Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi

379 66 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 11:38

ht t p: // s oi t gi o gm i c om v n p: // t ac h t ht t TGM Corporation ni m tin m i, cu c s ng m i Xin chào b n, Tr c h t, xin đ c chúc m ng b n có th t i v s h u phiên b n ebook hoàn toàn mi n phí nh t hồn tồn h p pháp (có b n quy n) c a quy n sách Con Cái Chúng Ta u Gi i, đ c cung c p th c b i TGM Corporation Hi n nay, m c dù sách Con Cái Chúng Ta u Gi i v n đ c bán r ng rãi t i kh p nhà sách l n nh toàn qu c đ i lý (xem chi ti t), v n quy t đ nh chia s cho b n đ c gi g n xa phiên b n ebook đ y đ hồn tồn mi n phí h p pháp nh ng lý sau đây:   Mong m i đóng góp chút s c vào s nghi p giáo d c c a n c nhà, hi n th c hóa c m mang tri th c đ n cho t t c ng i Vi t kh p m i mi n đ t n c, nh t nh ng b n ch a có u ki n ng h sách in bây gi Mong mu n sách s đ n đ c v i c nh ng đ c gi Vi t Nam n c ngoài, nh t nh ng b n du h c sinh Bên c nh đó, vi c mua b n quy n vi t l i (ch không ch đ n gi n d ch) m t quy n sách t ti ng Anh sang ti ng Vi t nh Con Cái Chúng Ta u Gi i đòi h i chúng tơi ph i đ u t r t nhi u ti n b c, th i gian cơng s c Cho nên, n u có u ki n, r t mong b n có th mua ng h sách in, đ chung tay góp s c v i chúng tơi c m mang ki n th c c a th gi i v Vi t Nam chia s cho t t c c ng đ ng Khi b n s h u ebook tay, b n s đ   ch ng nh ng l i ích sau đây: S h u phiên b n ebook th c có b n quy n v i n i dung đ y đ c a m t quy n sách ch t l ng cao hoàn toàn mi n phí Nh n đ c s h tr nhi t tình t d ch gi thành viên khác c a CLB V n T i Thành Công Bên c nh đó, b n s h u ebook tay, b n c ng s có đ đây:    c nh ng quy n h p pháp sau Quy n đ c chia s không gi i h n cho ng i thân b n bè Quy n đ c chia s không gi i h n thông qua m ng Internet d i b t kì hình th c b n thích (trên di n đàn, blog,…) Tuy nhiên, vi c chia s ebook l u - n u có (không ph i phiên b n hi n đ c chia s mi n phí b i TGM Corporation) v n b xem b t h p pháp, ebook l u ch t l ng làm nh h ng n ng n đ n uy tín c a chúng tơi Tuy nhiên, b n KHƠNG có nh ng quy n sau đây:    Thay đ i, thêm hay b t b t kì n i dung c a ebook S d ng ebook vào m c đích thu l i b t (bán l i ebook, in trái phép,…) Trích d n n i dung c a ebook mà không ghi l i ngu n t TGM Corporation T ng 4, Tòa nhà Mirae Business Centre, 268 Tơ Hi n Thành Ph ng 15, Qu n 10, Tp.HCM (08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn ... hồn tồn h p pháp (có b n quy n) c a quy n sách Con Cái Chúng Ta u Gi i, đ c cung c p th c b i TGM Corporation Hi n nay, m c dù sách Con Cái Chúng Ta u Gi i v n đ c bán r ng rãi t i kh p nhà sách... Vi t nh Con Cái Chúng Ta u Gi i đòi h i ph i đ u t r t nhi u ti n b c, th i gian công s c Cho nên, n u có u ki n, chúng tơi r t mong b n có th mua ng h sách in, đ chung tay góp s c v i chúng tơi... chúng tơi c m mang ki n th c c a th gi i v Vi t Nam chia s cho t t c c ng đ ng Khi b n s h u ebook tay, b n s đ   ch ng nh ng l i ích sau đây: S h u phiên b n ebook th c có b n quy n v i n i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi, Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi