SPSS phan tich thong ke su dung giay cua nhan hang Adidas

24 107 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 18:25

Lời mở đầu: CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết kế nghiên cứu Mơ tả tình huống: Hiện thị trường có nhiều giày thể thao với nhiều thương hiệu, công dụng, chất lượng, màu sắc, giá cả… khác cho người tiêu dụng lựa chọn.Vì vậy, nghiên cứu thực để mô tả lại thị trường người tiêu dùng có u thích giày thể thao adidas khơng Dựa vào tiêu chí thương hiệu, công dụng, chất lượng,….của giày thể thao adidas để xây dựng đồ nhu cầu sử dụng loại giày thể thao thị trường giày thể thao Vì dự án nghiên cứu phù hợp với loại thiết kế nghiên cứu mơ hình mơ tả - Nội dung nghiên cứu: Who: Ai người chọn để tiến hành nghiên cứu? Những công dân sống thành phố Hồ Chí Minh sử dụng giày thể thao What: Thông tin nên thu thập từ người vấn? Đánh giá người khảo sát giày thể thao adidas When: Khi tiến hành thu thập liệu? Tiến hành thu thập tháng 7/ 2017 Where: Tiến hành vấn đâu? Người khảo sát trả lời vấn thông qua bảng câu hỏi phương pháp vấn qua Internet thành phố Hồ Chí Minh Why: Tại phải thu thập thông tin? Tại dự án nghiên cứu cần tiến hành? Xây dựng đồ nhu cầu sử dụng người tiêu dùng giày thể thao adidas thị trường Để biết đánh giá người tiêu dùng giày thể thao adidas, từ giúp ta đánh giá vị trí giày thể thao adidas thị trường How: Chúng ta thu thập thông tin cách nào? - Phỏng vấn cá nhân thông qua bảng câu hỏi  Kỹ thuật đo lường: So sánh: so sánh giày thể thao adidas với loại giày thể thao khác thị trường Xếp hạng thứ tự: xếp hạng yếu tố đánh giá giày thể thao adidas -  Thang đo gồm: Thang đo thứ tự: dùng để so sánh thứ tự, xếp mức độ quan trọng yếu tố đánh - giá giày thể thao adidas Thang đo định danh: dùng để tìm yếu tố mà người tiêu dùng đánh giá cao giày thể - thao adidas, lý sử dụng giày thể thao addidas người tiêu dùng Thang đo quãng: dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng tiêu chí đến định - mua giày thể thao adidas Thang đo tỉ lệ: dùng để đánh giá chất lượmg giày adidas so sánh thương hiệu giày thể thao yêu thích  Bản chất câu hỏi Loại câu hỏi:  Câu hỏi sàng lọc: nhằm sàng lọc đáp viên thỏa mãn điều kiện chọn mẫu  Câu hỏi đóng: đưa lựa chọn thơng tin xác định Thời gian vấn: 10- 15 phút 2.2 Phương pháp chọn mẫu - Đơn vị tổng thể: thành phố Hồ Chí Minh - Đơn vị mẫu: công dân sống Quận - Phạm vi lấy mẫu: vài người Quận - Thời gian lấy mẫu: tháng 7/2017 - Cỡ mẫu: 100 người - Phương pháp chọn mẫu phi xác suất, tiếp cận mẫu theo phương pháp thuận tiện 2.3 Phương pháp thu thập liệu - Nguồn liệu cần thu thập cho nghiên cứu gồm có: liệu sơ cấp liệu thứ - cấp Thu thập liệu thứ cấp: thông tin thị trường giày thể thao adidas thu thập qua báo chí, mạng internet, - Thu thập liệu sơ cấp: • Xây dựng bảng câu hỏi dựa kết phương pháp vấn ý kiến người tiêu dùng • Số liệu sơ cấp thu thập cách vấn qua Internet thành phố Hồ Chí • Minh thơng qua bảng câu hỏi vấn Cuộc nghiên cứu tiến hành điều tra thử người để kiểm tra thiết kế, nội dung, trình tự câu hỏi, cách đặt câu hỏi, tính phù hợp ngơn ngữ tính logic bảng câu hỏi Sau đó, điều chỉnh nhân bảng câu hỏi tiến hành điều tra 2.4 Phương pháp phân tích liệu Số liệu thu thập làm sạch, phân tích xử lý phần mềm SPSS Sử dụng bảng thống kê tần số, tần suất nhằm xác định, đo lường tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn giày thể thao addidas người tiêu dùng Sử dụng bảng biểu, biểu đồ nhằm đảm bảo minh họa rõ ràng cho kết nghiên cứu 2.5 Nội dung bảng câu hỏi III Phân tích liệu nghiên cứu Trong Phần trình bày phương pháp thực nghiên cứu đề tài Tiếp theo Phần này, nhóm xin trình bày kết đánh giá, đồng thời hoàn chỉnh thang đo kết kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết đưa Bên cạnh trình bày số phân tích mơ tả mẫu nghiên cứu, kết định lượng thang đo Phần tạo thành từ phần sau: thơng tin mẫu nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố, kiểm định mơ hình lý thuyết, phân tích mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chọn mua giày thể thao, cuối phân tích đánh giá khác biệt đối tượng khảo sát điều tra qua yếu tố tác động đến xu hướng mua Phần mềm thống kê SPSS sử dụng công cụ để thực phân tích Phần Thống kê tần suất sử dụng giày thể thao Việt Nam (Trích liệu thu thập năm 2016) Theo thống kê từ biểu đồ thu thập số lượng người sử dụng giày thể thao Việt Nam có đ35.2%, Hà Nội chiếm 23.9 %, Đồng Nai với 2.9%, Đà Nẵng 2.3%, Hải Phòng 2.2% tỉnh khác lại 33.5% Vậy nói thị trường sủ dụng giày thể thao thành phố Hồ Chí Minh cao Do tiến hành nghiên cứu thị trường Thu nhập tháng - Qua kết thống kê thu nhập hàng tháng người hỏi, nhóm nhận thấy họ có thu nhập tháng từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 chiếm tỷ lệ lớn với 55%, 5.000.000 đồng chiếm 26%, 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng chiếm 15% thấp 4% thu nhập 20.000.000 đồng Số liệu cụ thể trình bày bảng 3.2 hình 3.2 Bảng 3.2 Thống kê thu nhập mẫu nghiên cứu Thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi trieu 27 27.0 27.0 27.0 den < 10 trieu 56 56.0 56.0 83.0 10 trieu den 20 trieu 13 13.0 13.0 96.0 4.0 4.0 100.0 100 100.0 100.0 Tren 20 trieu Total Hình 3.2 Thơng tin thu nhập Tần suất mang giày thể thao - Qua khảo sát cho thấy, đến 54% mang giày thể thao lần/ tuần, 30% mang giày thể thao từ – lần/tuần, 13% mang giày thể thao ngày 3% chư mang giày thể thao Số liệu cụ thể trình bày bảng 3.3 hình 3.3 Bảng 3.3 Thống kê tần suất mang giày thể thao Muc mang giay TT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chua tung Valid 3.0 3.0 3.0 It nhat lan/tuan 53 53.0 53.0 56.0 Tu 2-5 lan/tuan 31 31.0 31.0 87.0 Moi 13 13.0 13.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.3 Thông tin tần suất mang giày thể thao Các nhãn hiệu ưu chuộng sử dụng - Qua khảo sát, ta thấy nhãn hiệu được ưa chuộng sử dụng Adidas (53%), thứ hai số nhãn hiệu khác (34%), thứ ba Nike (10%) thứ tư vans (3%), lại puma khơng ưu chuộng sử dụng số người khảo sát Số liệu trình bày bảng 3.4 hình 3.4 Bảng 3.4 Thống kê nhãn hiệu giày thể thao ưa chuộng sử dụng số người khảo sát Nhan hieu giay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nike 11 11.0 11.0 11.0 Adidas 55 55.0 55.0 66.0 2.0 2.0 68.0 32 32.0 32.0 100.0 100 100.0 100.0 Vans Loai khac Total Hình 3.4 Thơng tin nhãn hiệu giày thể thao ưa chuộng sử dụng số người khảo sát Các yếu tố đánh giá giày thể thao adidas 5.1 Giày adidas có mẫu mã đẹp Bang 3.5.1 Adidas mau ma dep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 2.0 2.0 4.0 Binh thuong 24 24.0 24.0 28.0 Dong y 58 58.0 58.0 86.0 Rat dong y 14 14.0 14.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.1 Giày adidas có mẫu mã đẹp - Đối với người tiêu dùng mẩu mã giày ảnh hưởng cao đến họ, mẫu mã có hợp phong cách họ hay khơng màu sắc có đẹp, hơp mắt khơng vv.Ở hỏi giày thể thao adidas có mẫu mã đẹp đa số la đồng ý chiếm 58%, bình thường chiếm 24%, đồng ý chiếm 14%, không đồng ý không đồng ý chiếm tỉ lệ - thấp 2% Đối tượng người tiêu quan tâm đến mẫu mã thiết kế đơi giày, phải đẹp bắt mắt, doanh nghiệp nhập cần phải quan tâm nhiều đến điều 5.2 Giày thể thao adidas đa dạng, nhiều màu sắc, kích cỡ Bang 3.5.2 Adidas da dang, nhieu mau sac, kich co Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 5.0 5.0 7.0 Binh thuong 20 20.0 20.0 27.0 Dong y 63 63.0 63.0 90.0 Rat dong y 10 10.0 10.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.2 Giày thể thao adidas đa dạng, nhiều màu sắc, kích cỡ - Đa phần người khảo sát ưa thích động, đặc biệt giới trẻ họ chạy theo xu hướng mốt nhiều nên đa dạng màu sắc kích cỡ quan trọng Khi khảo sát đa dạng màu sắc , kích cỡ giày adidas đa phần họ đồng ý 63%, bình thường 20%,rất đồng ý 10%, phần trăm tỉ lệ lại thấp mức không đồng ý - 5% khơng đồng ý 2% Có thể thấy hông phân phối sản phẩm chất lượng, doanh nghiệp phải quan tâm đến xu hướng thời trang, giới trẻ thích mẻ, đột phá phong cách, nên cần tạo sản phẩm hợp với xu đại, phong cách lạ, độc đáo, cần tìm hiểu khám phá thay đổi thị trường để nắm bắt tạo sản phẩm thích hợp 5.3 Đế giày adidas có độ đàn hồi cao Bang 3.5.3 Adidas co dan hoi cao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 3.0 3.0 3.0 Khong dong y 1.0 1.0 4.0 Binh thuong 15 15.0 15.0 19.0 Dong y 53 53.0 53.0 72.0 Rat dong y 28 28.0 28.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.3: Đế giày adidas có độ đàn hồi cao - Đây yếu tố quan trọng chọn mua đôi giày đơi giày có chức đàn hồi tốt người cảm thấy thoải mái sử dụng đay giày thể thao adidas đáp ứng yếu tố người đồng ý với tỉ lệ 53%, đồng ý 28%, bình thường 15%, khơng đồng ý khơng đồng ý chiếm tỉ lệ 1% 3% 5.4 Giày thể thao adidas có độ bền cao Bang 3.5.4 Adidas duoc nhieu nguoi biet den Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 Binh thuong 11 11.0 11.0 14.0 Dong y 47 47.0 47.0 61.0 Rat dong y 39 39.0 39.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.4 Giày adidas có độ bền cao - Độ bền sản phẩm yếu tố quan quyêt định mua hàng người sử dụng, quan niệm “ tiền nấy” chất lượng sản phẩm điều đặc biệt lưu ý Ở đa số người đánh giá giày adidas có độn bền cao với 47% đồng ý 39% đồng ý, bình thường chiếm 11% khơng đồng ý chiếm 3% 5.5 Uy tín thương hiệu giày thể thao adidas Bang 3.5.5 Adidas co uy tin tren thi truong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 3.0 3.0 3.0 Khong dong y 1.0 1.0 4.0 Binh thuong 13 13.0 13.0 17.0 Dong y 58 58.0 58.0 75.0 Rat dong y 25 25.0 25.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.5 Uy tín thương hiệu giày thể thao adidas 5.6 Thương hiệu adidas nhiều người biết đến Bang 3.5.6 Adidas duoc nhieu nguoi biet den Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 Binh thuong 11 11.0 11.0 14.0 Dong y 47 47.0 47.0 61.0 Rat dong y 39 39.0 39.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.6 Thương hiệu adidas nhiều người biết đến 5.7 Thương hiệu adidas dễ dàng nhận biết Bang 3.5.7 Co de nhan biet Adidas Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4.0 4.0 6.0 Binh thuong 16 16.0 16.0 22.0 Dong y 55 55.0 55.0 77.0 Rat dong y 23 23.0 23.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 3.5.7 Thương hiệu adidas dễ dàng nhận biết  Thương hiệu yếu tố tác động đến tâm lý người tiêu dùng, sản phẩm có thương hiệu, uy tín chất lượng, dễ nhận biết nhiều người biết đến thu hút quan tâm sản phẩm đó, đặc biệt sản phẩm thật uy tín chất lượng gắn liền với thương hiệu Ở đa phần người khát đồng ý adidas thương hiệu giày thể thao uy tín, dduojc nhiều người biết đến thương hiệu dễ dàng nhận biết sản phẩm 5.8 Giá giày thể thao adidas phù hợp chất lượng Bang 3.5.8 Gia Adidas có phu hop voi chat luong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 4.0 4.0 4.0 Khong dong y 3.0 3.0 7.0 Binh thuong 25 25.0 25.0 32.0 Dong y 55 55.0 55.0 87.0 Rat dong y Total 13 13.0 13.0 100 100.0 100.0 100.0 Hình 3.5.8 Giá giày thể thao adidas phù hợp chất lượng 5.9 Giá giày adidas phù hợp với khả người vấn Bang 3.5.9 Gia Adidas có phu hop voi kha nang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 Khong dong y 11 11.0 11.0 14.0 Binh thuong 32 32.0 32.0 46.0 Dong y 45 45.0 45.0 91.0 9.0 9.0 100.0 100 100.0 100.0 Rat dong y Total Hình 3.5.9 Giá giày adidas phù hợp với khả người vấn 5.10 Giá giày adidas dễ chấp nhận sản phẩm giày thể thao khác Bang 3.5.10 Gia Adidas có co de chap nhan hon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y Valid 4.0 4.0 4.0 Khong dong y 15 15.0 15.0 19.0 Binh thuong 37 37.0 37.0 56.0 Dong y 42 42.0 42.0 98.0 2.0 2.0 100.0 100 100.0 100.0 Rat dong y Total Hình 3.5.10 Giá giày adidas dễ chấp nhận sản phẩm giày thể thao khác  Giá yếu tố hàng đầu tác động đến định mua hàng, sản phẩm chất lượng mà giá hợp lý thu hút quan tâm tiêu dùng Ở giày thể thao adidas đánh giá phù hợp với chất lượng, giá dễ chấp nhận phù hợp với khả họ 5.11 Cửa hàng giày adidas trưng bày sản phẩm bắt mắt Bang 3.5.11 Cua hang Adidas bai tri dep, bat mat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 4.0 4.0 4.0 Khong dong y 8.0 8.0 12.0 Binh thuong 32 32.0 32.0 44.0 Dong y 54 54.0 54.0 98.0 2.0 2.0 100.0 Rat dong y Total 100 100.0 100.0 Hinh 3.5.11 Cửa hàng giày adidas trưng bày sản phẩm bắt mắt Vii - Sản phẩm trưng bày bắt mắt yếu tố tác động đến hành vi mua hàng Một cửa hàng trung bày bắt mắt kích thích hứng thú cho người mua Các cửa hàng giày thể thao adidas người khảo sát đánh giá cao yếu tố này, hỏi cửa hàng giày thể thao adidas mà anh/ chị mua có trưng bày sản phẩm bắt mắt đa số người đồng ý với 54% đồng ý 2% đồng ý, 32% bình thường không đồng ý không đồng ý chiếm tỷ lệ 4% 8% - Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải cải tiến điều để nhận phản hồi cao 5.12 Sự hài lòng sử dụng giày adidas Bang 5.12 Cam thay hoan toan hai long voi Adidas Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 4.0 4.0 6.0 Binh thuong 23 23.0 23.0 29.0 Dong y 56 56.0 56.0 85.0 Rat dong y 15 15.0 15.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hình 5.12 Sự hài lòng sử dụng giày adidas Khi hỏi hài lòng giày adidas đa số người cảm thấy hài lòng sử dụng Có đến 56% người đồng ý 15% người đồng ý, 23% bình thường, khơng đồng ý khơng đồng ý chiếm tỷ lệ nhỏ 4% 2% - Giày thể thao adidas cần phải trì điều IV Các hạn chế thực nghiên cứu Như đề tài nghiên cứu nào, đề tài tránh khỏi hạn chế - - nó: + Số lượng người khảo sát rộng nên tính khái quát chưa cao + Một số người khảo sát đánh lụi vào câu hỏi, chí có bạn trả lời mà khơng đọc câu hỏi, dẫn đến kết bị sai lệch Khó tìm người vấn phù hợp + Trong trình nhập liệu, đánh máy, … khơng tránh khỏi sai sót nhập nhầm số liệu, nhập thiếu số liệu, … Do đó, dẫn đến số sai sót khơng mong muốn + Vẽ đồ SPSS khó khăn V Kết luận, giải pháp kiến nghị • - Kết luận: Qua việc phân tích số yếu tố khảo sát nhu càu sử dụng giày adidas nhập từ Mỹ thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu rằng, giày adidas ưu chuộng sử dụng Ngoài thấy người sử dụng quan tâm nhiều đến - chất lượng, thượng hiệu, giá cả, mẫu mã,cửa hàng, trưng bày…của giày thể thao adidas Do đó, để trì thị hiếu tiêu dùng nhà nhập khẩu, đại lý phân phối cần phải tập trung quan tâm nâng cao yếu tố Cụ thể phải sâu vào vấn đề: + Hệ thống cửa hàng trưng bày doanh nghiệp + Chiến lược giá cho sản phẩm + Xây dựng thêm chương trình Marketing hiệu + Nâng cao trì chất lượng + Khơng ngừng nâng cao mẫu mã phù hơp với xu hướng • Giải pháp kiến nghị - Xây dựng phát triển hệ thống cửa hàng trưng bày + Xây dựng phát triển hệ thống cửa hàng trưng bày chiến lược vô quan trọng doanh nghiệp nhập Nếu doanh nghiệp nhập sản phẩm có chất lượng tốt, giá hợp lí, chương trình marketing hiệu khơng có nhiều cửa hàng trưng bày nguy thất bại cao + Trưng bày sản phẩm yếu tố vô quan trọng việc định mua khách hàng Các đối tượng khách hàng yêu thích mua sắm nhanh gọn, tiện lợi, doanh nghiệp cần có thỏa thuận với đại lí, cửa hàng bán lẻ, … - xếp sản phẩm vị trí bắt mắt, thuận lợi, dễ thấy, dễ lấy Xây dựng chiến lược giá hiệu + Ở đây, đối tượng khách hàng vơ rộng, doanh nghiệp cần có chiến lược giá phù hợp cho biểu giá đưa cuối đáp ứng khả chi trả nhiều đối tượng + Ngoài ra, doanh nghiệp nên ý tạo nhiều dòng sản phẩm với mức giá để thu hút nhiều khách hàng với thương hiệu mình, chiếm lĩnh nhiều thị phần - Nâng cao trì chất lượng + Đảm bảo nhập phân phối hàng hãng + Định công tác kiểm nghiệm sản phẩm lấy khảo sát phản hồi từ - người sử dụng Không ngừng nâng cao mẫu mã phù hơp với xu hướng + Lựa chọn sản phẩm nhập phù hợp với xu hướng + Cập nhật mẫu từ nhà phân phối nước ... hợp với khả họ 5.11 Cửa hàng giày adidas trưng bày sản phẩm bắt mắt Bang 3.5.11 Cua hang Adidas bai tri dep, bat mat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 4.0
- Xem thêm -

Xem thêm: SPSS phan tich thong ke su dung giay cua nhan hang Adidas, SPSS phan tich thong ke su dung giay cua nhan hang Adidas

Từ khóa liên quan