TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG 2019

25 702 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 17:37

Để thêm nhiều tài liệu, trọn bộ tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ lenhatluatgmail.comĐể thêm nhiều tài liệu, trọn bộ tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ lenhatluatgmail.comĐể thêm nhiều tài liệu, trọn bộ tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ lenhatluatgmail.com HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (1) BẢN ĐẦY ĐỦ LIÊN HỆ GMAIL: lenhatluat@gmail.com 1: Kết cấu Hệ thống trị XHCN Việt Nam bao gồm: A.Hệ thống quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương B.Đảng cộng sản, Nhà nước, tổ chức trị – xã hội tổ chức đồn thể khác C.Đảng cộng sản, Quốc hội, Chính phủ Chủ tịch nước Việt Nam D.Tất phương án Trong Hệ thống trị XHCN Việt Nam, Mật trận tổ quốc xác định là: A.Một tổ chức trị đặc biệt B.Một tổ chức đặc biệt quyền lực trị C.Một tổ chức trị – xã hội D.Một tổ chức xã hội tự quản Trong Hệ thống trị XHCN Việt Nam, Đảng cộng sản có vị trí, vai trò gì? A.Là hạt nhân hệ thống B.Là đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân toàn thể dân tộc Việt Nam C.Lãnh đạo thống toàn diện Nhà nước thiết chế khác D.Tất phương án 4: Trong Hệ thống trị XHCN Việt Nam, Nhà nước có vị trí, vai trò gì? A.Là tổ chức đặc biệt quyền lực trị B.Là trung tâm hệ thống, đại diện cao cho toàn thể xã hội việc thực chức đối nội đối ngoại C.Là chủ thể có chủ quyền quốc gia D.Tất phương án 5: Trong Hệ thống trị XHCN Việt Nam, Mật trận tổ quốc xác định gì? A.Một liên minh tổ chức trị – xã hội B.Một tổ chức đặc biệt quyền lực trị C.Một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập trung đông đảo thành viên D.Tất phương án 6: Hình thức thể nhà nước Việt Nam là: A.Cộng hòa Nghị viện nhân dân B.Cộng hòa hỗn hợp C.Cộng hòa dân chủ nhân dân D.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 7: Hình thức cấu trúc máy nhà nước Việt Nam là: A.Nhà nước Liên bang B.Nhà nước đơn C.Nhà nước Liên minh D.Khơng có đáp án 8: Đối tượng thực hành dân chủ Việt Nam là: A.Toàn nhân dân lao động chân (dân chủ đa số) B.Liên minh giai cấp công – nông C.Liên minh giai cấp công – nông đội ngũ tri thức Đ D Của giai cấp cầm quyền 9: Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam xác định là: A.Sở hữu tư nhân (tư hữu hóa đất đai) B.Sở hữu nhà nước (nhà nước chủ thể đặc biệt) C.Sở hữu hỗn hợp D.Sở hữu toàn dân mà nhà nước chủ thể thay mặt cho toàn dân để quản lý 10 Nền kinh tế thị trường Việt Nam có chất: A.Nền kinh tế thị trường có bảo hộ nhà nước B.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đ C.Nền kinh tế thị trường tự nhiên D.Tất đáp án 11:Nhiệm kì Quốc hội là: A.05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ Quốc hội khóa đến ngày khai mạc kỳ họp thứ Quốc hội khoá sau B.05 năm, kể từ ngày bế mạc kỳ họp cuối Quốc hội khóa trước đến ngày bế mạc kỳ họp cuối Quốc hội khoá sau C.Từ đủ 04 năm, kể từ ngày bế mạc kỳ họp cuối Quốc hội khóa trước đến ngày bế mạc kỳ họp cuối Quốc hội khoá sau D.Từ đủ 04 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ Quốc hội khóa đến ngày khai mạc kỳ họp thứ Quốc hội khoá sau 12: Nguyên tắc làm việc Quốc hội là: A.Làm việc theo chế độ hội nghị định theo đa số Đ B.Làm việc theo chế độ hội nghị CLàm việc theo chế độ hữu nghị định theo đa số D Làm việc chế độ định theo đa số 13: Quyền đề nghị Quốc hội xem xét, định việc làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp thuộc về: A.Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ B.Ít phần ba tổng số đại biểu Quốc hội C.Chủ tịch nước, Chính phủ phần ba tổng số đại biểu Quốc hội D.Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 14: Quốc hội định làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp có số lượng đại biểu Quốc hội biểu tán thành là: A.Ít ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành B.Ít ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội có mặt biểu tán thành C.Ít hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành Đ D.Ít hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có mặt biểu tán thành 15: Quốc hội bầu: A.Chánh án phó chánh án Tồ án nhân dân tối cao B.Tổng thư ký Quốc hội C.Viện trưởng phó viện trường Viện kiểm sát nhân dân tối cao D.Thủ tướng, phó thủ tướng Chính phủ 16: Quyết định tình trạng chiến tranh do: A.Quốc hội định B.Ủy ban thường vụ Quốc hội C.Thủ tướng phủ D.Cả A B ĐÚNG 17: Có thể bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thơng qua đường: A.Được hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành B.Được ba phần tư tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành C.Được cử tri bãi nhiệm D.Cả A, B C 18: Kiến nghị đại biểu Quốc hội gửi văn đến: A.Quốc hội thông qua đường trực tiếp B.Ủy ban thường vụ Quốc hội C.Quốc hội thông qua đường thông qua đường gián tiếp D.Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua đường gián tiếp 19: Chính phủ là: A.Cơ quan hành nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội B.Cơ quan nhà nước, quan chấp hành Quốc hội C.Cơ quan nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội D.Cơ quan hành nhà nước cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp, quan chấp hành Quốc hội 20 Việc thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang do: A.Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội định B.Chính phủ định C.Chính phủ trình Quốc hội định D.Thủ tướng Chính phủ định 21: Nhiệm kỳ Chính phủ: A.Theo nhiệm kỳ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khóa thành lập Chính phủ B.Theo nhiệm kỳ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ khơng tiếp tục làm nhiệm vụ C.Theo nhiệm kỳ Ủy ban thường vụ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ khơng tiếp tục làm nhiệm vụ D.Theo nhiệm kỳ Ủy ban thường vụ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khóa thành lập Chính phủ 22: Chính phủ: Đề xuất, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách chương trình, dự án khác trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, định Xây dựng dự án luật, dự thảo nghị trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Kiến nghị vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động quan hữu quan vấn đề sách đối ngoại Nhà nước, quan hệ với Quốc hội nước, tổ chức liên nghị viện giới khu vực, tổ chức quốc tế khác Cả A B 23 Chính phủ báo cáo cơng tác Chính phủ với: A.Quốc hội năm hai lần B.Quốc hội, Chủ tịch nước năm hai lần C.Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước năm hai lần D.Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm hai lần 24 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do: A.Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm B.Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm C.Chủ tịch nước trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm D.Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 25 Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm định điều động, đình cơng tác, cách chức: A.Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B.Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương C.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương 26 Thủ tướng Chính phủ đình việc thi hành bãi bỏ văn của: A.Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh B.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh D.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 27 Hiện Chính phủ có quan ngang bộ: A.18 B.20 C.22 D.24 28 Chọn đáp án đúng? A.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Thủ tướng đề nghị Quốc Hội phê chuẩn, nghị Quốc hội chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức B.Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Chủ tịch nước bổ nhiệm C.Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức D Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Quốc hội bầu, miễn nhiệm, cách chức 29 Trước cách mạng tháng 8, năm 1945 nước ta khơng có Hiến pháp vì? A.Đất nước chưa độc lập B.Trình độ lập pháp hạn chế C.Đất nước nghèo D.Hình thức nhà nước quân chủ chuyên chế với chế độ thuộc địa nửa phong kiến 30 Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải đại biểu Quốc hội biểu ? A.Ít nửa tổng số đại biểu Quốc hội tán thành B.Quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội tán thành C.Hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội tán thành D.Một trăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội tán thành 31 Hãy cho biết nhận định sau sai? A.Đảng lãnh đạo cách đề chủ trương, đường lối, sách B.Đảng lãnh đạo cách ban hành pháp luật C.Đảng lãnh đạo gương mẫu Đảng viên D.Đảng lãnh đạo phương pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục không cưỡng chế 32 Hiến pháp chủ thể công bố? A.Quốc hội B.Ủy ban thường vụ Quốc hội C.Chủ tịch nước D.Chính phủ 33 Cơ cấu Chính phủ bao gồm: A.Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang B.Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng C.Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Thủ trưởng quan ngang D.Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 34 Hiện nước ta có cấp hành chính? A.2 cấp B.3 cấp C.4 cấp D.5 cấp 35 Trong máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội là: A.Cơ quan quyền lực nhà nước cao B.Cơ quan đại biểu cao nhân dân C.Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp D.Cả a, b, c 36 Trong máy nhà nước Việt Nam nay, Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam về: A.Điều hành hoạt động đất nước B.Quyết định vấn đề quan trọng đất nước C.Đối nội đối ngoại D.Cả a,b,c HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (1) Trong hệ thống pháp luật nước ta nay, Hiến pháp năm 2013 giữ vị trí, vai trò gì? a Luật Nhà nước b Pháp luật Nhà nước c Cả hai phương án Ở nước ta, Hiến pháp xuất nào? a Có nhà nước, có pháp luật b Có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hồ c Có Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong hệ thống trị nước ta nay, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị tri, vai trò gì? a Trung tâm hệ thống trị b Lãnh đạo hệ thống trị c Cả hai phương án Trong hệ thống trị nước ta nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên giữ vị trí, vai trò gì? a Chỗ dựa vững Nhà nước b Cơ sở trị quyền nhân dân c Trung tâm hệ thống trị Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận bảo vệ quyền lợi ích ai? a Người có quốc tịch Việt Nam b Tất người sinh sống lãnh thổ Việt Nam c Cả hai phương án Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thừa nhận bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo ai? a Người có quốc tịch Việt Nam b Tất người sinh sống lãnh thổ Việt Nam c Cả hai phương án Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bảo đảm cho công dân Việt Nam thuộc dân tộc có quyền gì? a Được sử dụng ngơn ngữ mẹ đẻ b Được lựa chọn ngơn ngữ giao tiếp c Cả hai phương án Theo bạn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có quy định? a Cá nhân bị kết án hai lần tội phạm họ gây b Cá nhân bị kết án hai lần tội phạm họ gây c Cá nhân bị kết án hai lần tội phạm họ gây Ở nước ta nay, Hiến pháp thừa nhận quyền tự kinh doanh ai? a Của người b Của công dân Việt Nam c Cả hai phương án 10 Ở nước ta nay, pháp luật bảo hộ cho người quyền? a Quyền sở hữu tư nhân b Quyền thừa kế c Cả hai phương án 11 Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng nhân dân là? a Quyền công dân b Chỉ công dân từ 18 tuổi trở lên từ 21 tuổi trở lên c Chỉ công dân đủ 18 tuổi trở lên đủ 21 tuổi trở lên 12.Theo quy định Hiến pháp năm 2013 thì? a Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, người có quyền biểu b Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân có quyền biểu c Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu 13 Bảo vệ Hiến pháp trách nhiệm ai? a Các quan nhà nước b Toàn thể Nhân dân c Cả hai phương án 14 Dự thảo Hiến pháp trước Quốc hội thông qua phải? a Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân b Có 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành c Cả hai phương án 15 Quốc hội định việc sửa đổi Hiến pháp nào? a Có u cầu Chính phủ b Có u cầu Nhân dân c Có 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành 16 Ở nước ta, Chủ tịch nước bầu ? a Quốc hội b Nhân dân c Chính phủ 17 Trong hoạt động, Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm chịu giám sát định trước ai? a Chịu giám sát Nhân dân b Chịu trách nhiệm trước Nhân dân c Cả hai phương án 18 Khi khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị? a Cử tri bãi nhiệm b Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm c Cả hai phương án 19 Ở nước ta, thẩm quyền làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp thuộc quan nào? a Quốc hội b Chủ tịch nước c Chính phủ 20 Ở nước ta, quyền người, quyền cơng dân bị hạn chế ? a Quy định pháp luật b Quy định Hiến pháp c Quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ cộng đồng 21 Ở nước ta, Nhân dân trực tiếp bầu quan sau ? a Quốc hội Hội đồng nhân dân b Quốc hội Chính phủ c Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân 22 Ở nước ta, quan có chức xét xử ? a Toà án nhân dân tối cao Toà án khác b Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân c Bộ tư pháp Toà án nhân dân 23 Khi nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ ? a Xem xét, đơn đốc việc giải khiếu nại, tố cáo b Giải khiếu nại, tố cáo thông báo kết tới người khiếu nại, tố cáo c Cả hai phương án 24 Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp ? a Mời tham dự, tham gia phát biểu ý kiến biểu b Mời tham dự bàn vấn đề có liên quan, tham gia phát biểu ý kiến c Mời tham dự bàn vấn đề có liên quan, tham gia phát biểu ý kiến biểu 25 Đất đai tài sản công, Nhà nước thống quản lý Tuy nhiên, Nhà nước cơng nhận cho tổ chức, cá nhân có quyền ? a Được công nhận quyền sử dụng đất b Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất c Cả hai phương án 26 Hiến pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm thân thể người Do vậy, việc bắt, giam, giữ người ? a Pháp luật quy định b Cơ quan nhà nước quy định c Luật quy định 27 Quyền người, quyền công dân Nhà nước bảo vệ Việc thực quyền người, quyền công dân khơng xâm phạm đến ? a Lợi ích quốc gia, dân tộc b Quyền lợi ích hợp pháp người khác c Cả hai phương án 28 Bản Hiến pháp năm 2013 Quốc hội khố sâu soạn thảo thơng qua? a Quốc hội khoá 13 b Quốc hội khoá 12 c Cả hai phương án 29 Thẩm quyền công bố Hiến pháp thuộc ai? a Chủ tịch Quốc hội b Chủ tịch nước c Thủ tướng Chính phủ 30 Uỷ ban thường vụ Quốc hội quan thường trực quan sau đây? a Quốc hội b Chính phủ c Chủ tịch nước 31 Đài truyền hình Việt Nam quan ? a Của Chính phủ b Thuộc Chính phủ c Thuộc Bộ Thơng tin truyền thông 32 Cơ quan thực quyền tư pháp nước ta quan nào? a Toà án nhân dân b Viện kiểm sát nhân dân c Bộ tư pháp 33 Cơ quan thực quyền hành pháp nước ta quan nào? a Chính phủ b Uỷ ban nhân dân c Cả hai phương án 34 Cơ quan thực quyền lập pháp nước ta quan nào? a Quốc hội b Chính phủ c Uỷ ban thường vụ Quốc hội 35 Theo Hiến pháp năm 2013, người có quyền cơng bố Hiến pháp, luật? a Chủ tịch Quốc hội b Thủ tướng Chính phủ c Chủ tịch nước 36 Bản Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp thứ nước ta? a Bản Hiến pháp b Bản Hiến pháp thứ hai c Bản Hiến pháp thừ ba 37 Bản Hiến pháp năm 1959 Quốc hội sau thơng qua? a Quốc hội khố I b Quốc hội khoá II c Quốc hội khoá III 38 Bác Hồ Trưởng Ban soạn thảo Hiến pháp hiến pháp sau đây? a Hiến pháp năm 1946 b Hiến pháp năm 1959 c Cả hai phương án 39 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nghiệp ai? a Toàn thể nhân dân b Lực lượng vũ trang nhân dân c Cả hai phương án 40 Hội đồng nhân dân bị giải tán trường hợp sau đây? a Khi hết nhiệm kỳ b Khi làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân địa phương c Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ 41 Nhiệm kỳ đại biểu Hội đồng nhân dân chấm dứt nào? a Hết khoá Hội đồng nhân dân b Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm c Cả hai phương án 42 Quốc hội lập hiến Quốc hội có quyền gì? a Làm Hiến pháp b Làm luật c Cả hai phương án 43 Trong khố Quốc hội sau đâu Quốc hội lập hiến? a Quốc hội khoá I b Quốc hội khoá II c Quốc hội khoá III VĂN BẢN, SOẠN THẢO VĂN BẢN 1: Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ quy định viện dẫn lần đầu văn có liên quan (trừ Luật Pháp lệnh) thì: a Ghi đầy đủ tên loại, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành vănn bản, tên quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn b Ghi đầy đủ tên loại, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn c Ghi đầy đủ tên loại, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn d Ghi đầy đủ số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên quan, tổ chức ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn 2: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ quy định y là: a Bản đầy đủ, xác nội dung văn trình bày theo thể thức quy định Bản y phải thực từ b Bản đầy đủ nội dung văn trình bày theo thể thức quy định, Bản y thực từ c Bản xác nội dung văn trình bày theo thể thức quy định Bản y thực từ d Bản nội dung văn trình bày theo thể thức quy định Bản y phải thực từ 3: Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định gốc văn là: a Bản hoàn chỉnh nội dung, thể thức văn quan tổ chức ban hành có chữ kỹ trực tiếp người có thẩm quyền b Bản thảo cuối có chữ ký trực tiếp người có thẩm quyền c Bản hồn chỉnh nội dung quan tổ chức ban hành có chữ ký trực tiếp người có thẩm quyền d Bản hoàn chỉnh thể thức văn quan tổ chức ban hành có chữ ký trực tiếp người có thẩm quyền 4: Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định Bản văn là: a Bản thảo cuối có chữ ký trực tiếp người đứng đầu quan, tổ chức b Bản hồn nội dung, thể thức văn quan, tổ chức ban hành c Bản hoàn chỉnh nội dung văn quan, tổ chức ban hành d Bản hồn chỉnh thể thức, kỹ thuật trình bày văn quan, tổ chức ban hành 5: Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ quy định định lề trang văn (đối với khổ giấy A4) là: a Lề trên: cách mép từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép từ 25 - 30mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20mm b Lề trên: cách mép từ 20 - 25 mm; Lề dưới: cách mép từ 20 - 25mm; Lề trái: cách mép trái từ 25 - 30mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20 mmm c Lề trên: cách mép từ 20 - 25mm; Lề dưới: cách mép từ 20 25mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35mm; Lề phải: cách mép phải từ 20 - 25mm d Lề trên: cách mép từ 20 - 25mm; Lề dưới: cách mép từ 20 25mm; Lề trái: cách mép trái từ 30 - 35mm; Lề phải: cách mép phải từ 15 - 20mm 6: Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định Văn hành thơng thường bao gồm: a Hiến pháp, Bộ Luật b Nghị định, Nghị quyết, Quyết định c Nghị định, thị , thông tư, thông cáo, báo cáo, thông báo d Công văn, báo cáo, thông báo, biên 7: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu quan ủy quyền cho người khác văn ký số giấy tờ, tài liệu phạm vi ủy quyền sử dụng chữ viết tắt thẩm quyền ký vào? a TM b TUQ c Q d TL 8: Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Chính phủ quy định người ký thừa ủy quyền? a Người ký thừa ủy quyền quyền ký tất văn thời gian dài b Người ký thừa ủy quyền ủy quyền lại cho người khác ký c Trong trường hợp đặc biệt, người ký thừa ủy quyền ủy quyền lại cho người khác ký d Người ký thừa ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác ký 9: Theo Nghị định số 110/2004/NĐ-CP Chính phủ, việc ký văn người đứng đầu quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể quy định nào? a Ký trực tiếp tất văn c Ký quyền (Q.) b Ký thay mặt (TM.) d Phương án b c 10: Trích yếu văn trình bày vị trí: a Ngay tên loại văn số ký hiệu văn (tùy loại văn bản) b Ngay tên loại văn c Ngay địa danh, ngày tháng năm d Ngay số ký hiệu văn 11: Thông tư 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ quy định địa danh ghi văn là: a Tên gọi thức đơn vị hành c Theo tên thành phố b Tên gọi chung thống nước d Tất phương án 12 Văn cá biệt a Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm giải vụ việc cụ thể b Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm giải vấn đề c Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sở áp dụng pháp luật nhằm giải vụ việc cụ thể áp dụng lần một nhóm đối tượng định rõ d Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sở áp dụng pháp luật nhằm giải vụ việc cụ thể áp dụng nhiều lần một nhóm đối tượng 13 Thể thức văn a Thể thức văn yếu tố hình thức văn b Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung văn c Thể thức văn yếu tố hình thức thể chế hóa văn d Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung mang tính bố cục thể chế hóa văn 14 Bên quốc hiệu trình bày a Một gạch liền dài b Trình bày tùy ý, vẽ hình trang trí c Một gạch liền dài vừa dòng tiêu ngữ d Một gạch liền có độ dài dòng 15 Bên tên quan trình bày a Một gạch liền dài khoảng nửa dòng tên quan b Một gạch đứt quãng c Một đường kẻ ngang, nét liền, từ 1/3 đến 1/3 độ dài dòng chữ d Một gạch liền dài vừa tên quan 16 Ngày tháng văn hành cần ghi thời điểm a Thời điểm ký ban hành văn b Thời điểm vào sổ đăng ký văn c Thời điểm thông qua d Thời điểm chuyển văn đến phận văn thư 17 Ngày tháng ban hành văn cần ghi đảm bảo u cầu a Rõ ràng, tả b Những số tháng mười phải thêm số khơng vào phía trước cuối khơng đặt dấu chấm dấu c Những số mười tháng ba phải thêm số không vào đằng trước cuối đặt dấu chấm d Những số mười tháng ba phải thêm số khơng vào phía trước cuối khơng đặt dấu chấm dấu in nghiêng 18 Nếu trình bày văn điều, khoản hết phải đặt dấu chấm a Dấu chấm b Dấu chấm phẩy c Dấu chấm phẩy, cuối cuối đặt dấu phẩy d Dấu chấm phẩy; cuối cuối đặt dấu phẩy, trừ luật pháp lệnh 19 Hình thức để ký thay mặt viết tắt a Không quy định b T.M c TM d T/M 19 Thông tư 01/2011/TT- BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành nhà nước quy định trích yếu nội dung cơng văn trình bày chữ: a.In thường, kiểu chữ đứng b.In thường, kiểu chữ nghiêng c.In hoa, kiểu chữ nghiêng d.In hoa, kiểu chữ đứng CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; CÔNG VỤ VÀ KỶ LUẬT; KỶ CƯƠNG CÔNG VỤ Nhiệm vụ cán Công Chức Đảng, Nhà nước Nhân dân Trung thành với Đảng Chấp hành pháp luật Nhà nước Trung thành với Nhà nước Trung thành với Đảng, Nhà nước; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia Luật cán công chức năm 2008 quy định quyền cán Công Chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, khơng hưởng cơng tác phí Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật Được hưởng tiền làm thêm công tác phí, khơng hưởng tiền làm đêm Chỉ hưởng tiền làm thêm Nội dung sau nghĩa vụ cán công chức thi hành công vụ Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ 2 Có ý thức tổ chức kỷ luật Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ Luật cán công chức năm 2008 quy định việc cán cơng chức khơng làm liên quan đến bí mật nhà nước Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định TIết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước quan, đơn vị công tác Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước chưa phép quan, nhà nước có thẩm quyền Căn vào kết đánh giá, Cán Bộ phân loại sau Hoàn thành nhiệm vụ Hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực Hồn thành tốt nhiệm vụ hạn chế lực Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế chun mơn Theo quy định, thời gian tập công chức loại C sau 12 tháng tháng tháng 4 tháng Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải cho Cơng Chức việc theo trường hợp sau Cơng chức 02 năm liên tiếp hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực Cơng chức 02 năm liên tiếp có năm hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực Cơng chức 02 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ Công chức 03 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ Đâu ngun tắc quản lý cán công chức quy định Luật cán công chức năm 2008 Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước Bảo đảm kết hợp người chức danh, vị trí làm việc Đảm bảo công dân chủ Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ Theo Luật cán cơng chức năm 2008 việc Tuyển Dụng công chức phải vào Vị trí việc làm Yêu cầu nhiệm vụ Chỉ tiêu biên chế Cả 03 phương án 10 Phương án sau thể đầy đủ quyền cán công chức theo quy định Luật cán công chức năm 2008 Cán cơng chức có quyền bảo đảm điều kiện thi hành công vụ, quyền bảo đảm tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương; quyền nghỉ ngơi hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Cán Bộ bảo đảm điều kiện thi hành công vụ, đảm bảo tiền lương hưởng chế độ liên quan tiền lương; nghỉ ngơi quyền khác theo quy định Cán công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ; đảm bảo tiền lương; nghỉ ngơi hưởng quyền khác theo quy định Cán công chức đảm bảo điều kiện tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương; nghỉ ngơi hưởng quyền khác theo quy định 11 Cán công chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước khơng làm cơng việc có liên quan đến ngành nghề mà trước đảm nhận thời gian năm kể từ có định nghỉ hưu năm kể từ có định nghỉ hưu Ít năm kể từ có định nghỉ hưu năm kể từ có thơng báo nghỉ hưu 12 Cơng Chức bị kỷ luật giáng chức cách chức thời hạn nâng bậc lương bị kéo dài 12 tháng tháng tháng tháng 13 Theo Luật Cán công chức việc nâng ngạch công chức phải vào Vị trí việc làm thơng qua thi tuyển Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ ngạch Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch phù hợp với nhiệm vụ giao Vị trí việc làm phù hợp với cấu công chức quan, tổ chức, đơn vị thông qua thi tuyển 14 Nguyên tắc nguyên tắc thi hành công vụ Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát 2 Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng Tuân thủ Hiến pháp pháp luật 15 Công Chức hưởng chế độ việc thuộc trường hợp sau Thôi việc theo nguyện vọng Thơi việc chưa có đồng ý tổ chức, đơn vị có thẩm quyền Bị tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo Theo nguyện vọng cấp có thẩm quyền đồng ý 16 Phương án sau quy định quan sử dụng cán công chức theo Luật Cán công chức năm 2008 Là quan, tổ chức, đơn vị giao thẩm quyền quản lý, bố trí, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán công chức Là quan, đơn vị giao thẩm quyền quản lý, phân cơng, bố trí, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán công chức Là quan, tổ chức, đơn vị giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực nhiệm vụ cán công chức Là quan, tổ chức, đơn vị giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán công chức 17 Nội dung nội dung sau việc Cán Bộ Công Chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật Cán công chức năm 2008 Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học Hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật Tham gia hoạt động kinh tế, xã hội CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Các đặc điểm sau đặc điểm quản lý Hành Chính Nhà Nước a) Tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao tính mệnh lệnh đơn phương nhà nước b) Tính chủ động, sáng tạo linh hoạt c) Tính mục tiêu chiến lược chương trình kế hoạch d) Cả Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc a) Được áp dụng đạo tổ chức hoạt động hệ thống trị b) Chỉ áp dụng quản lý hành nhà nước c) Chỉ áp dụng tổ chức sinh hoạt Đảng d) Chỉ áp dụng quản lý nhà nước Phương hướng biện pháp chủ yếu dể nâng cao hiệu lực quản lý Hành Chính Nhà Nước a) Nâng cao dân trí b) Ban hành nghị Đảng c) Bồi dưỡng, đào tạo quy đội ngũ cơng chức nhà nước có đủ phẩm chất, kiến thức lực d) Thủ tướng nước CHXHCNVN có nhiệm vụ quyền hạn a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang Bộ b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng thành viên quan ngang Bộ c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành viên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương d) Cả Bộ trưởng có nhiệm vụ quyền hạn a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Thứ trưởng chức vụ tương đương b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng chức vụ tương đương c) Bổ nhiệm thành viên lãnh đạo Bộ d) Cả Chủ tịch UBND tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn a) Đình việc thi hành bãi bỏ văn sai trái quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp Chủ tịch UBND cấp b) Đình việc thi hành nghị sai trái HĐND cấp c) Đề nghị HĐND cấp bãi bỏ việc thi hành nghị sai trái d) Cả Những nội dung cải cách hành nhà nước a) Cải cách thể chế b) Cải cách máy hành c) Cải cách hành cơng d) Cả .8 Đâu phương pháp quản lý hành nhà nước a.Phương pháp giáo dục b.Phương pháp tổ chức c.Phương pháp hành d.Phương pháp pháp luật Đâu chức hoạt động quản lý? a.Chức định hướng; b.Chức tổ chức; c.Chức phân phối; d.Chức kiểm tra 10.Đâu công cụ quản lý hành nhà nước? a.Cơng cụ sách b.Công cụ pháp luật c.Công cụ kế hoạch d.Công cụ đội ngũ cán bộ, cơng chức hành 11 Đâu nội dung quản lý hành nhà nước? a.Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật b.Hoạt động ban hành văn pháp luật c.Hoạt động lập quy d.Hoạt động lập quy hành 12 Đâu chủ thể quản lý hành nhà nước? a.Cơ quan nhà nước b.Cơ quan hệ thống trị c.Cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp d.Cơ quan hành nhà nước từ trung ương đến sở 13 Đâu đặc điểm quản lý hành nhà nước: a.Quản lý hành nhà nước mang tính quyền lực nhà nước b.Quản lý hành nhà nước có tính chủ động, sáng tạo linh hoạt c.Quản lý hành nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định thích ứng d.Quản lý hành nhà nước lợi ích quan hành nhà nước 14 Quản lý hành chình nhà nước hoạt động thực thi quyền nào? a.Quyền lập pháp b.Quyền hành pháp c.Quyền tư pháp d,Cả a, b, c 15 Theo định 225/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ năm 2016, phê duyệt kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2016 – 2020, đâu yêu cầu cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016- 2020 a.Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan hành nước quan hành nhà nước b.Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu quan hành nước bộ, ngành địa phương trình triển khai thực nhiệm vụ cải cách hành c.Xác định rõ trách nhiệm cán bộ, cơng chức, viên chức q trình triển khai thực nhiệm vụ cải cách hành d.Xác định rõ trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quan hành việc triển khai kế hoạch cải cách hành 16 Đâu mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020 Chính phủ? a.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có cấu hợp lý, có trình độ, lực cao b.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước c.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước d.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, có đủ phẩm chất đạo đức, lực chun mơn trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước 17.Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, đâu khơng phải ngun tắc thực chế cửa, cửa liên thông: a Lấy hài lòng tổ chức, cá nhân thước đo chất lượng hiệu phục vụ cán bộ, công chức, viên chức quan có thẩm quyền b Việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân theo chế cửa, cửa liên thông quản lý tập trung, thống c Giảm thiểu phát sinh chi phí thực thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân quy định pháp luật d Giải thủ tục hành kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, pháp luật, cơng bằng, bình đẳng, khách quan, cơng khai, minh bạch có phối hợp chặt chẽ quan có thẩm quyền 18 Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thơng giải thủ tục hành chính, chế cửa giải thủ tục hành hiểu là: a chế giải công việc tổ chức, cá nhân, thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quan hành nhà nước, hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải đến trả kết thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước b phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết giải thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân quan có thẩm quyền thông qua phận cửa c thủ tục hành thực đầu mối phận tiếp nhận trả kết quan hành nhà nước d a, b 19 Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, đâu khơng phải quyền tổ chức, cá nhân thực thủ tục hành chính: a Được hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết quả; b Từ chối thực yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ không hợp lý; c Phản ánh, kiến nghị với quan có thẩm quyền khơng cần thiết, tính khơng hợp lý khơng hợp pháp thủ tục hành chính; d Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức có cứ, chứng chứng minh việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết giải thủ tục hành khơng quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan; ... tượng 13 Thể thức văn a Thể thức văn yếu tố hình thức văn b Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung văn c Thể thức văn yếu tố hình thức thể chế hóa văn d Thể thức văn yếu tố hình thức nội dung... văn trình bày theo thể thức quy định Bản y phải thực từ b Bản đầy đủ nội dung văn trình bày theo thể thức quy định, Bản y thực từ c Bản xác nội dung văn trình bày theo thể thức quy định Bản y thực... tham dự, tham gia phát biểu ý kiến biểu b Mời tham dự bàn vấn đề có liên quan, tham gia phát biểu ý kiến c Mời tham dự bàn vấn đề có liên quan, tham gia phát biểu ý kiến biểu 25 Đất đai tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG 2019, TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG 2019