Thực trạng và một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính khi sinh ở các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Mai Sơn năm 2016”

68 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 21:42

Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Với tổng dân số là 94,9 triệu người, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 3 Đông Nam Á về quy mô dân số. Hiện nay với lợi thế cơ cấu dân số vàng, nước ta đang có nguồn nhân lực dồi dào cho sản xuất và phát triển, tuy nhiên chúng ta cũng phải đương đầu với một số thách thức lớn về nâng cao chất lượng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thấp.Có được cơ cấu dân số vàng hiện tại là kết quả của những chính sách nhằm làm giảm mức sinh và hạn chế tốc độ tăng dân số được thực hiện trong một thời gian dài, điển hình là chương trình DSKHHGĐ. Bắt đầu được triển khai vào năm 1961, thành tích đạt được đó là giảm mức sinh của Việt Nam từ 6,4 conphụ nữ năm 1960 xuống 2,09 con năm 2006; 2,03 con năm 2009 và duy trì mức sinh thay thế 2,1 con đến năm 2013. Cùng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), rất nhiều các hoạt động tuyên truyền vận động truyền thông chuyển đổi hành vi được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ. Thách thức đối với việc duy trì mức sinh thay thế là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh ở nhiều vùng miền trong cả nước. Đặc biệt như tỉnh Sơn La nói chung huyện Mai Sơn nói riêng.Theo số liệu báo cáo thông kê chuyên ngành dân số từ năm 2010 – 2015 cho thấy: tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh Sơn La năm 2010: 109,8 trẻ em trai100 trẻ em gái và năm 2015 là 117,5100. Huyện Mai Sơn năm 2010 là 100,4 100 và năm 2015 là 123,9100 thực tế cho thấy tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh toàn tỉnh có xu hướng ngày càng tăng.Theo báo cáo của Trung tâm DSKHHGĐ huyện Mai Sơn, trong năm 2016 tổng sinh 3.084 trẻ. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 120100 số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên tại huyện là 400 trẻ (chiếm 12,97% tổng số sinh) và có xu hướng tăng hàng năm. Các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên chủ yếu là các hộ gia đình có kinh tế khá giả, và đặc biệt là các cặp vợ chồng đã sinh đủ 2 con nhưng là một bề. Thực tế này là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội nói chung và là vấn đề trăn trở của những người làm công tác Dân số KHHGĐ nói riêng. Để tìm ra được những nguyên nhân căn bản nhất định hướng những giải pháp phù hợp để can thiệp, xuất phát từ tình hình hiện nay của địa phương để thực hiện tốt công tác Dân số KHHGĐ về can thiệp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính khi sinh ở các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Mai Sơn năm 2016” CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH SƠN LA TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN MAI SƠN HÀ VĂN NGOAN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ TRỞ LÊN TẠI HUYỆN MAI SƠN NĂM 2016 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ MAI SƠN, NĂM 2017 CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH SƠN LA TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN MAI SƠN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ TRỞ LÊN TẠI HUYỆN MAI SƠN NĂM 2016 Chủ nhiệm đề tài: Dân số viên Hạng IV, Hà Văn Ngoan Cộng sự: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Thị Liên Lò Thị Thanh Trần Thị Hương MAI SƠN, NĂM 2017 MỤC LỤC Nội dung Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm liên quan 1.1.1 Tỷ số giới tính 1.1.2 Mất cân giới tính sinh 1.1.3 Lựa chọn giới tính trước sinh 1.2 Thực trạng cân giới tính sinh 1.2.1 Tỉnh Sơn La 1.2.2 Huyện Mai Sơn 1.3 Những nguyên nhân dẫn đến cân giới tính sinh 1.4 Hậu lựa chọn giới tính 1.5 Các quy định pháp luật hành vi lựa chọn giới tính sinh 1.6 Tình trạng sinh thứ trở lên huyện Mai sơn tỷ số giới tính sinh lần sinh thứ cặp vợ chồng 12 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giới tính sinh lần sinh thứ cặp vợ chồng 12 1.7.1.Yếu tố cá nhân 13 1.7.2.Yếu tố gia đình 13 1.7.3.Yếu tố xã hội 14 1.7.4 Yếu tố dịch vụ y tế 15 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 16 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Phương pháp chọn mẫu: 16 2.2.2 Phương pháp tính cỡ mẫu 17 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu: 17 2.3 Các biến số nghiên cứu: 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thông tin chung đối tượng trả lời phỏng vấn 22 3.1.1 Thông tin nhân khẩu học đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Điều kiện kinh tế ĐTNC 23 3.2 Thực trạng sinh thứ ba trở lên 23 3.2.1 Các thông tin chung bà mẹ sinh thứ ba trở lên 23 3.2.2 Thực trạng sinh thứ ba trở lên 26 3.2.3 Những lý sinh thứ ba trở lên 26 3.3 Thực trạng giới tính sinh huyện Mai Sơn qua năm 28 3.4 Đặc điểm tâm lý, quan niệm gia đình, cợng đồng sinh thứ lựa chọn giới tính sinh 30 3.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giới cặp vợ chồng sinh thứ ba trở lên 33 CHƯƠNG BÀN LUẬN 36 4.1 Thực trạng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn năm 2016 36 4.2 Thực trạng hành vi lựa chọn giới tính cặp vợ chồng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn năm 2016 37 4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giới tính sinh cặp vợ chồng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La nă 2016 38 4.3.1 Các yếu tố gia đình 38 4.3.2 Các yếu tố quan niệm, tâm lý gia đình, cợng đồng 40 4.3.3 Phong tục tập quán 41 4.3.4 Chính sách dân số 42 4.3.5 Yếu tố dịch vụ BPTT 42 4.3.6 Các yếu tố Dịch vụ CSSKSS 42 4.4 Bàn luận tính ứng dụng kết nghiên cứu 43 4.4.1 Điểm mạnh nghiên cứu 43 4.4.2 Hạn chế nghiên cứu 43 KẾT LUẬN 44 KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTV Cộng tác viên DS – KHHGĐ Dân số – kế hoạch hóa gia đình ĐTNC Đối tượng nghiên cứu ĐTV Điều tra viên KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình NĐ-CP Nghị định – phủ PVS Phỏng vấn sâu TĐTDS Tổng điều tra dân số TFR Tổng tỷ suất sinh TTYT Trung tâm y tế TYT Trạm y tế PLDS Pháp lệnh Dân số TSGTKS Tỷ số giới tính sinh LCGT Lựa chọn giới tính MCBGTKS Mất cân giới tính sinh ĐẶT VẤN ĐÊ Dân số một những yếu tố quyết định phát triển bền vững đất nước Vì cơng tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ln Đảng Nhà nước ta xác định bộ phận quan trọng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Với tổng dân số 94,9 triệu người, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 14 thế giới thứ Đông Nam Á quy mô dân số Hiện với lợi thế cấu dân số vàng, nước ta có nguồn nhân lực dồi cho sản xuất phát triển, nhiên chúng ta cũng phải đương đầu với một số thách thức lớn nâng cao chất lượng dân số, cân giới tính sinh, trì mức sinh thấp Có cấu dân số vàng kết những sách nhằm làm giảm mức sinh hạn chế tốc độ tăng dân số thực mợt thời gian dài, điển hình chương trình DS-KHHGĐ Bắt đầu triển khai vào năm 1961, thành tích đạt đó giảm mức sinh Việt Nam tư 6,4 con/phụ nữ năm 1960 xuống 2,09 năm 2006; 2,03 năm 2009 trì mức sinh thay thế 2,1 đến năm 2013 Cùng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), nhiều hoạt động tuyên truyền vận động truyền thông chuyển đổi hành vi tổ chức nhằm trang bị kiến thức khuyến khích cặp vợ chồng thực KHHGĐ Thách thức việc trì mức sinh thay thế giảm tỷ lệ sinh thứ 3, cân giới tính sinh nhiều vùng miền nước Đặc biệt tỉnh Sơn La nói chung huyện Mai Sơn nói riêng Theo số liệu báo cáo thông kê chuyên ngành dân số tư năm 2010 – 2015 cho thấy: tỷ số giới tính sinh tỉnh Sơn La năm 2010: 109,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái năm 2015 117,5/100 Huyện Mai Sơn năm 2010 100,4 /100 năm 2015 123,9/100 thực tế cho thấy tỷ lệ cân giới tính sinh tồn tỉnh có xu hướng ngày tăng Theo báo cáo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mai Sơn, năm 2016 tổng sinh 3.084 trẻ Tỷ lệ cân giới tính sinh 120/100 số trường hợp sinh thứ trở lên huyện 400 trẻ (chiếm 12,97% tổng số sinh) có xu hướng tăng hàng năm Các cặp vợ chồng sinh thứ trở lên chủ yếu hợ gia đình có kinh tế giả, đặc biệt cặp vợ chồng đã sinh đủ một bề Thực tế một những vấn đề xúc xã hội nói chung vấn đề trăn trở những người làm công tác Dân số - KHHGĐ nói riêng Để tìm những nguyên nhân định hướng những giải pháp phù hợp để can thiệp, xuất phát tư tình hình địa phương để thực tốt công tác Dân số - KHHGĐ can thiệp giảm tỷ lệ cân giới tính sinh tỷ lệ sinh thứ trở lên chúng đề xuất đề tài nghiên cứu “Thực trạng số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính sinh cặp vợ chồng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn năm 2016” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng hành vi lựa chọn giới tính sinh cặp vợ chồng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La năm 2016 Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giới tính sinh cặp vợ chồng sinh thứ trở lên huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La nă 2016 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Tỷ số giới tính Tỷ số giới tính biểu thị quan hệ so sánh giữa bợ phận dân số nam với bộ phận dân số nữ Có hai cách biễu diễn thường biểu thị số nam giới 100 nữ Cơng thức tính sau: Tỷ số tính giới Số dân = nam Số dân nữ x 100 Công thức có thể áp dụng để tính tỷ số giới tính chung cho tồn bợ dân số cũng tính tỷ số giới tính riêng cho tưng nhóm tuổi Tỷ số giới tính ba yếu tố sau quyết định: Tỷ số giới tính sinh, khác biệt chết theo giới tính, khác biệt di cư theo giới tính Tỷ số giới tính cho biết 100 nữ tương ứng có nam Đối với nhóm trẻ em sinh, ta cũng có thể áp dụng cơng thức để tính tỷ số giới tính sinh Tỷ số giới tính sinh = Số sinh trai x 100 Số sinh gái Công thức cho ta thấy 100 bé gái sinh có bé trai sinh 1.1.2 Mất cân giới tính sinh Theo cơng thức tính tỷ lệ giới tính sinh mục 1.1 - Chỉ số sinh tự nhiên bé trai/ bé gái sinh sống Thông thường 100 bé gái sinh có tương ứng khoảng 103 đến 106 bé trai sinh - Mất cân giới tính sinh xảy tỷ số giới tính nam/nữ, lớn 106 nhỏ 103 1.1.3 Lựa chọn giới tính trước sinh Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn bà mẹ sinh thứ trở lên năm 2016 Mã số phiếu:…………… Họ tên bà mẹ:…………………………… Nơi trú: Bản (Tiểu khu) …………………………… xã(thị trấn)…… ĐTV đọc khoanh tròn vào mã số câu trả lời bà mẹ TT Câu hỏi Trả lời Mã số/ Chuyển A Thông tin chung bà mẹ A1 Sinh cháu năm 2016 chị bao tuổi nhiêu tuổi? A2 A3 A4 Chị học đến lớp rồi? Cơng việc chị gì? Khơng học Cấp Cấp Cấp Cao đẳng/trung cấp Đại học trở lên Làm ruộng Chăn nuôi Nội trợ Công nhân/thợ thủ công Buôn bán Công nhân viên chức Nghề khác Khi chị sinh cháu gần nhất, Có chị có phải Đảng viên Khơng khơng? A5 Tình trạng hôn nhân chị Có chồng sinh cháu gần nhất? Không có chồng 2→ A11 Li dị Góa Khác(ghi rõ) … A6 Chị kết hôn năm …tuổi tuổi? A7 A8 A9 Chồng chị học đến lớp mấy? Không học Cấp Cấp Cấp Cao đẳng/trung cấp Đại học trở lên Cơng việc chồng chị Làm ṛng ? Chăn ni Bn bán Cơng nhân/thợ thủ công Công nhân viên chức Nghề khác Khi chị sinh cháu gần nhất, Có chồng chị có phải Đảng viên Không không ? A10 Chồng chị thứ Con gia đình? Con trưởng Con thứ Con út A11 Chị có sống chung với bố mẹ Có chồng không? Không A12 Kinh tế gia đình chị tḥc loại Giàu nào? (theo phân loại Khá quyền địa phương) Trung bình Cận nghèo Nghèo Khơng biết 99 A13 Chị đã lần sinh con? … A14 Tình trạng sức khỏe Khỏe mạnh cháu ? Bệnh tật A1 Lần gần chị sinh cháu Con thứ ba thứ gia đình ? Con thứ tư Con thứ năm B Thực trạng sinh thứ ba B1 B2 B3 B4 Chị có kế hoạch sinh cháu Có thứ ba trở lên không? Không Khi sinh cháu chị có bị Có xử phạt không Không Tuổi cháu Cháu thứ …tuổi Cháu thứ hai …tuổi Cháu thứ ba …tuổi Cháu thứ tư …tuổi Cháu thứ năm …tuổi Giới tính cháu Cháu thứ (1 Trai Gái ) Cháu thứ hai Cháu thứ ba Cháu thứ tư Cháu thứ năm C Các yếu tố liên quan đến việc sinh thứ trở lên Yếu tố cá nhân C1 Lý chị quyết định sinh Muốn có trai nối dõi cháu thứ ba (Câu hỏi Muốn có thêm để “có nếp nhiều lựa chọn, ĐTV có tẻ” không đọc nghe trả lời Muốn có nhiều khoanh tròn vào mã Chăm sóc già số) Muốn sinh dự phòng Tăng sức lao đợng C2 C3 Do vỡ kế hoạch Khác (ghi rõ)……… Ai người quyết định Bản thân việc sinh Chồng cháu thứ ba chị? Cả vợ chồng Bố, mẹ chồng Chị có bị áp lực sinh Có cháu thứ ba trở lên Không không? C4 C5 C6 C7 C8 Chị thích trai hay Con trai gái? Con gái 2→C6 Như 3→C7 Tại chị thích trai Cần người nối dõi Cần lao động nam giới Các lần trước đẻ gái Cần người chăm sóc già Sức ép tư làng xóm, xã hội Khác (ghi rõ)… Tại chị lại thích Con gái dễ sai việc nhà gái ? Thích có nếp có tẻ Con gái tình cảm Khác (ghi rõ)… Lần sinh chị có can có thiệp lựa chọn giới không 2→C9 Khơng Can thiệp hình thức Truyền thống (Gợi ý trả lời) Y học đại Hiện chị sống Gia đình nhà nợi cùng? Gia đình nhà ngoại Cả hai gia đình Ở riêng Yếu tố gia đình C9 C10 Chồng chị thích trai Con trai hay gái ? Con gái 2→C12 Như 3→C13 C11 Tại chồng chị lại Cần người nối dõi thích cháu trai hơn? Cần lao đợng nam giới (ĐTV để đối tượng tự kể Các lần trước đẻ gái tên, ĐTV khoanh tròn vào Cần người chăm sóc già những ý kiến mà đối Sức ép tư làng xóm, xã hội tượng nói) Khác (ghi rõ)… C12 Tại chồng chị lại Con gái dễ sai việc nhà thích gái hơn? Thích có nếp có tẻ Con gái tình cảm Khác (ghi rõ)… C13 Số mà chồng chị mong muốn ? Hơn 2→C16 Như 3→C17 Các lần trước đẻ gái Cần người chăm sóc già Sức ép tư làng xóm, xã hội Khác (ghi rõ)… Thích có nếp có tẻ Con gái tình cảm Khác (ghi rõ)… C17 Số mà bố mẹ chồng chị mong muốn ? Cần lao động nam giới C16 Tại bố mẹ chồng chị Con gái dễ sai việc nhà lại thích gái hơn? Con gái C15 Tại bố mẹ chồng chị Cần người nối dõi lại thích cháu trai hơn? C14 Bố mẹ chồng chị thích Con trai cháu trai hay cháu gái ? con Hơn C18 Các quy định Có sách DS-KHHGĐ có Không đưa vào quy ước, Không biết hương ước địa phương chị khơng? C19 Trong quy ước, hương Mỗi gia đình nên có ước quy định những Dù gái hay trai đủ Gia đình sinh thứ trở lên bị xử lý Quy định chung chung gia đình phải thực theo sách DS-KHHGĐ Khác (ghi rõ)… Các yếu tố cộng đồng, xã hội C20 Chị có biết nếu sinh Có trở lên bị phạt Khơng khơng? C21 Chị có biết những trường Có hợp phép sinh Không 2→C25 thứ ba không? C22 Đó những trường hợp Cả vợ chồng một nào? (ĐTV để đối tượng hai người thuộc dân tộc có số tự kể tên, ĐTV khoanh dân 1000 người, tròn vào ý mà đối tḥc dân tộc có nguy suy tượng trả lời) giảm dân số Cặp vợ chồng sinh lần thứ mà sinh ba trở lên Cặp vợ chồng đã có một đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai trở lên Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu thời điểm sinh có mợt đẻ sống, kể đẻ đã cho làm nuôi Cặp vợ chồng sinh thứ ba, nếu đã có hai đẻ một hai bị dị tật mắc bệnh hiểm nghèo khơng mang tính di truyền Cặp vợ chồng mà một hai đã có riêng (con đẻ), sinh một hai cùng một lần sinh Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hai trở lên cùng một lần sinh C23 Chị đã biết, nghe nói đến Có PLDS chưa ? Không C24 Chị biết thông tin Loa, đài PLDS tư nguồn nào? 2→C26 Tivi Sách báo Pano,áp phích Bạn bè, người thân Cán bợ dân số Khác (ghi rõ)… C25 Chị hiểu PLDS qui định Mỗi cặp vợ chồng nên sinh thế số cặp vợ chồng? Sinh thoải mái tùy gia đình Khơng hiểu C26 Ở địa phương chị có Mỗi gia đình nên có nghe phổ biến nội Dù gái hay trai đủ dung sau Cấm thơng bào giới tính thai nhi hình thức Khơng nghe phổ biến 4→ KTPV C27 Cá nhân, đồn thể Cán bợ chuyên trách/cộng tác phổ biến nội dung viên dân số Cán bộ y tế Cán bộ hội phụ nữ Cơ quan truyền thông đại chúng Khác (ghi rõ)… Xin trân trọng cảm ơn ! Mai Sơn, ngày…tháng…năm 2017 Người trả lời phỏng vấn (Ký ghi rõ họ tên) Điều tra viên Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán xã Đối tượng: Cán phụ trách dân số, Trưởng Trạm y tế xã Xã: …………… MỤC ĐÍCH Tìm hiểu thực trạng hành vi lựa chọn gới tính cặp vợ chồng sinh thứ trở lên xã Tìm hiểu yếu tố liên quan đến viêc lựa chọn giới sinh THÔNG TIN CHUNG VÊ CUỘC PHỎNG VẤN Ngày……tháng….năm 2017 Thời gian bắt đầu:….h….ph Thời gian kết thúc:….h….ph Họ tên người trả lời phỏng vấn:…………………………………………… NCV……………………………………………………………………… GIỚI THIỆU Với mục đích thu thập số liệu những chứng xác đáng nhất nhằm khống chế giảm tỷ lệ sinh thứ mất cân giới tính sinh địa bàn huyện, được sự cho phép của Sở Y tế tỉnh, nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài “Thực trạng một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính sinh ở các cặp vợ chồng sinh thứ trở lên tại huyện huyện Mai Sơn năm 2016” Nghiên cứu được tiến hành những bà mẹ sinh thứ trở lên địa bàn huyện năm 2016 Các thông tin ý kiến ông/bà cung cấp không được tiết lộ mà chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu Sự tham gia của ông/bà giúp chúng rất nhiều việc tìm hiểu những yếu tố liên quan đến việc sinh thứ trở lên lựa chọ giới tính sinh Chúng xin phép được ghi âm cuộc phỏng vấn để giúp chúng lấy lại thông tin Nếu ông/bà đồng ý, chúng xin phép được bắt đầu Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của ơng/bà NỢI DUNG Chào hỏi – giới thiệu thân – xin phép bắt đầu cuộc thảo luận Xin ông/bà cho biết thực trạng sinh thứ trở lên, cân giới xã năm 2016? Theo ông/bà cặp vợ chồng sinh thứ trở lên, họ có can thiệp để lựa chọn giới tính hay khơng Các ́u tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn đó Theo ông bà Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có giúp cặp vợ chồng can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi khơng Nếu có theo ơng bà biết sở y tế Áp lực việc sinh trai ảnh hưởng thế đến tình trạng này? Thực trạng mong muốn sinh trai địa bàn thế nào? Đánh giá hiểu biết người dân pháp lệnh dân số? Tại họ biết pháp lệnh dân số mà họ vẫn sinh thứ trở lên? Quan niệm sinh trai sinh nhiều xã diễn thế nào? Theo ông/bà đánh giá truyền thơng dân số xã/huyện thế nào? Có bao phủ tồn bợ người dân xã khơng? Các biện pháp làm giảm tỷ lệ cân giới sinh thứ trở lên xã diễn thế nào? Sự tham gia người dân sao? Những thuận lợi khó khăn? Ở địa phương quy định/hương ước việc xử phạt hợ gia đình có sinh thứ trở lên thế nào? Cảm ơn – xin phép kết thúc cuộc phỏng vấn Hướng dẫn phỏng vấn sâu người nhà Đối tượng: người nhà những bà mẹ sinh thứ ba trở lên Xã: …………… MỤC ĐÍCH Tìm hiểu thực trạng sinh thứ ba trở lên Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng lựa chọn giới tính sinh THÔNG TIN CHUNG VÊ CUỘC PHỎNG VẤN Ngày……tháng….năm 2017 Thời gian bắt đầu:….giờ….ph Thời gian kết thúc:….giờ….ph Họ tên người trả lời phỏng vấn:…………………………………………… NCV……………………………………………………………………… GIỚI THIỆU Với mục đích thu thập số liệu những chứng xác đáng nhất nhằm khống chế giảm tỷ lệ sinh thứ 3và mất cân giới tính sinh địa bàn huyện, được sự cho phép của Sở Y tế tỉnh, nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài “Thực trạng một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính sinh ở các cặp vợ chồng sinh thứ trở lên tại huyện huyện Mai Sơn năm 2016” Nghiên cứu được tiến hành những bà mẹ sinh thứ trở lên địa bàn huyện năm 2016 Các thông tin ý kiến ông/bà cung cấp không được tiết lộ mà chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu Sự tham gia của ông/bà giúp chúng rất nhiều việc tìm hiểu những yếu tố liên quan đến việc sinh thứ trở lên lựa chọ giới tính sinh Chúng xin phép được ghi âm cuộc phỏng vấn để giúp chúng lấy lại thông tin Nếu ông/bà đồng ý, chúng xin phép được bắt đầu Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của ơng/bà NỢI DUNG Giới thiệu thân: Hiện tổng cộng ông bà có cháu rồi? Bao nhiêu cháu nội cháu ngoại? Các cháu tuổi rồi? Số cháu trai cháu gái? 3.Với điều kiện gia đình nay, ông bà thấy nuôi thêm cháu có khó khăn khơng? Ơng (bà) muốn có cháu tất cả? Ơng (bà) thích cháu trai hay cháu gái hơn? Vì sao? Khi dâu Ơng (bà) qút định sinh thêm cháu thứ ba Ơng (bà) có cổ vũ hay phản đối không? Tại sao? Ơng (bà) có nghe thơng điệp dân số chưa? Các thông diệp đó nói những gì? Ơng (bà) có biết những quy dịnh xử phạt địa phương sinh cháu thứ ba trở lên không? Các quy định đó thế nào? Cảm ơn – xin phép kết thúc cuộc phỏng vấn ... PHÁP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các bà mẹ sinh năm 2016 thứ trở lên địa bàn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La * Tiêu chuẩn lựa... 20/2010/NĐ-CP - Thời gian nghiên cứu: Tư tháng năm 2017 đến tháng năm 2017 - Địa điểm nghiên cứu: Tại 22 xã thị trấn huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 2.2.1 Phương pháp chọn... Các yếu tố Dịch vụ CSSKSS 42 4.4 Bàn luận tính ứng dụng kết nghiên cứu 43 4.4.1 Điểm mạnh nghiên cứu 43 4.4.2 Hạn chế nghiên cứu 43 KẾT LUẬN 44 KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính khi sinh ở các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Mai Sơn năm 2016”, Thực trạng và một số yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn giới tính khi sinh ở các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Mai Sơn năm 2016”, CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan