Thong tin chung ten mon h c ti ng anh bi

6 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC: Q TRÌNH SINH HỌC TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Biological processes for environmental engineering) Mã số môn học: 220003 Giảng viên phụ trách: TS Nguyễn Thị Thanh Phượng TP Hồ Chí Minh, năm 2014 Thông tin chung: Tên môn học (tiếng Việt) : Q TRÌNH SINH HỌC TRONG KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Tên môn học (tiếng Anh) : Biological processes for environmental engineering Mã số môn học : 220003 Thuộc khối kiến thức chuyên môn : Tự chọn Đối tượng học : Học viên cao học ngành Công nghệ Môi trường Chun ngành : Cơng nghệ Mơi trường Số tín : 02 bao gồm: LT: 30 tiết; TL/BT: 15 tiết Điều kiện đăng ký: : Môn tiên : Môn song hành : Giảng viên phụ trách : TS Nguyễn Thị Thanh Phượng Email : phuongbk.ier@gmail.com Điện thoại liên lạc : 0918308957 Giới thiệu sơ lược thâm niên công tác GV : -Tiến sỹ kỹ thuật – Chuyên ngành Công nghệ Môi trường - Thâm niên: 13 năm giảng dạy lĩnh vực môi trường, hướng dẫn học viên cao học, đại học Lịch tiếp học viên : Giờ hành – PTN Cơng nghệ Mơi trường Ghi khác : Mục tiêu môn học: Cung cấp kiến thức chung trình sinh học kỹ thuật mơi trường, động học q trình sinh học áp dụng kỹ thuật môi trường số kỹ thuật môi trường bậc cao áp dụng trình sinh học Nội dung tóm tắt mơn học: - Cơ sở trình sinh học kỹ thuật mơi trường; - Động học số q trình sinh học bản; - Một số công nghệ sinh học tiên tiến kỹ thuật môi trường Chuẩn đầu ra: Sau hồn tất mơn học này, HV đạt được: Kiến thức:  Nắm chất có chế xử lý chất thải q trình sinh học  Động học số trình  Tìm hiểu số cơng nghệ sinh học tiến tiến kỹ thuật môi trường Kỹ năng:  Từ kiến thức sở trình sinh học từ lựa chọn q trình sinh học phù hợp với loại nước thải định  Xác định động học trình sinh học  Phát triển công nghệ sinh học tiên tiến từ chế trình sinh học Thái độ:  Ưu tiên chọn trình sinh học kỹ thuật môi trường, hạn chế dùng hóa chất Phương pháp đánh giá TT Đánh giá Số lần Trọng số (%) Chuyên cần 10 Tiểu luận 20 Thi cuối kỳ 70 Phương pháp giảng dạy: TT Phương pháp Diễn giải Giảng lý thuyết Cán giảng dạy cung cấp kiến thức lý thuyết Trao đổi, thảo luận Song song với cung cấp kiến thức, có trao đổi , thảo luận giảng viên học viên , học viên với để nắm rõ vấn đề đề cập Báo cáo tiểu luận Các nhóm chuẩn bị báo cáo, nộp báo cáo trước lớp Trao đổi, thảo luận đánh giá Tài liệu học tập Giáo trình [1] George Tchobanoglous, Franklin Burton, H David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (4th edition), Metcalf & Eddy, Inc., McGraw-Hill, 2003 [2] Nguyễn Văn Phước, Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp phương pháp sinh học, Nhà xuất Xây Dựng, 2007 [3] C.P Leslie Grady, Glen T Daigger, Henry C Lim, Biological Wastewater treatment, Marcel Dekker Inc., 1999 Tài liệu tham khảo thêm [4] Nazih K Shammas,Lawrence K Wang,Norman C Pereira,Yung-Tse Hung Handbook of Environmental engineering Volume Biological Treatment Processes, Humana Press [5] Nazih K Shammas,Lawrence K Wang,Norman C Pereira,Yung-Tse Hung Handbook of Environmental engineering Volume Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press Qui định chung: Điều kiện chấm thi phải có nộp tiểu luận nhóm tham dự tối thiểu 80% giảng lớp Nội dung chi tiết: Tuần Nội dung giảng dạy Phương pháp giảng dạy Chuẩn đầu Phương pháp đánh giá Tài liệu Giới thiệu môn học & phổ biến quy định, đánh giá liên quan đến môn học Chương 1/Bài CƠ SỞ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG 1 Tổng quan trình sinh Lý thuyết, học kỹ thuật môi trường trao đổi Cơ sở trình sinh thảo luận học 2.1 Quá trình sinh học hiếu khí 2.2 Q trình sinh học kị khí 2.3 Q trình sinh học thiếu khí Các yếu tố ảnh hưởng đến Lý thuyết, trình sinh học kỹ thuật môi trao đổi trường thảo luận Câu hỏi thảo luận chương Chương 2/bài ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SINH HỌC Động học trình sinh học Lý thuyết, sinh trưởng lơ lửng trao đổi thảo luận Câu hỏi thảo luận Động học trình sinh học Lý thuyết, trao đổi sinh trưởng bám dính Tuần Nội dung giảng dạy Phương pháp giảng dạy Chuẩn đầu Phương pháp đánh giá Tài liệu thảo luận Câu hỏi thảo luận Động học trình sinh học Lý thuyết, trao đổi nitrat hóa thảo luận Câu hỏi thảo luận Chương 3/ MỘT SỐ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN TRONG KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG 6+7+8 Cơng nghệ sinh học sinh trưởng lơ lửng Công nghệ bùn hạt Lý thuyết, trao đổi PACT (Powered Activated thảo luận Carbon Treatment) CAPTOR and CAST system (Carrier Activated Sludge Process) ABF (Activated Bio- Filter) VLR (Vertical Loop Reactor) Câu hỏi thảo luận Báo cáo tiểu luận Tiểu luận 9+10+ Công nghệ sinh học sinh trưởng Lý thuyết, bám dính ngập nước 11 trao đổi FBR ( Fluidized Bed Reactor) thảo luận PBR (Packed Bed Reactor) BAF ( Biological Aerated Filter) USBF (Upflow Slugde Blanket Filtration) Báo cáo tiểu luận Membrane Bioreactor Câu hỏi thảo luận Tiểu luận 12+13 Công nghệ xử lý N Công nghệ xử lý dạng liên tục Lý thuyết, trao đổi thảo luận Tuần Nội dung giảng dạy Phương pháp giảng dạy Chuẩn đầu Phương pháp đánh giá Tài liệu Công nghệ xử lý dạng mẻ SBR Công nghệ SymBio process Báo cáo tiểu luận Câu hỏi thảo luận Tiểu luận Lý thuyết, trao đổi thảo luận 14+15 Công nghệ xử l ý P Quá trình Phostrip 2.MBBR (Moving bed Biofilm reactor) Các công nghệ khác: wetland, PhosphoReduc™, … Câu hỏi thảo luận Báo cáo tiểu luận Tiểu luận Thi cuối kỳ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2014 PHỊNG QUẢN NGÀNH GV LẬP ĐỀ CƯƠNG (Ký, ghi rõ họ tên) TS Nguyễn Thị Thanh Phượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong tin chung ten mon h c ti ng anh bi, Thong tin chung ten mon h c ti ng anh bi