Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần

36 34 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:24

Kiểm tra đánh giá là công cụ đắc lực đối với giảng viên, nó không những tạo điều kiện để phân hoá được trình độ của sinh viên mà còn giúp giảng viên có cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động giảng dạy của mình. Tuy nhiên, mỗi một hình thức kiểm tra, đánh giá có những ưu, nhược điểm khác nhau. Vì vậy, cần nghiên cứu để chọn lựa để đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá sao cho phù hợp với xu thế dạy học theo tín chỉ của quá trình dạy học hiện nay. MỤC LỤC Trang 02 A Phần chung Lý sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần 02 Phạm vi triển khai áp dụng 02 Mô tả đề hướng sử dụng 02 Kết sản phẩm 03 Đánh giá lợi ích đạt 03 Tài liệu tham khảo 03 B Phần hệ thống câu hỏi 04 I Bảng tổng hợp ma trận chung 04 II Phần hệ thống câu hỏi chương 05 Chương 05 Chương 12 Chương 19 Chương 29 Chương 35 Phụ lục: Đề cương học phần 37 A PHẦN CHUNG Lý sử dụng câu hỏi TNKQ học phần: Kiểm tra đánh giá công cụ đắc lực giảng viên, khơng tạo điều kiện để phân hố trình độ sinh viên mà giúp giảng viên có sở để điều chỉnh, hồn thiện hoạt động giảng dạy Tuy nhiên, hình thức kiểm tra, đánh giá có ưu, nhược điểm khác Vì vậy, cần nghiên cứu để chọn lựa để đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với xu dạy học theo tín trình dạy học Về nguyên tắc, nội dung cần kiểm tra viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan Tuy nhiên, đặc thù mơn học mà việc lựa chọn để sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá nào, đối tượng phù hợp Học phần Địa lý kinh tế Việt Nam sử dụng cho nhiều đối tượng dạy học nay: đối tượng lớp sư phạm như: Quản trị văn phòng, Quản lý đất đai CĐSP Địa lý Việc sử dụng đề thi trắc nghiệm khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đề, sử dụng nhiều năm, giảng viên chấm nhanh, cơng bằng, vơ tư, xác Bên cạnh đó, học phần Địa lý kinh tế Việt Nam có phạm vi nội dung học tập rộng, kiến thức lý thuyết thực hành rèn luyện kỹ đa dạng, nội dung có liên hệ với chặt chẽ Do đó, việc sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra khối lượng kiến thức, rèn luyện kỹ cách đầy đủ tồn chương trình, nhằm làm giảm thiểu tình trạng học tủ, học vẹt sinh viên Phạm vi triển khai áp dụng Các lớp ngồi sư phạm Quản trị văn phòng, Quản lý đất đai CĐSP Địa lý trường CĐSP Mô tả đề hướng sử dụng: - Số lượng câu hỏi: 200 câu - Cơ sở quan trọng để xây dựng thiết kế hệ thống câu hỏi mục tiêu kiến thức kỹ học phần, mục tiêu cụ thể chương nội dung học phần Địa lý kinh tế Việt Nam - Các câu hỏi cấu trúc theo chương nội dung học phần, có đáp án kèm theo, đáp án phương án lựa chọn đầu tiên, có dấu $ - Trong chương nội dung, trước hết xây dựng ma trận kiến thức - Trong chương nội dung có 2-3 mức độ tư - Trong chương nội dung, câu hỏi có nội dung kiến thức sử dụng cho lớp CĐ sư phạm, câu hỏi có kiến thức nâng cao sử dụng cho lớp CĐSP - Có thể sử dụng phần mềm trắc nghiệm Emp Test ,….để làm đề xáo đề Kết sản phẩm - Bộ đề 200 câu - Đĩa CD Đánh giá lợi ích đạt - Đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên - Hàng năm cập nhật, bổ sung thêm Tài liệu tham khảo 6.1 Lâm Quang Thiệp, Lý thuyết thực hành đo lường đánh giá giáo dục, Hà Nội, 2007 6.2 Dương Thiệu Tống, Trắc nghiệm đo lường thành học tập, 1995 6.3 Đỗ Thị Minh Đức, Giáo trình Địa lý kinh tế, xã hội Việt Nam, Bộ GD ĐT, 2007 6.4 Trần Văn Thông, Địa lý kinh tế Việt Nam, 1998 6.5 Trang Web Bộ GD ĐT : Đề thi 6.6 Đề cương chi tiết học phần B PHẦN HỆ THỐNG CÂU HỎI I Bảng tổng hợp ma trận chung Các mức độ trí kỹ Nội dung Chương 1: Các nguồn lực Tổng số câu Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ (1) (2) (3) 20 23 46 32 13 49 21 21 13 55 27 15 44 104 74 22 200 phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam (9 tiết) Chương 2: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp Việt Nam (9 tiết) Chương 3: Chương 2: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Việt Nam (12tiết) Chương 4: Tổ chức lãnh thổ ngành dịch vụ Việt Nam (9 tiết) Chương 5: Việt Nam hệ thống phân công lao động quốc tế (6 tiết) Tổng số: (45 tiết) II Phần hệ thống câu hỏi chương Chương 1: Các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam Mục tiêu: - Sinh viên cần phải nắm vững khái niệm địa lý kinh tế, nguồn lực tự nhiên dân cư để phát triển kinh tế Việt Nam - Sinh viên cần phải nắm kỹ năng: phân tích, tính tốn bảng số liệu kinh tế Ma trận: Các mức độ trí kỹ Nội dung Các nguồn lực phát triển Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ (1) (2) (3) 20 23 Tổng số câu 46 kinh tế, xã hội Việt Nam (9 tiết) Câu hỏi Các mức độ 1/ Nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội nước bao gồm: $ Tất nguồn lực bên nguồn lực bên # Tất điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên # Các tài nguyên tự nhiên tài nguyên người # Các thành phần tự nhiên thành phần kinh tế 2/ Hiện nước phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng: $ Giảm tỷ trọng ngành thuộc khu vực I II, tăng tỷ trọng ngành khu vực III # Giảm tỷ trọng ngành thuộc khu vực I, tăng tỷ trọng ngành khu vực II III # Giảm tỷ trọng ngành khu vực III, tăng tỷ trọng ngành thuộc khu vực I II # Giảm tỷ trọng ngành thuộc khu vực II, tăng tỷ trọng ngành khu vực I III 3/ Sự phát triển kinh tế quốc gia là: $ Sự tăng tiến mặt kinh tế thời gian định # Sự gia tăng quy mô sản lượng tổng sản phẩm xã hội # Sự thay đổi số cấu kinh tế # Sự phát triển tiến xã hội 4/ Sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế thay đổi về: $ Cơ cấu GDP khu vực kinh tế # Cơ cấu GDP thành phần kinh tế # Cơ cấu lao động ngành kinh tế # Cơ cấu lãnh thổ vùng kinh tế 5/ Lãnh thổ Việt Nam bao gồm tồn diện tích: $ Đất liền 329 297 km2 triệu km2 vùng biển, thềm lục điạ vùng trờì # Đất liền 329.297 km2, vùng lãnh hải 12 hải lý vùng trời # Vùng đất liền vùng biển 329.297 km2 # Vùng đất liền vùng biển 329 297 km2 6/ Khu vực lãnh thổ vùng biển Việt Nam bao gồm: $ Vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế cách bờ 200 hải lý # Vùng thềm lục địa cách bờ 12 hải lý # Vùng đặc quyền kinh tế lòng đất biển # Vùng lãnh hải thềm lục địa cách bờ 200 km 7/ Diện tích tồn vẹn lãnh thổ Việt Nam là: $ 1.329.297 km2 # 1.000.000 km2 # 329.297 km2 # 399.297 km2 8/ Toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam gồm vùng lãnh thổ? $ # # # Nhiều 9/ Việt nam có vị trí địa lý thuận lợi cho mở rộng hợp tác kinh tế với giới do: $ Việt Nam nằm khu vực kinh tế động Châu Á - Thái Bình Dương # Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa Châu Á # Việt Nam có vùng biển rộng lớn # Việt Nam nằm tuyến đường giao thông quốc tế 10/ Khó khăn lớn tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội nước ta là: $ Trữ lượng nhỏ phân tán (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (2) (2) (1) # Trữ lượng # Các loại tài ngun bị suy thối # Ít loại có giá trị kinh tế 11/ Hệ số sử dụng đất lớn Việt Nam tập trung vùng: $ Đồng sông Hồng # Đồng sông Cửu Long # Đông Nam Bộ # Duyên hải Nam Trung Bộ 12/ Tài nguyên Việt Nam có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội? $ Tài nguyên đất # Tài nguyên biển # Tài nguyên dầu mỏ # Tài nguyên rừng 13/ Ở nước ta loại tài nguyên bị suy giảm lớn nhất? $ Tài nguyên rừng # Tài nguyên đất # Tài nguyên biển # Tài nguyên nước 14/ Loại tài nguyên tự nhiên nước ta phong phú, phân bố không theo thời gian không gian là: $ Tài nguyên nước # Tài nguyên rừng # Tài nguyên sinh vật # Tài nguyên đất đai 15/ Đặc điểm tài nguyên khoáng sản tạo thuận lợi phát triển kinh tế nước ta là: $ Có nhiều nguồn tài nguyên lượng # Tài nguyên khoáng sản đa dạng # Tài ngun khống sản có trữ lượng cao # Phân bố khu vực vùng miền 16/ Phân bố tiềm dầu khí Việt Nam tập trung chủ yếu ở: $ Đông Nam Bộ # Đồng sơng Hồng # Trung du miền núi phía Bắc # Bắc Trung Bộ 17/ Tỷ trọng phân bố loại tài nguyên khoáng sản Việt Nam tập trung chủ yếu ở: $ Trung du miền núi phía Bắc # Đồng sông Hồng # Đông Nam Bộ # Bắc Trung Bộ 18/ Quy hoạch sử dụng nguồn tài nguyên đất Việt Nam chuyển dịch theo xu hướng: $ Từ đất chưa sử dụng sang loại đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dùng đất thổ cư # Từ đất nông nghiệp sang loại đất lâm nghiệp, chuyên dùng đất thổ cư # Từ đất lâm nghiệp sang loại đất nông nghiệp, chuyên dùng đất thổ cư # Từ đất chưa sử dụng sang loại đất lâm nghiệp, chuyên dùng đất thổ cư 19/ Nguyên nhân tạo nên đặc điểm tài nguyên thiên nhiên Việt Nam đa dạng (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) phong phú do: $ Vị trí lịch sử hình thành lãnh thổ # Khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi # Khai thác sử dụng hợp lý # Nằm vành đai sinh khoáng TBD 20/ Nguyên nhân làm cho khí hậu Việt Nam khác với khí hậu nước khác có vĩ độ? $ Vị trí Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa # Việt Nam có bờ biển dài # Việt Nam có lãnh thổ hẹp ngang # Việt Nam có nhiều đồi núi 21/ Tài nguyên giữ vị trí quan trọng kinh tế Việt Nam là: $ Tài nguyên đất # Tài nguyên nước # Tài nguyên sinh vật # Tài nguyên khoáng sản 22/ Nguyên nhân làm cho nguồn tài nguyên nước Việt Nam phong phú dồi dào: $ Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa # Hệ thống sơng ngòi Việt Nam dày đặc # Khí hậu Vịệt Nam mưa nhiều quanh năm # Địa hình Việt Nam phân hoá theo đai cao 23/ Ý nghĩa kinh tế lớn địa hình ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam là: $ Hình thành cấu trúc kịnh tế khác bổ sung cho # Phát triển ngành kinh tế khác theo đai cao # Phân hoá khí hậu theo đai cao # Đa dạng văn hố dân tộc vùng miền 24/ Dân số nước ta gia tăng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ? $ Tạo cân đối lớn phát triển kinh tế, xã hội # Ảnh hưởng lớn đến tài nguyên ô nhiễm môi trường # Gây nên tình trạng thiếu việc làm # Mất ổn định xã hội 25/ Vùng có mật độ dân số thấp Việt Nam gây ảnh hưởng phát triển kinh tế vùng: $ Tây Nguyên # Trung du miền núi phía Bắc # Bắc Trung # Duyên hải Nam Trung 26/Vùng có mật độ dân số cao gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế Việt Nam ? $ Đồng sông Hồng # Đồng sông Cửu Long # Bắc Trung # Duyên hải Nam Trung 27/ Sự chuyển dịch cấu theo lao động nước ta thay đổi về: $ Cơ cấu lao động khu vực kinh tế # Cơ cấu GDP ngành kinh tế # Cơ cấu GDP khu vực kinh tế # Cơ cấu lao động theo lãnh thổ 28/ Sự chuyển dịch cấu lao động Việt Nam có ảnh hưởng thuận lợi đến ngành kinh tế nào? (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (2) (1) $ Công nghiệp dịch vụ # Nông nghiệp công nghiệp # Công nghiệp # Dịch vụ 29/ Nhân tố định đến tập trung dân cư đông đúc hai thành phố lớn Hà Nội thành phố Hố Chí Minh do: $ Các sở công nghiệp dịch vụ phát triển cao # Có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm # Có khí hậu điều hòa quanh năm, tài nguyên đất đai địa hình thuận lợi # Tất ý 30/ Nguyên nhân quan trọng tác động đến tỷ lệ gia tăng dân số Việt Nam do: $ Tỷ lệ sinh cao tỷ lệ tử thấp # Tỷ lệ sinh cao # Tỷ lệ gia tăng giới thấp # Phong tục tập quán 31/ Tốc độ gia tăng dân số trung bình Việt Nam cao vào giai đoạn lịch sử nào? $ 1965 - 1975 # 1931 - 1954 # 1976 - 1989 # 1990 – 32/ Gia tăng dân số trung bình Việt Nam giai đoạn trước 1954 là: $ =1,8 % # 3% 33/ Nguyên nhân thời kỳ gia tăng dân số cao Việt Nam do: $ Chiến tranh kết thúc # Kinh tế phát triển # Chính sách thuận lợi # Tất nguyên nhân 34/ Các dân tộc thiểu số tiêu biểu Trường Sơn, Tây Nguyên bao gồm: $ Bru Vân Kiều, Cơtu, Giarai, Êđê # Tày, Thái, Mường, Nùng # Thái, Nùng, Hoa, Chăm # HMông, Dao, KhơMe, Giarai 35/ Các dân tộc thiểu số tiêu biểu phía Bắc bao gồm: $ Tày, Thái, Mường, Nùng # Mường, Nùng, Giarai, Êđê # Thái, Nùng, Hoa, Chăm # HMông, Dao, KhơMe, Giarai 36/ Các dân tộc thiểu số tiêu biểu phía Nam Trung Bộ Nam Bộ bao gồm: $ Khơme, Hoa, Chăm # Mường, Nùng, Giarai, Êđê # Tày, Thái, Mường, Nùng # HMơng, Dao, KhơMe, Giarai 37/ Ngun nhân dẫn đến di dân tự từ khu vực nông thôn đến khu vực đô thị Việt Nam: $ Thiếu việc làm (2) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) # Thu nhập khu cư trú cũ thấp # Điều kiện dịch vụ đô thị cao # Các nguyên nhân khác: học hành, đoàn tụ 38/ Nguyên nhân dẫn đến di dân tự từ khu vực nông thôn đến khu vực nông thôn khác Việt Nam là: $ Do thiếu đất nông nghiệp # Do thu nhập khu cư trú cũ thấp # Do khơng có việc làm ổn định # Các nguyên nhân khác: học hành, đoàn tụ 39/ Nguyên nhân dẫn đến di dân tự từ khu vực đô thị đến khu vực đô thị khác Việt Nam: $ Do chênh lệch kinh tế thu nhập # Do chênh lệch sở hạ tầng # Do chênh lệch phúc lợi xã hội # Các nguyên nhân khác: học hành, đoàn tụ 40/ Nguyên nhân ảnh hưởng đến q trình thị hố nước ta nay? $ Trình độ cơng nghiệp Việt Nam thấp # Tốc độ tăng dân số cao # Trình độ phát triển kinh tế không phù hợp với gia tăng dân số # Trình độ kinh tế Việt Nam phát triển chậm so với giới 41/ Loại lao động theo trình độ chun mơn kỹ thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ thấp là: $ Công nhân kỹ thuật khơng có # Sơ cấp # Khơng có chun mơn kỹ thuật # Đại học 42/ Loại lao động theo trình độ chun mơn kỹ thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ cao là: $ Khơng có chun mơn kỹ thuật # Sơ cấp # Cơng nhân kỹ thuật có # Đại học 43/ Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế I, II, II Việt Nam theo thứ tự thuộc nhóm sau đây? $ 60% - 16% - 24% # 10% -64% - 24% # 78% -16% - 6% # 7% - 20% -75% 44/ Sử dụng bảng số liệu thu nhập bình quân đầu người/ tháng Việt Nam qua năm, tăng trưởng thu nhập bình quân : Năm 1994 1999 2006 $ # # Thu nhập bình quân (nghìn đồng/tháng) 168 295 636 So với 1994, tăng trưởng thu nhập bình quân năm 1999 2006 175,5%; 375,5% So với 1994, tăng trưởng thu nhập bình quân năm 1999 2006 195 %; 356% So với 1994, tăng trưởng thu nhập bình quân năm 1999 2006 111,9 %; 175,5% 10 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) # Nguồn nước # Địa hình 15/ Loại đất có vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp nước ta là: $ Đất phù sa đất feralit # Đất phù sa đất xám # Đất feralit đất laterit # Đất mặn đất phèn 16/ Đặc điểm nguồn lao động nông nghiệp nước ta ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế nông nghiệp là: $ Số lượng đông tốc độ gia tăng cao # Lao động có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp # Lao động có trình độ kỹ thuật thấp # Sử dụng lao động chưa hợp lý vùng miền 17/ Đặc điểm thể rõ nông nghiệp nhiệt đới nước ta là: $ Cơ cấu trồng, vật nuôi nhiệt đới đa dạng phong phú # Cơ cấu mùa vụ khác vùng miền # Phát triển nhiều loại nông sản đặc sản xuất # Sản xuất nông nghiệp bấp bênh 18/ Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng nông nghiệp qua tổng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam qua năm đây, (tỷ đồng) : Năm 1995 2000 2005 Tổng sản phẩm (tỷ đồng) 63.219 2 95.000 $ Tốc độ tăng trưởng hàng năm nông nghiệp Việt Nam chậm lại # Tốc độ tăng trưởng hàng năm nông nghiệp Việt Nam nhanh # Tỷ trọng nông nghiệp giảm nhanh # Kinh tế nơng nghiệp có xu hướng phát triển chậm 19/ Trong cấu ngành nông nghiệp nước ta nay, chiếm tỷ lệ cao ngành: $ Trồng trọt # Chăn nuôi # Nuôi trồng thuỷ sản # Dịch vụ nơng nghiệp 20/ Khó khăn lớn ngành sản xuất lương thực nước ta là: $ Thiên tai sâu bệnh thường xuyên # Diện tích đất nhỏ hẹp, khó mở rộng # Thiếu vốn đầu tư # Trình độ thâm canh thấp 21/ Giá trị ngành trồng trọt qua năm (tỷ đồng): Năm 1990 1995 2000 2007 Giá trị (tỷ đồng) 49.604 66.183 90.858 114.333 lấy năm 1990=100% làm gốc, tốc độ tăng trưởng ngành qua năm 1995, 2000, 2007 là: $ 133,4%; 183,1%; 230,4 % # 133,4%; 137,2%; 311,3% # 150,1%; 176,2%; 298,1% # 112,1%; 123,1%; 278,2% 22/ Sử dụng bảng số liệu sau để phân tích: Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm nước ta từ 1990- 2005 (%) 22 Năm 1990 1995 2000 2005 Trâu 100 103,8 101,5 99,6 Bò 100 116,7 132,4 130,6 Lợn 100 133,0 164,7 189,0 Gia cầm 100 132,3 182,6 230,2 $ Nước ta có nguồn thức ăn ngày đầy đủ cho lợn gia cầm # Trong năm qua đàn gia súc gia cầm tăng trưởng chậm dịch bệnh # Nước ta tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật chăn ni trâu, bò # Nhu cầu tiêu thụ loại sản phẩm gia súc gia cầm ngày cao 23/ Sử dụng bảng số liệu sau để nhận xét: Sản lượng thuỷ sản 1990 - 2005 (nghìn tấn) Năm Khai thác Ni trồng 1990 2005 728 1987,9 162 1478,0 $ Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỷ lệ thấp ngày tăng tỷ trọng # Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản chiếm tỷ lệ cao ngày tăng tỷ trọng # Cả ngành khai thác nuôi trồng ngày tăng tỷ trọng # Sản lượng nuôi trồng chiếm tỷ lệ thấp giảm dần cấu 24/ Rừng sản xuất nước ta có vai trò quan trọng là: $ Cung cấp nguồn lâm sản nhiệt đới # Điều hồ khí hậu, hạn chế lũ lụt đồng bằng, xói mòn đất # Cung cấp nguồn đặc sản quý # Bảo vệ đa dạng sinh vật 25/ Vùng biển có trữ lượng hải sản giàu nước ta là: $ Đông Nam # Vịnh Bắc # Trung # Tây Nam 26/ Loại đất đồng có vai trò quan trọng dối với phát triển nông nghiệp nước ta là: $ Đất phù sa # Đất phù sa đất feralit # Đất feralit # Đất mặn đất phèn 27/ Chính sách nơng nghiệp tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tự chủ nông dân Việt Nam nay: $ Khốn 10 # Xố đói giảm nghèo # Tín dụng nơng nghiệp # Đầu tư Nhà Nước 28/ Đặc điểm quan trọng nông nghiệp hàng hoá Việt Nam là: $ Sản xuất nông sản phù hợp với nhu cầu thị trường # Sản xuất nông sản với số lượng ngày lớn 23 1 2 # Sản xuất đa dạng loại nông sản # Sử dụng nhiều máy móc vật tư nơng nghiệp 29/ Trong cấu ngành nông nghiệp nước ta nay, ngành có xu hướng giảm chậm dần ngành: $ Trồng trọt # Chăn nuôi # Nuôi trồng thuỷ sản # Dịch vụ nơng nghiệp 30/ Vai trò lớn ngành sản xuất lương thực nước ta là: $ Đảm bảo nguồn lương thực cho số lượng dân số đông # Xuất để thu ngoại tệ mạnh # Cung cấp thức ăn cho ngành chăn nuôi # Giải việc làm cho nhiều lao động 31/ Giá trị ngành trồng lương thực qua năm (tỷ đồng): Năm 1990 1995 2000 2005 Giá trị (tỷ đồng) 33.289 42.110 55.163 63.852 lấy năm 1990=100% làm gốc, tốc độ tăng trưởng ngành qua năm 1995, 2000, 2005 là: $ 126,4%; 165,7%; 191,8 % # 126,4%; 145,7%; 192,0% # 150,1%; 176,2%; 198,1% # 112,1%; 123,1%; 178,2% 32/ Các công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế lớn nước ta là: $ Cây cà phê # Cây cao su # Cây chè # Cây hồ tiêu 33/ Sử dụng bảng số liệu sau để rút nhận xét: Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm nước ta từ 1990- 2005 (%) Năm 1990 1995 2000 2005 Trâu 100 103,8 101,5 99,6 Bò 100 116,7 132,4 130,6 Lợn 100 133,0 164,7 189,0 Gia cầm 100 132,3 182,6 230,2 $ Đàn lợn gia cầm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh # Đàn gia cầm đàn bò đạt tốc độ tăng trưởng nhanh # Đàn trâu đàn lợn có tốc độ tăng trưởng chậm # Cả đàn gia súc gia cầm có tốc độ tăng trưởng cao 34/ Sử dụng bảng số liệu sau để nhận xét thay đổi tỷ trọng: Sản lượng thuỷ sản 1990 - 2005 (nghìn tấn) Năm Khai thác Ni trồng 24 3 1990 2005 728 1987,9 162 1478,0 $ Tỷ trọng ngành nuôi trồng thuỷ sản từ năm 1990 đến 2005 tăng 24,4% # Tỷ trọng ngành khai thác từ năm 1990 đến 2005 tăng 13,7% # Tỷ trọng ngành nuôi trồng từ năm 1990 đến 2005 tăng 28% # Tỷ trọng ngành khai thác từ năm 1990 đến 2005 tăng15% 35/ Diện tích rừng lớn Việt Nam loại rừng: $ Rừng phòng hộ # Rừng đặc dụng # Rừng sản xuất # Rừng trồng 36/ Diện tích ni trồng thuỷ sản lớn nước ta tập trung ở: $ Đồng sông Cửu Long # Đồng sông Hồng # Đông Nam # Duyên hải Nam Trung 37/ Loại đất đồi núi có vai trò quan trọng dối với phát triển nông nghiệp nước ta là: $ Đất feralit # Đất xám phù sa cổ # Đất laterit # Đất xám 38/ Chính sách, nghị thúc đẩy kinh tế nông nghiệp hàng hố: $ Nghị trang trại # Chính sách khốn 10 # Tín dụng nơng nghiệp # Đầu tư nơng nghiệp nhà nước 39/ Đặc điểm nông nghiệp cổ truyền Việt Nam là: $ Sản xuất nơng nghiệp mang tính chất tự cung, tự cấp # Sản xuất nông sản nhiều loại khác # Sử dụng nhiều lao động thủ công # Sử dụng máy móc 40/ Hãy nhận xét về tình hình sản xuất nơng nghiệp qua tổng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam qua năm (tỷ đồng): Năm 1995 2000 2005 Tổng sản phẩm (tỷ đồng) 63.219 95.000 $ Sản xuất nông nghiệp Việt Nam phát triển vững # Tốc độ tăng trưởng hàng năm nông nghiệp Việt Nam nhanh # Tỷ trọng nông nghiệp giảm nhanh # Kinh tế nông nghiệp có xu hướng phát triển nhanh 41/ Trong cấu ngành nông nghiệp nước ta nay, ngành có xu hướng tăng chậm ngành: $ Chăn nuôi # Trồng trọt # Nuôi trồng thuỷ sản # Dịch vụ nông nghiệp 42/ Trong cấu mùa vụ nước ta, vụ quan trọng nhất: 25 1 1 $ Vụ mùa vụ đông xuân # Vụ hè thu vụ đông xuân # Vụ đông xuân # Vụ hè thu vụ mùa 43/ Giá trị ngành trồng rau đậu qua năm (tỷ đồng): Năm 1990 1995 2000 2005 Giá trị (tỷ đồng) 3.477 4.983 6.332 8.928 lấy năm 1990=100% làm gốc, tốc độ tăng trưởng ngành qua năm 1995, 2000, 2005 là: $ 143,3%; 182,1%; 256,7% # 143,3%; 152,1%; 221,7% # 150,1%; 176,2%; 198,1% # 112,1%; 123,1%; 178,2% 44/ Các công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế lớn nước ta là: $ Cây mía # Cây # Cây lạc # Cây đậu tương 45/ Sử dụng bảng số liệu sau để rút nhận xét: Tốc độ tăng trưởng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm nước ta từ 1990- 2005 (%) Năm 1990 1995 2000 2005 Trâu 100 103,8 101,5 99,6 Bò 100 116,7 132,4 130,6 Lợn 100 133,0 164,7 189,0 Gia cầm 100 132,3 182,6 230,2 728 1987,9 $ Cơ cấu ngành khai thác nuôi trồng năm 1990 81,8% 18,2% # Cơ cấu ngành khai thác nuôi trồng năm 1990 18,2% 81,8% # Ngành khai thác tăng tỷ trọng từ 18,2% đến 31,9% # Ngành nuôi trồng giảm tỷ trọng từ 81,8% đến 68,1% 47/ Rừng phòng hộ nước ta có vai trò quan trọng loại: $ Rừng ngập mặn 26 $ Đàn trâu sử dụng làm sức kéo dần thay giới # Trong năm qua đàn gia súc gia cầm tăng trưởng chậm dịch bệnh # Nước ta tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật chăn ni trâu, bò # Nhu cầu tiêu thụ loại sản phẩm gia súc gia cầm ngày cao 46/ Sử dụng bảng số liệu sau để nhận xét: Sản lượng thuỷ sản 1990 - 2005 (nghìn tấn) Năm Khai thác Ni trồng 1990 2005 162 1478,0 # Rừng rộng thường xanh # Rừng tre nứa # Rừng rụng 48/ Nước ta có ngư trường trọng điểm? $ # # # 49/ Cây chè trồng nhiều ở: $ Trung du miền núi phía Bắc # Tây ngun # Đơng Nam Bộ # Bắc Trung Bộ 50/ Vùng có hướng chun mơn hóa sản xuất nơng nghiệp cà phê, chè, cao su, chăn ni bò Việt Nam vùng: $ Tây nguyên # Trung du miền núi phía Bắc # Đơng Nam Bộ # Bắc Trung Bộ 51/ Vùng nơng nghiệp chun mơn hóa cơng nghiệp lớn nước ta, có đất đai màu mỡ, có địa hình tương đối phẳng, có trình độ thâm canh cao là: $ Vùng Đông Nam Bộ # Vùng Tây Nguyên # Vùng Trung du Miền núi phía Bắc # Vùng Bắc Trung Bộ 52/ Vùng nơng nghiệp có nhiều đồng nhỏ, khí hậu khơng thuận lợi, có mùa khơ sâu sắc vùng: $ Duyên hải Nam Trung Bộ # Bắc Trung Bộ # Đông Nam Bộ # Đồng sông Hồng 53/ Vai trò lớn kinh tế trang trại nước ta là: $ Tao điều kiện thúc đẩy nơng nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa # Tạo điều kiện giải việc làm cho lao động nông nghiệp # Tạo điều kiện để khai thác tốt điều kiện tự nhiên thuận lợi # Thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển 54/ Vùng nơng nghiệp Việt Nam có đất phù sa màu mỡ, đất có bị nhiễm mặn phèn vùng: $ Vùng đồng Sông Cửu Long # Vùng đồng Sông Hồng # Vùng Duyên hải Nam trung Bộ # Vùng Đông Nam Bộ 55/ Kinh tế trang trại Việt Nam giống với kinh tế hộ gia đình đặc điểm nào? $ Sử dụng lao động gia đình # Quy mơ tổ chức sản xuất nhỏ # Sản xuất nơng sản hàng hóa # Hình thành trước năm 1980 27 1 1 1 Chương 4: Tổ chức lãnh thổ ngành dịch vụ Mục tiêu: 28 - SV cần nắm đặc điểm phát triển tổ chức lãnh thổ ngành kinh tế dịch vụ Việt Nam - SV cần nắm kỹ năng: xử lý bảng số liệu thông tin ngành kinh tế, liên hệ thực tế Ma trận Các mức độ tư Nội dung Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ Tổng số câu Tổ chức lãnh thổ ngành 27 15 44 dịch vụ Việt Nam (9 tiết) Câu hỏi Các mức độ 1/ Ở Việt Nam, vai trò lớn ngành dịch vụ là: $ Tạo nhiều việc làm cho người lao động # Đóng góp cao vào tỷ trọng GDP # Cải thiện đời sống cho người dân # Đẩy mạnh trình hội nhập với khu vực 2/ Vì ngành dịch vụ có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam? $ Tạo nhiều việc làm # Xóa đói giảm nghèo # Đóng góp lớn vào GDP # Tạo điều kiện để đẩy mạnh trình hội nhập với khu vực 3/ Trong cấu loại hình giao thơng vận tải, nước ta chiếm ưu là: $ Đường # Đường sắt # Đường thuỷ # Đường biển 4/ Hiện nay, ngành vận tải có vai trò quan trọng q trình vận tải hàng hóa có tỷ trọng tăng nhanh ngành $ Giao thông vận tải đường ô tô # Giao thông vận tải đường sắt # Giao thông vận tải đường sông # Giao thông vận tải đường biển 5/ Trong cấu loại hình giao thơng vận tải, nước ta chiếm tỷ lệ thấp vận tải hàng hố là: $ Giao thơng vận tải đường hàng khơng # Giao thông vận tải đường sắt # Giao thông vận tải đường thuỷ # Giao thông vận tải đường biển 29 2 1 6/ Tuyến Quốc lộ số nước ta có ý nghĩa quan trọng là: $ Nối liền Hà Nội với cửa Trung Quốc # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Đơng Bắc Tổ quốc # Nối liền Hà Nội với cảng Hải Phòng # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Tây Bắc 7/ Tuyến đường sắt có vai trò quan trọng nối trung tâm phía Bắc với khu du lịch Hạ Long nước ta là: $ Lưu Xá - Kép - Bãi Bằng # Hà Nội - Đồng Đăng # Hà Nội - Hải Phòng # Hà Nội - Quán Triều 8/ Hà Nội đầu mối giao thơng quan trọng nước ta vì: $ Là nơi giao nhiều loại hình giao thông chủ yếu Việt Nam # Là nơi giao nhiều tuyến đường giao thông đường chủ yếu Việt Nam # Là nơi tập trung sân bay bến cảng quốc tế # Là nơi tập trung thành phố đô thị lớn Việt Nam 9/ Tuyến Quốc lộ số nước ta có ý nghĩa quan trọng là: $ Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Tây Bắc # Nối liền Hà Nội với cửa Trung Quốc # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Đơng Bắc Tổ quốc # Nối liền Hà Nội với cảng Hải Phòng 10/ Tuyến đường sắt có vai trò quan trọng nối trung tâm phía Bắc với trung du miền núi phía Bắc nước ta là: $ Hà Nội - Lào Cai # Hà Nội - Đồng Đăng # Hà Nội - Hải Phòng # Lưu Xá - Kép - Bãi Bằng 11/ Tuyến Quốc lộ số nước ta có ý nghĩa quan trọng là: $ Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Đơng Bắc Tổ quốc # Nối liền Hà Nội với cửa Trung Quốc # Nối liền Hà Nội với cảng Hải Phòng # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Tây Bắc 12/ Tuyến đường sắt có vai trò quan trọng nối trung tâm phía Bắc với khu cơng nghiệp khí, luyện kim nước ta là: $ Hà Nội - Quán Triều # Hà Nội- Đồng Đăng # Hà Nội- Hải Phòng # Lưu Xá- Kép- Bãi Bằng 13/ Vì tuyến đường sắt nước ta tập trung miền Bắc? $ Do tập trung để vận chuyển khống sản vùng cơng nghiệp nặng # Do lịch sử phát triển kinh tế sớm # Do điều kiện tự nhiên thuận lợi # Do trình độ cơng nghiệp nước ta thấp 14/ Trong cấu loại hình giao thơng vận tải, nước ta chiếm chiếm tỷ lệ thấp vận tải hành khách là: $ Giao thông vận tải đường biển # Giao thông vận tải đường sắt # Giao thông vận tải đường thuỷ 30 2 2 2 2 # Giao thông vận tải đường hàng không 15/ Tuyến Quốc lộ số nước ta có ý nghĩa quan trọng là: $ Nối liền Hà Nội với cảng Hải Phòng # Nối liền Hà Nội với cửa Trung Quốc # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Đơng Bắc Tổ quốc # Nối liền Hà Nội với tỉnh phía Tây Bắc 16/ Tuyến đường sắt có vai trò quan trọng nối trung tâm phía Bắc với vùng kinh tế Đông Bắc nước ta là: $ Hà Nội - Đồng Đăng # Hà Nội - Quán Triều # Hà Nội - Hải Phòng # Lưu Xá - Kép - Bãi Bằng 17/ Thành phố Hồ Chí Minh đầu mối giao thông quan trọng nước ta vì: $ Là nơi giao nhiều loại hình giao thông chủ yếu Việt Nam # Là nơi giao nhiều tuyến đường giao thông đường chủ yếu Việt Nam # Là nơi tập trung sân bay bến cảng quốc tế # Là nơi tập trung thành phố đô thị lớn Việt Nam 18/ Cơ cấu hàng xuất nhập nước ta là: $ Nhập 53% - Xuất 47% # Nhập 47% - Xuất 53% # Nhập 35% - Xuất 65% # Nhập 65% - Xuất 35% 19/ Hàng xuất chiếm tỷ trọng lớn nước ta là: $ Sản phẩm công nghiệp nhẹ hàng tiểu thủ công nghiệp # Sản phẩm công nghiệp nặng # Sản phẩm ngành khai thác khoáng sản # Sản phẩm nơng- lâm- thủy sản 20/ Việt Nam có di sản thiên nhiên giới: $ # # # 21/ Vùng du lịch có số di sản văn hóa giới nhiều nước ta là: $ Vùng du lịch Bắc Trung Bộ # Vùng du lịch Nam Trung Bộ # Vùng du lịch Bắc Bộ # Vùng du lịch Nam Bộ 22/ Bạn hàng xuất lớn Việt Nam là: $ Hoa Kỳ Nhật Bản # Trung Quốc Nhật Bản # Trung Quốc Hoa Kỳ # Đài Loan Hàn Quốc 23/ Việt nam có di sản văn hóa giới: $ # # # 24/ Về nhiên liệu, hàng xuất chủ lực nước ta là: 31 2 1 1 $ Dầu thơ # Than Antraxit # Khí đốt # Than nâu 25/ Cán cân xuất nhập Việt Nam năm qua là: $ Đều nhập siêu # Đều xuất siêu # Trước nhập siêu, xuất siêu # Trước xuất siêu, nhập siêu 26/ Các di sản thiên nhiên giới nước ta là: $ Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha # Động Phong Nha, Sông Hương # Vịnh Hạ Long, bãi biển Nha Trang # Ngũ Hành Sơn, biển Vũng Tàu 27/ Trong cấu mặt hàng xuất nông- lâm- thủy sản, chiếm tỷ trọng cao thuộc sản phẩm: $ Gạo, hàng thủy sản # Hàng thủy sản, gỗ # Gỗ, hàng thủy sản # Gạo, gỗ 28/ Vùng du lịch Bắc Trung Bộ khu vực phân bố khu du lịch nào? $ Phong Nha -Kẻ Bàng, cố đô Huế, đô thị cổ Hội An # Kim Liên - Nam Đàn, Cố đô Huế, đô thị cổ Hội An # Sầm Sơn, Phong Nha -Kẻ Bàng, cố đô Huế # Vịnh Hạ Long, Phong Nha -Kẻ Bàng, đô thị cổ Hội An 29/ Số lượng sân bay quốc tế nước ta là: $ # # # 30/ Cơ cấu hàng nhập nước ta gồm: $ Tư liệu sản xuất 92% hàng tiêu dùng 8% # Tư liệu sản xuất 60% hàng tiêu dùng 40% # Tư liệu sản xuất 40% hàng tiêu dùng 60% # Tư liệu sản xuất 6% hàng tiêu dùng 94% 31/ Số lượng khách du lịch nước đến Việt Nam chiếm tỷ trọng cao thuộc nước: $ Trung Quốc # Hoa Kỳ # Đài Loan # Nhật Bản 32/ Tình hình phát triển ngành du lịch Việt Nam phản ảnh: $ Thực trạng phát triển chưa tương xứng với tiềm # Tài nguyên du lịch Việt Nam phong phú đa dạng # Thị trường khách du lịch nội địa quốc tế tăng lên nhanh chóng # Chất lượng du lịch ngày nâng cao 33/ Nước ta có sân bay quốc tế là: $ Nội Bài, Phú Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất # Nội Bài, Tân Sơn Nhất 32 1 1 1 1 # Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất # Nội Bài, Phú Bài, Tân Sơn Nhất 34/ Vùng du lịch Bắc có địa bàn phân bố từ: $ Hà Giang đến Hà Tĩnh # Hà Giang đến Quãng Bình # Hà Nội đến Thanh Hoá # Hà Nội đến Thưà Thiên Huế 35/ Vùng du lịch Bắc Trung có địa bàn phân bố từ: $ Quảng Bình đến Quảng Ngãi # Thanh Hố đến Thừa Thiên Huế # Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi # Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 36/ Sử dụng biểu đồ tình hình xuất nhập nước ta giai đoạn 1990-2005, nhận xét: 1 $ Tất nhận xét # Kim ngạch XNK nước ta tăng nhanh từ 1990- # Nước ta nước nhập siêu # Tỷ trọng hàng nhập lớn hàng xuất 37/ Trong cấu hàng xuất Việt Nam nay, chiếm tỷ trọng lớn là: $ Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ cơng nghiệp # Khống sản hàng công nghiệp nặng # Hàng nông, lâm, thuỷ sản # Hàng cơng nghiệp nặng 38/ Việt Nam có tài nguyên nhân văn di sản văn hố vật thể giới là: $ Đơ thị cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn # Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế # Nhã nhạc cung đình cồng chiêng Tây Ngun # Đơ thị cổ Hội An, Cố đô Huế 39/ Trong hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta, hoạt động có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế? $ Xuất nhập # Đầu tư nước # Hợp tác lao động # Hợp tác du lịch 40/ Trong cấu hàng nhập Việt Nam nay, chiếm tỷ trọng lớn là: $ Tư liệu sản xuất # Hàng tiêu dùng # Nguyên liệu 33 1 1 # Hàng nông, lâm nghiệp 41/ Vùng du lịch Nam Bộ Nam Trung Bộ có địa bàn phân bố gồm: $ Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ ĐB sông Cửu Long # Nam Trung Bộ Nam Bộ # Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ ĐB sông Cửu Long # Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ĐB sơng Cửu Long 42/ Việt Nam có tài nguyên nhân văn di sản văn hoá phi vật thể giới là: $ Nhã nhạc cung đình Huế cồng chiêng Tây Ngun # Đơ thị cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn # Nhã nhạc cung đình, thánh địa Mỹ Sơn # Cố Huế, Nhã nhạc cung đình Huế 43/ Hoạt động kinh tế thương mại nước ta thời gian dài hạn chế lớn, là: $ Thường nhập siêu # Thị trường không mở rộng # Hàng hố khó cạnh tranh # Cơ chế quản lý hạn chế 44/ Nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng nhập siêu nước ta là: $ Nước ta thiếu sản phẩm có kỹ thuật cao thiếu nguyên liệu # Tâm lý người Việt Nam thích dùng hàng nhập ngoại # Hàng hố Việt Nam không cạnh tranh với hàng nhập # Nước ta thiếu nguyên nhiên liệu để sản xuất hàng hoá Chương 5: Việt Nam hệ thống phân công lao động quốc tế Mục tiêu: 34 1 - SV cần xác định vị trí kinh tế Việt Nam hệ thống phân công lao động khu vực quốc tế Ma trận Các mức độ tư Nội dung Nhớ kiến thức Thông hiểu Vận dụng/ kỹ Tổng số câu Việt Nam hệ thống phân công lao động quốc tế (6 tiết) Các Câu hỏi mức độ 1/ Xu quốc tế hóa kinh tế giới nước ta là: $ Sự mở rộng mối liên kết kinh tế nước # Sự phân công lao động quốc tế sâu sắc # Sự hình thành cơng ty xun quốc gia # Sự phụ thuộc lẫn nước 2/ Các tiêu chí sử dụng nhằm phân chia nước theo trình độ phát triển kinh tế, xã hội: $ Quy mô GDP, cấu kinh tế, số HDI # Quy mô GDP/ người, cấu ngành kinh tế # Chỉ số phát triển người HDI # Tăng trưởng kinh tế, cấu kinh tế 3/ Việt Nam thành viên nhóm tổ chức sau đây? $ ASEAN, AFTA, WTO # WTO, NAFTA, ASEAN # ASEAN, NAFTA, APEC # WTO, NAFTA, APEC 4/ Mục tiêu quan trọng ASEAN là: $ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội phát triển văn hóa khu vực # Giải vấn đề có tính chất quan trọng như: dân số, tài ngun, mơi trường # Đẩy mạnh q trình hội nhập khu vực với giới # Mở rộng mậu dịch nước khu vực 5/ Tổ chức ASEAN tổ chức sau đây? $ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á # Khối thị trường chung Đông Nam Á # Các nước Đông Nam Á # Các nước Châu Á- Thái Bình Dương 6/ Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 28.100 USD – 2.736 USD – 1.030 USD, theo thứ tự thuộc nhóm nước ASEAN: 35 1 $ # # # Singapo - Thái Lan - Việt Nam Brunay - Lào - Việt Nam Malaixia - Inđônexia - Đông Timo Mianma - Campuchia - Lào 36 ... phù hợp Học phần Địa lý kinh tế Việt Nam sử dụng cho nhiều đối tượng dạy học nay: đối tượng lớp sư phạm như: Quản trị văn phòng, Quản lý đất đai CĐSP Địa lý Việc sử dụng đề thi trắc nghiệm khách... Có thể sử dụng phần mềm trắc nghiệm Emp Test ,….để làm đề xáo đề Kết sản phẩm - Bộ đề 200 câu - Đĩa CD Đánh giá lợi ích đạt - Đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên - Hàng năm cập nhật,... CĐSP Mô tả đề hướng sử dụng: - Số lượng câu hỏi: 200 câu - Cơ sở quan trọng để xây dựng thi t kế hệ thống câu hỏi mục tiêu kiến thức kỹ học phần, mục tiêu cụ thể chương nội dung học phần Địa lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần, Ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần

Từ khóa liên quan