5 (thứ 6 ngày 13 9) AMINO AXIT + BIỆN LUẬN CT MUỐI AMONI

10 136 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:43

Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá DẠNG 1: AMINO AXIT Câu – MH 2015 Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M HCl 0,3M, thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M KOH 0,2M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 10,43 B 6,38 C 10,45 D 8,09 Câu – MH 2016: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu 3,54 gam muối Công thức X A H2N-CH2CH(NH2)COOH B CH3CH(NH2)-COOH C H2N-CH2CH2CH(NH2)-COOH D HOOC-CH2CH(NH2)-COOH Câu – MH lần - 2017: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 53,95 B 44,95 C 22,60 D 22,35 Câu - MH lần - 2017: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng A 0,50 mol B 0,65 mol C 0,35 mol D 0,55 mol Câu - THPTQG 2017 – 201: Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 55,600 B 53,775 C 61,000 D 32,250 Câu - THPTQG 2017 – 202: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu (m + 9,125) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu (m + 7,7) gam muối Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 39,60 B 32,25 C 26,40 D 33,75 Câu - THPTQG 2017 – 203: Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2 Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu dung dịch Z Dung dịch Z phản ứng ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch chứa 8,21 gam muối Phân tử khối Y A 117 Thầy phạm Minh Thuận B 75 C 89 D 103 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu - THPTQG 2017 – 204: Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có cơng thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu amol CO2 b mol H2O (b > a) Mặt khác, cho 0,2 mol X vào lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M NaOH 0,3M, thu dung dịch Y Thêm dung dịch HCl dư vào Y, thu dung dịch chứa 75,25 gam muối Giá trị b A 0,54 B 0,42 C 0,48 D 0,30 Câu (chuyên Lam Sơn – lần -2019) Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm NH2 nhóm COOH) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300ml dung dịch NaOH 1M vào X sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 35,39 B 37,215 C 19,665 D 39,04 Câu 10 (chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 2-2019) Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,665 B 35,39 C 37,215 D 39,04 Câu 11 (đề liên kết trường THPT Hải Phòng -2019) Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m A 49,521 B 49,152 C 49,512 D 49,125 Câu 12 (cụm tường chuyên ĐBSH-2019) Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Biết Y phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M Số mol lysin hỗn hợp X A 0,15 B 0,25 C 0,1 D 0,2 Câu 13 (chuyên Lê Thánh Tông-Quảng Nam lần 1-2019) Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 250ml Thầy phạm Minh Thuận B 150ml C 200ml D 100ml Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 14 (đề thi thử lần sở Yên Bái năm 2019) Amino axit X có cơng thức dạng NH2CxHy(COOH)n Đốt cháy m gam X oxi dư thu N2, 1,12 lít CO2 (đktc) 0,99 gam nước Cho 29,25 gam X vào V lít dung dịch H2SO4 0,1M thu dung dịch Y Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M KOH 2,5M thu dung dịch chứa a gam muối Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 52,95 B 42,45 C 62,55 D 70,11 Câu 15: (đề thi thử lần sở Hà Tĩnh năm 2019) Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm amino axit Y (có nhóm amino) axit cacboxylic no Z (đơn chức, mạch hở), thu 26,88 lít CO2 (đktc) 23,4 gam H2O Mặt khác, 0,45 mol X phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch chứa m gam HCl Giá trị m A 10,95 B 6,39 C 6,57 D 4,38 DẠNG 2: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC MUỐI AMONI Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 420) Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm chất có cơng thức phân tử C2H7O3N C2H10O3N2 tác dụng với dung dung dịch chứa 0,25 mol KOH Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Y (chỉ chứa chất vô cơ) Giá trị m A 17,25 B 16,9 C 18,85 D 16,6 Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 401) Hợp chất X mạch hở có cơng thức phân tử C5H11NO2, có mạch cacbon phân nhánh Cho 11,7 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sinh chất khí Y dung dịch Z Khí Y nặng khơng khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh Dung dịch Z có khả làm màu nước brom Cô cạn dung dịch Z, thu khối lượng muối khan A 9,4 gam B 10,8 gam C 8,2 gam D 12,2 gam Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 403) Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol : 5) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 5,92 B 4,68 C 2,26 D 3,46 Câu (chuyên Vĩnh phúc lần 2019) Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu có c ng công thức ph n tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí ( đ u làm xanh giấy uỳ ẩm) ỉ khối Z H2 ằng 13,75 Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan A 14,3 gam B 16,5 gam C 15,7 gam D 8,9 gam Câu (chuyên Vĩnh phúc lần 2019) Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng phản ứng xảy hồn tồn cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối D E (MD < ME) 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 ằng 18,3 Khối lượng muối E hỗn hợp Y A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu (chuyên Bắc Ninh lần 2019) Hỗn hợp X gồm chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử C4H9NO2 Cho 10,3 gam X phản ứng với 200ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Z hỗn hợp hai khí Y (đ u làm xanh quỳ tím ẩm) khí nguyên tử cacbon Tỉ khối Y so với H2 13,75 Cô cạn dung dịch Z thu m gam chất rắn Giá trị m A 15,55 B 13,75 C 9,75 D 11,55 Câu (Ngơ Quyền – Hải Phòng lần 2019) Cho 53,2 gam hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng phản ứng xảy hồn tồn cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối hỗn hợp Z gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng có tỉ khối so với H2 18,5 Phần trăm khối lượng chất A hỗn hợp X A 57,14% B 42,86% C 28,57% D 85,71% Câu (Hàn Thuyên Bắc Ninh lần 2019) Đun nóng 16,92 gam muối X (CH6O3N2) với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y khí Z làm q tím ẩm hóa xanh Cơ cạn Y, sau nung đến khối lượng khơng đổi, thu m gam rắn khan Giá trị m A 25,90 B 21,22 C 24,10 D 22,38 Câu (chuyên Thái Bình lần 2019) Hợp chất A có cơng thức phân tử C2H7O3N tác dụng với dung dịch NaOH HCl đ u giải phóng khí Khi cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl dư hấp thụ hồn tồn khí thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 10 gam kết tủa Giá trị m A 9,1 B 9,5 C 9,4 D 9,3 Câu 10 (chuyên Thái Bình lần 2019) Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) chất Z (C3H9O3N) Đun nóng 19,0 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu dung dịch chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m A 16,36 B 18,86 C 15,18 D 19,58 Câu 11: (chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 2019) Hỗn hợp X gồm hợp chất: A (C2H7O3N) B (C3H9O3N) Cho m gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đu nóng thu dung dịch Y 5,6 lít (đktc) khí Z Khí Z có khả làm xanh uỳ tím ẩm Cơ cạn Y thu 25,3 (gam) chất rắn T Cho T vào dung dịch HCl thấy có khí CO2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đ y? A 24,4 B 21,6 C 25,6 D 20,5 Câu 12 (chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2019) Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C3H10O4N2 X phản ứng với NaOH vừa đủ, đun nóng cho sản phẩm gồm hai chất khí đ u làm xanh quỳ tím ẩm có tổng thể tích 2,24 lít (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối axit hữu Giá trị m A 13,8 Thầy phạm Minh Thuận B 6,9 C 13,4 D 6,7 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 13: (chuyên Vinh 2019 lần mã đề 132) Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X (C3H10O2N2) Y (C4H12O4N2) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu amin Z có tỉ khối so với H2 15,5 dung dịch T Cô cạn dung dịch T thu hỗn hợp G gồm muối có số nguyên tử C Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn G có giá trị gần với giá trị sau đ y? A 64 B 42 C 58 D 35 Câu 14: (Sở Hải Phòng lần 2019) Cho hỗn hợp gồm muối công thức C5H16O3N2 C4H12O4N2 tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng Khi phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam hỗn hợp X gồm muối Y, Z (Y chất vơ cơ, MY < MZ) 4,48 lít hỗn hợp E gồm hai amin no, đơn thức chức, dãy đồng đẳng Tỉ khối E so với H2 18,3 Khối lượng muối Z X A 4,24 gam B 3,18 gam C 5,36 gam D 8,04 gam Câu 15 (Sở Phú Thọ lần 2019) Hỗn hợp E gồm chất X (C3H11N3O6) Y (C4H12N2O6) Cho 44,20 gam E tác dụng tối đa với 0,92 mol KOH, thu chất hữu Z đa chức, bậc dung dịch T Cô cạn T thu chất rắn M gồm muối vô Nung M đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Cho phát biểu sau: (a) Giá trị m 64,12 (b) Chỉ có cơng thức cấu tạo thỏa mãn chất Y (c) Cho X Y vào dung dịch H2SO4 lỗng, đ u có khí khơng màu (d) Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 23,16 gam muối Số phát biểu sai A Thầy phạm Minh Thuận B C D Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá BÀI TẬP VỀ NHÀ DẠNG 1: AMINO AXIT Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 402) Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol axit glutamic 0,1 mol lysin vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu dung dịch Y Cho HCl dư vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol HCl phản ứng A 0,85 B 0,75 C 0,65 D 0,72 Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 420) Cho α-amino axit X tác dụng với ancol đơn chức Y HCl khan thu chất hữu Z có cơng thức phân tử C5H12O2NCl Cho Z tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, thu 18,35 gam muối Cơng thức cấu tạo X A CH3-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 401) Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Biết Y phản ứng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M Số mol lysin hỗn hợp X A 0,25 B 0,20 C 0,10 D 0,15 Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 403) Cho hỗn hợp gồm metylamin, axit aminoaxetic với số mol tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Thể tích dung dịch NaOH 2M cần phản ứng vừa hết với dung dịch Y A 45 ml B 240 ml C 360 ml D 180 ml Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 403) Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M thu chất hữu Y Để tác dụng vừa đủ với chất hữu Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M thu 15,55 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn α-amino axit X A HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2- COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Câu (Ngơ Quyền – Hải Phòng lần 2019) Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa chức axit chức amin (tỉ lệ khối lượng phân tử chúng 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, dung dịch X Để tác dụng hết với chất dung dịch X cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M Phần trăm số mol aminoaxit hỗn hợp ban đầu bằng: A 40% 60% B 50% 50% C 20% 80% D 25% 75% Câu (Ngơ Quyền – Hải Phòng lần 2019) Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Để phản ứng hết với chất dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X cho sản phẩm cháy vào ình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch bình giảm 43,74 gam Giá trị a A 8,85 Thầy phạm Minh Thuận B 7,57 C 7,75 D 5,48 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu (chuyên Trần Phú – Hải Phòng 2019 lần 2) Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 35,39 B 37,215 C 19,665 D 39,04 Câu 9: (chuyên Hà Tĩnh lần 2019) Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 H2NCH2COOH cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Y tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Z Làm bay Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 55,2 gam B 69,1 gam C 28,8 gam D 61,9 gam Câu 10 (liên kết trường THPT chuyên ĐBSH lần 2019) Cho 23,8 gam hỗn hợp gồm alanin axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu dung dịch X chứa 35,2 gam muối Tiếp tục cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 47,45 B 46,00 C 53,45 D 31,10 Câu 11 (đề thi thử lần chuyên Trần Phú – Hải Phòng năm 2019) Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 35,39 B 37,215 C 19,665 D 39,04 Câu 12 - Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Lần - 2019: Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic (trong X tỉ lệ khối lượng nitơ oxi 7:15) Cho 7,42 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu đung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ dung dịch chửa 0,08 mol NaOH 0,075 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 14,76 B 14,95 C 15,46 D 15,25 Câu 13 - Đề sở Hà Nội 2019 Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin tác dụng với dung dịch HCl dư thu (m + 13,87) gam muối Mặt khác, lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH dư thu (m + 17,48) gam muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 41,06 B 39,60 C 32,25 D 33,75 Câu 14 - THPT Ngơ Quyền - Hải Phòng - Lần 2019 Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic lysin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng hoàn toàn làm ay cẩn thận dung dịch, thu (m + 18,25) gam muối khan Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), kết thúc phản ứng tạo (m + 8,8) gam muối Giá trị m A 58,7 Thầy phạm Minh Thuận B 58,5 C 44,0 D 43,9 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 15 - THPT Gia Lộc II - Hải Dương lần - 2019: Cho 7,3 gam lysin 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu dung dịch Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 55,60 B 53,75 C 33,25 D 61,00 DẠNG 2: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC MUỐI AMONI Câu 1- Thanh Oai A Hà Nội - Lần - 2019: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O2) chất Y (C2H8N2O3); đó, X muối amino axit, Y muối axit vô Cho 3,20 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,03 mol hai khí (đ u hợp chất hữu đơn chức) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 3,64 B 2,67 C 3,12 D 2,79 Câu - Lương Thế Vinh - HN - Lần - 2019: Đun nóng 12,44 gam hỗn hợp E gồm chất X (C2H8O2N2) đipeptit Y (C5H10N2O3) cần dùng 160 ml dung dịch NaOH 1M, thu khí Z (có khả làm uỳ tím ẩm hóa xanh) hỗn hợp T gồm hai muối Nếu lấy 24,88 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu dung dịch chứa x gam muối Giá trị x là? A 41,64 gam B 42,76 gam C 37,36 gam D 36,56 gam Câu - Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - Lần - 2019: Hỗn hợp E gồm X (C7H16O6N2) Y (C5H14O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu ancol etylic, hai amin no (đơn chức, dãy đồng đẳng, có tỉ khối so với khí hidro 16,9) dung dịch Z Cô cạn dung dịch Z, thu hỗn hợp T gồm muối khan có số nguyên tử cacbon phân tử (trong có muối axit cacboxylic muối –amino axit) Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ T A 25,5% B 74,5% C 66,2% D 33,8% Câu - THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - 2019: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) chất Z (C2H7O2N) Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch M 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm khí (đ u làm xanh quỳ tím tẩm nước cất) Cơ cạn tồn dung dịch M thu m gam muối khan Giá trị m A 11,8 B 12,5 C 14,7 D 10,6 Câu - Đề sở Hà Nội 2019 Cho hỗn hợp E gồm 0,2 mol chất hữu mạch hở X (C6H13O4N) 0,3 mol este Y (C4H6O4) hai chức tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng Kết thúc phản ứng, cạn dung dịch, thu hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng a gam hỗn hợp ba muối khan (đ u có số cacbon phân tử, có muối amino axit) Giá trị a gần với giá trị sau đ y? A 83 Thầy phạm Minh Thuận B 88 C 96 D 75 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu - Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 2019 Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3), X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol : 5) dung dịch chứa 3,46 gam muối Giá trị m A 4,68 B 3,46 C 3,86 D 2,26 Câu - THPT Ngơ Quyền - Hải Phòng - Lần 2019 Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan 1,25 gam hỗn hợp Z (chứa hợp chất hữu cơ) Cho toàn ộ lượng Z thu tác dụng với Na dư thấy thoát 0,448 lít khí H2 (đktc) Còn đốt cháy hồn tồn Z thu 1,76 gam CO2 Giá trị m A 7,45 B 7,17 C 6,99 D 7,67 Câu - Chuyên ĐH Vinh - Lần - 2019: X Y hai chất hữu có c ng công thức phân tử C6H13NO4 Khi X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu amin Z, ancol đơn chức T dung dịch muối axit cacboxylic E (Z, T, E đ u có số nguyên tử cacbon) Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 13,5 gam Z, 9,2 gam T dung dịch Q gồm chất hữu có số ngun tử cacbon Cơ cạn dung dịch Q thu a gam chất rắn khan M Phần trăm khối lượng chất có phân tử khối bé M A 16,33% B 9,15% C 18,30% D 59,82% Câu - Chuyên Gia Định - TPHCM - Lần - 2019 Hỗn hợp X gồm hai chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử C3H7O4N C3H12O3N2 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu khí làm xanh quỳ tím ẩm hỗn hợp Y gồm hai muối Tỉ lệ phân tử khối hai muối Y A 1,264 B 1,093 C 1,247 D 1,047 Câu 10: (Sở Đà Nẵng lần 2019) Chất X có cơng thức phân tử C8H15O4N Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu C2H6O, CH4O chất Y (là muối natri α-amino axit Z mạch hở, không phân nhánh) Kết luận sau đ y không đúng? A X thuộc loại hợp chất este amino axit B Có hai công thức cấu tạo X thỏa mãn C Y dùng làm gia vị thức ăn D Dung dịch chất Z làm quỳ tím chuyển sang màu hồng Câu 11: (chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2019) Hỗn hợp A gồm chất X (C3H10N2O5) chất Y (C9H16N4O5), X tác dụng với HCl hay NaOH đ u thu khí, Y tetrapeptit Cho 29,6 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu 2,55 gam khí Mặt khác, 29,6 gam A phản ứng với dung dịch HCl dư thu m gam chất hữu Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 28,225 Thầy phạm Minh Thuận B 36,250 C 26,875 D 27,775 Sống để dạy Khóa LIVE C học xong trước 12 tháng Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 12 (liên kết trường THPT chuyên ĐBSH lần 2019) Một hợp chất hữu A có cơng thức phân tử C3H7NO5 tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Lấy 13,7 gam A cho tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam rắn khan Giá trị m A 22,1 B 26,1 C 24,3 D 20,3 Câu 13: (ĐH Hồng Đức – Thanh Hóa lần 2019) Cho 27,75 gam chất hữu A có CTPT C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, chất hữu đa chức bậc m gam hỗn hợp muối vô Giá trị m A 28,45 B 38,25 C 28,65 D 31,80 Câu 14 (THPT Đặng Thừa Húc – Nghệ An lần 2019) Đun nóng 29,84 gam hỗn hợp E chứa X (C4H14O3N2) Y (C5H14O4N2) với 500ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Z gồm amin đồng đẳng có tỉ khối so với hiđro 17,6 hỗn hợp rắn T Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn T A 48,21% Thầy phạm Minh Thuận B 39,26% C 41,46% D 44,54% Sống để dạy 10 ... axit X A HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH B H2N-CH2-CH2-COOH C H2N-CH 2- COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Câu (Ngơ Quyền – Hải Phòng lần 20 19) Cho 19,2 gam hỗn hợp gồm hai amino axit no chứa chức axit chức amin... 55 ,60 B 53,75 C 33,25 D 61 ,00 DẠNG 2: BIỆN LUẬN CÔNG THỨC MUỐI AMONI Câu 1- Thanh Oai A Hà Nội - Lần - 2019: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O2) chất Y (C2H8N2O3); đó, X muối amino axit, Y muối axit. .. thức cấu tạo X A CH3-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu (Sở Vĩnh Phúc lần 2019 mã đề 401) Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) (H2N)2C5H9COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 (thứ 6 ngày 13 9) AMINO AXIT + BIỆN LUẬN CT MUỐI AMONI, 5 (thứ 6 ngày 13 9) AMINO AXIT + BIỆN LUẬN CT MUỐI AMONI