THop lipid gui SV2

45 137 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 15:57

Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Sinh tổng hợp Lipid Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham 1.Tổng hợp Acid béo 2.Tổng hợp lipid Tổng hợp Cholesterol Vận chuyển qua phức hợp Lipoprotein Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tổng hợp Acid Béo • Tổng hợp thoái hoá acid béo theo đường cách khác Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Nguồn Acetyl-CoA bào tương • Thối hố Amino acid tạo acetyl-CoA bào tương • Oxy hố AB tạo acetyl-CoA ty thể • Pyruvate bào tương, sản phẩm thối hố G chuyển thành acetyl-CoA ty thể • Chuỗi pư Citrate-malate-pyruvate cung cấp acetate bào tương giảm tổng hợp AB Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Hoạt hố Malonyl-CoA Nhóm Acetate hoạt hố để vào đường tổng hợp acid béo nhờ Malonyl-CoA • AB tổng hợp từ mẩu 2-Carbon: acetyl-CoA • Acetate hoạt hố cách chuyển sang malonyl-CoA • Khử carboxyl malonyl-CoA sử dụng lượng NADPH • Chuỗi carbon kéo dài đến 16C • Một số enzyme xúc tác cho chuỗi C có liên kết đôi kéo dài thêm chuỗi C Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Acetyl-CoA Carboxylase "ACC enzyme" chuyển acetate thành AB • Carboxyl hố acetyl-CoA để tạo thành dạng malonyl-CoA không đảo ngược Bước chuyển quan trọng tổng hợp AB • ACC sử dụng bicarbonate and ATP (và biotin) • Enzyme động vật polypeptide có chức - mang biotin carboxyl, biotin carboxylase transcarboxylase Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tổng hợp Cholesterol • Tổng hợp Cholesterol bắt đầu phản ứng TH mevalonate từ acetylCoA bào tương • Bước 1: Pư thiolase • Bước 2: tạo HMG-CoA • Bứơc 3: HMG-CoA reductase • HMG-CoA reductase biến đơn vị isopren thành squalen Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham ức chế tổng hợp Cholesterol • • • • Merck câu chuyện Lovastatin HMG-CoA reductase có vai trò quan trong TH cholesterol Lovastatin (mevinolin) khoá HMG-CoA reductase TH cholesterol Lovastatin lactone Trong thể, lactone bị thuỷ phân thành mevinolinic acid, chất cạnh tranh, ức chế Enz reductase Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Lipid vận chuyển & Lipoproteins Lipoproteins chất mang lipids thể • Lipoprotein – cụm lipids, thường dạng màng monolayer, kết hợp với apolipoprotein • HDL, VLDL tạo thành ER tế bào gan • Dạng Chylomicrons ruột non • LDL Không tạo thành trực tiếp mà từ VLDL Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Chức Lipoproteins • Chylomicrons chủ yếu mang triglycerides • LDLs chất mang cholesterol ester • Tương quan lượng HDL LDL ảnh hưởng đến cholesterol hình thành mảng cholesterol cholesterol vữa xơ động mạch • Tỷ lệ cholesterol/HDL quan trọng: lớn 4.5 yếu tố nguy cho bệnh tim mạch Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Giá trị for HDL, LDL • Cholesterol: Nữ 157-167, nam 150-174 • HDL: nữ 52-55, nam 45 • LDL: Nữ 100-106, nam 97-116 • Tuy nhiên tuỳ theo tuổi,lượng cholesterol tồn phần tăng HDLs giảm, Ví thể dục ăn kiêng cần thiết ys • Tập thể dục thường xuyên làm tằng HDLs chế độ ăn giảm béo tránh thịt đỏ làm giảm cholesterol huyết Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Lipoproteins tuần hồn Thối hố nhờ lipases • Lipoprotein lipases thuỷ phân triglycerides từ lipoproteins, tạo lipoprotein nhỏ tăng tỷ trọng mao mạch tế bào mỡ • Vì chylomicrons VLDL biến đổi dần thành IDL sau LDL, chất quay lại gan để lại gửi tới tổ chức mỡ tuyến thượng thận Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham LDL Receptor • • • • Là phưc hợp protein màng LDL gắn đoạn có N-tận N-nối với đoạn oligosaccharide Bất hoạt hay khơng có LDL receptors dẫn đến hypercholesterolemia: H/c tăng Cholesterol máu có tính gia đình Copyright © 1999 by Harcourt Brace & Company ... - Garrett & Grisham Sinh tổng hợp Lipid Con đường tổng hợp phụ thuộc lồi • Sphingolipids triacylglycerols tổng hợp eukaryotes • Khơng tổng hợp PC, PI, sphingolipids, cholesterol E.coli • Một số... & Company Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham Tổng hợp Glycerolipid • Phosphatidic acid chất tiền thân để tổng hợp loại glycerolipids tế bào có nhân • PA tạo thành từ DAG CDPDAG • Vai trò CDP-choline...Biochemistry 2/e - Garrett & Grisham 1.Tổng hợp Acid béo 2.Tổng hợp lipid Tổng hợp Cholesterol Vận chuyển qua phức hợp Lipoprotein Copyright © 1999 by Harcourt Brace
- Xem thêm -

Xem thêm: THop lipid gui SV2 , THop lipid gui SV2