Y6 kiemtoan

44 54 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 12:59

các hội chứng rối loạn thăng toan kiềm đại cơng pH dịch tế bào đợc trì chặt chẽ khoảng 7,35-7,45 pH máu < 7,35 toan máu pH máu > 7,45 kiềm máu Hàng ngày thể sản xuất lợng axit đáng kể, gồm hai loại: HCO3, đào thải qua đờng hô hấp (CO2) Các axit cố định: phosphoric, sulfuric, cetonic, lactic - đợc đào thải qua thận đại cơng Duy trì đợc pH máu: Các hệ thống đệm: (phản ứng sau vài giây) Hệ thống đệm quan trọng môi tr ờng dịch tế bào hệ đệm bicarbonat H+ + HCO3- H2CO3 H2O + CO2 Hệ đệm chủ yếu tế bào hệ đệm protein (Hb hồng cầu), H2PO4 CO3 xơng đại cơng Duy trì đợc pH máu: Các hệ thống đệm: Vai trò phổi (phản ứng nhanh vài phút): thải trừ CO2 Vai trò thận (phản ứng chậm sau vài đến vài ngày): tái hấp thu HCO3, đào thải axit Đại cơng Khoảng trống anion (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-)  B×nh thờng: 16 mmol/l Khoảng trống anion: acid không định l ợng đợc khoảng trống anion: acid không định lợng đợc máu toan chuyển hoá Nguyên nhân: Mất HCO ứ đọng axit: Nội sinh Ngoại sinh Pha loãng dịch ngoại bào dung dịch HCO3 toan chuyển hoá Phản ứng thể: Phổi: tăng thải CO (sớm, nhanh) bù trừ kiềm hô hấp Thận: tăng thải axit, tăng tái hấp thu HCO3 (muộn) toan chuyển hoá Chẩn đoán: Lâm sàng: Thở nhanh sâu (Kussmaul) Triệu chứng lâm sàng thờng lẫn với triệu chứng bệnh nguyên nhân Nguy cơ: tụt HA (ức chế co bóp tim, giãn mạch ngoại biên) Rối loạn nhịp thất, phù phổi cấp, thiếu oxy tổ chức toan chuyển hoá Chẩn đoán: Khí m¸u:     pH < 7,35 HCO3 ˉ < 20 mEq/L PaCO2 < 35 mmHg CÇn chó ý XN kali máu toan chuyển hoá nguy gây tăng K máu (tăng 0,6 mmol K/giảm 0,1 pH) toan chuyển hoá Chẩn đoán: Toan chuyển hoá có tăng khoảng trống anion Tăng sản xuất axít   Toan lactic:  ThiÕu oxy tæ chøc  Suy tế bào gan Toan xêtôn: Đái tháo đờng Do rợu, đói Tiêu vân nặng 10 kiềm chuyển hoá Chẩn đoán nguyên nhân Kiềm chuyển hoá đáp ứng với Clo (NaCl) Cl- niệu < 10 mmol/L RL dày-ruột Nôn, hút dịch dày U nhung mao (villous adenoma) đại tràng Điều trị thuốc lợi tiểu Giai đoạn điều chỉnh tăng CO2 mạn tính 30 kiềm chuyển hoá Chẩn đoán nguyên nhân Kiềm chuyển hoá không ®¸p øng víi Clo (NaCl) Cl- niƯu > 20 mmol/L Tăng hoạt tính mineralocorticoid Cờng aldosterone Hội chøng Cushing  Héi chøng Batter  Dïng qu¸ nhiỊu cam thảo Mất K (hạ K máu) nặng 31 kiềm chuyển hoá Chẩn đoán nguyên nhân Không xÕp lo¹i (cung cÊp thõa HCO -)   Dùng nhiều chất kiềm Giai đoạn phơc håi cđa toan chun ho¸ Dïng chÊt kh¸ng toan dày nhựa trao đổi cation bệnh nhân suy thận Truyền nhiều máu huyết tơng (> 10 đơn vị) Ăn lại đờng sau thời gian bị đói ăn Dùng liều cao carbenicillin penicillin 32 kiềm chuyển hoá Xử trí Điều trị nguyên nhân: chủ yếu Điều trị triệu chứng: dùng Clo dung dịch axit Kiềm chuyển hoá đáp ứng với Clo: NaCl KCl (uống truyền tĩnh mạch) 33 kiềm chuyển hoá Xử trí Điều trị triệu chứng: Kiềm chuyển hoá không đáp ứng với Clo: điều trị triệu chứng kiềm máu nặng, cha giải nhanh chóng đợc nguyên nhân Acetazolamide (tăng niệu HCO3 - K) Dung dịch axit (HCl loãng, arginin chlorhydrat ammonium chlorhydrat) Lọc máu 34 kiềm hô hấp Đại cơng Giảm CO (do tăng thông khí) Đáp ứng bừ trừ: Hệ thống đệm: phản ứng sau vài phút, tình trạng cân đợc trì khoảng Thận: giảm tiết axit (giảm tái hấp thu HCO3-,giảm tân tạo HCO3-), cần 24-48 H để đạt đợc dáp ứng tối đa 35 kiềm hô hấp Đại cơng Kiềm hô hấp cấp H+ sản xuất từ hệ thống đệm kết hợp với HCO3- dẫn đến giảm nång ®é HCO3- (2 mmol (1-3)/10 mmHg PaCO2)  KiỊm hô hấp mạn tính Thận tham gia ( giảm thải H+) HCO3- gi¶m mmol (2-5)/10 mmHg PaCO2 36 kiỊm hô hấp Chẩn đoán xác định Lâm sàng  Thë nhanh  TriƯu chøng kÝch thÝch thÇn kinh cơ: dị cảm đầu chi, co rút cơ, ù tai- tăng phản xạ gân xơng, tetani, co giật Kiềm máu nặng: rối loạn nhịp tim trơ, thay đổi diện tim kiểu thiếu máu cục bộ, tổn thơng não (do co mạch não) 37 kiềm hô hấp Chẩn đoán xác định Xét nghiệm pH > 7,45  PaCO < 35  HCO3- < 20 38 kiềm hô hấp Chẩn đoán nguyên nhân Chẩn đoán chủ yếu lâm sàng Tăng thông khí kích thích hô hấp trung ơng Lo lắng Sốt Đau Tổn thơng thần kinh trung ¬ng: chÊn th¬ng sä n·o, u n·o, TBMMN, viêm não Ngộ độc salicylat 39 kiềm hô hấp Chẩn đoán nguyên nhân Tăng thông khí kích thích hô hấp ngoại biên Thiếu oxy máu Bệnh phổi: nhồi máu phổi, viêm phổi, bệnh phỉi kÏ  Suy tim ø hut  ThiÕu m¸u nặng Lên cao 40 kiềm hô hấp Chẩn đoán nguyên nhân Không chắn Suy tế bào gan (cơ chế cha rõ) Nhiễm trùng VK Gr (-) Thông khí nhân tạo với thông số không phù hợp 41 kiềm hô hấp Xử trí Điều trị nguyên nhân: loại bỏ yếu tố làm tăng thông khí, điều trị thiếu oxy máu 42 CHẩN §O¸N pH (7,35-7,45) HCO3 (23-28) PaCO2 (35-45) Toan chun ho¸ Kiềm chuyển hoá Toan hô hấp Kiềm hô hấp 43 CHẩN ĐOáN       Toan CH: thay ®ỉi PaCO2 = 1,2 thay ®ỉi HCO3ˉ KiỊm CH: thay ®ỉi PaCO2 = 0,6 thay ®ỉi HCO3ˉ Toan HH cÊp: thay ®æi HCO3 = 0,1 thay ®æi PaCO2 (3) Toan HH mạn: thay đổi HCO3 = 0,35 thay đổi PaCO2 ( 4) KiỊm HH cÊp: thay ®ỉi HCO3 = 0,2 thay ®ỉi PaCO2 (th êng >18) KiỊm HH m¹n: thay ®ỉi HCO3 = 0,5 thay ®ỉi PaCO2 (th êng >14) (thay ®ỉi PaCO2 so víi 40 mmHg, thay ®ỉi HCO so víi 24 mmol/L ) 44
- Xem thêm -

Xem thêm: Y6 kiemtoan , Y6 kiemtoan

Từ khóa liên quan