ĐỊA lý NGÀNH THƯƠNG mại

24 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:55

Hàng hóaVật ngang giáThị trường, quy luật cung cầuCán cân thương mạiLà những vật phẩm làm ra để bán trên thị trường,(bao gồm tất cả những vật phẩm tiêu dùng, vật tư, máy móc, các tác phẩm nghệ thuật, các bằng phát minh sáng chế, các loại dịch vụ, kể cả tài nguyên, sức lao động…)Hàng hóa có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi NGÀNH THƯƠNG MẠI 1.Một số khái niệm     Hàng hóa Vật ngang giá Thị trường, quy luật cung- cầu Cán cân thương mại 1.Một số khái niệm HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC TRAO ĐỔI BÊN MUA Thị trường BÊN BÁN VẬT NGANG GIÁ (TIỀN, VÀNG…) Dựa vào sơ đồ trình bày khái niệm hàng hoá, vật ngang giá, thị trường? Hàng hóa gì?  Là vật phẩm làm để bán thị trường, (bao gồm tất vật phẩm tiêu dùng, vật tư, máy móc, tác phẩm nghệ thuật, phát minh sáng chế, loại dịch vụ, kể tài nguyên, sức lao động…)  Hàng hóa có giá trị sử dụng giá trị trao đổi Vật ngang giá gì?  Là vật để đo giá trị hàng hóa dịch vụ  Vật ngang giá lương thực, thực phẩm, kim loại quý như: bạc, đồng, vàng…  Vật ngang giá đại tiền Khái niệm thị trường  Thị trường nơi diễn hoạt động trao đổi hàng hoá dịch vụ người mua người bán  Quy luật cung -cầu gì?  Thị trường hoạt động theo quy luật cung- cầu:  Khi cung>cầu: Hàng hoá thị trường dư thừa, giá giảm  Khi cung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊA lý NGÀNH THƯƠNG mại, ĐỊA lý NGÀNH THƯƠNG mại, Một số khái niệm cơ bản, Vai trò của ngành thương mại, Một số tổ chức thương mại trên thế giới