De do an mon hoc phan khi 2015

2 34 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:24

1/ Thiết kế HTXL bụi gỗ từ trình chế biến gỗ với lưu lượng 10000m3/h Nồng độ bụi 50g/m3 Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 2/ Thiết kế HTXL bụi từ trình trộn thức ăn gia súc với lưu lượng 8.000m3/h Nồng độ bụi 10g/m3 Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ Thiết kế HTXL bụi xi măng thiết bò lọc tay áo công suất 20.000 m3/h Nồng độ bụi 2000mg/m3 Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL bụi gỗ thiết bò cyclon công suất 20.000 m3/h Nồng độ bụi 3000mg/m3; Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu dầu FO) thiết bò tháp (tháp đệm) hấp thụ công suất 10.000 m3/h; to = 250oC, SO2 = 8000mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò hơi(sử dụng nhiên liệu than ) công suất 6.000 m3/h to = 220oC, SO2 = 5800mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu củi) công suất 15.000 m3/h to = 320oC, SO2 = 3800mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL dung môi tháp hấp phụ từ trình sấy gỗ công suất 5.000 m3/h Hơi dung môi = 25g/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL dung môi tháp than hoạt tính từ trình sơn công suất 5.000 m3/h Hơi dung môi = 50g/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 10/ 11/ Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu dầu DO) thiết bò tháp (tháp đệm) hấp thụ công suất 5.000 m3/h; to = 250oC, SO2 = 5000mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò hơi(sử dụng nhiên liệu than ) công suất 5.000 m3/h to = 220oC, SO2 = 4000mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 12/ Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu củi) công suất 8.000 m3/h to = 320oC, SO2 = 3000mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 13/ Thiết kế HTXL bụi xi măng thiết bò lọc tay áo công suất 10.000 m3/h Nồng độ bụi 1000mg/m3 Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải 14/ 15/ 16/ 17/ Thiết kế HTXL bụi gỗ thiết bò cyclon công suất 8.000 m3/h Nồng độ bụi 2000mg/m3; Bụi sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò hơi(sử dụng nhiên liệu than ) công suất 5.000 m3/h to = 220oC, SO2 = 4000mg/m3 Dung dịch hấp thu nước Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu củi) công suất 8.000 m3/h to = 320oC, SO2 = 3000mg/m3 Dung dịch hấp thu nước Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thiết kế HTXL khí thải SO2 từ lò (sử dụng nhiên liệu dầu DO) thiết bò tháp (tháp đệm) hấp thụ công suất 5.000 m3/h; to = 250oC, SO2 = 5000mg/m3 Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Dung dịch hấp thu nước
- Xem thêm -

Xem thêm: De do an mon hoc phan khi 2015, De do an mon hoc phan khi 2015

Từ khóa liên quan