử công tác; giấy đường có đóng dấu quan, đơn vị cử cơng tác ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày quan, đơn vị để công tác (hoặc khách sạn, nhà khách nơi lưu trú) b Hoàn thiện phản ảnh nghiệp vụ phát sinh Đối với kế tốn chi kinh phí: Kế tốn thuế thu nhập cá nhân 22 - Định kỳ, tạm tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính thu nhập chịu thuế người lao động, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 3335 - Thuế thu nhập cá nhân - Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập cao, ghi: Nợ TK: 3335 - Thuế thu nhập cá nhân Có TK 111,112 c Hồn thiện kế tốn tốn: Việc theo dõi, tốn lương phụ cấp cho cán cơng chức nhân viên hợp đồng bất cập tác giả nêu Chương Đề nghị Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đạo Bộ phận Tài vụ - Quản trị thường xuyên phối hợp với Bộ phận Tổ chức - Cán để nắm bắt đầy đủ kịp thời thơng tin tình hình tăng, giảm khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN 3.2.3 Hồn thiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác kế toán * Đối với phần mềm quản lý ấn Khắc phục tình trạng lỗi để số lượng ấn nhập kho thực tế sổ sách cập nhật phần mềm khớp * Đối với phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài Đề nghị sớm khắc phục lỗi để đổ liệu từ phần mềm QLTS cũ - Hệ tác nghiệp quản lý tài sản phiên 2.0.4 sang, nhập tăng TSCĐ Cơng trình Trụ sở Cục hồn thành đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nội ngành Tài hoạt động ổn định phù hợp với quy định theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Bộ Tài chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ 23 chức sử dụng NSNN * Phần mềm tính lƣơng: Cục Hải quan tính lương cho CBCC nhân viên hợp đồng file Exel Đề nghị Bộ phận Công nghệ Thông tin Cục nghiên cứu phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Hải quan viết phần mềm tính lương để thực nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành, tiết kiệm nguồn lực 3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế tốn a Hồn thiện báo cáo tốn tài Trong báo cáo tốn tài chính, ngồi thực u cầu chế độ kế toán, thuyết minh cần nêu số nội dung như: - Đặc điểm hoạt động tổ chức hoạt động Cục - Những thuận lợi, khó khăn đơn vị thực cơng tác kế tốn - Đánh giá chung mặt đạt được, tồn cơng tác kế tốn Phân tích số liệu báo cáo, tìm nguyên nhân tiết kiệm, tăng thu nhập cho CBCC nhân viên hợp đồng b Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị: Đơn vị tự xây dựng báo cáo kế toán quản trị dựa hoạt động đơn vị Báo cáo tình hình sử dụng nguồn thu báo cáo tình hình thực tiêu dự tốn: Tài liệu sử dụng để phân tích tình hình sử dụng nguồn thu gồm: Dự tốn kinh phí năm; Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng Chỉ tiêu: Kinh phí NSNN cấp; thu phí, lệ phí; thu khác Phương pháp:So sánh số kinh phí thực với dự tốn kinh phí nhà nước giao năm (kể số bổ sung); so sánh số thực kỳ với số thực nguồn NSNN cấp trước 24 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đất nước, đơn vị HCSN quản lý nhà nước bước kiện tồn, góp phần lớn vào công đổi đất nước Các đơn vị HCSN có nhiều đổi mới, phát huy vai trò chủ đạo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị HCSN giải pháp quan tâm, tập trung nhà quản lý nhằm phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động đơn vị, phù hợp với chế tài Nhà nước việc làm cần thiết có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn điều kiện Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận, thực tiễn, luận văn giải số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận cơng tác kế tốn đơn vị HCSN, làm tiền đề cho cơng tác đánh giá thực trạng tìm giải pháp khắc phục tồn công tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Thứ hai, tìm hiểu thực trạng cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hồn thiện Thứ ba, để hồn thiện cơng tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện như: Hồn thiện cơng tác lập dự tốn, hồn thiện cơng tác kế tốn, ứng dụng cơng nghệ thơng tin báo cáo kế tốn cơng tác kế tốn ... THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 3.1 U CẦU VÀ CƠ SỞ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM 3.1.1 u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia. .. tác kế toán Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, từ nhận thấy mặt hạn chế cần phải hoàn thiện đưa giải pháp hoàn thiện Thứ ba, để hồn thiện cơng tác kế tốn Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, tác giả đưa... hình thành phát triển Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum a Đặc điểm phân cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum, Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum

Từ khóa liên quan