Huong dan co ban so luoc SAFE v8

6 27 0
 • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:25

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PHẦN MỀM TÍNH KẾT CẤU SÀN SAFE v8.1 Bước lập mơ hình: - Chọn đơn vị - Khai báo hệ lưới: File New Model: Nhập số đường lưới X, số đường lưới Y, khoảng cách ô lưới X, khoảng cách ô lưới Y, hệ lưới có khoảng cách khơng chọn Edit Grid để điều chỉnh kích thước (Spacing) lưới theo phương X Y - Vẽ phần tử dầm: Dùng biểu tượng Dùng biểu tượng - Vẽ phần tử tấm: để vẽ qua điểm, điểm đầu đến điểm cuối để vẽ nhanh cách kích chuột vào đường lưới để vẽ phần tử qua nhiều điểm (không giới hạn số Dùng biểu tượng điểm), sau kích chuột vào điểm cuối nhấn Enter để kết thúc lệnh vẽ VD để vẽ hình bên: kích chuột điểm (khơng cần theo thứ tự ngược chiều đồng hồ): A5 C5 C4 B4 B3 C3 C2 D2 D1 A1, nhấn Enter Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 1/6 Dùng biểu tượng để vẽ hình chữ nhật qua hai điểm chéo góc: kích chuột vào điểm đầu rê (drap) chuột đến điểm cuối Dùng biểu tượng để vẽ hình chữ nhật cách kích chuột vào lưới Nhìn chung cách tiến hành tương tự phần mềm SAP2000, khác phần mềm SAFE cho phép vẽ mặt phẳng XY (số đường Z = 1), bước chưa đặt liên kết cho hệ Bước 2: Define - Phần mềm SAFE không khai báo đặc tính vật liệu, mà tính chất vật liệu khai báo đồng thời với tiết diện - Define tiết diện thanh: Define Beam properties: chọn Add … (chọn hình dáng) để khai báo thêm loại tiết diện Nhập tên tiết diện, modul đàn hồi, kích thước chiều rộng, chiều cao dầm Khơng quan tâm đến liệu thiết kế không dùng SAFE để tính cốt thép - Define tiết diện tấm: Define Slab properties Chọn Add New để khai báo thêm loại tiết diện Nhập modul đàn hồi chiều dày Không quan tâm đến liệu thiết kế khơng dùng SAFE để tính cốt thép Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 2/6 - Trong SAFE thể phần tử mặt phẳng XY, nên không vẽ phần tử cột Cột xem gối tựa đàn hồi cho hệ dầm-sàn gọi Column Support Kích thước cột … tính tốn thành độ cứng gối tựa đàn hồi Dùng lệnh Define Column Support để khai báo đặc tính cho liên kết đàn hồi tạo phần tử cột Chọn Add New để thêm liên kết đàn hồi (Column Support) Nhập tên liên kết, hình dáng tiết diện cột chữ nhật hay tròn, cột hay hay Nhập modul đàn hồi vật liệu cột, kích thước cạnh cột theo trục X Y, chiều cao cột Nếu cột có sàn chọn Properties Above Slab để nhập kích thước cột phía sàn (tương tự) Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 3/6 - Define trường hợp tải trọng: Define Static Load Cases Nhập tên, loại tải trọng (Dead, Live …), hệ số trọng lượng thân, hệ số biến dạng tải trọng dài hạn (chỉ có ý nghĩa phân tích phi tuyến) - Define tổ hợp tải trọng: Define Load Combination Chọn Add New để khai báo tổ hợp mới, có kiểu tổ hợp kiểu cộng (ADD), khơng có kiểu khác SRSS, ABS, ENVE … Nhập tên tổ hợp, nhập thành phần hệ số nhân thành phần tổ hợp Bước 3: Assign - Assign liên kết gối Column Support: chọn nút Assign Column Support chọn loại liên kết cần gán - Assign tiết diện thanh: chọn Assign Beam Properties, chọn loại tiết diện cần gán Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 4/6 - Assign tiết diện tấm: chọn Assign Slab Properties, chọn loại tiết diện cần gán - Đặt tải trọng vào nút: chọn nút Assign Point Load: Nhập giá trị lực theo phương Z (chiều dương hướng xuống), giá trị MX, MY - Đặt tải trọng phân bố vào thanh: chọn Assign Line load: Nhập giá trị lực phân bố theo phương Z (chiều dương hướng xuống), giá trị moment uốn phân bố moment xoắn phân bố Chú ý: SAFE không đặt lực tập trung thanh, cần phải chia nhỏ để có điểm nút đặt lực tập trung vào - Đặt tải trọng phân bố vào tấm: chọn Assign Surface Load: Nhập giá trị lực phân bố, chiều dương hướng xuống Bước 4: Chạy chương trình tính - Analyze Set Option để khai báo khoảng cách lớn phần tử sau chia nhỏ Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 5/6 - Run: Bước 5: Xem kết - : Xem biến dạng, biến dạng thể màu sắc (contour) : Xem nội lực phần tử sàn: MXX, MYY, VXX, VYY moment uốn lực cắt sàn Moment MXX dùng tính cốt thép đặt song song trục X, VXX: lực cắt mặt cắt trục X - Display Show Strip Force: để xem nội lực dải sàn (Column Strip, Middle Strip) theo phương X Y : Xem nội lực phần tử dầm (Moment uốn, lực cắt, moment xoắn) Ngồi SAFE dùng để tính tốn cốt thép sàn, dầm (Design) thể vẽ kết cấu sàn-dầm (Detailing) Hướng dẫn sử dụng SAFE Share-connect.blogspot.com Trang 6/6
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan co ban so luoc SAFE v8, Huong dan co ban so luoc SAFE v8