Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04

17 216 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:46

Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04 Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dị biệt điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn câu trả lời: a nhắn tin trực tiếp văn đồng thời cho nhiều đối tác Câu trả lời b đặt mua từ nước ngồi c dễ dàng sửa chữa Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dư trội điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn a có thẻ b có c có bàn phím cảm ứng câu SIM Câu trả trả lời hình lời: màu Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Cái đẹp chân X” Chọn a b câu chất Câu trả lời trả lời: Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Thật thà, mộc mạc, bộc lộ chất tốt đẹp cách tự nhiên, không màu mè” (nói tính cách, tính tình) Chọn a b chân c chân thành chất câu chân Câu trả trả lời lời: Hãy xác định đâu điểm khác quan trọng điện thoại cố định điện thoại di động Chọn a câu trả trọng lời: lượng b c công dụng Câu trả lời màu sắc Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Thật thà, chất phác, khơng gian giảo” (nói hành động) Chọn a b chân c chân thành câu chân Câu trả trả lời: chất lời Hãy xác định đâu điểm khác quan trọng điện thoại cố định điện thoại di động Chọn a đường b c hình truyền dẫn câu tín trả hiệu Câu kiểu trả lời lời: dáng Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dị biệt bảng chữ tiếng Anh (trên bảng chữ tiếng Việt) Chọn câu a chữ “x” không b chữ “x” không đứng đầu từ Câu trả lời trả đứng lời: từ cuối Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “A meal that you eat in the afternoon or early evening” (in British English) Chọn a b c tea Câu trả lời câu trả lời: lunch breakfast Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng khuyết vắng bảng chữ tiếng Anh (trên bảng chữ tiếng Việt) Chọn a chữ b chữ “đ” Câu trả lời câu trả lời: “f” Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng dư trội hệ thống âm (sound) tiếng Anh (trên tảng hệ thống âm tiếng Việt) Chọn a có b có phụ âm /dƷ/ Câu trả lời câu phụ trả âm lời: /d/ Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt từ “take” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai “Uống viên aspirin nhức đầu” Chọn câu a Drink an aspirin if you’ve got a b Take an aspirin if you’ve got a headache trả headache Câu trả lời lời: Hãy miêu tả tương phản cách xác định đặc trưng khuyết vắng điện thoại di động (trên điện thoại cố định) Chọn câu a đặt b khơng thể dùng c khơng có dây truyền tín hiệu Câu trả lời trả phòng cho làm nhiều lời: việc người Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Túi giấy nhỏ chứa khơ mà ta rót nước nóng vào để pha chè/trà” Chọn a b tea c tea – bag Câu trả lời câu pepper trả – lời: bag pot Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Làm ăn chân X” Chọn a b Câu trả lời câu trả lời: chất Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “tram”, “blob” (giọt) tiếng Anh “trạm”, “thót” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PPNP Chọn a b sai Câu trả lời câu trả lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ từ “make” tiếng Anh từ “làm” tiếng Việt để xác định giống hình thức hai từ Chọn a có b có c có tổ hợp “ma” câu kí tự trả Câu trả chữ lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Việt phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Anh “Be a big eater” Chọn câu a Là người ăn b Là người c Ăn thủng nòi trơi rế Câu trả lời trả to nói ăn lời: lớn nhiều Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “strap” (dây đeo) tiếng Anh từ “nghẹt” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PPPNP Chọn a b sai Câu câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Anh phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt “Ăn miếng giả miếng” Chọn câu a Tooth for a tooth, eye for an b Take a piece of food, back the other eye trả Câu trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Anh phù hợp hai điều kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt “Ăn khơng nên đọi, nói khơng nên lời” Chọn câu a Good – for – nothing Câu b To eat one can’t, to speak one can’t too trả trả lời lời: Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, cấu trúc hình thái học từ “make” tiếng Anh PNP Chọn a b Câu trả lời câu trả lời: sai Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “blast” (vụ nổ) tiếng Anh từ “khách” tiếng Việt khơng có chung dạng cấu trúc PPNPP Chọn a b Câu trả lời câu trả lời: sai Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, cấu trúc hình thái học từ “làm’ tiếng Việt PNP Chọn a b sai Câu câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiêng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch sai “When did you come back?” Chọn a Anh b Bao anh về? Câu trả lời câu trả bao lời: giờ? Quy ước P phụ âm, N nguyên âm, từ “rack”, “mast” (cột buồm) tiếng Anh từ “rách” (rưới), “mang” tiếng Việt có chung dạng cấu trúc PNPP Chọn a b sai câu Câu trả lời trả lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiếng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch “When did she die? asked Sherlock Holmes” Chọn câu a Cô chết nào? Sherlock Holmes b Khi cô chết? Sherlock Holmes hỏi hỏi trả Câu trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi tiếng Anh tiếng Việt để chọn cách dịch “When will you come back?” Chọn a Bao b Anh bao giờ? anh câu về? Câu trả trả lời: lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm cách diễn đạt Việt phù hợp hai điểu kiện sau: khác cách tri nhận, giống nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Anh “Live in luxury” Chọn a Ăn trắng b Sống c Sống sang trọng mặc câu trơn Câu trả trả nhung lời: lụa lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ từ “làm” tiếng Việt với từ “make” tiếng Anh để xác định khác hình thức hai từ Chọn a từ có điệu, câu từ khơng trả Câu trả lời lời: b từ kết thúc âm “m”, c số lượng kí tự từ kết thúc âm “e” Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Có lòng tốt” Chọn a to have a b to have a kind belly kind câu heart Câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Bộ phận thể hai bên cột sống để thải chất lỏng lọc” Chọn a b c lung kidney câu Câu trả trả lời lời: stomach Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “We sat down to rest in the heart of the forest” Chọn câu trả lời: a Chúng ngồi nghỉ rừng b Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi trung tâm rừng Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “The two parts in your body that you use for breathing” Chọn a b c belly lung câu Câu trả trả lời lời: kidney Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “At the heart of the crisis in Africa is the shortage of clean water and food” Chọn câu trả lời: a Ở trung tâm khủng hoảng Châu Phi nạn thiếu nước thực phẩm Câu trả lời b Mấu chốt khủng hoảng Châu Phi nạn thiếu nước thực phẩm Hãy so sánh lien ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “tình yêu” Chọn a tulip b forget – c rose & sen Câu trả lời câu me trả & not – lời: mai chanh & Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Việt, nam Chọn a b c Phong Hùng câu Câu trả trả lời: Lộc lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “A large part inside your body that clean your blood” Chọn a b c gan Câu trả lời câu trả lời: thận tim Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Thổ lộ tâm can với nàng” Chọn a to open my heart b to open my heart to her and câu liver to trả her Câu trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “The part inside your body that push blood around your body” Chọn a câu trả lời: gan b c thận tim Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Tâm bệnh” Chọn câu a mental disorder b heart disease Câu trả lời trả /illness lời: /disease Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Lòng buồn bã trở về” Chọn câu a to return with a heavy heart b to return with a heavy stomach trả Câu trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Làm biết tim gan anh” Chọn câu a How can I know your heart and b How can I read your mind/thoughts? liver? trả Câu trả lời lời: Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: ‘Tấm lòng vàng” Chọn a a heart b a stomach of gold of câu gold Câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Lòng sắt đá” Chọn câu a a stomach b a heart of stone Câu trả lời trả of lời: stone Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “One of the two things inside your body that remove waste liquid from your blood” Chọn a b c lung kidney câu Câu trả lời trả lời: liver Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Tình u từ đáy lòng” Chọn câu trả lời: a love that comes from the (bottom of one’s) heart Câu trả lời b love that comes from the (bottom of one’s) stomach Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép cặp sau: A1 Đi ngày đàng học sàng khôn A2 Chuồn thẳng mạch B1 To take French leave Chọn a A1 b A2 – B1 Câu trả lời câu trả lời: B1 – Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép cặp câu sau: A1 Thánh nhân có sai/nhầm A2 Đi ngày đàng học sàng khôn B1 Even Homer nods Chọn a A1 b A2 – B1 – B1 câu Câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “vẻ đẹp cao tinh thần” Chọn a sunflower câu & trả thiên lời: lí b rose c lily & nhài & mai Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ để ghép cặp câu sau: A1 To take French leave A2 Travel broadens your mind B1 Đi ngày đàng học sàng khôn Chọn a A2 b A1 – B1 – câu Câu B1 trả trả lời: lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Anh, nữ Chọn a b c Emily Câu trả lời câu trả lời: Kayla Taylor Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Bộ phận thể người coi biểu tượng tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bền bỉ, khơng lùi bước trước khó khăn” Chọn a b c liver gan câu Câu trả lời trả lời: heart Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “take” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “I’ll take the bike home” Chọn a Tôi lấy xe b Tôi xe đạp nhà câu đạp nhà Câu trả trả lời lời: Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “lòng dạ” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn dịch đúng: “Khơng có lòng mà chơi nữa” Chọn câu trả a to not have the stomach to go out b to not have the heart to go out for walk Câu trả lời for lời: walk Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Anh, nam Chọn a b c Dylan Jacob Câu câu trả trả lời lời: Benjamin Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “heart” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “Nhìn thấu tim đen ai” Chọn câu a to see sb’s b to see sb’s black heart Câu trả lời trả innermost lời: thoughts Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép cặp câu sau: A “Cậu có mang máy ảnh tới chỗ sinh nhật Ben khơng?” B1 Are you bringing your camera to Ben’s birthday party? B2 Are you taking your camera to Ben’s brithday party? Chọn a A b A – B2 Câu trả lời câu trả – lời: B1 Hãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm từ thích hợp với lời định nghĩa sau: “Your strongest and most true feelings, especially feeling of love and caring” Chọn a b c lòng Câu trả lời câu trả lời: thận phổi Hãy so sánh nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “vẻ đẹp nữ tính” Chọn câu trả lời: a tulip & nhài Câu trả lời b rose & mai c lily & chanh Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa tiếng Anh tiếng Việt để chọn cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau: Nghĩa biểu trưng: “mùa Xuân” Chọn câu trả lời: a tulip & thiên lý b rose & sen c lily & đào Câu trả lời Hãy so sánh liên ngôn ngữ tên người cho để chọn tên thuộc loại “top 5” thông dụng số tên sau: Tiếng Việt, nữ Chọn câu trả lời: a Thảo b Anh Câu trả lời c Thúy Hãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa từ “take” tiếng Anh với từ tương ứng tiếng Việt để chọn cách dịch sai: “I have to take my sister to the dentist” Chọn câu trả lời: a Tôi phải đưa em gái khám b Tôi phải em gái khám Câu trả lời Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách dịch đúng: “Làm tan nát cõi lòng” Chọn câu trả lời: a to break sb’s heart Câu trả lời b to break sb’s belly Ngôn ngữ học đối chiếu – KTTN01 Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “We X some beautiful clothes” Chọn câu trả lời: a saw Câu trả lời b looked c watched Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: Nghĩa biểu trưng: “Spring” “I am X fresh and new singing of Spring as I rise anew For this sweet season of rebirth brings a bright new life to all living things” (Linda.A.Coff) Chọn câu trả lời: a tulip b lily Câu trả lời c rose Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “I left my bag on the chair, and someone took it” Chọn câu trả lời: a steal something Câu trả lời b use something c move something Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “Leo and his wife are hoping to take a holiday in Spain this Summer” Chọn câu trả lời: a move something b go with c spent something Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “I’ll take the bus home” Chọn câu trả lời: a go with someone b move something or someone c use the traffic Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “Leave your shoes on – we’re going out again soon” Chọn câu trả lời: a to let something stay the same as it is now Câu trả lời b to put something somewhere Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ “forgot”, “left” để chọn cách diễn đạt đúng: Chọn câu trả lời: a I left my passport at home.Câu trả lời b I forgot my passport at home Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp: Nghĩa biểu trưng: “grace – duyên dáng, kiều diễm” Chọn câu trả lời: a forget – me – not b sunflower c tulip Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: when you have not brought something with you, either because you did not want to or because you have fogotten it _ it is: Chọn câu trả lời: a forget b leave Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh: “There was a party at our home yesterday Elena X some photographs to show us” Chọn câu trả lời: a took b brought Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “I left a copy of the report on your desk” Chọn câu trả lời: a to put something somewhere Câu trả lời b to let something stay the same as it is now Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Tina came into the restaurant and X around” Chọn câu trả lời: a looked Câu trả lời b watched c saw Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa biểu trưng từ hoa cho để chọn phù hợp: Nghĩa biểu trưng: “love – tình yêu” Chọn câu trả lời: a tulip b rose Câu trả lời c sunflower Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa dạng thức từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “He X his coursebook at home” Chọn câu trả lời: a forgot b left Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X định nghĩa sau: “Use X when you have something with you when you go to a place.” Chọn câu trả lời: a take Câu trả lời b bring Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “We’ve taken a lot of pictures of the baby.” Chọn câu trả lời: a move something b shoot something c use something Câu trả lời không Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “To turn your eyes towards something or someone in order to see them” Chọn câu trả lời: a look Câu trả lời b watch c see Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với định nghĩa sau: “Khu vực tập trung đơng dân cư quy mơ lớn, thường có công nghiệp thương nghiệp phát triển” Chọn câu trả lời: a thị xã b thủ đô c thành phố Câu trả lời Hãy so sánh nội ngôn ngữ định nghĩa cho để chọn phù hợp ngữ cảnh sau: “You can leave the coats in the bedroom” Chọn câu trả lời: a to let something stay the same as it is now b to put something somewhere Câu trả lời ... lời: bag pot Hãy so sánh nội ngôn ngữ nghĩa từ cho để chọn phù hợp với X ngữ cảnh sau: “Làm ăn chân X” Chọn a b Câu trả lời câu trả lời: chất Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Quy ước P phụ âm, N nguyên... liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép cặp sau: A1 Đi ngày đàng học sàng khôn A2 Chuồn thẳng mạch B1 To take French leave Chọn a A1 b A2 – B1 Câu trả lời câu trả lời: B1 – Hãy so sánh liên ngôn ngữ. .. trả lời lời: b từ kết thúc âm “m”, c số lượng kí tự từ kết thúc âm “e” Ngôn ngữ học đối chiếu – LTTN Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa từ “lòng” tiếng Việt với từ tương ứng tiếng Anh để chọn cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04, Ngôn ngữ học đối chiếu – EN04, giống về nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt., B2. Are you taking your camera to Ben’s brithday party?

Mục lục

Xem thêm