Chủ đề oxit hóa học 9

14 441 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:52

Tuần: đến Tiết: đến CHỦ ĐỀ: OXIT Tiết Tiết Bài 1: TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOAI OXIT I MỤC TIÊU: Kiến thức - HS biết tính chất hố học oxit bazơ, oxit axit dẫn PTHH tương ứng với tính chất - HS hiểu sở để phân loại oxit bazơ oxit axit dựa vào tính chất hố học chúng - Vận dụng hiểu biết tính chất hố học oxit để giải tập định tính định lượng Kĩ - Quan sát thí nghiệm rút tính chất hố học oxit bazơ, oxit axit - Dự đoán, kiểm tra kết luận tính chất hố học CaO, SO - Phân biệt số oxit cụ thể Thái độ: - Nghiêm túc học tập tìm hiểu mơn học T/c oxit thơng qua làm thí nghiệm Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ : Giáo viên: SGK,SGV, GA, * Dụng cụ: + Chuẩn bị thí nghiệm1- Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit 2- Oxit axit tác dụng với bazơ + Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp, cốc thuỷ tinh, ống hút * Hoá chất: CuO, H2O, dung dịch HCl, quỳ tím Học Sinh : - SGK, Vở ghi - Nước rửa vệ sinh thí nghiệm III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều Luật chơi: - Gv cho 3-4 hs tham gia - Trong vòng phút lần viết ác đáp án mà em biết - Ai viết đúng, nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Câu hỏi: Viết tên loại oxit mà em biết ? Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất hố học oxit Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Thế oxit bazơ? lớp ta học tính I Tính chất hoá học oxit chất oxit bzơ? 1.Oxit bazơ có tính chất hố - Khi cho oxit bazơ tác dụng với nước ta thu học ? sản phẩm nào? a Tác dụng với nước - Viết PTHH xảy ? VD: BaO + H2O Ba(OH)2 GV: Thông báo số oxit bazơ khác : K2O , N/X : Một số oxít bazơ tác dụng với Na2O , CaO có phản ứng tương tự nước tạo thành dd bazơ (kiềm) - Yêu cầu hs viết PTHH Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm TN1: Cho CuO tác dụng với HCl - Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn b Tác dụng với a xit + Quan sát tượng xảy - Thí nghiệm: Cho CuO tác dụng với + Giải thích tượng dd HCl + Viết PTHH minh họa - Hiện tượng: - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác - PTHH: nhận xét, bổ sung CuO + 2HCl CuCl2 + H2O GV: Bằng thực nghiệm ,người ta chứng N/X: Oxit bazơ tác dụng với dd axit minh ; số oxit bazơ CaO, tạo thành muối nước Na2O, BaO tác dụng với oxit axit c Tác dụng với oxit axit - Vậy sản phẩm phản ứng sinh gì? Viết PTPƯ? VD: CaO + CO2 CaCO3 Hs lên bảng viết PTHH N/X: Một số oxit bazơ tác dụng với - GV tổng kết ý kiến HS, nhận xét chốt oxit axit tạo muối kết luận Oxit axit có tính chất hố u cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả lời học ? câu hỏi: a Tác dụng với nước - Nhắc lại t/c hoá hoc oxit axit học lớp VD: P2O5 + 3H2O 2H3PO4 - Vậy oxit axit tác dụng với nước , sản phẩm thu gì? Viết pthh ? N/X: Nhiều oxit axit tác dụng với Hs lên bảng viết PTHH - GV nhận xét chốt kết luận Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm TN2: thổi thở vào cốc đựng nước vơi Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn + Quan sát tượng xảy + Giải thích tượng + Viết PTHH minh họa - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác nhận xét, bổ sung KT trình bày phút - So sánh tính chất hố học oxit bazơ oxit axit? Một số học sinh trình bày GV: Nhận xét bổ xung nước tạo thành dd axit b.Tác dụng với bazơ tan (kiềm) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 +H2O N/X: Oxit axit tác dụng với kiềm tạo thành muối nước c/ Tác dụng với oxit bazơ O xit axit tac dụng với số o xit bazơ tạo muối VD: Na2O + SO2 → Na2SO3 Hoạt động 2: Khái quát phân loại oxit Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm, luyện tập - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm - Định hướng NL, PC: u gia đình, quê hương , đất nước - GV yêu cầu hs nghiên cứu thông tin mục II SGK thảo luận nhóm ( khăn trải bàn) trả lời câu hỏi: II Khái quát phân loại oxit - Theo em dựa sở để phân loại Oxit bazơ: Na2O, BaO, oxit? Oxit axit: CO2, SO2, SO3, - Oxit phân thành loại nào? Cho Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, vd loại? Oxit không tạo muối: NO, CO, - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: lực giải vấn đề PC tự tin Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung - Hs làm BT1 - SGK trang + Hs1: làm a,c; Hs2 làm - Gv chốt Khái quát phân loại oxit sơ đồ tư Hoạt động vận dụng - Liên hệ vai trò oxit đời sống ? -Viết PTHH thực chuyển hóa sau : Fe → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Về nhà làm BT: 2, 3, 4, 5, SGK - Tìm hiểu thêm oxit ứng dụng oxit internet - Gv hướng dẫn BT6 - T6: Đầu cho chất tg tìm chất dư sau phản ứng (H2SO4) mdd = m dd axit + mCuO ; C% H2SO4 dư = ?; C% CuSO4 = ? Hướng dẫn hs giỏi: Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O Ngày soạn 16 tháng năm 2018 Ngày dạy 24 tháng năm 2018 Tiết 3: Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG I MỤC TIÊU: Kiến thức - HS biết tính chất CaO, SO2 viết PTHH tính chất - Biết ứng dụng CaO, SO2 đời sống sản xuất, đồng thời biết tác hại chúng môi trường sức khoả người - Biết phương pháp điều chế CaO, SO2 PTN, công nghiệp PƯHH làm sở cho phương pháp điều chế Kĩ - Biết vận dụng kiến thức CaO, SO2 để làm tập lí thuyết , tập thực hành hố học Thái độ: - Nghiêm túc học tập tìm hiểu mơn học T/c oxit thơng qua làm thí nghiệm Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u gia đình, q hương , đất nước II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phương tiện: SGK,SGV, GA, TN: CaO t/d với nước, CaO t/d với dd HCl +Hoá chất : CaO, HCl +Dụng cụ: ống nghiệm, có thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh,tranh ảnh lò nung vơi cơng nghiệp thủ cơng Học sinh Nghiên cứu trước III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ HS1: Trình bày tính chất hố học oxit , bazơ?Viết PTPU HS2: Trình bày tính chất hố hoc axit?Viết PTPU Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều Luật chơi: - Gv cho 3-4 hs tham gia - Trong vòng phút lần viết ác đáp án mà em biết - Ai viết đúng, nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Câu hỏi: Viết tên loại oxit bazo mà em biết ? Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hôm nghiên cứu oxit quan trọng đại diện cho oxit bazơ CaO Chúng có ứng dụng tính chất hố học nào? điều chế chúng sao? Bài học hôm tìm hiểu Hoạt động : Tìm hiểu tính chất canxi oxit Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, động não - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: CTHH: CaO - Hãy cho biết CTHH, NTK PTK PTK : 40 đvC canxi oxit ? Tên thường gọi : Vôi sống - Tên thường gọi canxi oxit vôi sống - Gv cho hs quan sát mẫu CaO I Canxi ơxit có tính chất ? Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cặp đơi trả Tính chất vật lý : lời câu hỏi: + Em nhận xét trạng thái, màu sắc ? - CaO chất rắn, màu trắng - Gv thơng báo: CaO có nhiệt độ nóng chảy tnc= 25850C cao khoảng 25850C - Tính chất lí học CaO ? - Em cho biết CaO thuộc loại oxit ? KT trình bày phút - Em dự đốn tính chất hố học CaO ? Yêu cầu hs quan sát giải thích thí nghiệm: Tính chất hố học : Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm TN1: Cho mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm , sau nhỏ từ từ nước nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd tạo thành a Tác dụng với nước : - Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn - CaO tác dụng với nước  → dd bazơ + Quan sát tượng xảy + Giải thích tượng + Viết PTHH minh họa CaO(r) + H2O (l)  → Ca(OH)2 (r) Canxi hiđrôxit - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Ca(OH)2 tan nước, phần tan tạo KT trình bày phút thành dd bazơ Giải thích việc dùng túi bột vơi sống túi đồ khơ? Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm - TN2: Cho mẫu CaO vào ống nghiệm , nhỏ từ từ dung dịch HCl vào - Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn + Quan sát tượng xảy + Giải thích tượng + Viết PTHH minh họa - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv liên hệ đến việc khử chua đất trồng , sử lí nước thải… + Gv : Ngồi tính chất , canxi oxit thể tính chất oxit bazơ ? Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: + Viết PTHH minh hoạ? - Gv: để CaO khơng khí lâu làm giảm chất lượng xảy phản ứng với CO2 khơng khí tạo đá vơi KT trình bày phút - Vậy cần phải làm để giữ chất lượng CaO ? - Qua thí nghiệm trên, em nêu kết luận CaO ? - GV tổng kết ý kiến HS, nhận xét chốt kết luận b.Tác dụng với axit : → CaCl2 + H2O CaO+ 2HCl  Canxi clorua c Tác dụng với oxit axit : CaO(r ) + CO2(k) CaCO3(r) Canxi cacbonat - Kết luận: CaO oxit bazơ Hoạt động 2: Ứng dụng sản xuất CaO Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, thực hành - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u cầu hs n/c SGK hoạt động nhóm (khăn II Canxi oxit có ứng dụng ? trải bàn) trả lời câu hỏi: - Dùng công nghiệp luyện kim, - địa phương em CaO dùng cho làm ngun liệu cho cơng nghiệp hóa học mục đích gì? - Khử chua cho đất - Trình bày ứng dụng CaO ? - Khử trùng diệt nấm - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Xử lí nước thải cơng nghiệp - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác - Làm vật liệu xây dựng nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức GV: Tích hợp ứng phó BĐKH q trình sử dụng vơi sống u cầu hs n/c SGK hoạt động cặp đôi trả III Sản xuất CaO ? Nguyên liệu lời câu hỏi: - Em cho biết nguyên liệu, nhiên liệu sản - Nguyên liậu : đá vôi CaCO3 - Nhiên liệu : than đá, củi, dầu, khí thiên xuất vôi sống ? nhiên… - Viết PTPƯ xảy lò nung vơi ? Các phản ứng xảy - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác C + O2 → t CO2 nhận xét, bổ sung t CaCO3 → CaO + CO2 - Gv nhận xét chốt kiến thức GV: Tích hợp ứng phó BĐKH cơng đoạn sản xuất vơi sống gây nhiễm môi trường 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: lực giải vấn đề PC tự tin o o Yêu cầu hs hoạt động nhóm xây dựng sơ đồ tư tổng kết học: Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi: - Bài tập 1: Viết PTPU thực dãy biến đổi sau: Ca(OH) Bài tập 1: Các PTHH to 1/ CaCO3 → CaO + CO2 2/ CaO + H2O  → Ca(OH)2 CaCO3 CaO CaCl2 Ca(NO3)2 3/ CaO + 2HCl  → CaCl2 + H2O 4/CaO + 2HNO3  → Ca(NO3)2 +H2O 5/ CaO + CO2  → CaCO3 CaCO3 2.4 Hoạt động vận dụng Bài tập 2: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt chất rắn sau: CaO, P2O5, SiO2 Viết PTPƯ xảy Bài tập 3: Hòa tan hồn tồn 20(g) hỗn hợp oxit CaO CuO vào 500 ml nước Sau phản ứng lại 8,8(g) chất rắn khơng tan a) Tính nồng độ mol dung dịch thu b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng oxit hỗn hợp đầu Bài tập 2: - Lấy mẫu thử, đánh STT, làm TN nhiều lần - Hòa tan mẫu thử vào nước vào nước + TH mẫu thử khơng tan -> mẫu thử SiO2 + TH mẫu thử tan -> mẫu thử CaO P2O5 - Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu + Dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh -> dung dịch Ca(OH)2 -> chất rắn ban đầu CaO + Dung dịch làm quỳ tím chuyển đỏ -> dung dịch H3PO4 -> chất rắn ban đầu P2O5 * Hoặc nhỏ dd phenolphtalein vào dd thu được, dd làm dd phenolphtalein chuyển màu hồng -> dd Ca(OH)2 ->chất rắn ban đầu CaO Bài tập a) Ta có PTPƯ: CaO + H2O  → Ca(OH)2 (*) mCaO = 20 − 8,8 = 11,2 (g) 11,2 = 0,2 (mol) 56 Theo (*) ta có nCa (OH ) = nCaO = 0,2 (mol) ⇒ nCaO = Vậy CM Ca (OH ) 0,2 = 0,4 (M) 0,5 11,2 100% = 56% 20 = 100% = 56% = 44% b) %mCaO = %mCuO 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Nghiên cứu trước nội dung tiêp: Một số oxit quan trọng – Lưu huỳnh đioxit - Tìm hiểu qui trình sản xuất vơi qua internet https://www.youtube.com/watch?v=O4ql2X5sXPc Ngày soạn 20 tháng năm 2018 Ngày dạy 28 tháng năm 2018 Tiết 4: Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Biết tính chất lưu huỳnh đioxit viết PTHH cho tính chất - Biết ứng dụng SO2 đời sống sản xuất, đồng thời biết tác hại chúng môi trường sức khoẻ người - Biết pp điều chế SO2 PTN , công nghiệp PUHH làm sở cho PP điều chế Kĩ - Biết vận dụng kiến thức SO2 để làm tập lí thuyết tập thực hành Thái độ: - u thích mơn học môn học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tính tốn, lực sử dụng công nghệ thông tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương tiện: SGK,SGV, GA,Thí nghiệm điều chế SO2 PTN + Hóa chất: Na2SO3, dd: H2SO4, Ca(OH)2, nước cất, q tím + Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, dụng cụ điều chế khí SO2, ống dẫn khí - Máy chiếu Bài soạn powerpoint Học sinh Ôn tập tính chất oxit III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ HS1: Nêu t/c hố học CaO Viết PTPU HS2: Nêu tính chất hoá học oxit axit Viết PTPU GV: Y/c hs khác nhận xét Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều Luật chơi: - Gv cho 3-4 hs tham gia - Trong vòng phút lần viết ác đáp án mà em biết - Ai viết đúng, nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Câu hỏi: Viết tên loại oxit axit mà em biết ? Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG 1: TÍNH CHẤT CỦA LƯU HUỲNH ĐIOXIT Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, động não - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả B LƯU HUỲNH ĐIOXIT lời câu hỏi: I – Lưu huỳnh oxit có tính chất - CTHH PTK lưu huỳnh đioxit ? ? - Tính chất vật lí ? CTHH: SO2 Gv chốt kiến thức PTK : 64 Gv: Lưu huỳnh đioxit thuộc loại oxit ? Tính chất vật lí => Lưu huỳnh đioxit có tính chất hóa Lưu huỳnh chất khí khơng màu, mùi học nào? hắc, độc, nặng khơng khí Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm TN1: SO2 tác dụng với nước - Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn + Quan sát tượng xảy + Giải thích tượng + Viết PTHH minh họa - Đại diện nhóm báo cáo kết Gv: SO2 chất gây ô nhiễm không khí, nguyên nhân gây mưa axit GV: Tích hợp ứng phó BĐKH để HS biết tác hại mưa axit Gv tổ chức hs làm thí nghiệm theo nhóm TN1: sục khí SO2 vào dd Ca(OH)2 - Các nhóm hs làm thí nghiệm theo hướng dẫn + Quan sát tượng xảy + Giải thích tượng + Viết PTHH minh họa ( d SO = KK 64 ) 29 Tính chất hóa học a) Tác dụng với nước * Thí nghiệm: (SGK) * Hiện tượng: Dung dịch thu làm quỳ tím chuyển màu đỏ * PTPƯ SO2 + H2O  → H2SO3 b) Tác dụng với bazơ * Thí nghiệm: (SGK) * Hiện tượng : Dung dịch Ca(OH)2 bị vẩn đục - Đại diện nhóm báo cáo kết Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv dựa vào kiến thức trước : + Lưu huỳnh oxit có tính chất gì? SO2 tác dụng với số oxit bazơ: Na2O, CaO tạo muối sunfit Yêu cầu hs hoạt động cá nhân viết PTPƯ vào Gọi hs lên bảng viết PTHH KT trình bày phút - Rút kết luận tính chất hóa học SO2? GV nhận xét, chốt kiến thức * PTPƯ SO2 + Ca(OH)2  → CaSO3 + H2O c) Tác dụng với oxit bazơ * PTPƯ SO2 + CaO  → CaSO3 SO2 + Na2O  → Na2SO3 Kết luận:Lưu huỳnh đioxit oxit axit HOẠT ĐỘNG 2: ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, động não - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động nhóm (khăn II Lưu huỳnh dioxxit có ứng trải bàn) trả lời câu hỏi: dụng ? - Nêu ứng dụng SO2 ? - Sản xuất axitsunfuric - Ở địa phương em Lưu huỳnh dioxit có ứng - Diệt nấm mốc dụng gì? - Làm chất tẩy trắng gỗ cơng nghiệp - Hs thảo luận nhóm câu hỏi sản xuất giấy - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi: - Khí SO2 thu cách nào? Vì sao? a) Đẩy nước b) Đẩy khí – Ngửa bình c) Đẩy khí – Úp bình HS: Trả lời, nhận xét, bổ sung (Vì khí SO2 tan III Điều chế lưu huỳnh dioxxit? Trong phòng thí nghiệm Cho muối sunfit tác dụng với axit (HCl, H2SO4) Na2SO3 + H2SO4  → Na2SO4 + H2O + SO2 nước, nặng kk nên ta thu khí pp đẩy khí để miệng bình hướng lên trên.) - Trình bày cách điều chế SO2 cơng nghiệp ? Viết PTHH? Hs lên bảng viết pt Trong cơng nghiệp - Đốt lưu huỳnh khơng khí t S + O2  → SO2 - Đốt quặng Pirit (FeS2) t 4FeS2 + 11O2  → 2FeO3 + 8SO2 o GV: Giới thiệu pp điều chế SO2 PTN từ Cu dd H2SO4 (sẽ học axit sunfuric) 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: lực giải vấn đề PC tự tin Yêu cầu hs hoạt động nhóm xây dựng sơ đồ tư tổng kết học: o - Gọi hs chữa tập 1,2 SGK 2.4 Hoạt động vận dụng BT1: Viết PTHH thực chuỗi biến hóa sau : CaSO3  (3) (1) (2) (4) (5) S  → SO2  → H SO3  → Na2 SO3  → SO2 (6) Na2SO3 Các PTHH t S + O2  → SO2 SO2 + H2O  H2SO3 SO2 + CaO  CaSO3 H2SO3 + Na2O  Na2SO3 + H2O Na2SO3 + H2SO4  SO2 + H2O + Na2SO4 SO2 + Na2O  Na2SO3 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Tìm hiểu thếm ứng dụng SO2, CO2 qua internet - Tìm hiểu axit, tính chất axit - Làm tập 1-6 SGK Hướng dẫn gợi ý BT6 + Tính số mol SO2 Ca(OH)2 0,112 = 0, 005(mol ) 22, nCa ( OH )2 = CM Vdd = 0, 7.0, 01 = 0, 007( mol ) nSO2 = + PTHH: SO2 + Ca(OH)2  CaSO3 + H2O Theo pt : 1mol 1mol 1mol Theo đề : 0,005mol 0,007mol 0,005 + Dựa vào số mol chất thiếu để đặt vào PTHH → Tính mol chất sau phản ứng + Tính khối lượng chất sau phản ứng - Số n CaSO3 = n SO2 = 0,005 (mol)  m CaSO3 = 120 0,005 = 0,6(g) - Theo PT số mol Ca(OH)2 dư : n Ca(OH)2 = 0,007 – 0,005 = 0,002(mol)  m Ca(OH)2 dư = 74 0,002 = 0,148(g) ... quát phân loại oxit - Theo em dựa sở để phân loại Oxit bazơ: Na2O, BaO, oxit? Oxit axit: CO2, SO2, SO3, - Oxit phân thành loại nào? Cho Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO, vd loại? Oxit không tạo... hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Thế oxit bazơ? lớp ta học tính I Tính chất hố học oxit chất oxit bzơ? 1 .Oxit bazơ có tính chất hố - Khi cho oxit bazơ tác dụng với nước ta thu học ? sản... LƯU HUỲNH ĐIOXIT lời câu hỏi: I – Lưu huỳnh oxit có tính chất - CTHH PTK lưu huỳnh đioxit ? ? - Tính chất vật lí ? CTHH: SO2 Gv chốt kiến thức PTK : 64 Gv: Lưu huỳnh đioxit thuộc loại oxit ? Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề oxit hóa học 9, Chủ đề oxit hóa học 9