Kinh nghiem TK TC SC ket cau BTCT chiu t

9 46 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:26

Mét sè Kinh nghiƯm thiÕt kÕ vμ thi c«ng sưa chữa kết cấu công trình bê tông cốt thép bị h hỏng tác động ăn mòn môi trờng biĨn viƯt nam SOME EXPERIENCE ON DESIGNING AND REPAIRING FAILED REINFORCED CONCRETE STRUCTURES CAUSED BY CORROSION OF VIETNAM’S MARINE ENVIRONMENT TS Phạm Văn Khoan ThS Nguyễn Nam Thắng KS Nguyễn Đăng Khoa KS Trần Nam Viện KHCN Xây dựng-Bộ Xây dùng ABSTRACT: Corrosion situation causing failure in reinforced concrete structures in marine areas in Vietnam has become very serious Corrosion of reinforced steel damaging reinforced concrete structures is a widespread problem Now, there is a few constructions in coastal atmosphere (1 to 30 km from water edge) with 50 to 60 durability, most of the others in upper marine and estuary near marine, in the land atmosphere areas (0 to km from water edge) are corroded and damaged after from 15 to 20 years On average, the structures durability in the above mentioned areas is from 40 to 50 percent of designing requirements Suffering due to corrosion is serious, cost on repairing failed constructions caused by corrosion accounts for 30 to 70 percent of prises of making new constructions To solve corrosive resistance and protection of reinforced concrete constructions in marine areas in Vietnam, this article introduces some experience on designing and repairing failed reinforced concrete structures caused by corrosion of Vietnam’s marine environment This has been researched, developed matter and applied effective for the last few years by IBST (Vietnam Institute for Building Science and Technology) VÊn đề ăn mòn v h hỏng công trình bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam Kết nghiên cứu khảo sát Viện KHCN Xây dựng 1, 2, 3, 4, cho thấy công trình bê tông cốt thép (BTCT) xây dựng vùng biển nớc ta phải gánh chịu tác động ăn mòn mạnh môi trờng biển, phổ biến nguy hại tợng xâm thực clorua gây ăn mòn phá huỷ cốt thép kết cấu BTCT Hiện nay, khắp vùng biển nớc có hàng nghìn công trình BTCT đ đợc xây dựng khoảng thời gian từ trớc năm 1990 bị ăn mòn phá huỷ cốt thép nghiêm trọng Trong số đó, có nhiều công trình cần phải sửa chữa lớn tiếp tục kéo dài đợc tuổi thọ phục vụ Quá trình ăn mòn cốt thép bắt đầu từ hàm lợng ion clorua xâm nhập vào miền bê tông cận cốt thép không lớn, khoảng 0,60 0,80 kg/m bê tông Do sản phẩm ăn mòn (gỉ sắt) nở thể tích lần gây ứng suất làm nứt bê tông bảo vệ dọc theo cốt thép bị ăn mòn, tạo điều kiện thuận lợi cho xâm nhập ngày nhanh ion clorua vào bên bê tông, đẩy nhanh tốc độ ăn mòn phá huỷ cốt thép Share-connect.blogspot.com Bức tranh chung ăn mòn phá huỷ kết cấu công trình BTCT ion clorua nh sau : o Các phần kết cấu BTCT nằm vùng nớc lên xuống sóng táp, khí mặt nớc biển mặt nớc sông gần biển, khí bờ (cách mép nớc km) chịu xâm thực clorua mạnh, với niên hạn khoảng 15 20 năm tuỳ thuộc vào chất lợng bê tông, vị trí làm việc kết cấu miền bê tông cận cốt thép bị xâm nhập tới 0,94 3,60 kg Cl /m3 bê tông Vì có nhiều kết cấu đ bị ăn mòn phá huỷ cốt thép nghiêm trọng sau khoảng 15 20 năm sử dụng o Các phần kÕt cÊu BTCT n»m ë vïng khÝ qun gÇn bê (từ 30 km) chịu xâm thực clorua mạnh, với niên hạn sử dụng 20 30 năm, miền bê tông cận cốt thép tích tụ tới 0,63 1,41 kg Cl-/m3 bê tông cốt thép bị phá huỷ nặng nề sau khoảng 20 30 năm sử dụng o Các phần kết cấu BTCT thờng xuyên bị ngập nớc biển bị xâm thực clorrua mạnh, miền bê tông cận cốt thÐp cã thĨ tÝch tơ tíi 15 kg Cl-/m3 bª tông, thời gian phục vụ lâu, nhng cốt thép hầu nh cha bị bị ăn mòn nhẹ Chẳng hạn, kết khảo sát gần phần kết cấu ngập nớc biển cửa sông ven biển nh Cảng Hòn Gai sau 100 năm, Cầu bê tông (cầu giữa) Phan Thiết 90 năm, cầu Phú Hài Phan thiết 85 năm phát thấy cốt thép chớm bị gỉ nhẹ, bê tông cha bị nứt vỡ Đối với công trình có niên hạn ngắn hơn, nh Cảng Thơng vụ Vũng Tầu 15 năm, Cảng Nha Trang 15 năm, Cảng Sông Hàn 35 năm, Cảng Cửa Cấm gần 30 năm cha phát thấy cốt thép bị ăn mòn Hiện tợng đợc giải thích lợng oxy hoà tan nớc biển thấp nên không đủ khả oxy hoá cốt thép o Ngoài ra, kết khảo sát cho thấy tốc độ xâm thực ion SO42-vào bê tông vùng ngập nớc nớc lên xuống chậm, cha phát thấy tợng bê tông bị phá huỷ ăn mòn sunfát công trình có niên hạn 15 đến 100 năm kể Nh vậy, tình trạng ăn mòn phá huỷ kết cấu BTCT vùng nớc lên xuống sóng táp, khí mặt nớc biển mặt nớc sông ven biển, khí bờ ( cách mép nớc km) gần bờ (cách mép n−íc tõ  30 km) lµ rÊt phỉ biÕn gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế nớc ta Tình hình thực tiễn đặt vấn đề cấp bách phải nghiên cứu triển khai áp dụng giải pháp thiết kế thi công sửa chữa cho kết cấu bê tông cốt thép đ bị h hỏng tác động ăn mòn môi trờng biển nớc ta Dới xin giới thiệu số kinh nghiệm thiết kế thi công sửa chữa công trình BTCT bị h hỏng tác động ăn mòn môi trờng biển nớc ta Viện KHCN Xây dựng đ nghiên cứu triển khai ứng dụng có hiệu tốt năm gần Một số kinh nghiệm thiết kế sửa chữa kết cấu BTCT bị h hỏng ăn mòn Nhìn chung kết cấu BTCT đ bị ăn mòn cốt thép nứt vỡ bê tông bảo vệ kéo theo suy giảm khả chịu lực hoàn toàn khả chống ăn mòn Do vậy, phơng án thiết kế sửa chữa kết cấu BTCT bị h hỏng ăn mòn cần phải đảm bảo đạt đồng thời yêu cầu sau đây: - Khả chịu lực kết cấu; Share-connect.blogspot.com - Khả phòng chống ăn mòn; - Điều kiện làm việc bình thờng 2.1 Thiết kế đảm bảo khả khả chịu lực kết cấu Các phơng án dới áp dụng kết cấu cần gia cố tăng cờng khả chịu lực Tuỳ thuộc vào tình trạng mức độ h hỏng chọn phơng án thiết kế gia cè sau: a) Gia cè kh«ng më réng tiÕt diƯn - áp dụng cho kết cấu bị h hỏng cục bộ; - Diện tích cốt thép cần gia cố xác định theo kết tính toán khả chịu lực; - Liên kết thép với thép cũ hàn buộc, chiều dài hàn buộc theo quy phạm hành - Ví dụ minh hoạ thiết kế sửa chữa cục kết cấu cột hình 1; 0WFW Cột BTCT cũ Bê tông khô chống ăn mòn M300, dày tb 60mm Trát hoàn thiện XM - Pôlime, M200, dày tb 20mm Thép dọc cũ o 16 Liên kết hàn thép thÐp cò (Lh= 100mm, a= 500mm) ThÐp däc míi o 16 ThÐp däc cò o 16 ThÐp däc míi o 16 H×nh VÝ dơ thiÕt kÕ sưa ch÷a h− háng cơc kết cấu cột BTCT công trình sửa chữa chống ăn mòn kết cấu BTCT Nhà nghỉ Lê Lợi Sầm sơn Thanh Hoá (năm 2002) Mt ct 2-2 2 H×nh VÝ dơ thiÕt kÕ gia cè cã më rộng tiết diện kết cấu dầm BTCT công trình sửa chữa chống ăn mòn kết cấu BTCT Nhà nghỉ Lê Lợi Sầm sơn Thanh Hoá (năm 2002) b) Gia cè më réng tiÕt diƯn Share-connect.blogspot.com - ¸p dơng cho kết cấu bị h hỏng toàn diện kết cấu chịu lực lớn - Diện tích cốt thép cần gia cố xác định theo tính toán; - Liên kết thÐp h×nh míi víi kÕt cÊu cò thùc hiƯn b»ng gông kết hợp với hàn; - Liên kết thép tròn míi víi thÐp cò thùc hiƯn b»ng hµn - VÝ dụ thiết kế gia cố sửa chữa toàn diện kết cấu dầm minh hoạ hình 2.2 Thiết kế đảm bảo khả phòng chống ăn mòn lâu dài cho kết cấu Căn kết khảo sát đánh giá h hỏng để thiết kế phơng án phòng chống ăn mòn lâu dài cho kết cấu đ bị ăn mòn không đủ lực phòng chống ăn mòn (bao gồm kết cấu đủ không đủ khả chịu lực) o Trờng hợp kết cấu bê tông cốt thép đ bị ăn mòn Phơng án thiết kế chống ăn mòn cục bộ: áp dụng cho trờng hợp kết cấu bị ăn mòn h hỏng cục Loại bỏ phần bê tông đ bị nứt, bong lở, nhiễm mặn xung quanh cốt thép bị ăn mòn, tạo khoảng trống tối thiểu 20-30 mm để làm gỉ cốt thép (ví dụ xem hình 1) Sơn chống ăn mòn cốt thép Chèn lấp đầy phần bê tông đ đục bỏ bê tông vữa có tính thoả m n yêu cầu thiết kế chống ăn mòn bảng 1, chọn theo ph ơng án sau: - Bê tông chống thấm; - Bê tông phun khô; - Vữa bơm không co; - Vữa rót tự chảy chống ăn mòn clorua: cho trờng hợp cốt thép bị ăn mòn nặng, miền bê tông cận cốt thép bị nhiễm ion Cl - 2,0 kg/m 3, kết cấu có cốt thép dầy, cấu tạo phức tạp, khó xử lý theo phơng án khác Phơng án thiết kế chống ăn mòn toàn diện: áp dụng cho trờng hợp kết cấu bị ăn mòn h hỏng diện rộng Cách làm nh sau: + Loại bỏ phần bê tông đ bị nứt, bong lở, bị nhiễm mặn xung quanh dọc theo cốt thép bị gỉ, tạo khoảng trống tối thiểu 20-30 mm ; + Làm gỉ cốt thép sơn chống ăn mòn cốt thép; + Gia cố bổ sung thêm thép theo (nếu kết cấu không đảm bảo khả chịu lực); + Bổ sung bê tông vữa có tính thoả m n yêu cầu thiết kế chống ăn mòn bảng 2, ví dụ xem hình Có thể chọn theo phơng án sau: - Bê tông chống thấm; - Bê tông phun khô; - Vữa bơm không co; - Vữa rót tự chảy không co - Vữa rót tự chảy chống ăn mòn clorua: cho trờng hợp cốt thép bị ăn mòn nặng, miền bê tông cận cốt thép bị nhiễm ion Cl - 2,0 kg/m3, kết cấu có cốt thép dầy, cấu tạo phức tạp, khó xử lý theo phơng án khác Share-connect.blogspot.com o Trờng hợp kết cấu không đủ lực chống ăn mòn (điển hình trờng hợp chiều dày bê tông bảo vệ mỏng, không đạt mác độ chống thấm): Đối với kết cấu có lớp bê tông bảo vệ mỏng, không đạt mác theo yêu cầu thiết kế chống ăn mòn bảng bảo vệ mặt lớp bê tông phun khô, vữa trát chống thấm sơn chống thấm để ngăn chặn xâm nhập nớc, oxy chất xâm thực vào kết cấu Chiều dày lớp bê tông, vữa gia cố đợc tính toán cho tổng cộng lớp bê tông bảo vệ cũ lớp bảo vệ đạt yêu cầu bảo vệ tối thiểu theo quy định bảng Có thể chọn phơng án sau: - Bê tông chống thấm; - Bê tông phun khô; - Vữa bơm không co; - Vữa rót tự chảy không co - Vữa trát chống thấm Bảng Các yêu cầu tối thiểu thiết kế bảo vệ kết cấu chống ăn mòn môi trờng biển  9 KÕt cÊu lµm viƯc vïng S T T Khí Yêu cầu thiết kế Ngập nớc (4) Mác bê tông, Mpa 30 40 Nớc lên xuống Trên mặt nớc Trên bờ, Gần bờ, 01 km cách mÐp n−íc 130 km c¸ch mÐp n−íc 40 50 30 40 50 25 30 40 25 30 40 10 12 10 12 10 12 10 12 - KÕt cÊu ngoµi trêi 50 40 30 40 30 25 - KÕt cÊu nhµ 40 30 25 30 25 20 §é chèng thÊm n−íc, at ChiỊu dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, mm 10 - N−íc biĨn 50 40 70 60 60 50 40 - Nớc lợ cửa sông 40 30 60 50 50 40 30 §é më réng vÕt nøt, mm  0,1  0,1  0,1 - KÕt cÊu ngoµi trêi  0,1  0,05  0,15  0,1  0,15 - Kết cấu nhà Cấu tạo kiến trúc - Bề mặt kết cấu phẳng, không gây đọng nớc, không gây tích ẩm bụi - Hạn chế sử dụng kết cấu BTCT dạng mảnh (chớp, lan can chăn nắng) - Có khả tiếp cận tới vị trí để kiểm tra, sửa chữa Share-connect.blogspot.com 2.3 Đảm bảo điều kiện làm việc kết cấu Căn kết khảo sát đánh giá điều kiện làm việc kết cấu Trong ph ơng án thiết kế sửa chữa cần có biện pháp ngăn chặn loại bỏ yếu tố đ gây tăng tốc độ ăn mòn h hỏng nh công trình bị tải, thấm đột, đọng nớc, ẩm ớt kếo dài Kinh nghiệm thi công sửa chữa kết cấu BTCT bị h hỏng ăn mòn 3.1 Vật liệu sử dụng a) Bê tông phun khô: Vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông phun khô, thành phần bê tông phun khô đợc chọn theo dẫn kỹ thuật xây dựng Bê tông phun khô - Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu b) Bê tông chống thấm: Vật liệu chế tạo thành phần bê tông chống thấm chọn theo Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông loại, Bê tông Chỉ dẫn kỹ thuật thi công xử lý vết nứt, rỗ, thấm nớc công nghệ bơm ép hồ, vữa xi măng c) Vữa bơm không co: lấy theo tài liệu Bê tông Chỉ dẫn kỹ thuật thi công xử lý vết nứt, rỗ, thấm nớc công nghệ bơm ép hồ, vữa xi măng d) Vữa rót tự chảy không co: Chọn loại vữa tự chảy không co trộn sẵn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật TCXD 258: 2001 e) Vữa tự chảy chống ăn mòn clorua: Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bảng thành phần cấp phối vữa sơ chọn theo bảng dới Bảng Yêu cầu kỹ thuật vữa tự chảy chống ăn mòn clorua T Yêu cầu Phơng pháp Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị T đạt đợc kiểm tra Độ chảy (sau 60 phút ) cm Nhớt kế Suttard 20 Độ tách nớc (sau 90 phót) % TCVN 3109:1993 C−êng ®é nÐn ë ti 28 ngµy daN/cm2 400  600 TCVN 3121:1979 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn Tính không co (độ biến dạng mm/m 0,0010,05 thành phần bê tông loại tuổi 28 ngày) Độ thấm ion clorua culông AASHTO T-277 1.000 Bảng Thành phần vữa tự chảy chống ăn mòn clorua Cờng độ vữa ti TT 28 ngµy (daN/cm2) 600 500 400 Tỷ lệ pha trộn vật liệu, phần đơn vị Láng/r¾n 0,180,20 0,180,20 0,180,20 1,5- Phơ gia në 8-10 10-15 1,5- 8-10 10-15 1,5- 8-10 100 ChÊt ức chế ăn mòn 0,8-1,0 Phụ gia khoáng siêu mịn 10-15 100 125 1,0-1,2 100 150 1,2-1,4 Xi măng Cát 100 Phụ gia siêu dẻo Share-connect.blogspot.com Ghi chú: - Trớc sử dụng cần trộn thí nghiệm vữa đạt yêu cầu kỹ thuật bảng 2; Xi măng sử dụng loại PC40 PCB40; Cát sử dụng cỡ hạt từ 0,30 2,0 Chất ức chế ăn mòn: Dùng phụ gia canxi nitơrit dạng lỏng, nồng độ NO2- 30% Phụ gia khoáng siêu mịn: dùng silicafume metacaolanh dạng có tính tơng đơng; Phụ gia siêu dẻo dạng bột - Phụ gia nở dùng AC-89 loại tơng đơng - Vữa trát chống thấm: Vật liệu chế tạo thành phần cấp phối chọn s theo bảng Bảng Thành phần vữa trát chống thấm Mác vữa, độ chống TT thấm tuổi 28 ngày 200, B8 300, B10 400, B12 500,B14 Tỷ lệ pha trộn vật liệu, phần đơn vị Lỏng/rắn Xi măng Cát Phụ gia siêu dẻo Phụ gia khoáng siêu mịn Phụ gia pôlime Phụ gia nở 0,140,16 0,14–0,16 0,14–0,16 0,14–0,16 100 100 100 100 180 150 150 125 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 5-10 5-10 5-10 5-10 10-15 10-15 10-15 10-15 6-8 6-8 6-8 6-8 Ghi chó: - Trớc sử dụng cần trộn thí nghiệm vữa đạt yêu cầu mác độ chống thấm Xi măng: Loại M200,B8 M300,B10 dùng xi măng PC30 PCB30; loại M400,B12 M500, B14 dùng xi măng PC40 PCB40; Cát sư dơng cì h¹t tõ 0,30 – 2,0 Phơ gia siêu dẻo dạng nớc chậm ninh kết, nồng độ chất khô 40%; Phụ gia khoáng siêu mịn: dùng silicafume metacaolanh dạng có tính tơng đơng; Phụ gia pôlime gốc latex acrylic Phụ gia nở dùng AC-89 loại tơng đơng f) Sơn chống ăn mòn cốt thép: Dùng sơn epoxy biến tính sơn chống ăn mòn xi măng pôlime Yêu cầu sơn chống gỉ phải có khả chống ăn mòn cao liên kết bám dính tốt với bê tông cốt thép phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo ASTM D 3963/D 3963M-01 3.2 Thiết bị thi công a) Thiết bị phun khô: Các thiết bị dùng cho công nghệ phun khô bê tông chọn theo tài liệu Bê t«ng phun kh« - ChØ dÉn kü thuËt thi c«ng nghiệm thu b) Thiết bị bơm vữa lỏng không co: Chọn theo "Bê tông - Chỉ dẫn kỹ thuật xử lý vết nứt thấm công nghệ bơm ép hồ vữa xi măng" Share-connect.blogspot.com c) Máy đánh gỉ cốt thép: Dùng máy đánh gỉ cầm tay, điện pha, công suất 550 800 W, chổi đĩa loại phẳng loại bát d) Máy khoan bê tông: Sử dụng máy khoan điện xoay đập, công suất 750 1150 W, mũi khoan 18 38 e) Máy cắt thép cầm tay, điện 220V, công suất 750 - 900 W 3.3 Qui trình công nghệ thi công Qui trình công nghệ thi công sửa chữa kết cấu BT&BTCT bị h hỏng ăn mòn đợc tiến hành theo trình tự sau đây: a) Chống đỡ kết cấu: Khi thực việc sửa chữa gia cố kết cấu, đặc biệt kết cấu đ bị giảm yếu khả chịu lực, thiết phải tiến hành chống đỡ kết cấu giải phóng hoàn toàn phần kết cấu cần sửa chữa khỏi trạng thái chịu lực Các kết cấu chịu lực tải lớn chia xư lý tõng phÇn thiÕt diƯn T thc vào tải trọng tác dụng lên kết cấu, chống đỡ kết cấu cột gỗ đặc 80mm, yêu cầu phải có cột chống thép đủ khả chịu tải đảm bảo an toàn cho thi công b) Đục tỉa bê tông: Đục tỉa kỹ thuật loại bỏ phần bê tông dọc theo cốt thép bị gỉ, tạo khoảng trống cho đánh đợc gỉ toàn cốt thép cần sửa chữa c) Tẩy gỉ cốt thép: Cốt thép phải đợc đánh gỉ bàn chải, chổi sắt, máy đánh gỉ cầm tay phun cát d) Khi cần phải phun quét chất biến đổi gỉ để làm hoàn toàn gỉ bề mặt cốt thép bảo vệ cốt thép chờ phun đổ bê tông e) Hàn nối bỉ sung cèt thÐp: Theo b¶n vÏ thiÕt kÕ sưa chữa, tiến hành hàn gia cờng liên kết vững cốt thép cũ Trong trờng hợp hàn liên kết cốt thép cũ dùng tổ hợp bu lông cờng độ cao khoan chôn sâu vào phần bê tông cũ để liên kết với thép gia cờng Biện pháp thờng áp dơng cho c¸c kÕt cÊu cã kÝch th−íc lín gia cố b ằng thép hình f) Quét sơn bảo vệ cốt thép: Thờng sử dụng loại sơn chống gỉ có nguồn gốc từ Epoxy, xi măng xi măng-Pôlime g) Tăng cờng bám dính bê tông bê tông cũ: Cách làm nh sau: - Đục nhám bề mặt bê tông cũ, rửa bề mặt nớc, để nớc; - Quét lớp hồ xi măng sệt với tỷ lệ N/X nhỏ 0,3 hồ xi măng polime acrylic, xi măng polime styrenbutadien lên bề mặt bê tông cũ (tỷ lệ polime 15 đến 20% khối lợng xi măng) Polime tạo dính hệ latex phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo ASTM C 1509-90; h) Thi công bê tông vữa sửa chữa - Đổ bê tông: Thực theo TCVN 4453:1995 Chó ý sư dơng cèt liƯu kÝch th−íc Dmax không vợt 1/3 kích thớc nhỏ khối đổ tạo liên kết tốt với bê tông cũ - Bơm vữa lỏng không co: Thực theo "Bê tông - Chỉ dẫn kỹ thuật xử lý vết nứt thấm công nghệ bơm ép hồ vữa xi măng" - Rót vữa tự chảy không co, vữa tự chảy chống ăn mòn clorua: Ghép cốp pha tơng tự nh bơm vữa lỏng không co, khác thay bơm rót, nên cửa rót lỗ thoát khí phải bố trí phía Share-connect.blogspot.com - Phun bê tông khô: Thực theo "Bê tông phun khô - Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu" Bảo dỡng bê tông vữa: Thực theo TCVN 5592:1991 KÕt luËn  Kinh nghiÖm thiÕt kÕ thi công đ trình bày đợc đúc kết từ kết nghiên cứu ứng dụng Viện KHCN Xây dựng nhiều năm qua có hiệu tốt sửa chữa công trình BTCT bị h hỏng tác động ăn mòn môi trờng biĨn n−íc ta  Kinh nghiƯm ® giíi thiƯu cã thể áp dụng để lập phơng án thiết kế thi công sửa chữa chống ăn mòn cho công trình BTCT xây dựng vùng biển nớc ta Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng nghiên cứu ăn mòn bảo vệ công trình -Viện KHCN Xây dựng ĐT: 04 754 01 89, Fax: 04 836 11 97, DĐ: 0913522602 Ti liệu tham khảo Báo cáo tổng kết đề tài 26B.03.03 "Nghiên cứu biện pháp biện pháp chống ăn mòn bê tông cốt thép bảo vệ công trình vùng ven biển"- Viện Khoa học Kĩ thuật Xây dựng, Hà Nội, 1990 Báo cáo tổng kết đề tài 02.15.05.R116 "Nghiên cứu số biện pháp kĩ thuật công nghệ bảo vệ công trình xây dựng dới tác động ăn mòn khÝ hËu vïng ven biĨn ViƯt Nam "- ViƯn Khoa học Kĩ thuật Xây dựng, Hà Nội, 1994 Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp Nhà nớc m số 40-94ĐTĐL "Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép xây dựng vùng ven biển Việt Nam "- Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội, 1999 Báo cáo Tuyển tập hội thảo: Chống ăn mòn bảo vệ công trình bê tông bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam Hà Nội, 5/1999, 88 tr TCVN 2737:1995: Tải trọng tác ®éng Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ChØ dÉn kü thuËt chọn thành phần bê tông loại, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội, 1998 Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng: Bê tông phun khô - dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu; Bê tông- dẫn kỹ thuật thi công xử lý vết nứt, rỗ thấm nớc công nghệ bơm ép hồ, vữa xi măng; Sửa chữa khe co d n chắn nớc- dẫn thiết kế thi công, Nhà xuất Xây dùng, Hµ Néi, 1999 Tµi liƯu tËp hn kü thuật chống ăn mòn bảo vệ công trình bê tông bê tông cốt thép vùng biển, Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội, 10- 2002 TCXDVN dự thảo Kết cấu BT&BTCT Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn môi trờng biển Việt Nam , Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội, 2003 Share-connect.blogspot.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiem TK TC SC ket cau BTCT chiu t, Kinh nghiem TK TC SC ket cau BTCT chiu t

Từ khóa liên quan