Ngân hàng đề thi trắc nghiệm

16 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:17

học phần Địa lý phạm vi nội dung học tập rất rộng, các kiến thức về lý thuyết và thực hành rèn luyện kỹ năng rất đa dạng, các nội dung có sự liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Do đó, việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm có thể kiểm tra được khối lượng kiến thức, rèn luyện kỹ năng một cách đầy đủ trong toàn bộ chương trình, nhằm làm giảm thiểu tình trạng học tủ, học vẹt trong sinh viên. I PHẦN CHUNG: - Số lượng câu hỏi: 100 câu - Đối tượng đánh giá: CĐSP Địa lý - Học phần: Địa lý kinh tế, xã hội đại cương (2) II PHẦN HỆ THỐNG CÂU HỎI CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ (6 TIẾT) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN 1/Cơ cấu kinh tế khu vực lãnh thổ phương diện địa lý bao gồm loại cấu: a Cơ cấu ngành, cấu lãnh thổ cấu thành phần kinh tế b Cơ cấu theo vùng phạm vi lãnh thổ c Cơ cấu theo thành phần kinh tế tham gia vào kinh tế d Cơ cấu theo khu vực kinh tế kinh tế 2/ Tổng sản phẩm GDP theo khu vực quốc gia theo thứ tự 123.268 - 206.648 - 206.182 (tỷ USD), tỷ trọng (%) khu vực theo thứ tự là: a 38,6 - 23,0 - 38,4 b 20,5 - 41,3 - 38,2 c 23,0 - 38,6 - 38,4 d 38,4 - 38,6 - 23,0 3/ Nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội quốc gia bao gồm: a Tất điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên b Các tài nguyên tự nhiên tài nguyên người c Các thành phần tự nhiên thành phần kinh tế d Tất nguồn lực bên nguồn lực bên ngồi 4/ Nguồn lực trị - xã hội quốc gia là: a Thể chế trị, chế, sách, tài khoa học công nghệ b Nguồn lực tự nhiên, nguồn lao động, vị trí địa lý khoa học cơng nghệ c Cơ chế, sách, thể chế trị, truyền thống dân tộc d Nguồn lao động, đường lối sách, truyền thống dân tộc, kinh nghiệm quản lý 5/Cơ cấu GDP nước có thu nhập cao giới theo thứ tự là: a 4% - 32% - 64% b 11% - 38% - 51% c 2% - 27% - 71% d 25% - 25% - 50% 6/ Xu hướng chuyển dịch cấu ngành nước kinh tế phát triển: a Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực b Tăng tỷ trọng khu vực 1, giảm tỷ trọng khu vực c Tăng tỷ trọng khu vực 2, giảm tỷ trọng khu vực d Giảm tỷ trọng khu vực 2, tăng tỷ trọng khu vực 7/ Nguồn lực sau không thuộc nguồn lực sản xuất vật chất quốc gia: a c d c c a c b a Nguồn lực tài b Nguồn lao động c Truyền thống dân tộc d Nguồn lực tự nhiên 8/ Tổng sản phẩm GDP theo khu vực quốc gia theo thứ tự 63.717 – 96.913 - 113.036 (tỷ USD), tỷ trọng (%) khu vực là: a 26,6 - 29,9- 43,5 b 23,3 - 35,4 - 41,3 c 35,4 - 23,3 - 41,3 d 41,3 - 35,4 - 23,3 9/ Khi đánh giá trình độ phát triển kinh tế nước, tiêu chuẩn cần trọng đến là: a Tỷ trọng ngành công nghiệp cấu GDP b GDP/ người c Tỷ trọng lao động công nghiệp cấu d Tổng sản phẩm GDP 10/ Mơ hình chuyển dịch cấu kinh tế phổ biến nhiều nước giới là: a Chuyển dịch theo hướng nội, đóng cửa kinh tế b Chuyển dịch theo hướng kết hợp nội lực ngoại lực c Chuyển dịch theo hướng ngoại, xuất d Chuyển dịch theo hướng mở cửa theo chế thị trường 11/ Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế I, II,III nước có thu nhập thấp giới theo thứ tự là: a 25% - 25% - 50% b 11% - 38% - 51% c 2% - 27% - 71% d 4% - 32% - 64% 12/ Cơ cấu ngành kinh tế giới hiênj thể mối tương quan tỷ trọng yếu tố sau đây? a Các ngành kinh tế nông - lâm -ngư b Các ngành kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ c Các khu vực kinh tế d Các thành phần kinh tế nước nước 13/ Xu hướng chuyển dịch cấu ngành nước kinh tế phát triển là: a Tăng tỷ trọng khu vực 2, giảm tỷ trọng khu vực b Tăng tỷ trọng khu vực 1, giảm tỷ trọng khu vực c Giảm tỷ trọng khu vực 2, tăng tỷ trọng khu vực d Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực a b a c c CHƯƠNG 2: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC NÔNG- LÂMNGƯ (12 TIẾT) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN 1/ Ngành nông nghiệp tạo tỷ lệ tổng sản phẩm GDP giới là: a 27% b 10% c 4% d 20% 2/ Các trung tâm phát sinh trồng tập trung nhiều vành đai khí hậu nào? a Xích đạo b Ơn đới c Cận nhiệt đới d Nhiệt đới 3/ Những quốc gia sau sản xuất đầy đủ loại lương thực giới? a Trung Quốc, Ấn Độ, Inđonêxia b Pháp, Liên bang Nga, Hoa Kỳ c Trung Quốc, Hoa kỳ, Ấn Độ d Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc 4/ / Q trình sản xuất nơng nghiệp có tính chất thời vụ do: a Sản xuất nông nghiệp liên quan đến thời tiết khí hậu b Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi c Đất đai tư liệu sản xuất nông nghiệp d Đối tượng sản xuất nông nghiệp chịu tác động mạnh mẽ điều kiện tự nhiên 5/ Đặc điểm nông nghiệp nhiệt đới Việt Nam nhân tố quy định? a Vị trí địa lý Việt Nam b Khí hậu nhiệt đới gió mùa c Nguồn nước phong phú dồi d Đất phù sa màu mở 6/ Nguyên nhân làm cho ngành chăn ni có tỷ trọng cao ngành trồng trọt quốc gia do: a Vốn đầu tư nhiều b Ngành trồng trọt phát triển c Khoa học kỹ thuật hiên đại d Chú trọng nhiều đến ngành chăn nuôi 7/ Ở quốc gia phát triển, nơng nghiệp đóng góp vào cấu GDP là: c d c b a b c c a 4% b 65% c 27% d 15% 8/ Vai trò quan trọng hộ gia đình nơng nghiệp nước phát triển là: a Tăng thu nhập cho hộ nông dân b Giải việc làm cho lao động nông nghiệp c Thúc đẩy nơng sản sản xuất hàng hố d Tăng khả tích luỹ để tái sản xuất 9/ Mục đích việc đời phát triển hình thức hợp tác xã nông nghiệp nước phát triển là: a Cạnh tranh để tồn phát triển b Phát triển kinh tế hộ nông dân c Thúc đẩy kinh tế nơng nghiệp phát triển d Góp vốn kỹ thuật để phát triển nông nghiệp 10/ Điều kiện quan trọng để tạo phân hố lãnh thổ nơng nghiệp nước ta là: a Nguồn lao động b Trình độ phát triển nơng nghiệp c Điều kiện tự nhiên d Điều kiện kinh tế- xã hội 11/Sử dụng bảng số liệu sau để nhận xét thay đổi cấu sản lượng lương thực giới: Năm 1980 2008 Lúa mì 444 557 Lúa gạo 397 585 Ngô 394 635 Các loại khác 324 243 Sản lượng lương thực giới năm 1980, 2008 (triệu tấn) a Cơ cấu lương thực giới thay đổi theo hướng lúa mì tăng, gạo ngô giảm b Cơ cấu lương thực giới thay đổi theo hướng lúa mì lúa gạo giảm, ngô tăng c Cơ cấu lương thực giới thay đổi theo hướng lúa mì giảm chậm, lúa gạo ngô tăng lên d Cơ cấu lương thực giới thay đổi theo hướng lúa mì lúa gạo tăng, ngơ giảm 12/ Loại lương thực thị trường giới ngày là: a Lúa mì b Lúa mạch c Ngơ d Lúa gạo 13/ Quốc gia có sản lượng đánh bắt thuỷ sản lớn giới là: a Trung Quốc b Hoa Kỳ c Pêru d Nhật Bản 14/ Diện tích đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp giới chiếm tỷ lệ cấu đất tự nhiên là: a 70% a c c a a b d b b c d 12% 25% 30% 15 / Tính chất khơng ổn định nơng nghiệp quốc gia giới yếu tố định? a Khí hậu đất đai b Nguồn nước c Thị trường tiêu thụ d Điều kiện thời tiết 16/ Hai hình thức quảng canh thâm canh canh tác nông nghiệp giải pháp nhằm: a Nâng cao suất trồng b Làm tăng sản lượng nơng sản c Mở rộng diện tích đất nông nghiệp d Nâng cao sức sản xuất vật nuôi 17/ Giải pháp sản xuất nông nghiệp hợp lý giới là: a Mở rộng diện tích mặt nước b Cải tạo diện tích đất chưa sử dụng c Thâm canh tăng suất trồng d Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp 18/ Hình thức quảng canh thường sử dụng phổ biến vùng lãnh thổ có: a Bình qn đất nơng nghiệp đầu người thấp b Trình độ kinh tế chậm phát triển c Diện tích đất canh tác nông nghiệp bị hạn chế d Khả mở rộng diện tích đất nhỏ 19/ Nguyên nhân giai đoạn nông nhàn sản xuất nông nghiệp do: a Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi b Sản xuất nông nghiệp liên quan đến thời tiết khí hậu c Đất đai tư liệu sản xuất nông nghiệp d Đối tượng sản xuất nông nghiệp chịu tác động mạnh mẽ điều kiện tự nhiên 20/ Điều kiện tạo chuyển biến thay đổi hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: a Điều kiện khí hậu b Điều kiện tự nhiên c Điều kiện kinh tế, xã hội d Cơ sở chế biến 21/ Nhân tố định đến suất sản xuất nông nghiệp nước giới là: a Thị trường tiêu thụ b Chính sách vốn đầu tư c Nguồn lao động d Khoa học công nghệ 22/ Sản lượng loại ngũ cốc cao giới? a Ngơ b Lúa gạo c Lúa mì d Lúa mạch 23/ Quốc gia có sản lượng ni trồng thuỷ sản lớn giới là: a Thái Lan c b a c d a d a c b a b c d Hoa Kỳ Inđônexia Trung Quốc 24/ Ở nước kinh tế phát triển, nông nghiệp đóng góp vào cấu GDP là: a 2% b 15% c 65% d 10% 25/ Bình quân đất nông nghiệp quốc gia phụ thuộc vào yếu tố nào? a Mật độ dân số b Diện tích đất tự nhiên số dân c Diện tích đất nơng nghiệp số dân d Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 26/Nước sản xuất lương thực lớn giới là: a Ấn Độ b Trung Quốc c Hoa Kỳ d Nga 27/Các loại gia súc lớn giới bao gồm: a Trâu, bò, ngựa b Trâu, bò, cừu c Trâu, cừu, dê d Trâu, bò, lợn 28/Sự phân hố lãnh thổ nơng nghiệp chịu tác động tổng hợp yếu tố nào? a Vị trí, đất đai, khí hậu, địa hình b Nguồn lao động, phân bố dân cư, sở hạ tầng c Tự nhiên, kinh tế, xã hội, kỹ thuật, lịch sử d Trình độ thâm canh, vốn đầu tư, sách nhà nước 29/ Vai trò lớn hình thức tổ chức trang trại nước phát triển là: a Bảo vệ môi trường b Cung cấp hầu hết nông phẩm cho xã hội c Xuất nơng sản hàng hố d Cạnh tranh hàng nông sản c c CHƯƠNG 3: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC CÔNG NGHIỆP (12 TIẾT) ĐÁP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÁN 1/ Trình độ phát triển kinh tế cao quốc gia dựa sở sau đây? a Các ngành nông nghiệp vững ổn định b Các ngành công nghiệp đại đa dạng c Tỷ lệ lao động ngành công nghiệp cao d Tỷ lệ dịch vụ GDP lớn 2/ Trên giới nay, nguồn nhiên liệu sử dụng cho ngành giao thơng vận tải là: a Dầu mỏ b Than đá c Khí đốt d Năng lượng mặt trời 3/ Q trình cơng nghiệp hố q trình: a Hiện đại hố ngành cơng nghiệp b Đa dạng hố đại hố cơng nghiệp c Đa đạng hố ngành cơng nghiệp d Chuyển dịch kinh tế thủ công sang máy móc 4/ Đặc điểm khu công nghiệp tổng hợp là: a Sử dụng chung loại nguyên liệu b Sản xuất hàng hoá chủ yếu để xuất c Có quy mơ diện tích lớn d Cơ cấu đa dạng với nhiều ngành sản xuất 5/ Sự phân chia ngành công nghiệp thành nhóm A B cách phân loại dựa vào: a Tính chất sản phẩm b Tính chất đặc điểm sản xuất ngành c Công dụng kinh tế sản phẩm d Việc sử dụng nguyên liệu 6/ Trong cấu sản xuất điện giới nay, chiếm tỷ lệ cao là: a Điện mặt trời b Thuỷ điện c Điện nguyên tử d Nhiệt điện 7/ Tập trung hoá xu phổ biến trình phát triển sản xuất cơng nghiệp giới vì: a Cần có kết hợp để làm sản phẩm cuối b Tận dụng hiệu suất máy móc, vốn đầu tư lao động c Các phân ngành sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với trình sản xuất b a d d c d b c d Cần giảm bớt khâu trung gian, tận dụng nguyên vật liệu trình sản xuất 8/ Ngành công nghiệp xem động lực cho phát triển kinh tế quốc gia, nhằm phát triển sản xuất đại ngành: a Cơng nghiệp hố chất b Cơng nghiệp luyện kim c Công nghiệp lượng d Công nghiệp chế tạo máy 9/ Những quốc gia sản xuất nhiều điện giới là: a Các nước có trữ lượng than đá lớn b Các nước có mạng lưới sơng suối dày đặc c Các nước có tiềm dầu mỏ lớn d Các nước có kinh tế phát triển 10/ Q trình sản xuất cơng nghiệp ngành khí nước phát triển là: a Sản xuất phụ tùng, linh kiện b Sản xuất nguyên vật liệu c Sản xuất máy móc phục vụ tiêu dùng d Sản xuất máy cơng cụ, thiết bị xác thiết bị tiêu dùng 11/ Sử dụng bảng số liệu sản xuất điện giới thời kỳ 19802000(tỷ kwh) Năm 1980 1990 2000 Sản lượng điện giới 4962 8247 11832 lấy năm 1980 =100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sau 10 năm là: a 100%,166%, 230% b 100%,166%, 238% c 100%,143%, 166% d 100%,143%, 238% 12/Sự phân bố công nghiệp chịu tác động quan trọng yếu tố sau đây? a Nguồn lao động thị trường b Vị trí địa lý tài nguyên thiên nhiên c Truyền thống sản xuất cơng nghiệp d Đường lối, sách xây dựng kinh tế 13/ Cơ cấu sử dụng lượng giới thay đổi theo hướng: a Tăng nguồn lượng thuỷ điện, điện mặt trời, giảm dần nguồn lượng dầu khí b Tăng nguồn lượng đại, giảm nguồn lượng truyền thống c Tăng nguồn lượng dầu mỏ, khí đốt, thuỷ điện, giảm nguồn lượng than đá d Tăng nguồn lượng thuỷ điện, điện nguyên tử, giảm nguồn lượng dầu mỏ khí đốt 14/ Ngành cơng nghiệp tập trung khu vực có mật độ dân cư cao ngành: a Công nghiệp luyện kim b Công nghiệp chế tạo máy c Công nghiệp điện lực d Công nghiệp thực phẩm 15/ Đặc điểm bật ngành cơng nghiệp nhóm A là: a Gây nhiễm môi trường b Thu hồi vốn nhanh d d b d c d C C C a c d Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn Sử dụng nguồn lao động đông đảo có trình độ cao 16/ Vai trò quan trọng q trình phát triển khu cơng nghiệp tập trung nước kinh tế phát triển là: a Khai thác tài nguyên thiên nhiên b Thu hút vốn đầu tư c Tăng cường xuất hàng hoá d Xây dựng sở hạ tầng để phát triển công nghiệp 17/ Cơ cấu ngành công nghiệp lượng giới gồm: a Năng lượng truyền thống lượng đại b Khai thác than đá, đầu mỏ, khí đốt c Khai thác nhiên liệu sản xuất điện d Thuỷ điện nhiệt điện 18/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc sử dụng lượng nguyên tử có xu hướng giảm dần do: a Độ an tồn thấp đòi hỏi trình độ chun môn cao b Đầu tư kinh tế lớn c Xây dựng khó khăn tốn d Gây ô nhiễm môi trường 19/ Ngành công nghiệp xem phận quan trọng hệ thống hạ tầng sở động lực cho phát triển kinh tế quốc gia ngành: a Công nghiệp chế tạo máy b Công nghiệp lượng c Công nghiệp luyện kim d Công nghiệp hố chất 20/ Đặc điểm khu chế xuất là: a Sản xuất hàng hoá chủ yếu để xuất b Cơ cấu đa dạng với nhiều ngành sản xuất c Có quy mơ diện tích lớn d Chuyên sản suất loại hàng hoá 21/ Vai trò quan trọng tổ chức lãnh thổ cơng nghiệp nước phát triển nhằm: a Công nghiệp hoá đại hoá đất nước b Xây dựng khu công nghiệp lớn c Thu hút vốn đầu tư từ nước d Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 22/ Đặc trưng quan trọng sản xuất công nghiệp là: a Sử dụng lao động trình độ cao b Sử dụng máy móc c Chế biến sản phẩm d Khai thác nguyên liệu lượng 23/ Việc phân chia ngành cơng nghiệp thành nhóm cơng nghiệp công nghiệp chế biến cách phân loại dựa vào: a Cơng dụng kinh tế sản phẩm b Tính chất đặc điểm sản xuất ngành c Tính chất sản phẩm d Việc sử dụng nguyên liệu 24/ Hợp tác hố hình thức sản xuất đặc trưng cho q trình sản xuất cơng nghiệp vì: a Có chun mơn hố sâu sắc q trình sản xuất cơng nghiệp b Cần kết hợp để làm sản phẩm cuối a a a b a b d C b c d Để nâng cao suất lao động sản lượng Các ngành cơng nghiệp có liên quan với q trình sản xuất 25/ Các nhà máy điện lớn thường phân bố khu vực nào? a Có vị trí thuận lợi b Gần khu tập trung dân cư c Gần trung tâm công nghiệp d Gần nguồn nhiên liệu thuỷ 26/ Vai trò quan trọng q trình phát triển khu cơng nghiệp tập trung nước kinh tế phát triển là: a Tăng cường xuất hàng hoá b Khai thác tài nguyên thiên nhiên c Thu hút vốn đầu tư d Xây dựng sở hạ tầng để phát triển cơng nghiệp 27/ Q trình sản xuất cơng nghiệp ngành khí nước phát triển là: a Sản xuất máy móc phục vụ tiêu dùng b Cơ khí sửa chữa, lắp ráp c Sản xuất phụ tùng, linh kiện d Sản xuất nguyên vật liệu 28/ Theo bảng số liệu sau, lấy năm 1950 =100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sau 10 năm là: Năm 1950 1960 1970 Sản lượng điện giới 967 2304 4962 Sản xuất điện giới thời kỳ 1950-1970 (tỷ kwh) a 100%, 118%, 313% b 100%, 238%, 513% c 100%, 238%, 433% d 100%, 208%, 321% 29/ Xu hướng phân bố trung tâm cơng nghiệp khu vực nào? a Có nguồn nguyên nhiên liệu phong phú b Giao thông vận tải thuận lợi c Có thị trường lao động rẻ d Đô thị đông dân cư 30/ Dầu mỏ nhiên liệu cho ngành giao thơng vận tải giới vì: a Khả sinh nhiệt lớn b Giá thấp c Trữ lượng nhiều d Dễ sử dụng 31/ Đặc điểm bật ngành cơng nghiệp nhóm B là: a Vốn ít, quay vòng vốn nhanh, sử dụng nhiều lao động b Quy mô sản xuất nhỏ c Thời gian xây dựng sở vật chất ngắn, lao động không cần trình độ cao d Thu hồi vốn nhanh, yêu cầu kỹ thuật không cao 10 b d a a CHƯƠNG 4: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC DỊCH VỤ ( 15 TIẾT) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN 1/ Các ngành dịch vụ tiêu dùng bao gồm: a Bán buôn, y tế giáo dục b Thương mại giao thông vận tải c Vận tải, thông tin, tài bảo hiểm d Các dịch vụ cá nhân hành cơng 2/ Các ngành dịch vụ ngành phục vụ cho nhu cầu của: a Sản xuất du lịch b Sản xuất sinh hoạt c Sinh hoạt người d Sinh hoạt du lịch 3/ / Nhân tố có ảnh hưởng định đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải là: a Điều kiện địa hình khí hậu b Mạng lưới sơng ngòi c Sự phát triển phân bố ngành kinh tế quốc dân d Sự phân bố dân cư 4/ Kênh biển rút ngắn khoảng cách vận tải biển nối Thái Bình Dương Đại Tây Dương là: a Panama b Gibranta 11 a b c a c Malacca d Xuyê 5/ Sử dụng bảng số liệu sau nhận xét cán cân xuất nhập quốc gia: a Giá trị xuất nhập số nước năm 2008 (tỉ USD) TT Nước Hoa Kỳ Đức Nhật Bản Pháp Tổng Số Xuất Nhập 2345,4 819,0 1526,4 1632,3 1020,0 915,1 914,8 565,6 451,0 717,5 454,5 464,1 a Cán cân xuất nhập Đức Nhật Bản dương, Hoa kỳ Pháp âm b Cán cân xuất nhập Đức Hoa kỳ dương, Nhật Bản Pháp âm c Cán cân xuất nhập Đức Nhật Bản âm, Hoa kỳ Pháp dương d Cán cân xuất nhập Pháp Nhật Bản dương, Hoa kỳ Đức âm 6/ Cán cân xuất nhập âm tập trung vào nhóm nước sau đây? a Tây Nam Á, Đông Nam Á, Nam Á b Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh c Châu Phi, Nam Á, Trung Quốc, Đông Nam Á d Hoa Kỳ, Châu Phi, Nam Á 7/ Xu quốc tế hóa kinh tế giới là: a Sự hình thành công ty xuyên quốc gia b Sự phụ thuộc lẫn nước c Sự phân công lao động quốc tế sâu sắc d Sự mở rộng mối liên kết kinh tế nước 8/ Sự biến đổi quan hệ cung - cầu thị trường thương mại làm ảnh hưởng đến : a Giá trị hàng hoá thị trường b Giá hàng hoá thị trường c Nhu cầu người tiêu dùng d Q trình sản xuất hàng hố 9/ Nguyên nhân tạo điều kiện cho ngành dịch vụ đời phát triển mạnh mẽ giới là: a Sự phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật b Tạo thu nhập cao GDP c Tạo nhiều việc làm d Tạo điều kiện cho nước hội nhập với giới 10/ Trong cấu hàng xuất giới, chiếm tỷ trọng ngày cao là: a Khoáng sản nhiên liệu b Sản phẩm công nghiệp chế biến c Hàng nông- lâm- thuỷ sản d Hàng tiêu dùng 11/ Trong cấu hàng xuất nước phát triển, chiếm tỷ trọng cao là: a Nhiên liệu khoáng sản chưa qua chế biển b Sản phẩm cơng nghiệp, nhiên liệu khống sản c Lương thực, thực phẩm khoáng sản d Hàng tiêu dùng 12/ Trong cấu hàng xuất nước phát triển, chiếm vị trí hàng đầu 12 d d b a b a d b là: a Máy móc điện tử b Khống sản, ngun liệu chế biến c Nguyên liệu nông nghiệp d Sản phẩm công nghiệp chế biển, máy móc 13/ Tỷ trọng dịch vụ chiếm từ 70% trở lên cấu GDP thuộc nhóm nước nào? a Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Pháp b Bắc Mỹ, Tây Âu Oxtraylia c Nga, Trung Quốc, Nhật bản, Anh d Châu Mỹ, châu Âu châu Á - TBD 14/ ASEAN tổ chức khu vực nào? a Các nước Đông Nam Á b Các nước Châu Á- Thái Bình Dương c Khối thị trường chung Đông Nam Á d Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á 15/ Các ngành dịch vụ kinh doanh bao gồm: a Các dịch vụ cá nhân hành cơng b Thương mại giao thông vận tải c Vận tải, thông tin, tài bảo hiểm d Bán bn, y tế giáo dục 16/ Sử dụng bảng số liệu sau nhận xét xu hướng thay đổi thị trường khách du lịch giới: Thị phần khách quốc tế số khu vực giới (%) Các khu vực Năm 1995 Năm 2009 Châu Âu 58,6 55,8 Châu Á 15,6 19,2 Châu Mỹ 19,8 16,2 a Thị trường Châu Âu có xu hướng tập trung khách du lịch ngày cao b Thị trường khách du lịch Châu Á ngày tăng, Châu Mỹ ngày giảm c Thị trường khách du lịch Châu Á có xu hướng tăng, châu Âu Châu Mỹ giảm dần d Thị trường thu hút khách du lịch lớn Châu Âu, sau châu Á châu Mỹ d c c a 17 / Nhận xét vai trò nhóm nước xuất- nhập giới: a Khu vực thị trường xuất nhập lớn giới Tây Âu, Bắc Mỹ, Châu Á b Các cường quốc xuất nhập tập trung Tây Âu c Các khu vực nhập siêu d Tây Âu Bắc Mỹ xuất siêu c c Tỷ trọng số khu vực xuất nhập so với giới(%) ( Thế giới 100%) 18/ Trong cấu hàng xuất giới, tỷ trọng loại hàng hoá ngày giảm là: a Hàng tiêu dùng 13 d b c d Nhiên liệu Hàng nông sản Hàng dệt may 19/ Tình trạng nợ nước ngồi nước cao giới thuộc khu vực: a Tây Nam Á b Đông nam Á c Châu Mỹ La Tinh d Châu Phi 20/ Cán cân xuất nhập dương tập trung vào nhóm nước sau đây: a Tây Nam Á, Đông Nam Á, Nam Á b Hoa Kỳ, Nhật bản, Đức c Châu Phi, Nam Á, Trung Quốc, Đông Nam Á d Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh c d b 21 Sự khác sản phẩm ngành dịch vụ với ngành kinh tế khác là: b a Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kỹ kỹ xảo lao động, kinh nghiệm tri thức b Khối lượng sản phẩm đo khối lượng lao động c Sản phẩm đa dạng phong phú, đo đếm d Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kỹ thuật hữu hình 22/ Các thành phố hàng đầu dịch vụ là: a Tokyo, Oasinhton, Pari b NiuYooc,Lot Angiơlet, Tokyo c Lot Angiơlet, Luân Đôn, Sicago d NiuYooc, Luân Đôn, Tokyo 23/ Tuyến hàng hải chiến lược quan trọng giới châu Âu châu Á – Thái Bình Dương qua: a Kênh Pannama b Eo Malacca c Kênh Xuyê d Eo Gibranta 24/Nguyên nhân để nhà sản xuất phải nghiên cứu thị trường nhằm: a Giảm giá hàng hoá thị trường dư thừa b Sản xuất hàng hố theo quy mơ chất lượng phù hợp với nhu cầu c Tăng giá hàng hoá thị trường khan d Điều chỉnh quy luật cung - cầu 25/ Dầu mỏ nhiên liệu cho ngành giao thơng vận tải giới vì: a Khả sinh nhiệt lớn b Giá thấp c Trữ lượng nhiều d Dễ sử dụng 26/ Nhằm khắc phục điều kiện tự nhiên không thuận lợi địa hình ngành giao thơng vận tải cần phải: a Thay đổi loại hình vận tải qua khu vực địa hình b Giảm khối lượng luân chuyển trình vận chuyển c Giảm khối lượng vận tải q trình vận chuyển dTăng chi phí xây dựng cơng trình giao thơng 27/ Trong cấu hàng nhập nước phát triển, chiếm tỷ trọng cao là: 14 a d a b a Sản phẩm công nghiệp chế biển, lương thực, thực phẩm b Hàng nông- lâm- thuỷ sản c Hàng tiêu dùng d Máy móc, nguyên liệu lượng 28/ Trong cấu hàng nhập nước phát triển, chiếm vị trí hàng đầu là: a Hàng nơng- lâm- thuỷ sản b Khống sản, nhiên liệu, ngun liệu nơng nghiệp c Máy móc, nguyên liệu lượng d Hàng tiêu dùng 15 16 ... với giới(%) ( Thế giới 100%) 18/ Trong cấu hàng xuất giới, tỷ trọng loại hàng hoá ngày giảm là: a Hàng tiêu dùng 13 d b c d Nhiên liệu Hàng nơng sản Hàng dệt may 19/ Tình trạng nợ nước nước cao... giới 10/ Trong cấu hàng xuất giới, chiếm tỷ trọng ngày cao là: a Khoáng sản nhiên liệu b Sản phẩm công nghiệp chế biến c Hàng nông- lâm- thuỷ sản d Hàng tiêu dùng 11/ Trong cấu hàng xuất nước phát... nông phẩm cho xã hội c Xuất nông sản hàng hố d Cạnh tranh hàng nơng sản c c CHƯƠNG 3: ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH THUỘC KHU VỰC CÔNG NGHIỆP (12 TIẾT) ĐÁP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÁN 1/ Trình độ phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Từ khóa liên quan