cac phan phu du thang

13 27 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:59

Các phần phụ thai đủ tháng Mục tiêu học tập: Kể tên loại màng rau Nêu vai trò bánh rau Trình bày vai trò nước ối Hiểu tạo thành tiêu nước ối Các phần phụ thai đủ tháng • • • • Các màng rau 1.1 Ngoại sản mạc: cùng, từ NMTC, có loại: NgSM TC, NgSM trứng, NgSM TC-Rau Khi đủ tháng: NgSM TC_Rau phát triển 1.2 Trung sản mạc: Lớp giữa, phát triển thành gai rau, màng TrSM: dễ rách, thấm nước→ vỡ túi N-TrSM Các phần phụ thai đủ tháng 1.3 Nội sản mạc: cùng, dễ thấm nước dai, ngăn cản vi khuẩn Rách → nhiễm trùng ối, thai suy Bánh rau 2.1 Giải phẫu: gai rau ăn vào NgSM TC- Rau → hồ huyết BR: 16-20 múi, 2-3 cm, 500gr Rau bám thấp Các phần phụ thai đủ tháng BR có mặt: mẹ (NgSM)- ( NSM) BR gồm phần: - NgSM TC- Rau: đáy, xốp, đặc Lớp đặc có hồ huyết - TrSM: gai rau phát triển hồ huyết Gai rau có loại: bám lơ lửng Cấu tạo gai rau: hội bào Langhans Gai rau xơ hóa, hệ mao mạch tắc → trao đổi ↓ Trao đổi hồ huyết: Các phần phụ thai đủ tháng 2.2 Chức phận bánh rau: - Trao đổi chất mẹ-con thông qua gai rau Cơ chế trao đổi: Khuếch tán đơn giản, gia tăng, vận chuyển chủ động, thực bào 2.2.1 Vai trò hơ hấp: dòng máu mẹ, Hb con, thai suy 2.2.2 Vai trò dinh dưỡng:chất mỡ→ thiếu vit K 2.2.3 Vai trò bảo vệ: kháng thể, thuốc tháng đầu, cuối Các phần phụ thai đủ tháng Nội tiết: 2.2.4 Vai trò bánh rau mẹ: Các hormon loại peptid: hCG hPL Các hormon loại steroid: Estrogen, progesteron steroid khác Cuống rốn: 45-60 cm Tm ĐM Vị trí bám vào trung tâm BR Trong chuyển cuống rốn bị xoắn thắt nút sa → nguy hiểm đến thai - Các phần phụ thai đủ tháng Nước ối: 4.1 Tính chất nước ối Màu sắc nước ối Khi đủ tháng: 500-1000ml Thành phần nước ối: có tế bào → chọc ối tìm bất thường NST Nhuộm xanh nil → bắt màu cam 4.2 Sự tái tạo ối: 4.2.1 Nguồn gốc tạo thành nước ối: Các phần phụ thai đủ tháng 4.2.1 Nguồn gốc tạo thành nước ối: - Thai nhi: thận tiết quan trọng nhất, da, hô hấp Không thận → thiểu ối - Nội sản mạc: - Từ máu mẹ: 4.2.2 Sự tiêu nước ối: - Hệ tiêu hóa: hẹp thực quản → đa ối - Nội sản mạc: 4.2.3 Tuần hoàn nước ối: trao đổi 3h/lần= 4-8 l/ngày Các phần phụ thai đủ tháng 4.3 Chức nước ối: - Bảo vệ thai đỡ bị sang chấn, nhiễm trùng - Giúp cho ngơi thai bình chỉnh tốt - Góp phần giữ cân nước - Ngăn cản chèn ép dây rốn - Trong chuyển thành lập đầu ối, bôi trơn cho đẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: cac phan phu du thang, cac phan phu du thang