1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11

171 106 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:56

HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Phần ĐỀ BÀI Chủ đề LƯỢNG GIÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Câu Câu Câu Khẳng định sau sai? A Hàm số y  tan x hàm lẻ C Hàm số y  cos x hàm lẻ B Hàm số y  cot x hàm lẻ D Hàm số y  sin x hàm lẻ Trong hàm số sau hàm số hàm số chẵn? A y  sin x B y  cos3x C y  cot x D y  tan x Hàm số sau hàm số chẵn? Câu tan x sin x Trong hàm số sau, có hàm số hàm chẵn tập xác định nó? y  cot x ; y  cos( x   ) ; y   sin x ; y  tan 2016 x A B C D Câu Cho hàmsố f  x   cos x g  x   tan x , chọn mệnh đề A y  sin x Câu B y  x.cos x C y  cos x tan x A f  x  hàm số chẵn, g  x  hàm số lẻ B f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số chẵn C f  x  hàm số lẻ, g  x  hàm số chẵn D f  x  g  x  hàm số lẻ Hàm số sau hàm số chẵn A y  sin x  sin x B y  tan x.cos x C y  sin x  tan x Câu Khẳng định sau sai? A Hàm số y  s inx  hàm số không chẵn, không lẻ s inx B Hàm số y  hàm số chẵn x C Hàm số y  x  cos x hàm số chẵn D Hàm số y  sin x  x  sin x  x hàm số lẻ Câu Hàm số sau hàm số lẻ ? A y  x  cos x Câu D y  B y  cos 3x Hàm số y  tan x  2sin x A Hàm số lẻ tập xác định C Hàm số không lẻ tập xác định C y  x sin  x  3 D y  sin x  cos x D y  B Hàm số chẵn tập xác định D Hàm số không chẵn tập xác định Câu 10 Hàm số y  sin x.cos x A Hàm số lẻ  C Hàm số không lẻ  B Hàm số chẵn  D Hàm số không chẵn  Câu 11 Hàm số y  sin x  5cos x A Hàm số lẻ  C Hàm số không chẵn, không lẻ  B Hàm số chẵn  D Cả A, B, C sai Câu 12 Hàm số sau không chẵn, không lẻ ? sin x  tan x A y  B y  tan x  cot x 2cos x Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 cos x x3 C y  sin x  cos x D y   sin 3x Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 13 Hàm số sau hàm số chẵn: A y  5sin x tan x B y  3sin x  cos x C y  2sin 3x  D y  tan x  2sin x Câu 14 Trong hàm số sau hàm số hàm số lẻ? A y  sin x B y  cos x C y   cos x D y  sin x Câu 15 Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số chẵn? A y   sin x B y  cos x  sin x C y  cos x  sin x D y  cos x sin x Câu 16 Trong hàm số có hàm số hàm số chẵn: y  cos3 x 1 ; y  sin  x  1   ; y  tan x  3 ; A B y  cot x   C D  7  C  ; 2       D  ;  6 2 Câu 17 Hàm số: y   cos x tăng khoảng:    A   ;   2   3 B  ; 2       Câu 18 Hàm số đồng biến khoảng   ;  :  6 A y  cos x B y  cot x C y  sin x D y  cos2 x Câu 19 Mệnh đề sau sai?   A Hàm số y  sinx tăng khoảng  0;   2   B Hàm số y  cotx giảm khoảng  0;   2   C Hàm số y  tanx tăng khoảng  0;   2   D Hàm số y  cosx tăng khoảng  0;   2 Câu 20 Hàm số y  sin x đồng biến trên: A Khoảng  0;     C Các khoảng   k 2 ;   k 2  , k   2      B Các khoảng    k 2 ;  k 2  , k       3  D Khoảng  ;  2  Câu 21 Hàm số y  cosx : A Tăng  0;   C Nghịch biến  0;       B Tăng  0;  giảm  ;    2 2  D Các khẳng định sai Câu 22 Hàm số y  cos x đồng biến đoạn đây?   A  0;  B  ; 2  C   ;    2 D  0;     Câu 23 Hàm số sau có tính đơn điệu khoảng  0;  khác với hàm số lại ?  2 A y  sin x B y  cos x C y  tan x D y   cot x Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 24 Hàm số y  tan x đồng biến khoảng:   A  0;   2   B  0;   2  3  C  0;     3   D   ;   2 Câu 25 Khẳng định sau đúng?   3 A Hàm số y  sin x đồng biến khoảng  ; 4   3 B Hàm số y  cos x đồng biến khoảng  ; 4        3   C Hàm số y  sin x đồng biến khoảng   ;   4   3   D Hàm số y  cos x đồng biến khoảng   ;   4    3  Câu 26 Hàm số đồng biến khoảng  ;  ? 2  A y  sin x B y  cos x C y  cot x Câu 27 Điều kiện xác định hàm số y  A x  k A x    k 2 B x    k D x    k C x     k 2 D x  k C x  k D x  k sin x  cos x   A  \   k , k    4     C  \   k , k    4    B  \   k , k    2   3  D  \   k 2 , k      Câu 31 Tập xác định hàm số y  cot x cos x     A  \ k , k      C  \ k , k     B  \   k , k    2  D  Câu 32 Điều kiện xác định hàm số y  A x  k 2   k  3cos x sin x B x  k 2 Câu 30 Tập xác định hàm số y  C x   sin x cos x   k Câu 29 Điều kiện xác định hàm số y  A x  sin x  cos x B x  k 2 Câu 28 Điều kiện xác định hàm số y  D y  tan x 2sin x   cos x B x  k Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C x    k D x    k 2 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11   Câu 33 Điều kiện xác định hàm số y  tan  x   3   k 5  A x   B x   k C x   k 12 D x  5  k 12   k Câu 34 Điều kiện xác định hàm số y  tan x  k  A x  B x    k Câu 35 Điều kiện xác định hàm số y  A x    k 2  k  D x  C x  3  k 2 D x    k 2  sin x sin x  B x  k 2 Câu 36 Điều kiện xác định hàm số y  cos x A x  B x  Câu 37 Tập xác định hàm số y  C x  C  D x   2cos x sin x  sin x    A  \ k ;  k , k        k  B  \   , k   4   k   D  \ k ;  , k     C  \ k , k   Câu 38 Hàm số y  cot x có tập xác định   B  \   k ; k    4     D  \   k ; k    4  A k    C  \ k ; k      Câu 39 Tập xác định hàm số y  tan x  cot x A  B  \ k ; k     C  \   k ; k    2     D  \ k ; k      Câu 40 Tập xác định hàm số y  2x  sin x   A D   \   k 2 , k    2    C D    k , k    2    B D   \   k , k    2   k D x    Câu 41 Tập xác định hàm số y  tan x A D     B D   \   k , k    2    C D   \   k 2 , k    2  D D   \ k , k   Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 42 Tập xác định hàm số y  cot x   A D   \   k , k    4    B D   \   k , k    2  C D   \ k , k   D D   Câu 43 Tập xác định hàm số y  sin x A D   \ 0 B D   \ k 2 , k   C D   \ k , k   D D   \ 0;   Câu 44 Tập xác định hàm số y  cot x   A D   \   k , k    2     C D   \ k , k      Câu 45 Tập xác định hàm số y  B D   \ k , k   3    D D   \ 0; ;  ;    cot x    A D   \   k 2 , k    6     C D   \   k ,  k , k    3  x 1 Câu 46 Tập xác định hàm số: y  tan x    B  \ k , k       k  D  \  , k      A  \ k , k     C  \   k , k    2  Câu 47 Tập xác định hàm số y    B D   \   k , k , k    6    2  D D   \   k ,  k , k      3x   cos x   A D   \   k , k    2  C D   \   k , k      B D   \   k , k      D D   Câu 48 Tập xác định hàm số y  tan  3x  1    A D   \    k , k    6     C D   \    k , k    6    Câu 49 Tập xác định hàm số y  tan  3x   4   1  B D   \   k , k    3     D D     k , k    6  A D     k  B D   \   , k   12    C D   \   k , k    12  D D  R \ k  Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 50 Tập xác định hàm số y  sin  x  1 A  B  \{1}   C  \   k 2 | k    2  D  \{k } Câu 51 Tập xác định hàm số y  sin x 1 x 1 A  \ 1 B  1;1   C  \   k 2 | k    2    D  \   k | k    2  Câu 52 Tập xác định hàm số y  x2  sin x A  B  \ 0 C  \ k | k     D  \   k | k    2  Câu 53 Tập xác định hàm số y  sin x  cos x   A  \   k | k    2  B  \   k 2 | k   C  D  \ 1 Câu 54 Tập xác định hàm số y   sin x  cos x A  \   k 2 , k   B  \ k 2 , k     C  \   k 2 , k    4    D  \   k 2 , k    2  Câu 55 Tập xác định D hàm số y  sin x  A  B  2;   D  arcsin  2  ;   C  0; 2  Câu 56 Tập xác định hàm số y   cos x A D   B D   0;1 C D   1;1 Câu 57 Hàm số sau có tập xác định  ?  cos x  sin x A y  B y  tan x  cot x C y   sin x  cot x Câu 58 Tập xác định hàm số y  D D   \ k , k   D y   sin x sin x A D   \ k , k     B D   \   k 2 , k    2  C D   \ k 2 , k   D D   Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 sin x 2cos x  Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 59 Tập xác định hàm số y   cos x cos2 x   A D   \   k 2 , k    2    C D   \   k , k    2  Câu 60 Hàm số y  A m  B D   D D   \ k , k    sin x có tập xác định  m cos x  B  m  C m  1 Câu 61 Điều kiện xác định hàm số y  A x  k 2 B x  A x    k tan x cos x    k 2 Câu 62 Điều kiện xác định hàm số y  D 1  m     x   k C   x  k 2    x   k D   x    k  C x  k D x  cot x cos x B x  k 2 k Câu 63 Chọn khẳng định sai A Tập xác định hàm số y  sin x    B Tập xác định hàm số y  cot x D   \   k , k    2  C Tập xác định hàm số y  cos x    D Tập xác định hàm số y  tan x D   \   k , k    2  Câu 64 Tập xác định hàm số y  sin x  cos x A  \ k 2 , k   C    B  \   k , k    2     D  \   k 2 , k    2  PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT Câu 65 Phương trình sin x  có nghiệm  A x   k 2 B x  k Câu 66 Phương trình: cos x  có nghiệm  A x   k 2 B x  k Câu 67 Phương trình:  sin x  có nghiệm   A x    k 2 B x    k Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C x  k 2 D x    k C x  k 2 D x    k C x     k 2 D x     k Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11    x   k 2 B   x     k 2     x   k 2 C   x  2  k 2     x   k 2 D   x     k 2     x   k B   x     k     x   k C   x     k     x   k 2 D   x     k 2  Câu 68 Nghiệm phương trình: sin x     x   k 2 A   x  5  k 2  Câu 69 Nghiệm phương trình: cos x     x   k 2 A   x     k 2  Câu 70 Nghiệm phương trình:  tan x    A x   k B x    k 4   Câu 71 Nghiệm phương trình sin  x    2    A x   k 2 B x    k 2 2 Câu 72 Nghiệm phương trình cos x  C x    k 2 C x  k D x   D x  k 2    x   k 2 A  k   x  5  k 2     x   k 2 B  k   x     k 2     x   k 2 C  k   x  2  k 2     x   k 2 D  k   x     k 2  Câu 73 Nghiệm phương trình sin x     x   k 2 A  k   x  3  k 2     x   k B  k   x  3  k     x   k C  k   x  3  k     x   k 2 D  k   x  3  k 2  Câu 74 Nghiệm phương trình  cot x    A x   k B x    k 4 Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349   k 2 C x    k 2 D x     k 2 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11   Câu 75 Nghiệm phương trình cos  x    2    A x   k 2 B x    k 2 2 Câu 76 Phương trình sin x   A Câu 77 Phương trình sin x  A x  5  k 2 C x  k có nghiệm thỏa mãn  x   B C   có nghiệm thỏa mãn   x  : 2   B x  C x   k 2   Câu 78 Số nghiệm phương trình sin  x    với   x  3 : 4  A B C D x  k 2 D D x   D  x Câu 79 Giải phương trình lượng giác 2cos     có nghiệm 2 5   x   k 2 A  k   x   5  k 2  5   x   k 2 B  k   x   5  k 2  5   x   k 4 C  k   x   5  k 4  5   x   k 4 D  k   x   5  k 4    cos  x    với  x  2 3  B C Câu 80 Số nghiệm phương trình: A  D  Câu 81 Nghiệm phương trình sin x cos x    x  k A  k   x     k 2   x  k B  k   x     k   x  k 2 C  k   x     k 2  D x     k 2  k    Câu 82 Phương trình 2 cos x   có nghiệm 5  A x    k 2  k    B x    k 2  k    6 5  C x    k 2  k    D x    k 2  k    3 Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 83 Phương trình cos x  cos  có nghiệm    x   k 2 A  k    x     k 2     x  20  k 2 B  k    x     k 2  20     x  k C  k   x     k   5     x  20  k D  k   x     k   20   Câu 84 Phương trình  sin x  1 sin x   có nghiệm A x   C x    k 2  k       k 2 , x    k  k     D x    k 2 B x     k 2 Câu 85 Phương trình 2cos x   có họ nghiệm   A x    k  k    B x    k 2  k    3   C x    k 2  k    D x    k  k    6 Câu 86 Chọn khẳng định khẳng định sau  x  y  k  x  y  k 2 A sin x  sin y   B sin x  sin y   k   k    x    y  k  x    y  k 2  x  y  k 2  x  y  k C sin x  sin y   D sin x  sin y   k   k    x   y  k 2  x   y  k Câu 87 Phương trình tan x  tan x có họ nghiệm A x  k 2  k    B x  k  k    C x    k 2  k    D x    k 2  k     x  Câu 88 Họ nghiệm phương trình sin   11   x   k10 A  k   x  29  k10  11  x    k10  C  k   x   29  k10       11   x    k10 B  k   x  29  k10  11  x   k10  D  k   x  29  k10  Câu 89 Phương trình 2sin  x  40   có số nghiệm thuộc  180 ;180  A B Gv Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C D Trang 10 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 227 Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình bình hành, tâm O K trung điểm SA Xác định vị trí H AC để thiết diện hình chóp S ABCD với mặt phẳng (α ) chứa KH song song với BD ngũ giác A H thuộc đoạn OC khác O , C B H thuộc đoạn OA khác O , A C H thuộc đoạn AC khác A , C D H thuộc đoạn AC khác A , O , C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 228 Trong mệnh đề sau,mệnh đề sai? A Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có vơ số điểm chung khác B Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song với C Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với D Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại Câu 229 Nếu ba đường thẳng không nằm mặt phẳng đơi cắt ba đường thẳng A Đồng quy B Tạo thành tam giác C Trùng D Cùng song song với mặt phẳng Câu 230 Trong hình vẽ sau đây, hình khơng phải hình biểu diễn hình hộp? B C A A A' D B' D C' A' A D' B B B' D' B C' C D B A C D A C' A' C C A' D' C' D' B' D Câu 231 Trong hình vẽ sau đây, hình khơng phải hình biểu diễn hình chóp cụt? A B' C' A' D' A' B B' A C C' C B B A D B' B' C' A' C' A' D' B C A Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 B C A D C D Trang 157 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 232 Cho hai đường thẳng song song a , b mặt phẳng ( P ) Khẳng định đúng? A Nếu a // ( P ) b // ( P ) B Nếu a cắt ( P ) b cắt ( P ) C Nếu a nằm ( P ) b // ( P ) D Nếu a nằm ( P ) b nằm ( P ) Câu 233 Cho hình tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm AB AC Gọi d giao tuyến ( DMN ) mặt phẳng ( DBC ) Chọn khẳng định A d / / ( ABC ) B d ⊂ ( ABC ) C d cắt ( ABC ) D d / / AB Câu 234 Cho G trọng tâm tứ diện ABCD Giao tuyến mp ( ABG ) mp ( CDG ) A Đường thẳng qua trung điểm hai cạnh BC AD B Đường thẳng qua trung điểm hai cạnh AB CD C Đường thẳng qua trung điểm hai cạnh AC BD D Đường thẳng CG Câu 235 Cho tứ diện ABCD , I trung điểm AB , G trọng tâm tam giác ACD Gọi ( P ) mặt phẳng qua I , G song song với BC Khi giao tuyến ( P ) mp ( BCD ) A Đường thẳng qua G song song với BC B Đường thẳng qua I song song với BC C Đường thẳng qua D song song với BC D Đường thẳng DI Câu 236 Cho tứ diện ABCD Mặt phẳng qua trung điểm cạnh AB , BC , CD cắt tứ diện theo thiết diện A Hình tam giác B Hình bình hành C Hình thoi D Hình chữ nhật Câu 237 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Lấy M điểm di động cạnh SD (không trùng S D ) Mặt phẳng ( ABM ) cắt cạnh SC N , AM cắt BN I Khẳng định sau ? A MN ( SAB ) không song song B MN không song song với CD C SI song song với mặt phẳng cố định D MNBA hình bình hành Câu 238 Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình bình hành Gọi G trọng tâm ∆SAB , E thuộc cạnh AD cho DE = EA Mặt phẳng (α ) qua G song song với mp ( SCD ) cắt SA , SB M , N Khẳng định sau sai? A (α ) // CD B EG // ( SCD ) C E không thuộc mp (α ) D AB // MN Câu 239 Cho mặt phẳng ( P ) hai đường thẳng chéo a b cắt ( P ) A, B Gọi m đường thẳng thay đổ i song song với ( P ) cắt a M , cắt b N Qua N dựng đường thẳng c // a cắt ( P ) C Khẳng định sau sai? A Đường thẳng a song song với mp ( b, c ) B Khi m thay đổ i MN ln song song với đường thẳng cố định C Có mặt phẳng ( Q ) chứa đường thẳng b song song với đường thẳng a D Khi m thay đổ i điểm C ln chạy đường thẳng cố định Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 158 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 240 Cho hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB , B′C ′ , DD′ Khẳng định sau sai ? A Mp ( MNP ) không song song với mp ( BDC ′) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 B Mp ( MNP ) cắt lập phương theo thiết diện lục giác C Mp ( MNP ) qua tâm hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ D Mp ( MNP ) qua trung điểm cạnh BB′ Câu 241 Trong khẳng định sau Khẳng định sai ? A Nếu d // a , d ⊂/ ( P ) , a ⊂ ( P ) d // ( P ) B Nếu d // a , a // ( P ) d // ( P ) C Nếu d ∩ ( P ) = ∅ d // ( P ) D Nếu d không cắt ( P ) d không nằm mp ( P ) d // ( P ) Câu 242 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Nếu a , b ⊂ ( P ) , a ∩ b = { A} , a // a′, b // b′ , a′, b′ ⊂ ( Q ) ( P ) // ( Q ) B Nếu ( P ) ∩ ( Q ) = ∅ ( P ) // ( Q ) C Hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song với chúng phân biệt khơng có điểm chung D Nếu a, b ⊂ ( P ) , a // ( Q ) , b // ( Q ) ( P ) // ( Q ) Câu 243 Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Nếu a // b , b // c a // c B Hai mặt phẳng ( P ) , ( Q ) song song với mặt phẳng ( R ) chúng song song với C Nếu a // b , b // ( P ) , a ⊄ ( P ) a // ( P ) D Nếu ( P ) // ( R ) , a // ( R ) a // ( P ) Câu 244 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Hình lăng trụ có cạnh bên song song B Hình hộp có tất mặt hình chữ nhật C Hình hộp có đường chéo đồng qui trung điểm đường tâm hình hộp D Hình hộp có mặt chéo chứa hai cạnh chéo hình bình hành Câu 245 Cho hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song với Khẳng định sau ? A Nếu đường thẳng a có điểm chung với mp ( P ) đường thẳng a có điểm chung với mp ( Q ) B Nếu mp ( R ) cắt mp ( P ) mp ( R ) cắt mp ( Q ) giao tuyến chúng song song C Nếu đường thẳng a ⊂ ( P ) đường thẳng b ⊂ ( Q ) a // b D Nếu a // ( P ) a // ( Q ) Câu 246 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi Sx giao tuyến hai mặt phẳng ( SAD ) ( SBC ) Khẳng định sau đúng? A Sx song song với BC C Sx song song với AC B Sx song song với DC D Sx song song với BD Câu 247 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi I trung điểm SA Thiết diện hình chóp S ABCD cắt mp ( IBC ) A Hıǹ h thang C Hình bıǹ h hà nh Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 B Hình chữ nhât.̣ D Tứ giác khơng có cặp cạnh song song Trang 159 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 248 Khẳng định sau sai ? a // b  a ⊂ ( P ) A Nếu  a, b, c đơi song song b ⊂ ( Q ) ( P ) ∩ ( Q ) = c  ( P ) ∩ ( Q ) = a  ( P ) ∩ ( R ) = b B Nếu  a, b, c đôi song song đồng qui ( Q ) ∩ ( R ) = c a ≠ b ≠ c ≠ a  a // ( P )  C Nếu a // ( Q ) a // b  ( P ) ∩ ( Q ) = b D Nếu a, b chéo có mặt phẳng chứa đường thẳng song song với đường thẳng Câu 249 Cho tứ diện ABCD Gọi MN trung điểm cạnh AB, AC Giao tuyến hai mặt phẳng ( BCD ) ( MND ) đường thẳng d dựng sau đây? A Đi qua D song song với AB C Đi qua D song song với MN B Đi qua D song song với AC D Đi qua D điểm nằm đoạn BC Câu 250 Cho tứ diện ABCD có G trọng tâm ∆ABD M điểm cạnh BC cho BM = 2MC Đường thẳng MG song song với mặt phẳng sau đây: A ( ACD ) B ( BCD ) C ( ABC ) D ( ABD ) Câu 251 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi G1 , G2 trọng tâm tam giác ABC SBC Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? B G1G2 // ( SAB ) A G1G2 // ( SAD ) C G1G2 SA khơng có điểm chung D G1G2 SA hai đường chéo Câu 252 Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác lồi, O giao điểm hai đường chéo AC BC Mặt phẳng ( P ) qua O , song song với AB SC cắt hình chóp theo thiết diện hình ? A Hình thang B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Hình vng Câu 253 Cho lăng trụ tam giác ABC.A′B′C ′ Gọi I trọng tâm tam giác ABC Thiết diện tạo mặt phẳng ( A′B′I ) với hình lăng trụ cho A Tam giác cân B Hình thang C Tam giác vng D Hình bình hành Câu 254 Nếu ba đường thẳng a , b , c không nằm mặt phẳng đơi cắt ba đường thẳng đó: A Đồng quy B Tạo thành tam giác C Trùng D Cùng song song với mặt phẳng ′ ′ ′ ′ Câu 255 Cho hình lập phương ABCD A B C D Có cạnh hình lập phương chéo với đường chéo AC ′ hình lập phương ? A B C D Câu 256 Cho tứ diện ABCD Gọi M , N , P , Q , R , S trung điểm cạnh AC , BD , AB , CD , AD , BC Bốn điểm sau không đồng phẳng ? A M , N , P , Q B M , N , R , S C P , Q , R , S Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D M , Q , R , S Trang 160 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 257 Cho hai đường thẳng a , b chéo Điểm M nằm a , khẳng định sau đúng? A Qua M có đường thẳng cắt b B Qua M có đường thẳng song song với b C Qua M có đường thẳng trùng b D Qua M có đường thẳng chéo với đường thẳng b BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 258 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề ? A Hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng phân biệt chéo B Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo C Hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung D Hai đường thẳng phân biệt khơng song song chéo Câu 259 Cho tứ diện ABCD Gọi M , N , P , Q , R , S trung điểm cạnh AC , BD , AB , CD , AD , BC Ba đoaṇ thẳ ng MN , PQ , RS A Đồng quy taị trung điể m củ a mỗ i đoan ̣ C Trùng B Tạo thành tam giác D Cùng song song với mặt phẳng Câu 260 Cho tứ diện ABCD Gọi I J trung điểm BC BD ( P ) mặt phẳng qua IJ cắt AC , AD M , N Biết M trung điểm AC Vậy tứ giác MNJI hình gì? A Hình bình hành B Hình thang C Tứ giác có cặp cạnh đối khơng song song D Hình thang cân Câu 261 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Lấy M điểm di động cạnh SD (không trùng S D ) Mặt phẳng ( ABM ) cắt cạnh SC N , AM cắt BN I Khẳng định sau ? A MN ( SAB ) không song song B MN không song song với CD C SI song song với mặt phẳng cố định D MNBA hình bình hành Câu 262 Cho mặt phẳng ( P ) hai đường thẳng chéo a b cắt ( P ) A , B Gọi m đường thẳng thay đổ i song song với ( P ) cắt a M , cắt b N Qua N dựng đường thẳng c // a cắt ( P ) C Khẳng định sau sai? A Đường thẳng a song song với mp ( b, c ) B Khi m thay đổ i MN ln song song với đường thẳng cố định C Có mặt phẳng ( Q ) chứa đường thẳng b song song với đường thẳng a D Khi m thay đổ i điểm C ln chạy đường thẳng cố định Câu 263 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang với AD // BC , AD = 2BC Gọi I trung điể m AD , G trọng tâm tam giác SAD Khẳng định sau sai ? A Mặt phẳng ( ABG ) qua trung điểm cạnh SC B Giao tuyến mp ( BCG ) mp ( SAD ) đường thẳng qua G song song với BC C Giao tuyến mp ( SAB ) mp ( SCI ) đường thẳng qua S song song với CI D Mặt phẳng ( ABG ) qua trung điểm cạnh SD Câu 264 Hãy chọn câu A Hai mặt phẳng phân biệt khơng song song cắt B Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song song song với C Hai mặt phẳng song song với đường thẳng song song với D Nếu hai mặt phẳng song song mọ i đường thẳng nằm mặt phẳng song song với mọ i đường thẳng nằm mặt phẳng Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 161 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 265 Hãy chọn câu sai A Nếu mặt phẳng ( P ) chứa hai đường thẳng song song với mặt phẳng ( Q ) ( P ) song song với B Nếu hai mặt phẳng song song mọ i đường thẳng nằm mặt phẳng song song với mặt phẳng C Nếu hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song mọ i mặt phẳng ( R ) cắt ( P ) phải (Q ) cắt ( Q ) giao tuyến chúng song song D Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song cắt mặt phẳng lại Câu 266 Cho hình hộp ABCD.EFGH Gọi I , J tâm hình bình hành ABCD , EFGH Khẳng định sau sai? B ( ABFE ) // ( DCGH ) A ( ABCD ) // ( EFGH ) C ( ACGE ) // ( BDHF ) D ( ABJ ) // ( GHI ) Câu 267 Cho tứ diện ABCD Điểm M thuộc đoạn AC Mặt phẳng (α ) qua M song song với AB AD Thiết diện mặt phẳng (α ) với tứ diện ABCD A Hình vng B Hình chữ nhật C Hình tam giác D Hình bình hành Câu 268 Cho hình lăng trụ ABC A′B′C ′ có H trung điểm A′B′ Khi mp ( AHC ′ ) cắt đối tượng sau đây? Chọn câu trả lời sai: A CB′ B CA′ C ( CA′B′ ) D ( BB′C ) Câu 269 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB , CD , SA Mặt phẳng sau song song với mặt phẳng ( DMP ) ? A ( SBC ) B ( SOB ) C ( SNC ) D ( SBN ) Câu 270 Trong khơng giancho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng phân biệt Khẳng định khẳng đinh sau đúng? A AD // ( BEF ) B ( AFD ) // ( BCE ) C ( ABD ) // ( EFC ) D EC // ( ABF ) Câu 271 Cho đường thẳng a ⊂ ( P ) đường thẳng b ⊂ ( Q ) Mệnh đề sau sai? A ( P ) // ( Q ) ⇒ a // b B ( P ) // ( Q ) ⇒ a // ( Q ) C ( P ) // ( Q ) ⇒ b // ( P ) D ( P ) // ( Q ) ⇒ a b song song chéo Câu 272 Cho hình tứ diện ABCD , lấy M điểm tùy ý cạnh AD ( M ≠ A, D ) Gọi ( P ) mặt phẳng qua M song song với mặt phẳng ( ABC ) cắt DB , DC N , P Khẳng định sau sai? A NP // BC B MN // AC C MP // AC D MP // ( ABC ) Câu 273 Cho hình chóp S ABCD , gọi G1 , G2 , G3 trọng tâm tam giác SAB, ABC , SAC Khẳng định sau đúng? A ( G1G2G3 ) // ( SBC ) B ( G1G2 G3 ) // ( SDC ) C ( G1G2 G3 ) // ( SAB ) Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 D ( G1G2G3 ) // ( ABCD ) Trang 162 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 274 Cho hai hình bình hành ABCD ABEF có tâm O , O′ không nằm mặt phẳng Gọi M trung điểm AB Xét mệnh đề sau: (I) : ( ADF ) // ( BCE ) (II): ( MOO′ ) // ( ADF ) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 (III): ( MOO′ ) // ( BCE ) (IV): ( AEC ) // ( BDF ) Chọn câu câu sau A Chỉ (I) C Chỉ (I), (II), (III) B Chỉ (I), (II) D (I), (II), (III), (IV) Câu 275 Cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ Trên ba cạnh AB , DD′ , C ′B′ lấy ba điểm M , N , P AM D′N B′P không trùng với đỉnh cho = = Thiết diện hình hộp cắt mặt AB D′D B′C ′ phẳng ( MNP ) A Một tam giác B Một tứ giác C Một ngũ giác D Một lục giác Câu 276 Cho hình chóp S ABCD với ABCD hình thoi cạnh a , SAD tam giác Gọi M điểm thuộc cạnh AB , AM = x , ( P ) mặt phẳng qua M song song với ( SAD ) Tính diện tích thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng ( P ) A S = a − x2 ) ( B a − x2 ) ( C S = a + x2 ) ( D (a − x) Câu 277 Cho hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB , B′C ′ , DD′ Khẳng định sau sai ? A Mp ( MNP ) không song song với mp ( BDC ′ ) B Mp ( MNP ) cắt lập phương theo thiết diện lục giác C Mp ( MNP ) qua tâm hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ D Mp ( MNP ) qua trung điểm cạnh BB′ Câu 278 Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình bình hành Gọi e giao tuyến mặt phẳng ( SAB ) ( SCD ) Tìm e A e ≡ SI , với I = AB ∩ MD , với M trung điểm BD B e ≡ Sx , với Sx đường thẳng song với hai đường thẳng AD BC C e ≡ SI , với O giao điểm hai đường thẳng AC với BD D e ≡ Sx , với Sx đường thẳng song với hai đường thẳng AB CD Câu 279 Cho hình chóp S ABCD , M điểm thuộc miền tam giác SAB Gọi (α ) mặt phẳng qua M song song với SA BC Thiết diện tạo mp (α ) hình chóp : A Hình chữ nhật B Hình tam giác C Hình bình hành D Hình thang Câu 280 Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt khơng cắt chéo B Hai đường thẳng phân biệt thuộc hai mặt phẳng khác chéo C Hai đường thẳng phân biệt nằm mặt phẳng không chéo D Hai đường thẳng phân biệt không song song chéo Câu 281 Trong mệnh đề sau, mệnh đề A Hai đường thẳng phân biệt chéo với đường thẳng thứ ba chéo B Hai đường thẳng phân biệt không song song chéo C Hai đường thẳng phân biệt khơng song song cắt chéo D Hai đường thẳng song song với đường thẳng thứ ba song song với Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 163 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 282 Cho hình chóp S ABCD có AD cắt BC E Gọi M trung điểm SA , N giao điểm SD ( BCM ) Khi ta có: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỐN 11 A M , N , E thẳng hàng C MN cắt SB B MN //AD D MN , DC , AB đồng quy Câu 283 Cho hai đường thẳng a b Điều kiện sau đủ để kết luận a b chéo nhau? A a b khơng có điểm chung B a b khơng nằm mặt phẳng C a b nằm mặt phẳng phân biệt D a b hai cạnh hình tứ diện Câu 284 Cho tứ diện ABCD Gọi G E trọng tâm tam giác ABD ABC Mệnh đề sau là đúng? A GE //CD B GE CD chéo D GE cắt CD C GE cắt AD Câu 285 Cho tứ diện ABCD ba điểm P , Q , R nằm cạnh AB , CD , BC biết PR cắt AC I Khi đó giao tuyến hai mặt phẳng ( PQR ) ( ACD ) A Qx // AB B Qx // BC C Qx //AC D QI Câu 286 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi C ′ trung điểm SC , M điểm di động SA Mặt phẳng ( P ) di động qua C′M song song với BC Tập hợp giao điểm hai cạnh đối diện thiết diện M di động SA A đường thẳng Cx //AD B đường thẳng Sx //AD C đường thẳng Sx //CD D Không xác định Câu 287 Cho tứ diện ABCD , G trọng tâm ∆ABD M điểm cạnh BC , cho BM = 2MC Đường thẳng MG song song với mặt phẳng A ( ABD ) B ( ABC ) C ( ACD ) D ( BCD ) Câu 288 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Giao tuyến ( SAB ) ( SCD ) A Đường thẳng qua S song song với CD B Đường thẳng qua S song song với AD C Đường SO với O tâm hình bình hành D Đường thẳng qua S cắt AB Câu 289 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang, AB // CD Gọi I , J trung điểm AD BC , G trọng tâm tâm giác SAB Giao tuyến ( SAB ) ( IJG ) A SC B Đường thẳng qua S song song với AB C Đường thẳng qua G song song với DC D Đường thẳng qua G cắt BC Câu 290 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Giao tuyến ( SAD ) ( SBC ) đường thẳng song song với đường thẳng số đường thẳng sau? A AD B BD C AC D SC Câu 291 Cho lăng trụ ABC.A′B′C ′ Gọi M , M ′ trung điểm BC B′C ′ Giao AM ′ với ( A′BC ) A Giao AM ′ với B′C ′ C Giao AM ′ với A′C B Giao AM ′ với BC D Giao AM ′ A′M Câu 292 Cho hình chóp SABCD , mặt bên ( SAB ) tam giác Gọi M điểm di động đoạn AB Qua M vẽ mp (α ) song song với ( SBC ) Thiết diện tạo (α ) hình chóp SABCD hình gì? A Tứ giác B Hình bình hành C Hình vng D Hình tam giác Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 Trang 164 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 Câu 293 Hình chóp SABCD , đáy ABCD hình bình hành Lấy điểm M SC , mặt phẳng ( ABM ) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 cắt cạnh SD N Chọn câu đúng: A ( ( SAB ) ∩ ( SCD ) ) = d qua S d // MN B Thiết diện ( ABM ) với hình chóp hình bình hành ABMN C MN // d giao tuyến hai mp ( SBC ) mp ( SAD ) D Nếu M trung điểm SC điểm AN đường cao tam giác SAD Câu 294 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành giao tuyến mp ( SAD ) ( SBC ) A Đường thẳng qua S song song AB C Đường thẳng qua S song song AC B Đường thẳng qua S song song AD D Đường thẳng qua B song song SD Câu 295 Cho tứ diện ABCD Gọi G1 , G2 trọng tâm tam giác BCD tam giác ACD Mệnh đề sau sai: A G1G2 = − AB C G1G2 // mp ( ABD ) B AG2 , BG1 , CD đồng qui D AG1 BG2 chéo Câu 296 Cho mệnh đề: a // b, b ⊂ ( P ) ⇒ a // ( P ) a // ( P ) , ∀ ( Q ) ⊃ a : ( Q ) ∩ ( P ) = b ⇒ b // a hai mặt phẳng cắt song song với đường thẳng giao tuyến chúng song song với đường thẳng a , b hai đường thẳng chéo có vơ số mặt phẳng chứa a song song với b Số mệnh đề A B C D Câu 297 Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Gọi E trung điểm SC , M điểm di động SA Mặt phẳng ( P ) di động qua EM song song với BC Tập hợp giao điểm hai cạnh đối diện thiết diện M di động SA A không xác định B đường thẳng Sx // AB C đường thẳng Sx // CD D đường thẳng Cx // CD Câu 298 Cho hai đường thẳng a b chéo Có mặt phẳng chứa a song song với b ? A B Khơng có mặt phẳng C Vơ số D Câu 299 Cho hai hình bình hành ABCD ABEF khơng nằm mặt phẳng, có tâm O O′ Chọn khẳng định khẳng định sau: A OO ′ // ( ABEF ) B OO ′ // ( ADF ) C OO ′ // ( BDF ) D OO ′ // ( ABCD ) Câu 300 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Điểm M thuộc cạnh SC cho SM = 3MC , mp ( BAM ) cắt SD N Đường thẳng MN song song với mặt phẳng: A ( SAB ) B ( SAD ) Gv Trần Trần Quốc Nghĩa – ĐT: 098 373 4349 C ( SCD ) D ( SBC ) Trang 165 Chủ đề LƯỢNG GIÁC C 21 C 41 B 61 C 81 A 101 D 121 A 141 C 161 D 181 A 201 D 221 D 241 D 261 A 281 B 301 D 321 A 341 A 361 B 381 D 401 C B 22 B 42 C 62 D 82 A 102 B 122 B 142 D 162 D 182 A 202 C 222 B 242 A 262 D 282 D 302 C 322 C 342 C 362 B 382 C 402 D D 23 B 43 C 63 B 83 D 103 B 123 A 143 B 163 C 183 C 203 A 223 A 243 C 263 D 283 D 303 D 323 C 343 A 363 D 383 D 403 A B 24 A 44 C 64 A 84 A 104 A 124 B 144 A 164 D 184 D 204 B 224 A 244 C 264 B 284 A 304 D 324 B 344 B 364 C 384 C 404 C A 25 D 45 B 65 B 85 C 105 C 125 D 145 C 165 D 185 C 205 B 225 C 245 A 265 C 285 C 305 C 325 C 345 B 365 A 385 C 405 C D 26 D 46 B 66 B 86 B 106 D 126 A 146 A 166 D 186 B 206 A 226 A 246 A 266 A 286 C 306 D 326 D 346 A 366 C 386 D 406 A D 27 D 47 C 67 B 87 A 107 D 127 B 147 C 167 C 187 B 207 B 227 C 247 D 267 B 287 B 307 A 327 B 347 C 367 A 387 B 407 B D 28 B 48 A 68 A 88 B 108 C 128 C 148 D 168 C 188 C 208 C 228 B 248 B 268 D 288 A 308 A 328 A 348 D 368 C 388 D 408 B A 29 D 49 B 69 C 89 B 109 B 129 A 149 C 169 B 189 D 209 D 229 C 249 C 269 D 289 A 309 A 329 D 349 B 369 C 389 D 409 B 10 A 30 C 50 A 70 B 90 A 110 B 130 A 150 B 170 A 190 A 210 D 230 A 250 A 270 B 290 B 310 D 330 B 350 B 370 D 390 B 410 D 11 C 31 C 51 A 71 D 91 D 111 B 131 A 151 C 171 A 191 D 211 C 231 A 251 B 271 D 291 D 311 C 331 C 351 D 371 C 391 D 411 A 12 C 32 A 52 C 72 D 92 D 112 D 132 B 152 B 172 B 192 A 212 A 232 A 252 B 272 C 292 D 312 B 332 C 352 A 372 A 392 D 412 D 13 A 33 D 53 B 73 C 93 B 113 B 133 A 153 C 173 C 193 B 213 D 233 B 253 C 273 D 293 A 313 C 333 D 353 C 373 C 393 D 413 A 14 D 34 C 54 A 74 B 94 B 114 A 134 A 154 D 174 B 194 B 214 A 234 D 254 C 274 B 294 B 314 C 334 B 354 C 374 A 394 A 414 B 15 C 35 C 55 A 75 B 95 D 115 C 135 C 155 A 175 A 195 D 215 B 235 B 255 D 275 C 295 D 315 B 335 B 355 A 375 A 395 A 415 D 16 C 36 B 56 A 76 B 96 B 116 B 136 D 156 A 176 C 196 B 216 A 236 C 256 C 276 B 296 B 316 A 336 A 356 C 376 D 396 D 17 C 37 D 57 A 77 B 97 A 117 B 137 D 157 C 177 D 197 D 217 C 237 B 257 A 277 A 297 D 317 D 337 D 357 C 377 B 397 D 18 C 38 C 58 A 78 A 98 B 118 B 138 C 158 B 178 C 198 A 218 D 238 B 258 B 278 D 298 B 318 C 338 B 358 B 378 D 398 D 19 D 39 D 59 C 79 D 99 B 119 B 139 D 159 A 179 C 199 C 219 A 239 B 259 A 279 B 299 A 319 D 339 B 359 D 379 C 399 A 20 B 40 B 60 D 80 B 100 A 120 B 140 D 160 D 180 A 200 C 220 B 240 D 260 B 280 A 300 A 320 B 340 D 360 B 380 A 400 A Chủ đề TỔ HỢP – XÁC SUẤT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B D C A C D B A D B A C B D A B A C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B D A C B B A A A B D A B A C A A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B B D B D C D C C C C A B D A B C B D 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B A C A D A C D D A A D D B B A A A B A 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D A B C D A B C B A B A C C D D C D C B 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C C B B C C B D C B C C A D D C C D D B 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 C B A C C D D A B B D C A A C B A C C D 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 A D B A D D C A D C A A B B C C D C B B 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 C A A C C D B C C D B B D A C C D D A B 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C D B C C A C B D C D A B B D B A B C B 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 D A C B C C D A D B C A C D C A D B A B 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 C D C C B B C B B A C C C A B B B A C B 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 D B C C D B C C B B C D C D C B C D C C 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 D C C C D C D C B D B D A D B C B D D A 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 C C D B A C A C B D C B B A B B C B D D 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 C B A B A C D D C C A A C D A B D B C D Chủ đề DÃY SỐ CẤP SỐ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B B B B C A C B C C A C D C D C D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D D C A B C A A A A C A C B B B D D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D A C D C A C B B C B B B A B C B D B B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A A A C A A A A D A A A A A D A D C B B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 B D D A A D C A A A C C B A A B D B D A 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 B C B B D A B C B A A C B B C B B A D B 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 B D C C A C B B C C C D D B A A D A D B 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 D B A C C A C C A B B B B C C B B D A B 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 B C A C C A C D A D D A D D C B A B C B 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C A B C C B C C C B A A C C B B A B C A 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 D C D C A B C D B B B C C B B B B C B D 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 B C D A D B C C B B C D D C B B C C D B 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 D A C C C C A A A A C C C C C B A A C A 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 B B A C B D A C C C A A A C A C C C B B 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 A B A B B C A B B B B A C B C D D B 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 A A C D A A D C D C C B D D A B B B A C Chủ đề PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A D B B B D A A C A B C A D D A B A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D C B C C C C B D A D D D C B C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B B A A A D C D B D C A B D D A B A B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C A B A D A C D A D D D D A D B A B B C 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 B D A D B A B A C D D D C B C A D B B D 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C B B C B C A D A B A C D B C C D A C B 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 C B D B A B A B A C B C B A D B D D D C 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 C D B C C B A D D B B C D D D A C B D C 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 D A A C B C A B C B B A B D A A D A C A 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 B A A D A C D C A D B B B C C C A D C D 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 B D B D C A C B C B D B D A B C A B B A 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 B B B D B B C D B D B B A C D B A B C B 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 B B B C C B D B A D C D C D B C B D D C 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 B B C C B C B C D C D D A D D C B C D C 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 A B B D B D B B C C A C A D B A C B D D Chủ đề ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D B D C B C A C B C B C C B A D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B D D C D D B D C D A A B C B D A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B D B D C B C B D D C C B B A B C C B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B A B B D D C D D B A B C D B B C B D B 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 CDF C B D A B D C A B C A C A A A C A D D 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 B C C A A C D B D B B D D C B C B D C D 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 A B B D C C C C D C B B C C A D D C B A 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 A D D C D D D D B B B A B A C A D B B A 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 C B D C D C D A D C B C D A D C B D A C 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C B D A A D D B A D B A D D D B A D C A 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 A B A B D B B D D C D D B D D A C A C D 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 A C A D A C A C A A B B A B C B C C B A 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 B D C B B A A A C A D A B A A D B C A A 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 C B A A A C C A D B A B A C D A A D D C 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 C A B A D C C A C A D A A B D A B D B D ... KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 113 Cho biết x   2  k 2 họ nghiệm phương trình sau ? A cos x   B cos x   Câu 114 Phương trình  cos x  có nghiệm 2 2 A x   k... Trang 11 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 101 Nghiệm phương trình cos 3x  cos x   k 2  D x  k , x  k A x  k 2 B x  k 2 , x  C x  k Câu 102 Nghiệm. .. D vơ nghiệm Trang 14 HỌC KÌ – NĂM HỌC 2019-2020 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 Câu 133 Nghiệm phương trình tan x  A x  arctan  k B x  arctan  k 2  D x   k C x   k Câu 134 Nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11, 1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11