xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thìn

1 215 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:28

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Thìn(Tuổi trẻ gian nan, tuổi già đặng khá)Tiền tài: Thì đầu có tiền của cũng khi hiệp khi tan, như hoa nở rồi lại héo.Bệnh tật: Người vợ bệnh tật liên miênPhải lấy đức dày mới vượt qua đượcBuồn muốn đem xuân trả lại trờiMất tiền chẳng tiếc, tiếc người trẻ trungThương nhau tan nát cõi lòngNgày xuân mòn mỏi má hồng kém phai GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Thìn (Tuổi trẻ gian nan, tuổi già đặng khá) Tiền tài: Thì đầu có tiền hiệp tan, hoa nở lại héo Bệnh tật: Người vợ bệnh tật liên miên Phải lấy đức dày vượt qua Buồn muốn đem xuân trả lại trời Mất tiền chẳng tiếc, tiếc người trẻ trung Thương tan nát cõi lòng Ngày xuân mòn mỏi má hồng phai
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thìn, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi thìn