Giáo án hóa 8 soạn theo mẫu mới. tiết 30, 31

21 168 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:24

Bài 21: TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC Số tiết: 02 Ngày soạn: / / 2019 Tiết theo phân phối chương trình: 30,31 Tuần dạy: Ngày dạy: / /2019 II MỤC TIÊU : Về kiến thức a Nhận biết HS Biết được: - Từ CTHH biết, học sinh biết cách xác định thành phần % theo khối lượng nguyên tố tạo nên hợp chất b Thông hiểu : - Các bước tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất biết cơng thức hố học - Nêu bước lập cơng thức hố học hợp chất biết thành phần % khối lượng nguyên tố tạo nên hợp chất - Ý nghĩa cơng thức hố học cụ thể theo số mol, theo khối lượng theo thể tích ( chất khí ) c Vận dụng: - Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất biết công thức hoá học - Xác định mol nguyên tử hay khối lượng mol phân tử số gam nguyên tố có mol hợp chất d Vận dụng cao: - Dựa vào kiến thức học vận dụng tập - Học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống, câu hỏi mở nhằm phát huy khả tìm tòi, sáng tạo HS Về kỹ năng: - Dựa vào cơng thức hố học: - Tính tỉ lệ số moℓ, tỉ lệ khối lượng nguyên tố, nguyên tố hợp chất - Rèn luyện kĩ tư duy, tính tốn - Tính cẩn thận phần trăm khối lượng nguyên tố biết cơng thức hố học số hợp chất ngược lại Về thái độ - Có ý thức số tượng sống - Gây hứng thú học tập mơn, tính cẩn thận, khoa học, xác Định hướng lực hình thành: - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực nghiên cứu kỹ quan sát - Năng lực tự học, tư duy, hợp tác, vận dụng kiến thức hóa học vào sống - Năng lực sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên: - Bảng phụ, phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: Chuẩn bị kỹ thuật, phương pháp cho chủ đề/bài - Phương pháp: + Phương pháp đàm thoại + Phương pháp thảo luận nhóm, nêu giải vấn đề - Kỹ thuật: + Vấn đáp, nêu giải vấn đề + Dạy học theo tình + Tổ chức hoạt động chia nhóm nhỏ III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng kiểm tra: HS1: Viết công thức d A / B Áp dụng: Hãy tính tỉ khối khí oxi so với khí hiđro HS2: Viết công thức d A / KK Áp dụng: Tính tỉ khối khí cacbonic so với khơng khí HS3: Tính khối lượng mol CuO CaCO3 Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động * Mục tiêu: - Từ kiến thức học kết hợp với tài liệu hs tính tốn xác định thành phần % theo khối lượng nguyên tố tạo nên hợp chất từ CTHH biết từ rút nược bước tiến hành tìm thành phần nguyên tố * Phương thức tổ chức HĐ: - GV cho học sinh hoạt động theo nhóm, cá nhân, theo cặp đơi - Học sinh hoạt động theo nhóm, cá nhân theo cặp đơi thảo luận làm bài, trả lời câu hỏi theo yêu cầu gv Đại diện nhóm hay số cặp đôi báo cáo kết thảo luận GV yêu cầu HS dựa vào CTHH có sẳn tính khối lượng mol,xác định số mol nguyên tử tính thành phần % khối lượng * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): - Đa số em tính thành phần % theo KL nguyên tố có hợp chất theo gợi ý gv - Nắm bước tính thành phần % - Một số hs khơng tập trung nên gặp nhiều khó khăn cách tính GV cần gợi mở * Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào mới: - GV: Đặt tình có vấn đề: - Yêu cầu HS lập CTHH Lưu huỳnh đioxit, Natri hiđroxit, đồng sunfat - GV hỏi CTHH cho ta biết điều gì? - GV yêu cầu Hs tính khối lượng mol cơng thức - Vậy có tính % S, Na, Cu cơng thưc khơng từ hướng HS vào 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Biết cơng thức hóa học hợp chất, xác định thành phần % theo khối lượng nguyên tố hợp chất * Mục tiêu: - Xác định thành phần % theo khối lượng nguyên tố tạo nên hợp chất từ CTHH biết - Nắm nêu bước tính thành phần % theo KL nguyên tố trog hợp chất * Phương thức tổ chức hoạt động: - GV: dùng bảng phụ ghi ví dụ tâp lên bảng - GV: Hướng dẫn học sinh cách tìm khối lượng mol nguyên tử hợp chất, cách xác định số mol nguyên tử tính phần trăm theo kl - HS lắng nghe làm theo hướng dẫn, thảo luận làm BT Hoạt động tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh + GV: Ví dụ: Nếu biết CTHH đồng (II) sunfat muốn tính % theo khối lượng nguyên tố ta phải làm gì? + GV: hướng dẫn HS: Tính khối lượng mol nguyên tử hợp chất Xác định số nguyên tử Cu, S, O CTHH Tính % theo khối lượng nguyên tố + GV: Gợi ý cho hs CT tính + GV: yêu cầu HS rút bước xác định thành phần phần trăm theo KL nguyên tố hợp chất + GV đưa tập lên bảng phụ yêu cầu hs thảo luận nhóm hồn thành tập BT: Tính thành phần % khối lượng ngun tố có đá vơi (CaCO3) + GV: gợi ý bước: Tính M CaCO3 Tìm số mol nguyên tử nguyên tố hợp chất => mCa , mC , mO Tính % - Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giao + HS nhận nhiệm vụ làm theo yêu cầu gv nêu + HS: Tính khối lượng mol + HS: xác định số nguyên tử Cu, S, O CTHH + HS: Tính % theo khối lượng nguyên tố + HS nêu bước tính % nguyên tố hợp chất + HS: thảo luận nhóm hồn thành tập, đại diện nhóm 1, trình bài, nhóm 3,4 nhận xét - Bước 3: GV dùng phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở, nêu vấn đề giải vấn đặt - Bước 4: HS kết hướng dẫn gv với với sgk, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời để đến kết luận chung bước tính % nguyên tố hợp chất * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): - HS: + tính khối lượng mol nguyên tử M CuSO4  64  32  (16 x 4)  160 g + Trong mol CuSO4 có : mol ngtử Cu  mCu = 64g mol ngtử S  mS = 32 g mol ngtử O  mO = 64g + phân trăm theo KL 64 100%  40% 160 32 % mS  100%  20% 100 64 % mO  100%  40% 100 % mCu  %mO  100%  (40%  20%)  40% : HS: có ba bước + Kìm KL mol mol hợp chất + Tìm số mol ngun tử có hợp chất + Tìm thành phần theo KL nguyên tố - HS: Ghi đề suy nghĩ cách làm tập BT: + M CaCO =40+12+(16x3) = 100g + Trong mol CaCO3 có : mol ngtử Ca  mCa = 40g mol ngtử C  mC = 12 g mol ngtử O  mO = 48g + %mCa  40 100%  40% 100 12 100%  12% 100 48 % mO  100%  48% 100 % mC  Bước 5: Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV đánh giá HĐ HS thông qua quan sát HS, qua trình làm bài, qua ghi chép HS báo cáo, nhận xét học sinh Gv cho điểm cộng Hs lên làm Tiểu kết: Để xác định thành phần % theo khối lượng nguyên tố có hợp chất ta tiến hành bước sau - Tìm khối lượng mol hợp chất - Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất - Tìm thành phần phần trăm theo KL ngun tố có hợp chất Ví dụ: tìm thành phần % theo khối lượng nguyên tó có hợp chất CO2 - Khối lượng mol nguyên tử hợp chất M CO2 =12+(16x2) = 44g - Số mol nguyên tử nguyên có mol hợp chất: Trong mol CO2 có : mol ngtử C  mC = 12 g mol ngtử O  mO = 32g - Thành phần % theo khối lượng nguyên tó có hợp chất 12 100%  27, 27% 44 32 % mO  100%  72,3% 44 %mC  Hoạt động 2: Vận dụng luyện tập * Mục tiêu: - Cũng cố bước tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố có hợp chất - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải BT, kĩ tính tốn * Phương thức tổ chức hoạt động: - GV: dùng bảng phụ ghi tâp lên bảng yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành BT - HS ghi BT và0 làm theo yêu cầu GV Hoạt động tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh + GV: Ghi BT vào bảng phụ treo lên bảng yêu cầu HS ghi vào BT BT1: Tính thành phần % khối lượng nguyên tố có hợp chất sau SO2, Fe3O4, Fe2O3 - Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giao + HS nhận nhiệm vụ làm theo yêu cầu gv nêu + HS: Làm việc cá nhân hoàn thành tập, vài hs lên bảng trình bài, hs lại tự làm vào nhận xét - Bước 3: GV dùng phương hoạt động cá nhân, nêu vấn đề giải vấn đặt - Bước 4: HS kết với nội dung học, làm việc cá nhân hoàn thành BT * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): - HS: BT: * SO2 + khối lượng mol nguyên tử M SO2  32  (16 x2)  64 g + Trong mol SO2 có : mol ngtử S  mS = 32 g mol ngtử O  mO = 32g + phân trăm theo KL 32 100%  50% 64 %mO  100%  50%  50% %mS  * Fe3O4 + M Fe O =(56x3)+(16x4) = 232g + Trong mol Fe3O4 có: mol ngtử Fe  mFe = 168 g mol ngtử O  mO = 64g + %mFe  %mO  168 100%  72, 4% 232 64 100%  27, 4% 232 * Fe2O3 + M Fe O =(56x2)+(16x3) = 160g + Trong mol Fe3O4 có: mol ngtử Fe  mFe = 112 g mol ngtử O  mO = 48g + %mFe  112 100%  70% 160 %mO  100%  70%  30% Bước 5: Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV đánh giá HĐ HS thông qua quan sát HS, qua trình làm bài, qua ghi chép HS báo cáo, nhận xét học sinh Gv cho điểm cộng Hs lên làm Tiểu kết: BT: Tính thành phần % khối lượng nguyên tố có hợp chất sau SO2, Fe3O4, Fe2O3 * SO2 + Khối lượng mol nguyên tử hợp chất M SO2  32  (16 x 2)  64 g + Số mol nguyên tử nguyên có mol hợp chất: Trong mol SO2 có : mol ngtử S  mS = 32 g mol ngtử O  mO = 32g + Thành phần phần trăm theo KL nguyên tố có hợp chất 32 100%  50% 64 %mO  100%  50%  50% % mS  * Fe3O4 + Khối lượng mol nguyên tử hợp chất M Fe3O4 =(56x3)+(16x4) = 232g + Số mol nguyên tử nguyên có mol hợp chất: Trong mol Fe3O4 có: mol ngtử Fe  mFe = 168 g mol ngtử O  mO = 64g + Thành phần phần trăm theo KL nguyên tố có hợp chất 168 100%  72, 4% 232 64 %mO  100%  27, 4% 232 % mFe  * Fe2O3 + Khối lượng mol nguyên tử hợp chất M Fe2O3 =(56x2)+(16x3) = 160g + Số mol nguyên tử nguyên có mol hợp chất: Trong mol Fe3O4 có: mol ngtử Fe  mFe = 112 g mol ngtử O  mO = 48g + Thành phần phần trăm theo KL nguyên tố có hợp chất 112 100%  70% 160 %mO  100%  70%  30% %mFe  3.3 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố, khắc sâu bước tính thành phần % theo khối lượng nguyên tố có hợp chất - Xác định mol nguyên tử hay khối lượng mol phân tử số gam nguyên tố có mol hợp chất - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải BT, kĩ tính tốn - Phát triển lực giải vấn đề * Phương thức tổ chức HĐ: GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm tập ghi bảng phụ BT1 Tính thành phần % khối lượng nguyên tố có hợp chất P2O5 BT2: Đường có CTHH C12H22O11 a Có mol nguyên tử C, H, O 1,5mol đường? b Tính khối lượng mol phân tử đường c Trong mol đường có gam nguyên tố C, H, O? * Dự kiến sản phẩm: BT: P2O5 + Khối lượng mol nguyên tử hợp chất M P2O5 =(31x2)+(16x5) = 142g + Số mol nguyên tử nguyên có mol hợp chất: Trong mol P2O5 có: mol ngtử P  mP = 62 g mol ngtử O  mO = 80g + Thành phần phần trăm theo KL nguyên tố có hợp chất 62 100%  43, 66% 142 % mO  100%  43, 66%  56,34% % mP  BT2: a/ Trong mol đường có: 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O Vậy 1,5 mol phân tử đường có số mol nguyên tử là: 12 x1,  18mol 22 x1, nH   33mol nC  11x1,  16,5mol M C12 H 22O11  342 g / mol nO  b/ c/ Trong mol nguyên tủa có khối lượng nguyên tố mC = 12x12 = 144(g), mH = 1x22 = 22(g), mO = 16x111 = 176(g) * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV kiểm tra, đánh giá kết hoạt động HS thông qua quan sát trực tiếp từ hoạt động học tập gv cho điểm cộng học sinh làm 3.4 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống, câu hỏi mở nhằm phát huy khả tìm tòi, sáng tạo HS * Phương thức tổ chức HĐ: Gv: hoạt động cá nhận vận dụng kiến thức học trả lời câu hỏi sau Gv: sử dụng bảng phụ ghi câu hỏi đưa lên bảng yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời BT: Một cửa hàng bán phân đạm: NaNO 3, NH4NO3, (NH2)2CO Bác nông dân phải mua loại phân đạm có hàm lượng Nitơ cao để bón ruộng Em giúp bác nơng dân chọn loại phân đạm có hàm lượng ni tơ cao ? * Dự kiến sản phẩm: Hs: so sánh lượng N có hợp chất - Tìm Kl mol hợp chất - Tìm số mol nguyên tử nitơ có hợp chất - Tính thành phần phần trăm treo khối lượng nguyên tử Nitơ có hợp chất hợp chất có phàn trăm nitơ lớn hợp chất có hàm lượng nitơ cao * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV phát huy khả tính tốn tìm tòi, sáng tạo HS 3.5 HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG * Mục tiêu: Thơng qua kiến thức vừa lĩnh hội HS giải câu hỏi, tập có liên quan * Phương thức tổ chức hoạt động: Gv: Hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức học lựa chọ đáp án BT1: Các chất chứa hàm lượng oxi nhiều A H2O, B Na2O C Fe2O3 D SO3 BT2: Hãy tìm hiểu cách tính % ngun tố đề chi tỉ khối * Dự kiến sản phẩm: BT1: Hs: nghiên cứu - Tìm Kl mol hợp chất - Tìm số mol ngun tử oxi có hợp chất - Tính thành phần phần trăm treo khối lượng nguyên tử oxi chất có hàm lượng oxi cao BT2: HS tự nghiên cứu * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: + Học sinh: Cá nhân nhóm học sinh trình bày sản phẩm hoạt động + Giáo viên: Cho cá nhân HS nhận xét đại diện nhóm nhận xét lẫn dựa vào nguồn tài liệu tham khảo được, giáo viên nhận xét, đánh giá kết học tập học sinh Bài 21: TÍNH THEO CƠNG THỨC HĨA HỌC (tt) Số tiết: 02 Ngày soạn: / / 2019 Tiết theo phân phối chương trình: 30,31 Tuần dạy: Ngày dạy: / /2019 II MỤC TIÊU : Về kiến thức a Nhận biết HS Biết được: - Từ thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất, học sinh biết cách xác định CTHH hợp chất - Nêu bước lập cơng thức hố học hợp chất biết thành phần % khối lượng nguyên tố tạo nên hợp chất - Ý nghĩa vủa công thức hoá học cụ thể theo số mol, theo khối lượng theo thể tích ( chất khí ) c Vận dụng: - Tìm CTHH hợp chất khí biết thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố - Tìm CTHH hợp chất khí biết tỉ khối chất - Tính % nguyên tố có liên quan đến tỉ khối d Vận dụng cao: - Học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống, câu hỏi mở nhằm phát huy khả tìm tòi, sáng tạo HS - Tính khối lượng nguyên tố dựa vào % nguyên tố Về kỹ năng: - Dựa vào cơng thức hố học: - Tính tỉ lệ số moℓ, tỉ lệ khối lượng nguyên tố, nguyên tố hợp chất - Rèn luyện kĩ tư duy, tính tốn, suy luận - Tính cẩn thận tìm CTHH hợp chất biết phần trăm khối lượng nguyên tố, biết tỉ khối chất Về thái độ - Gây hứng thú học tập mơn, tính cẩn thận, khoa học, xác Định hướng lực hình thành: - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực nghiên cứu kỹ quan sát - Năng lực tự học, tư duy, hợp tác, vận dụng kiến thức hóa học vào sống - Năng lực sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên: - Bảng phụ ghi tập - Phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: Ôn lại trước xem phần tìm CTHH hợp chất biết thành phần nguyên tố Chuẩn bị kỹ thuật, phương pháp cho chủ đề/bài - Phương pháp: + Phương pháp đàm thoại + Phương pháp thảo luận nhóm, nêu giải vấn đề - Kỹ thuật: + Vấn đáp, nêu giải vấn đề + Dạy học theo tình + Tổ chức hoạt động chia nhóm nhỏ III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng kiểm tra: Nêu bước tính thành phần % nguyên tố hợp chất Áp dụng: tính thành phần % nguyên tố Fe2S? Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động * Mục tiêu: - Từ kiến thức học kết hợp với tài liệu hs tính tốn tìm CTHH hợp chất biết thành phần nguyên tố, biết tính % nguyên tố biết tỉ khối * Phương thức tổ chức HĐ: * Phương thức tổ chức HĐ: - GV cho học sinh hoạt động theo nhóm, cá nhân, theo cặp đôi - Học sinh hoạt động theo nhóm, cá nhân theo cặp đơi thảo luận làm bài, trả lời câu hỏi theo yêu cầu gv Đại diện nhóm hay số cặp đơi báo cáo kết thảo luận GV yêu cầu HS dựa vào thành phần khối lượng nguyên tố tìm CTHH nguyên tố * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): - Đa số em tìm CTHH nguyên tố dựa vào thành phần theo KL nguyên tố theo gợi ý gv - Nắm bước tính tìm CTHH - Một số hs không học bài, không xem trước mới, tập trung nên gặp nhiều khó khăn cách tính GV cần gợi mở * Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào mới: - GV: Từ CTHH ta xác định % khối lượng nguyên tố hợp chất Vậy, từ thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất lập CTHH? 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Biết thành phần nguyên tố xác định cơng thức hóa học hợp chất * Mục tiêu: - Từ thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất, học sinh biết cách xác định CTHH hợp chất - Hiểu nêu bước lập CTHH thành phần theo khối lượng nguyên tố - Tính % ngun tố có liên quan đến tỉ khối từ suy CTHH * Phương thức tổ chức hoạt động: - GV: dùng bảng phụ ghi ví dụ tâp lên bảng - GV: Hướng dẫn học sinh cách tìm khối lượng nguyên tố, tìm số mol nguyên tử nguyên tố, lập CTHH - HS lắng nghe làm theo hướng dẫn, thảo luận làm BT Hoạt động tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh + GV: Ví dụ: Một hợp chất có thành phần ngun tố 40% Cu; 20% S 40% O Hãy xác định CTHH hợp chất (biết khối lượng mol 160g) - GV: Hướng dẫn: + Hs tính khối lượng Cu, S, O mol hợp chất + Hs tìm số mol nguyên tử Cu, S, O hợp chất - GV: Dựa vào công thức để tính số mol nguyên tử nguyên tố? + Viết CTHH hợp chất? + GV: yêu cầu HS rút bước xác định CTHH hợp chất biết thành phần nguyên tố + GV đưa tập lên bảng phụ yêu cầu hs thảo luận nhóm hồn thành tập BT: Hợp chất A có khối lượng mol phân tử 106g/mol, thành phần nguyên tố theo khối lượng: 43,4 % Na; 11,3%C 45,3%O GV: Giới thiệu ngòai lập công thức hợp chất từ % khối lượng nguyên tố theo tỉ lệ: Số mol (CxHyOzNt = mc mH mo m N = = = 12x y 16z 14t mc mH mo m N =>x:y:z:t = = = = 12 16 14 - Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giao + HS nhận nhiệm vụ làm theo yêu cầu gv nêu Tính khối lượng cúa nguyên tố Na, C O Xác định số nguyên tử Na, C, O CTHH Lập CTHH hợp chất + HS nêu bước xác định CTHH hợp chất biết thành phần ngun tố + HS: thảo luận nhóm hồn thành tập, đại diện nhóm 1, trình bài, nhóm 2,4 nhận xét - Bước 3: GV dùng phương pháp đàm thoại, thảo luận nhóm, gợi mở, nêu vấn đề giải vấn đặt - Bước 4: HS kết hướng dẫn gv với với sgk, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm trả lời để đến kết luận chung bước xác định CTHH hợp * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): - HS: + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất 160 x 40%  64 g 100% 160 x 20% mS   32 g 100% 160 x 40% mO   64 g 100% mCu  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 64  1mol 64 32 nS   1mol 32 64 nO   4mol 16 nCu  + CTHH hợp chất là: CuSO4 HS: có ba bước + Kìm KL mol mol hợp chất + Tìm số mol nguyên tử có hợp chất + Tìm thành phần theo KL nguyên tố - HS: Ghi đề suy nghĩ cách làm tập BT1: HS: + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất mNa  46 g mC  12 g mO  48 g + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: nNa  2mol nC  1mol nO  3mol + CTHH hợp chất là: Na2CO3 Bước 5: Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV đánh giá HĐ HS thông qua quan sát HS, qua trình làm bài, qua ghi chép HS báo cáo, nhận xét học sinh Gv cho điểm cộng Hs lên làm Tiểu kết: Để xác định CTHH hợp chất biết thành phần nguyên tố có ta tiến hành bước sau - Tìm khối lượng của ngun tố có mol hợp chất - Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất => số mol nguyên tử có phân tử - Lập CTHH hợp chất Ví dụ: Hợp chất đồng II oxit có khối lượng mol phân tử 80g/mol, thành phần nguyên tố theo khối lượng: 80 % Cu; 20%O Gọi công thức cần lập CuxOy + Tính khối lượng nguyên tố mol hợp chất 80 x80%  64 g 100% 80 x 20% mO   16 g 100% mCu  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 64  1mol 64 16 nO   1mol 16 nCu  => nCu = x = nO = y = + CTHH hợp chất là: CuO Hoạt động 2: Vận dụng luyện tập * Mục tiêu: - Cũng cố bước lập CTHH họp chất - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải BT, kĩ tính tốn - Tính % ngun tố có liên quan đến tỉ khối từ suy CTHH * Phương thức tổ chức hoạt động: - GV: Dùng bảng phụ ghi tâp lên bảng yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm hồn thành BT - HS ghi BT vào làm theo yêu cầu GV Hoạt động tiến hành theo bước sau: - Bước 1: Tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh + GV: Ghi BT vào bảng phụ treo lên bảng yêu cầu HS ghi vào BT BT1: Tìm CTHH hợp chất có thành phần nguyên tố sau: a/ Một hợp chất B có khối lượng mol phân tử 58,5g/mol, thành phần nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl lại Na b/ Một hợp chất tạo hai nguyrn tố N O số oxi chiếm 74,1% khối lượng, biết phân tử khối hợp chất 108 BT2: Một hợp chất A có thành phần khối lượng nguyên tố 85,71% C 14,29% H Khí A nặng khí metan (CH4)là 1,75 lần Hãy lập CTHH A - Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ giao + HS nhận nhiệm vụ làm theo yêu cầu gv + HS: Làm việc theo nhóm hồn thành tập, đại diện nhóm lên bảng trình bài, nhóm lại tự làm vào nhận xét - Bước 3: GV dùng phương hoạt động nhóm, cá nhân, nêu vấn đề giải vấn đặt - Bước 4: HS kết với nội dung học, làm việc nhóm hồn thành BT * Dự kiến sản phẩm (gợi ý sản phẩm): HS: BT: a/ Gọi công thức cần lập NaxCly Thành phần % theo lượng nguyên tố Na %Na = 100% - 60,68% = 39,32% + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất mNa  23 g mCl  35,5 g + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 23  1mol 23 35,5 nCl   1mol 35,5 nNa  => nNa = x = nCl = y = + CTHH hợp chất là: NaCl b/ Gọi cơng thức cần lập NxOy ta có khối lượng mol phân tử phân tử khối => khối lượng mol hợp chất 108g/mol Thành phần % theo lượng nguyên tố O %O = 100% - 74,1% = 25,9% + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất 108 x 25, 9%  28 g 100% 108 x74.1% mO   80 g 100% mN  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 28  mol 14 80 nO   5mol 16 nN  => nN = x = NO = y = + CTHH hợp chất là: N2O5 BT2: MCH4 = 16 Ta có tỉ khối khí A khí metan 1,75 lần => MA = dA/CH4 MCH4 = 1,75 x 16 = 28g/mol Gọi cơng thức cần lập CxHy + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất 28 x85, 71%  24 g 100% 28 x14.29% mH   4g 100% mC  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 24  2mol 12 nH   4mol nC  => nC = x = nH = y = + CTHH hợp chất là: C2H4 Bước 5: Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV đánh giá HĐ HS thông qua quan sát HS, qua trình làm bài, qua ghi chép HS báo cáo, nhận xét học sinh Gv cho điểm cộng Hs lên làm Tiểu kết: BT: Tìm CTHH hợp chất có thành phần nguyên tố sau: a/ Một hợp chất B có khối lượng mol phân tử 58,5g/mol, thành phần nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl lại Na b/ Một hợp chất tạo hai nguyrn tố N O số oxi chiếm 74,1% khối lượng, biết phân tử khối hợp chất 108 a/ Gọi cơng thức cần lập NaxCly Thành phần % theo lượng nguyên tố Na %Na = 100% - 60,68% = 39,32% + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất 58, x39, 32%  23 g 100% 58, x 60, 68% mCl   35,5 g 100% mNa  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 23  1mol 23 35,5 nCl   1mol 35,5 nNa  => nNa = x = nCl = y = + CTHH hợp chất là: NaCl b/ Gọi cơng thức cần lập NxOy ta có khối lượng mol phân tử phân tử khối => khối lượng mol hợp chất 108g/mol Thành phần % theo lượng nguyên tố O %O = 100% - 74,1% = 25,9% + Tính khối lượng nguyên tố 1mol hợp chất 108 x 25, 9%  28 g 100% 108 x74.1% mO   80 g 100% mN  + Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: 28  2mol 14 80 nO   5mol 16 nN  => nN = x = nO = y = + CTHH hợp chất là: N2O5 3.3 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố, khắc sâu bước tìm CTHH hợp chất - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào giải BT, kĩ tính tốn - Phát triển lực giải vấn đề * Phương thức tổ chức HĐ: GV yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm tập ghi bảng phụ BT1: Hợp chất A có thành phần nguyên tố là: 28,57% Mg, 14,2 % C, lại oxi Biết khối lượng mol hợp chất A 84 Hãy xác định CTHH hợp chất BT2: Lập cơng thức hóa học hợp chất (X) biết: Mx = 63 đvC %H=1,59%, %N=22,22%, %O= 76,19% * Dự kiến sản phẩm: BT: %O=100 - ( 28,57+14,2) =57,23% 84.28, 57 24  24( g )  nMg   1( mol ) 100 24 84.14, 12 mC   12( g )  nC   1( mol ) 100 12 84.57, 23 48 mO   48( g )  nO   3( mol ) 100 16 mMg  Vậy, mol hợp chất có 1Mg, 1C 3O => CTHH MgCO3 BT2: 63.1, 59% 10  1( g )  nH   1( mol ) 100% 63.22, 22% 14 mN   14( g )  nN   1( mol ) 100% 14 63.76,19% 48 mO   48( g )  nO   3( mol ) 100% 16 mH  Vậy, mol hợp chất có 1H, 1N 3O => CTHH HNO3 * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV kiểm tra, đánh giá kết hoạt động HS thông qua quan sát trực tiếp từ hoạt động học tập gv cho điểm học sinh làm 3.4 HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG * Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đời sống, câu hỏi mở nhằm phát huy khả tìm tòi, sáng tạo HS * Phương thức tổ chức HĐ: Gv: hoạt động cá nhận vận dụng kiến thức học trả lời câu hỏi sau Gv: sử dụng bảng phụ ghi BT đưa lên bảng yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hòa thành tập BT: Hợp chất A thể khí cĩ thành phần nguyên tố là: 80% C , 20% H Biết tỉ khối khí A so với hiđro 15 Xác định CTHH khí A * Dự kiến sản phẩm: Hs: so sánh lượng N có hợp chất - M A  15.2  30( g ) 30.80 24  24( g )  nC   2(mol ) 100 12 30.20 mH   6( g )  nH   6(mol ) 100 mC  Trong mol hợp chất cĩ 2C 6H => CTHH C2H6 * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: GV phát huy khả tính tốn tìm tòi, sáng tạo HS 3.5 HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG * Mục tiêu: Thơng qua kiến thức vừa lĩnh hội HS giải câu hỏi, tập có liên quan đến lập CTHH liên qua đén tỉ khối, tính số nguyên tử biết thể tích * Phương thức tổ chức hoạt động: Gv: Hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức học lựa chọ đáp án BT1: Hợp chất khí A có 82,35%N , 17,65% H Hãy cho biết : a Cơng thức hố học hợp chất A Biết tỷ khối A H2 8,5 b.Tính số nguyên tử nguyên tố 1,12l khí A.(đktc) BT2: Tính khối lượng ngun tố có 30,6g Al2O3 * Dự kiến sản phẩm: BT1: Hs: nghiên cứu a/ - Tìm kl mol hợp chất A dựa vào tỉ khối khí A H - Tìm kl số mol nguyên tố có hợp chất - Lập CTHH b/ -Tìm số mol hợp chất biết thể tích - Số mol nguyên tử N H hợp chất A dựa vào số Avogado BT2: -Tìm khối lương mol hợp chất - Tìm thành phần phần trăm nguyên tố có hợp chất - Tìm khối lượng nguyên tố dựa vào phần trăm nguyên tố vừa tìm * Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: + Học sinh: Cá nhân nhóm học sinh trình bày sản phẩm hoạt động + Giáo viên: Cho cá nhân HS nhận xét đại diện nhóm nhận xét lẫn dựa vào nguồn tài liệu tham khảo được, giáo viên nhận xét, đánh giá kết học tập học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa 8 soạn theo mẫu mới. tiết 30, 31, Giáo án hóa 8 soạn theo mẫu mới. tiết 30, 31