Bóc rau nhân tạo - KSTC

13 107 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:44

Bóc rau nhân tạo Bóc rau nhân tạo thủ thuật cho tay vào BTC để lấy rau sau Thai sổ Bóc rau nhân tạo Chỉ định: - Ngay sau sổ thai máu chảy ÂĐ nhiều - Rau bong chậm: sau sổ thai 30 phút - Một số trường hợp cần kiểm tra toàn vẹn TC Bóc rau nhân tạo Chuẩn bị dụng cụ thuốc: - Găng vô khuẩn, khăn vô khuẩn - Thông đái - Thuốc giảm đau - Thuốc co TC - Dung dịch sát khuẩn Bóc rau nhân tạo Chuẩn bị người bệnh: - Giải thích BN - Theo dõi tồn trạng, M, HA - Tiêm thuốc giảm đau - Sát khuẩn vùng ÂH - Thơng tiểu BQ Bóc rau nhân tạo Kỹ thuật: - Rửa tay vô khuẩn, mặc áo găng - Trải khăn vô khuẩn - Phối hợp tay: Bóc rau nhân tạo: Kỹ thuật  Chơm ngón tay bàn tay luồn vào tử cung theo hớng từ dới lên Bàn tay ®Ĩ trªn bơng gióp tư cung vỊ t thÕ chÝnh gia cố định chỗ Bàn tay luồn vào bên đến đáy tử cung Dùng bê bµn tay nhĐ nhµng bãc rau (bóc từ trên, từ rìa ngồi vào trong)  Tay bªn đẩy dần mô tiÕp tơc c¸c thao t¸c kiĨm so¸t tư cung Bóc rau nhân tạo Theo dõi sau thủ thuật: - Toàn trạng, M, HA - Co hồi TC - Ra máu ÂĐ - Kháng sinh Kiểm sốt tử cung KSTC lµ thủ thuật đợc tiến hành sau rau sổ sau bóc rau nhân tạo để kiểm tra toàn vẹn TC làm BTC Kim soỏt t cung Ch nh: Chảy máu sau sỉ rau • KiĨm tra rau thÊy thiÕu múi, thiếu màng rau Kiểm tra toàn vẹn TC: Sau làm thủ thuật khó có sĐo mỉ cò ë tư cung Kiểm sốt tử cung Chuẩn bị thuốc dụng cụ Chuẩn bị người bệnh Kiểm sốt tử cung Kỹ thuật: - Rửa tay vơ khuẩn, mặc áo găng - Trải khăn vô khuẩn - Phối hợp tay: Kiểm soát tử cung: kỹ thut Một tay đặt thành bụng để cố định đáy TC Tay đa vào ÂĐ BTC Đáy TC Dùng đầu ngón tay lần lợt kiểm tra đáy tử cung, sừng, bên, mặt trớc mặt sau đoạn dới TC Vét nhẹ nhàng tổ chức sót BTC, kiĨm tra sù toµn vĐn cđa TC  KiĨm tra xong rút tay ra, không đợc đa tay vào nhiều lần dễ gây nhiễm khuẩn đau Kiểm soát tử cung Theo dõi sau thủ thuật:  Toàn trạng, M, HA  Co hồi TC  Ra máu ÂĐ  Kháng sinh .. .Bóc rau nhân tạo Chỉ định: - Ngay sau sổ thai máu chảy ÂĐ nhiều - Rau bong chậm: sau sổ thai 30 phút - Một số trường hợp cần kiểm tra tồn vẹn TC Bóc rau nhân tạo Chuẩn bị dụng cụ thuốc: - Găng... khuẩn - Thông đái - Thuốc giảm đau - Thuốc co TC - Dung dịch sát khuẩn Bóc rau nhân tạo Chuẩn bị người bệnh: - Giải thích BN - Theo dõi tồn trạng, M, HA - Tiêm thuốc giảm đau - Sát khuẩn vùng ÂH -. .. giảm đau - Sát khuẩn vùng ÂH - Thơng tiểu BQ Bóc rau nhân tạo Kỹ thuật: - Rửa tay vô khuẩn, mặc áo găng - Trải khăn vơ khuẩn - Phối hợp tay: Bóc rau nhân tạo: Kỹ thuật  Chơm c¸c ngãn tay cđa mét
- Xem thêm -

Xem thêm: Bóc rau nhân tạo - KSTC, Bóc rau nhân tạo - KSTC