Đề thi môn bộ máy nhà nước

1 81 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:51

Đề thi môn Bộ máy nhà nước (Hiến pháp 2) Tháng Sáu 12, 2011 Luật Việt Bộ máy Nhà nước - HP2, Tư vấn pháp luật Để lại bình luận TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM LỚP VĂN BẰNG HỆ CHÍNH QUY Ngày 11/06/2011 ĐỀ THI MƠN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (HIẾN PHÁP 2) – lần Thời gian: 90 phút, không sử dụng tài liệu Đề lớp 3BVB2CQ Câu : (4 điểm) Phân tích địa vị pháp lý Quốc hội theo hiến pháp 1992 Vì Quốc hội có địa vị máy nhà nước Câu 2: (4 điểm) Giải thích nguyên tắc: “Khi xét xử, thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật” Hãy yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo cho nguyên tắc thực thực tế Câu 3: (4 điểm) Theo anh chị việc thí điểm khơng tổ chức HĐND cấp huyện, phường tương đương có phù hợp với Hiến pháp thực tiễn khơng? Vì sao? Đề lớp 3AVB2CQ Câu : (3 điểm) Anh chị trình bày – Cơ cấu tổ chức phủ – Hiện nay, nhà nước ta thực việc đổi phủ nào? – Nguyên nhân đổi nêu Câu 2: (3 điểm) Theo quy định pháp luật hành, nhận định sau hay sai? Anh chị giải thích 1/ Chánh án Tòa án nhân dân cấp thẩm phán hoạt động xét xử 2/ Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước cao địa phương 3/ Nhiệm kỳ Quốc hội năm Câu 3: (4 điểm) Anh chị phân tích điều 101 hiến pháp năm 1992: “Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại” Trong xu hướng sửa đổi toàn diện Hiến pháp, theo anh chị cần xây dựng thiết chế Chủ tịch nước theo mô hình nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn bộ máy nhà nước, Đề thi môn bộ máy nhà nước