Vi sinh vt nc

8 48 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VI SINH VẬT NƯỚC Thông tin giảng viên: − Họ tên: Mai Thị Đàm Linh − Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ − Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành ngày tuần − Địa liên hệ: phòng 122 nhà T1 − Các hướng nghiên cứu chính: Vi sinh vật học ứng dụng, nấm ăn nấm dược liệu, sinh khối vi sinh vật − Thông tin trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa liên hệ, điện thoại, email): Thông tin môn học: − Tên môn học: Vi sinh vật nước − Mã môn học: − Số tín chỉ: − Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng lý thuyết lớp 15 + Làm tập lớp + Thực hành phòng thí nghiệm + Thực tập thực tế trường + Tự học + Thảo luận 10 − Đơn vị phụ trách môn học: − Bộ môn Vi sinh vật học − Khoa Sinh học − Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học, Sinh học đại cương − Môn học kế tiếp: Mục tiêu môn học: − Mục tiêu kiến thức.Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu hệ sinh thái hệ vi sinh vật nguồn nước − Mục tiêu kĩ Nhận biết đánh giá vai trò tầm quan trọng hệ vi sinh vật nguồn nước − Các mục tiêu khác (thái độ học tập….) Tóm tắt nội dung môn học Cung cấp cho người học kiến thức về: Các loại thuỷ vực tính chất chúng; khu hệ vi sinh vật hệ sinh thái nước; vai trò vi sinh vật tuần hoàn vật chất, lắng đọng thuỷ vực hình thành khống sản; ảnh hưởng nhân tố lý-hoá học sinh học vi sinh vật thuỷ vực; đánh giá chất lượng nước xử lý nước thải; ảnh hưởng trực tiếp vi sinh vật nước sức khoẻ hoạt động sản xuất người Nội dung chi tiết môn học Chương SINH CẢNH CỦA CÁC VI SINH VẬT NƯỚC 1.1 Nước ngầm 1.2 Nước bề mặt Chương VI KHUẨN VÀ NẤM TRONG CÁC THUỶ VỰC 2.1 Suối sông 2.2 Hồ, ao 2.3 Biển 2.4 Biển sâu 2.5 Tầng lắng đọng biển 2.6 Tầng lắng đọng thuỷ vực nội địa Chương ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ LÝ-HOÁ HỌC ĐẾN CÁC VI SINH VẬT CỦA CÁC THUỶ VỰC 3.1 Ánh sáng 3.2 Nhiệt độ 3.3 Áp suất 3.4 Độ đục 3.5 Nồng độ ion hydro oxy hoá khử 3.6 Hàm lượng muối 3.7 Các chất vô 3.8 Các chất hữu 3.9 Các khí hồ tan Chương ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH HỌC ĐẾN VI SINH VẬT CỦA CÁC THUỶ VỰC 4.1 Sự cạnh tranh thức ăn 4.2 Sinh vật ăn vi khuẩn ăn nấm 4.3 Vi rut, vi khuẩn nấm sống vi sinh vật 4.4 Vitamin, enzym chất kháng sinh 4.5 Động vật, thực vật giá thể, vật chủ, vật cộng sinh vi sinh vật nước Chương VI KHUẨN VÀ NẤM TRONG CÁC VỊNG TUẦN HỒN VẬT CHẤT Ở CÁC THUỶ VỰC 5.1 Sự sản sinh chất hữu 5.2 Sự phân giải chất hữu 5.3 Sự tuần hoàn nitơ 5.3 Sự tuần hoàn lưu huỳnh 5.3 Sự tuần hoàn photpho 5.3 Sự tuần hoàn sắt mangan Chương VI KHUẨN VÀ NẤM TRONG CHUỖI THỨC ĂN VÀ TRONG DÒNG NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC HỆ SINH THÁI NƯỚC 6.1 Trong chuỗi thức ăn 6.2 Trong dòng lượng Chương SỰ LẮNG ĐỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG SỰ HÌNH THÀNH CÁC KHỐNG SẢN 7.1 Vai trò vi sinh vật hình thành tầng lắng đọng 7.2 Vai trò vi sinh vật chuyển hố chất tầng lắng đọng 7.3 Than bùn, than nâu dầu mỏ 7.4 Lưu huỳnh 7.5 Quặng Chương ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG NHỜ VI SINH VẬT 8.1 Các vi sinh vật thị 8.2 Kiểm tra vi sinh vật học nước uống 8.3 Các vi sinh vật phá hoại hệ thống cung cấp nước uống Chương SỰ Ô NHIỄM NƯỚC VÀ XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI 9.1 Sự ô nhiễm nước 9.2 Nước thải 9.3 Các bệnh bắt nguồn từ nước 9.4 Vai trò vi sinh vật tự làm nguồn nước 9.5 Xử lý sinh học nước thải Chương 10 Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA CÁC VI SINH VẬT NƯỚC 10.1 Sự lên men tảo cá 10.2 Sự làm hỏng cá sản phẩm nước khác 10.3 Sự làm mục lưới, dây thừng vải 10.4 Sự phá huỷ gỗ, bấc, cao su 10.5 Sự ăn mòn kim loại Học liệu: Học liệu bắt buộc : Rheinheimer G., 1975, Vi sinh vật học nguồn nước, dich tiếng Việt Kiều Hữu Ảnh Ngô Tự Thành, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1985 Atlas R.M., 1995, Microorganisms in our world, Mosby-Year Book Bauman R.W., 2004, Microbiology, Pearson Benjamin Cummings Học liệu tham kh ảo : Brock T.D., Madigan M.T., 2003, Biology of Microorganisms, 9th edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Nester E.W., Roberts C.E., Pearsall N.N., Anderson D.G., 1998, Microbiology, a human perspective, 2nd edition, WCB Mc.Graw-Hill Pelczar M.J., Chan E.C.S., Krieg N.R., 1993, Microbiology, Concepts and Applications, Mc.Graw-Hill, Inc Schlegel H.G., 2002, Allgemeine Mikrobiologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L., 2002, Microbiology, an introduction, 7th edition, Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, 1991, Metcalf & Eddy, Inc 3rd Ed, rev by G Tchobanoglous & F.L Burton, McGraw-Hill, Inc Hình thức tổ chức dạy học: 7.1 Lịch trình chung: Hình thức tổ chức dạy học mơn học Lên lớp Nội dung Thực hành thí nghiệm, điền dã Tự học, tự nghiên cứu Tổng Lý thuyết Bài tập Thảo luận Chương 1 0 0 Chương 1 0 Chương 1 Chương 0 Chương 0 Chương 0 0 Chương 2 0 Chương 0 Chương 2 Chương 10 1 Tổng 15 10 30 7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: Tuần Nội dung Hình thức Yêu cầu sinh tổ chức dạy Ghi viên chuẩn bị học Sinh cảnh vi sinh vật hệ Đọc trước tài Lý nước ngầm nước bề mặt lớp Vi khuẩn nấm thủy Đọc trước tài Lý thuyết vực liệu lớp Tìm hiểu khu hệ vi khuẩn Tra cứu tài Sermina nấm số thủy vực đại liệu lớp diện liệu thuyết thông tin liên quan Ảnh hưởng yếu tố vật lý Đọc trước tài Lý thuyết đến vi sinh vật thủy liệu lớp vực Ảnh hưởng nhân tố hóa Đọc tìm Tự học học đến vi sinh vật kiếm thêm thủy vực tài liên quan Điều tra ảnh hưởng nhân tố Tra cứu tài Seminar vật lý hóa học đến sinh liệu trưởng vi khuẩn (nấm) thủy vực Ảnh hưởng nhân tố sinh Đọc trước tài Lý thuyết học đến vi sinh vật thủy liệu vực Ảnh hưởng vitamin, enzym Đọc tài liệu Tự học, tự chất kháng sinh đến khu hệ tổng kết nghiên cứu vi sinh vật thủy vực tài liệu lớp Vi khuẩn nấm Đọc trước tài Lý thuyết vòng tuần hồn vật chất liệu lớp 10 Vai trò vi sinh vật Thu thập Tự học, tự tái tạo nitơ lưu huỳnh tổng kết tài nghiên cứu liệu 11 Vi khuẩn nấm Đọc trước tài lý thuyết chuỗi thức ăn dòng liệu lớp lượng hệ sinh thái 12 Trả tiểu luận Sự lắng đọng vai trò Đọc trước tài Lý thuyết vi sinh vật hình thành liệu lớp khống sản Đánh giá chất lượng nước uống Đọc tài liệu, Tự học, tự nhờ vi sinh vật tìm kiếm nghiên cứu thông tin, tổng kết số 13 liệu Sự ô nhiễm nước xử lý sinh Đọc trước tài Lý thuyết học nước thải liệu lớp 14 Ý nghĩa kinh tế vi sinh Tự đọc tài Sermina vật nước 15 liệu, thu thập số liệu viết tổng kết Yêu cầu giảng viên môn học − Yêu cầu giảng viên điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như: giảng đường, phòng máy… Yêu cầu giảng đường: 30 – 40 sinh viên/giảng đường Phòng máy: kết nối internet, máy tính, máy chiếu − Yêu cầu giảng viên sinh viên như: tham gia học t ập lớp, quy định thời gian, chất lượng làm tập nhà, Yêu cầu sinh viên: Tham gia đầy đủ buổi lý thuyết lớp Đọc tài liệu trước đến lớp Tham gia tích cực buổi thảo luận Phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá mơn học: 9.1 Các loại điểm kiểm tra trọng số loại điểm Các loại kiểm tra: + Bài tập nhóm: vận dụng lý thuyết vào thực tế có : Trọng số: 20% +Kiểm tra kỳ: Lý thuyết khả vận dụng lý thuyết vào thực tiễn : Trọng số: 20% + Kiểm tra hết môn: Kết hợp lý thuyết thực hành : Trọng số: 60% 9.2 Lịch thi kiểm tra (kể thi lại) o Kiểm tra cá nhân lớp: tuần/ lần o Bài tập nhóm: Tuần thứ 10 o Kiểm tra kỳ: Tuần thứ o Thực hành: Kiểm tra buổi thực hành o Kiểm tra hết môn: tuần sau kết thúc môn học 9.3 Tiêu chí đánh giá loại tập nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên o Kiểm tra cá nhân: Kiểm tra chuẩn bị sinh viên giảng o Bài tập nhóm: Dựa vào nội dung báo cáo trình bày đại diện nhóm o Thực hành: Thành thạo nắm phương pháp o Kiểm tra kỳ: Lý thuyết – khả vận dụng o Kiểm tra cuối kỳ: Lý thuyết – khả vận dụng, kỹ thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Vi sinh vt nc, Vi sinh vt nc