Copy of tri

41 23 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 14:50

BNH Trĩ Trĩ Định nghĩa Thờng gặp nhng cha ý mức Chẩn đoán không khó Trĩ: Nhắc lại giải phẫu ống hậu môn + Giới hạn + Đờng lợc + Đệm hậu môn Cơ thắt + ( trơn ) + ( vân ) Lớp dọc dài phức hợp Trĩ: Nhắc lại giải phẫu Động mạch: Trực tràng (trĩ trên) Trực tràng P & T Trực tràng dới P & T Tĩnh mạch: Tuỳ hành động mạch Có vòng nối cửa chủ Bệnh trĩ: sinh bệnh học Bệnh sinh Thuyết mạch máu Sự tồn shunt động-tĩnh mạch Thuyết học Trĩ: Những yếu tố thuận lợi Nòi giống Tính chất gia đình Rối loạn lu thông tiêu hoá  YÕu tè sinh lý, néi tiÕt: thai nghÐn  Ỹu tè nghỊ nghiƯp  Ỹu tè bƯnh lý  ăn uống Thuốc chỗ Trĩ: Lâm sàng Những dấu hiệu thông thờng ỉa máu tơi thiếu m¸u  Sa låi bói trÜ  lt, nhiƠm khn Ngứa Đau rát đại tiện Thăm trùc trµng Sa lồi búi trĩ Cắt trĩ theo Milligan-Morgan PT Longo ... nội - Trĩ ngoại Theo vị trÝ: phÇn lín cã bói Hai loại trĩ TRĨ NGOI Bệnh trĩ: Phân loại Theo tiến tri n: độ ( Trĩ nội) Độ I: Cơng tụ, lòng ống hậu môn Độ II: Sa trĩ rặn, tự co lên Độ III: Sa
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of tri , Copy of tri