ngân hàng câu hỏi kiểm tra tiếng việt lớp 9 tuần 16

12 44 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:47

1/ Chủ đề 1: Hội thoại  Chuẩn cần đánh giá: (Nhận biết) 0.25 Câu 1.1: Khái niệm nêu lên phương châm giao tiếp nào? “Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung lời giao thiếp phải đáp ứng yêu cầu giao tiếp, không thiếu không thừa” A Phương châm chất B Phương châm lượng C Phương châm quan hệ D Phương châm cách thức Câu 1.2 : Khái niệm nêu lên phương châm giao tiếp nào? “Khi giao tiếp đừng nói điều mà khơng tin hay khơng có chứng xác thực.” A Phương châm chất B Phương châm lượng C Phương châm quan hệ D Phương châm cách thức Chuẩn cần đánh giá: (Thông hiểu) 0.25đ Câu 1.3: Thành ngữ sau vi phạm phương châm hội thoại nào? “Ơng nói gà, bà nói vịt” A Phương châm chất B Phương châm lượng C Phương châm quan hệ D Phương châm cách thức Câu 1.4: Thành ngữ sau vi phạm phương châm hội thoại nào? “Dây cà dây muống” A Phương châm chất B Phương châm lượng C Phương châm quan hệ D Phương châm cách thức  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng thấp) 2đ Câu 1.5: Khi nói “Tiền bạc khơng tiền bạc” người nói khơng tn thủ phương châm hội thoại nào? Phải hiểu nghĩa câu nào? Đáp án: Người nói cố tình khơng tn thủ phương châm lượng Nghĩa câu: tiền bạc phương tiện khơng phải mục đích sống Câu 1.6 : Có lần giáo sư Việt Nam nhận thư mời đám cưới nữ học viên người Châu Âu học Tiếng Việt Trong thư có dòng chữ: “Ngày mai, làm lễ thành hôn, mời thầy đến dự.” Lời mời có nhầm lẫn cách dùng từ thế nào? Vì có nhầm lẫn đó? Đáp án: Sự nhầm lẫn từ xưng hơ Thay dùng từ chúng em, học viên dùng từ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 1.7: Giải thích nghĩa thành ngữ ‘” đánh trống lảng , “mồm loa mép giải” cho biết chúng vi phạm phương châm hội thoại nào? Đáp án: Hs giải thích nghĩa 1đ Thành ngữ “đánh trống lảng” vi phạm phương châm lịch Thành ngữ ,” mồm loa mép giải” vi phạm phương châm quan hệ Câu 1.8: Trong văn khoa học, nhiều tác giải văn người xưng không xưng tơi Giải thích sao? Đáp án: Cách xưng hơ vậy nhằm tăng tính khách quan cho luận điểm khoa học Thể hiên khiêm tốn tác giả 3/ Chủ đề 2: (Cách dẫn trực tiếp cách dẫn gián tiếp)  Chuẩn cần đánh giá: (Nhận biết) 0.25đ Câu 3.1: Có cách dẫn lời nói hay ý nghĩ người, nhân vật? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 3.2: Câu nói “Cái vườn ta.” nêu lên cách dẫn nào? “Lão tự bảo rằng: “Cái vườn ta.” A B C D Cách dẫn trực tiếp Cách dẫn gián tiếp Cách dẫn vòng Một cách khác  Chuẩn cần đánh giá: (Thông hiểu) 2đ Câu 3.3: Chuyển lời dẫn đoạn thoại sau sang dẫn gián tiếp An nói với Ba : -Mai học Toán Đáp án: học chuyển phương pháp Câu 2.4: Thuật lại lời nhân vật Vũ Nương đoạn trích sau theo cách dẫn gián tiếp “Vũ Nương nhân đưa hoa vàng mà dặn: -Nhờ nói hộ chàng Trương, có nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập đàn giải oan bến sông, đốt đèn thần chiếu xuống nước, về.” Đáp án: Chuyển lời thoại với Phan Lang với Trương Sinh  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng thấp) 2đ Câu 3.5: Khi chuyển lời dẫn trực tiếp sang gián tiếp, cần lưu ý điều gi? Đáp án: Chuyển dấu câu Chuyển ý phù hợp Chuyển kể phù hợp Lưu ý cách chuyển câu cảm thán, câu cầu khiến… Câu 3.6: Tìm lời dẫn đoạn trích sau, cho biết lời nói hay ý nghĩ dẫn, xác định cách dẫn lời nói Nó làm in trách tơi; có kêu ử, nhìn tơi, muốn bảo rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn với lão mà lão nỡ đối xử với à? ” Đáp án Xác định lời dẫn 0.5đ Xác định nội dung lời dẫn 1đ Xác định cách dẫn 0.5đ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 3.7: Viết đoạn văn nghị luận nêu ý kiến em lời dẫn sau Trích dẫn ý kiến theo hai cách học “Chúng ta phải ghi nhớ công lao vị anh hùng dân tộc, vị tiêu biểu dân tộc anh hùng ” (Hồ Chí Minh, Báo cáo trị Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II Đảng) Đáp án: Nội dung : giải thích nội dung lời dẫn 1đ Chuyển hợp lí 0.5đ Hình thức 0.5đ Câu 3.8: Viết đoạn văn nghị luận nêu ý kiến em lời dẫn sau Trích dẫn ý kiến theo hai cách học “Người Việt Nam ngày có đầy đủ lí đầy đủ vững để tự hào với tiếng nói mình.” (Đặng Thai Mai , Tiếng Việt, biểu hùng hồn sức sống dân tộc) Đáp án: Nội dung : giải thích nội dung lời dẫn 1đ Chuyển hợp lí 0.5đ Hình thức 0.5đ 4/ Chủ đề 3: (Sự phát triển từ vựng)  Chuẩn cần đánh giá: (Nhận biết) 0.25đ Câu 4.1: Có cách phổ biến để phát triển số lượng từ ngữ? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 4.2: Có cách phổ biến để phát triển nghĩa từ ngữ? A.1 B.2 C D  Chuẩn cần đánh giá: (Thông hiểu) 0.25đ Câu4.3:Từ “chân” câu sau dùng theo nghĩa nào? Năm em học sinh lớp có chân đội tuyển trường dự hội khỏe Phù Đổng A Nghĩa gốc B Nghĩa chuyển C Nghĩa thực D Nghĩa bóng Câu 4.4: Từ “chân” câu sau chuyển nghĩa theo cách nào? Năm em học sinh lớp có chân đội tuyển trường dự hội khỏe Phù Đổng A Phương thức ẩn dụ B Phương thức nhân hóa C Phương thức so sánh D Phương thức hoán dụ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng thấp) 2đ Câu 4.5: Tìm ví dụ để chứng minh từ “hội chứng, ngân hàng” từ nhiều nghĩa? Đáp án: Mỗi từ tìm từ chuyển nghĩa Mỗi từ 0.5đ Câu 4.6: Đọc hai câu thơ sau: Mặt trời bắp nằm đồi Mặt trời mẹ em nằm lưng (Nguyễn Khoa Điềm) Mặt trời câu thơ thứ hai dùng phép tu từ nào? Có thể coi tượng nghĩa gốc phát triển thành từ nhiều nghĩa khơng? Vì sao? Đáp án Từ mặt trời câu thứ hai phép ẩn dụ 0.5đ Khơng coi tượng chủn nghĩa 0.5đ Vì nghĩa thứ hai Mặt trời xuất câu thơ này.1đ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 4.7: Nêu vắn tắt cách phát triển từ vựng Từ vựng ngơn ngữ có thể khơng thay đổi khơng? Vì sao? Đáp án: Nêu cách phát triển từ vựng 1đ Từ vựng ngôn ngữ phải phát triển liên tục để đáp ứng nhu cầu giao tiếp ngày cao xã hội 1đ Câu 4.8: Tìm bốn từ ngữ dùng phổ biến gần giải thích nghĩa từ ngữ Đáp án: học sinh dựa vào vốn hiểu biết tìm từ 1đ, giải thích rõ nghĩa 1đ 5/ Chủ đề 4: ( Thuật ngữ)  Chuẩn cần đánh giá: (Nhận biết) 0.25đ Câu 5.1:Tìm tḥt ngữ thích hợp cho tḥt ngữ sau: “tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác.” A Xâm thực B Di C Trọng lực D Lực Câu 5.2:Tìm tḥt ngữ thích hợp cho tḥt ngữ sau: “ tượng có sinh chất mới.” A Xâm thực B Di C Trọng lực D Hiện tượng hóa học Câu 5.3: Tìm tḥt ngữ thích hợp cho thuật ngữ sau: “ Tập hợp từ có nét chung nghĩa.” A Xâm thực B Di C Trọng lực D Trường từ vựng  Chuẩn cần đánh giá: (Thông hiểu) 0.25đ Câu 5.4: Tìm lĩnh vực khoa học thích hợp cho tḥt ngữ sau: lực, trọng lực, công học A Địa lí B Hóa học C Ngữ văn D Vật lí Câu 5.5: Tìm lĩnh vực khoa học thích hợp cho thuật ngữ sau: từ đơn, từ ghép, từ láy A Địa lí B Hóa học C Ngữ văn D Vật lí Câu 5.6: Tìm lĩnh vực khoa học thích hợp cho tḥt ngữ sau: Xâm thực, xối mòn, lưu lượng A Địa lí B Hóa học C Ngữ văn D Vật lí  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng thấp) 2đ Câu 5.7: Nêu khái niệm thuật ngữ Đặt 01 câu với thuật ngữ mà em biết Đáp án: Khái niệm: 1đ Đặt câu yêu cầu : 1đ Câu 5.8: Nêu đặc điểm thuật ngữ Đặt 01 câu với thuật ngữ mà em biết Đáp án: Nêu đặc điểm: 1đ Đặt câu yêu cầu : 1đ Câu 5.9: Nêu khái niệm thuật ngữ Từ muối câu thuật ngữ Cho biết lí 2đ a Muối hợp chất có thể hòa tan nước b Tay nâng chén muối đĩa gừng Gừng cay muối mặn xin đừng quên (Ca dao) Đáp án: Nêu đặc điểm: 1đ Từ “muối ” câu a tḥt ngữ Vì từ “muối” có nghĩa gốc kg có tính biểu cảm 1d  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 5.10: Viết đoạn văn không câu làm rõ luận điểm sau: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe” Gạch thuật ngữ dùng đoạn văn 2đ Đáp án: Viết đoạn văn làm rõ luận điểm 1đ Diễn đạt tốt 0.5đ Gạch thuật ngữ dùng hợp lí 0.5đ Câu 5.11: Viết đoạn văn không câu làm rõ luận điểm sau: “Bao bì nilơng có nhiều tác hại” Gạch thuật ngữ dùng đoạn văn 2đ Đáp án: Viết đoạn văn làm rõ luận điểm 1đ Diễn đạt tốt 0.5đ Gạch thuật ngữ dùng hợp lí 0.5đ Câu 5.13: Viết đoạn văn không câu làm rõ luận điểm : tác hại việc gia thăng dân số Gạch thuật ngữ dùng đoạn văn 2đ Đáp án: Viết đoạn văn làm rõ luận điểm 1đ Diễn đạt tốt 0.5đ Gạch thuật ngữ dùng hợp lí 0.5đ Chủ đề 5: (Từ vựng)  Chuẩn cần đánh giá: (Nhận biết) 0.25đ Câu 5.1: Trong từ sau, từ từ ghép? A Tươi tốt B Tươi tắn C Xinh xinh D Phơi phới Câu 7.2: Chọn cách hiểu cho cách hiểu sau: A Đồng nghĩa tượng chó số ngơn ngữ giới B Đồng nghĩa quan hệ nghĩa hai từ C Các từ đồng nghĩa có nghĩa hoàn toàn giống D Các từ đồng nghĩa với có thể khơng thay nhiều trường hợp sử dụng  Chuẩn cần đánh giá: (Thông hiểu) 2đ Câu 7.3: Sửa lỗi dùng từ câu sau: a/ Lĩnh vực kinh doanh béo bổ thu hút đầu tư nhiều công ti lớn thến giới b/ Báo chí tấp nập đưa tin kiện SEA Games 22 tổ chức Việt Nam Đáp án a Béo bở 1đ b Tới tấp 1đ Câu 7.4: Xác định từ tượng hình giá trị sử dụng cúng đoạn trích sau: “ Đám mây lốm đốm, xám sóc nối bay quấn sát cây, lê thê mãi, loáng thoáng nhạt dần, đứt quãng, lồ lộ đằng xa vách trắng tốt.” (Tơ Hồi) Đáp án Xác định từ tượng hình: lóm đốm, lê thê, lống thống, lồ lộ ( 1đ) Nêu giá trị biểu đạt gợi hình chúng 1đ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng thấp) 2đ Câu 7.5 Cho câu thơ sau: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ’’ ( Viếng Lăng Bác – Viễn Phương ) Từ “ mặt trời’’ câu thơ thứ hai sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào? Có thể coi tượng nghĩa gốc từ phát triển thành nhiều nghĩa khơng? Vì sao? ( 2đ ) Đảm bảo yêu cầu sau: - Từ “ mặt trời” câu – phép ẩn dụ - Đây tượng phát triển nghĩa từ - Vì chuyển nghĩa từ “ mặt trời” câu thơ có tính chất lâm thời, khơng làm cho từ có thêm nghĩa Câu 7.7: Vận dụng kiến thức học số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo câu thơ sau: “Mặt trời xuống biển lửa Sóng cài then đêm sập cửa” (Huy Cận) Đáp án: nêu giá trị biểu đạt phép so sánh 1đ Nêu giá trị biểu đạt phép nhân hóa 1đ Câu 7.8: Vận dụng kiến thức học số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo câu thơ sau: “ Xe chạy miền Nam phía trước Chỉ cần xe có trái tim” (Phạm Tiến Duật) Đáp án: nêu giá trị biểu đạt phép hoán dụ 1đ Nêu giá trị biểu đạt phép nhân hóa 1đ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 7.9: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi “Đêm rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên chờ giặc tới Đầu súng trăng treo” (Chính Hữu) Giải nghĩa từ “đầu” đoạn thơ Từ “đầu” đoạn thơ dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển Nếu nghĩa chuyển chuyển theo cách nào? Đáp án Giải nghĩa 1đ Từ dùng theo nghĩa chuyển 0.5 đ Chuyển theo phương thức hoán dụ 0.5đ Câu 7.10 : Truyện cười sau phê phán điều gì? “ Một ơng sính chữ lên đau ruột thừa Bà vợ hốt hoảng bảo con: - Mau gọi bác sĩ ngay! Trong đau quằn quại, ơng ta gượng dậy nói với theo: - Đừng… đừng gọi bác sĩ, gọi cho bố đốc- tờ!” Đáp án: truyện phê phán thói quen dùng từ ngoại số người Câu 7.11 Đọc đoạn thơ sau trỏ lời câu hỏi: “Áo anh rách Quần tơi có vài mảnh vá Miệng cười buốt giá Chân không giày Thương tay nắm lấy bàn tay Đêm rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên giặc tới Đầu súng trăng treo” ( Đồng chí – Chính Hữu) a/ Trong từ: vai, miệng, chân, tay, đầu đoạn thơ, từ dùng theo nghĩa gốc, từ dùng theo nghĩa chuyển? 1đ b/ Nghĩa chuyển hình thành theo phương thức ẩn dụ, nghĩa chuyển hình thành theo phương thức hoán dụ? 1đ Đảm bảo yêu cầu sau: - Từ dùng theo nghĩa gốc: miệng, chân, tay - Từ dùng theo nghĩa chuyển: vai, đầu - vai ( hoán dụ), đầu (ẩn dụ) ... thuật ngữ Đặt 01 câu với thuật ngữ mà em biết Đáp án: Nêu đặc điểm: 1đ Đặt câu yêu cầu : 1đ Câu 5 .9: Nêu khái niệm thuật ngữ Từ muối câu thuật ngữ Cho biết lí 2đ a Muối hợp chất có thể hòa tan... hoán dụ 1đ Nêu giá trị biểu đạt phép nhân hóa 1đ  Chuẩn cần đánh giá: (Vận dụng cao) 2đ Câu 7 .9: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi “Đêm rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên chờ giặc tới Đầu súng
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi kiểm tra tiếng việt lớp 9 tuần 16, ngân hàng câu hỏi kiểm tra tiếng việt lớp 9 tuần 16