Mối quan hệ giữa chủ tịch nước và các cơ quan hiến định về mặt thành lập và các hoạt động giữa hai bên

5 65 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:49

Hà Duy Hoàng Nam-MSSV:1463801010502 Bài viết: Mối quan hệ chủ tịch nước quan hiến định mặt thành lập hoạt động hai bên I.Chủ tịch nước-Quốc hội:  Về mặt thành lập: -Theo HP 2013 điều 87 taị đoạn đầu:chủ tịch nước QH bầu số đại biểu quốc hội(theo giới thiệu UBTVQH)  Về mặt hoạt động: -Với vai trò đại biểu QH:theo HP2013 điều 84 CTN có đầy đủ quyền đại biểu QH như: biểu quyết,trình dự án luật… -Với vai trò đại diện cho quốc gia:Theo HP 2013 điều 88 CTN có thêm quyền hạn khoản 1,khoản 2,khoản 3(ví dụ như:cơng bố Hiến Pháp,Luật,Pháp lệnh…;bầu,miễn nhiệm,bãi nhiệm PCTN,Thủ Tướng,Chánh án tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng VKS ND tối cao….).Cũng theo HP 2013 điều 88 khoản khoản 5,căn vào nghị Quốc Hội CTN công bố,bãi bỏ định tuyên bố tình trạng chiến tranh:căn vào nghị quốc hội định đại xá.Ngoài khoản 1-khoản điều 83 HP2013 trường hợp cần thiết CTN đề nghị QH họp kín họp bất thường -Trong hoạt động kiểm tra-giám sát:theo HP2013 điều 87 đoạn 2,CTN chịu trách nhiệm trước QH trả lời kiến nghị đại biểu quốc hội.Theo HP2013 điều 70 khoản 10;QH bải bỏ văn CTN vi hiến trái với nghị QH,có quyền bãi nhiệm miễn nhiệm CTN bỏ phiếu bất tín nhiệm CTN CTN phải trả lời chất vấn trước Đại Biểu Quốc Hội(HP2013 điều 80 Khoản 1).Theo HP2013 điều 70 khoản QH bỏ phiếu tín nhiệm CTN II.Chủ tịch nước-UBTVQH:  Về mặt thành lập: Hà Duy Hoàng Nam-MSSV:1463801010502 -Theo HP2013 điều 74 khoản 6:Chủ tịch nước UBTVQH đề nghị QH bầu số ĐBQH  Về mặt hoạt động: -Theo HP 2013 điều 88 khoản CTN cơng bố pháp lệnh UBTVQH HP2013 điều 90 có quy định CTN có quyền tham dự phiên họp UBTVQH(có quyền tham gia để phát biểu ý kiến quyền biểu quyết) -Theo HP 2013 điều 88 khoản CTN có thêm quyền hạn vào Nghị UBTVQH lệnh tổng động viên,động viên cục bộ,bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trường hợp UBTVQH họp -Theo HP2013 điều 83 khoản 2:trong trường hợp cần thiết CTN đề nghị UBTVQH triệu tập QH họp bất thường -Theo khoản điều 84 HP2013:CTN có quyền trình dự án pháp lệnh trước UBTVQH -Trong hoạt động kiểm tra-giám sát:UBTVQH có quyền đề nghị QH bãi nhiệm,miễn nhiệm bỏ phiếu bất tín nhiệm CTN.Theo HP2013 điều 88 khoản 1:CTN có quyền đề nghị UBTVQH xem xét lại pháp lệnh vòng 10 ngày;nếu pháp lệnh UBTVQH tàn thành mà CTN khơng trí CTN trình QH định kỳ họp gần III.Chủ tịch nước-Chính phủ:  Về mặt thành lập: -Theo HP2013 điều 98:Thủ tướng đại biểu quốc hội CTN giới thiệu để Quốc hội bầu -Theo HP 2013 điều 88 khoản 2:CTN vào Nghị quốc hội bổ nhiệm Phó Thủ Tướng,Bộ Trưởng thành viên khác phủ  Về mặt hoạt động: - HP2013 điều 90 đoạn 2:CTN có quyền yêu cầu phủ họp bàn vấn đề quan trọng xét thấy cần thiết để thực nhiệm vụ,quyền hạn CTN Hà Duy Hoàng Nam-MSSV:1463801010502 -Theo HP2013 điều 96 khoản 7:Chính phủ tổ chức đàm phán,ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền CTN -Trong hoạt động kiểm tra-giám sát:theo luật tổ chức phủ 2015 điều 27 khoản 2,chính phủ báo cáo cơng tác trước CTN năm hai lần,báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu CTN.Thời gian quốc hội khơng làm việc Thủ Tướng Chính Phủ phải báo cáo trước CTN.Theo luật tổ chức phủ 2015 điều 28 khoản nhiệm vụ quyền hạn thủ tướng:trong thời gian Quốc hội khơng họp, trình Chủ tịch nước định tạm đình cơng tác Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ.Cũng theo HP2013 điều “CTN đề nghị QH bải nhiệm,miễn nhiệm Thủ tướng có quyền định cách chức phó thủ tướng,bộ trưởng theo nghị QH” IV.Chủ tịch nước-tòa án nhân dân:  Về mặt thành lập: - HP 2013 điều 88 Khoản 3: CTN đề nghị QH bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao ,cũng khoản quy định CTN vào nghị QH bổ nhiệm phó chánh án tòa án nhân dân tối cao thẩm phán tòa án nhân dân tối cao -Theo luật tổ chức tòa án 2014 điều 28 khoản :Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Chủ tịch nước bổ nhiệm số Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  Về mặt hoạt động: -Theo luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 điều 27 khoản nhiệm vụ,quyền hạn chánh án tòa án nhân dân tối cao : Chánh án tòa án nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước ý kiến trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình -Trong kiểm tra giám sát:theo luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 điều 27 khoản 16 nhiệm vụ,quyền hạn chánh án tòa án nhân dân tối cao : thời gian Quốc hội không họp chịu trách nhiệm báo cáo cơng tác trước Chủ tịch nước.Cũng điều 27 khoản Chánh án trình CTN miễn Hà Duy Hồng Nam-MSSV:1463801010502 nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Thẩm phán Tòa án khác Và theo luật điều 26 khoản 1:Chủ tịch nước có quyền đề nghị QH bãi nhiệm,miễn nhiệm chánh án tòa tối cao V.Chủ tịch nước-viện kiểm sát nhân dân:  Về mặt thành lập: - HP 2013 điều 88 Khoản 3: CTN đề nghị QH bầu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nghị quốc hội CTN bổ nhiệm viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao - Theo luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân điều 64 khoản 1: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Chủ tịch nước bổ nhiệm theo đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  Về mặt hoạt động: -Theo luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 điều 63 khoản 8:cũng giống quyền hạn nhiệm vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao;trong án mức phạt tử hình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trình lên chủ tịch nước để lấy ý kiến việc ân giảm cho phạm nhân -Trong kiểm tra giám sát:theo luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân điều 63 khoản 12,khi QH không họp viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao phải chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước CTN.Theo luật tổ chức viện kiểm sát điều 62 khoản 1:Chủ tịch nước có quyền đề nghị QH bãi nhiệm,miễn nhiệm chánh án tòa tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tóm lại,dựa phân tích sở pháp lý mối quan hệ CTN quan hiến định HP2013 vị trí CTN không nằm tổ chức quan hiến định mặt thành lập;hoạt động thành viên CTN đóng vai trò quan trọng chủ yếu mặt thủ tục.Nói cách khác,CTN xem “mắc xích” thiết yếu hoạt đơng BMNN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hà Duy Hoàng Nam-MSSV:1463801010502 ... nằm tổ chức quan hiến định mặt thành lập; hoạt động thành viên CTN đóng vai trò quan trọng chủ yếu mặt thủ tục.Nói cách khác,CTN xem “mắc xích” thiết yếu hoạt đơng BMNN Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa... khác Và theo luật điều 26 khoản 1 :Chủ tịch nước có quyền đề nghị QH bãi nhiệm,miễn nhiệm chánh án tòa tối cao V .Chủ tịch nước- viện kiểm sát nhân dân:  Về mặt thành lập: - HP 2013 điều 88 Khoản 3:... trưởng theo nghị QH” IV .Chủ tịch nước- tòa án nhân dân:  Về mặt thành lập: - HP 2013 điều 88 Khoản 3: CTN đề nghị QH bầu chánh án tòa án nhân dân tối cao ,cũng khoản quy định CTN vào nghị QH bổ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa chủ tịch nước và các cơ quan hiến định về mặt thành lập và các hoạt động giữa hai bên, Mối quan hệ giữa chủ tịch nước và các cơ quan hiến định về mặt thành lập và các hoạt động giữa hai bên

Từ khóa liên quan