Ten mon h c s tin ch DC202DV01 t duy p

8 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:43

ĐỀ CƯƠNG MƠN HỌC MSMH Tên mơn học Số tín DC202DV01 Tư phản biện Critical Thinking 03 Sử dụng kể từ học kỳ 12.2A năm học 2012-13 theo định số 760/QĐ-BGH ngày 02/7/12 A Quy cách môn học: Số tiết Tổng số tiết (1) Lý thuyết (2) 45 20 Bài tập (3) Thực hành (4) 20 Đi thực tế (5) Tự học (6) 00 90 Số tiết phòng học Phòng lý Phòng Đi thực thuyết thực hành tế (7) (8) (9) 42 03 00 (1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9) B Liên hệ với môn học khác điều kiện học môn học: Liên hệ Mã số môn học Mơn tiên quyết: Khơng có Mơn song hành: Khơng có Điều kiện khác: Khơng có Tên mơn học C Tóm tắt nội dung mơn học: Tư phản biện môn học giới thiệu cho sinh viên cách đánh giá thông tin, lập luận tự đưa lập luận dựa nguồn ý kiến đa dạng, trái chiều Đây kỹ bản, giúp sinh viên xử lý thông tin, lập luận, nghiên cứu cách xác khơng nhà trường mà đời sống sau Trong suốt khóa học, sinh viên áp dụng lý thuyết lên vấn đề thân xã hội quan tâm D Mục tiêu mơn học: Mơn học giúp SV tạo cho quan niệm niềm tin độc lập dựa lý luận khoa học khách quan tinh thần tôn trọng tri thức thật Stt Mục tiêu môn học Sinh viên hiểu ứng dụng tiêu chuẩn tư vấn đề logic Sinh viên biết xem xét khía cạnh khác vấn đề: giá trị cốt lõi tri thức, đời sống, văn hóa, xã hội, kinh tế, đạo đức, trị để có tầm nhìn tồn diện (holistic view) đối diện vấn đề hay cần có định Suy nghĩ: dựa lý lẽ có sở nhân bản, khơng dựa tín điều tuyệt đối, xu hướng, định kiến dành cho cá nhân xã hội Sinh viên có khả lập luận chặt chẽ, mang tính khoa học, khơng dựa tín điều tuyệt đối, xu hướng, định kiến dành cho cá nhân xã hội Sinh viên hình thành tinh thần tự phản biện cho E Kết đạt sau học mơn học: Sau mơn học này, sinh viên có khả sau: Stt Kết đạt Tìm tài liệu, thơng tin, số liệu từ nhiều nguồn khác Kiểm chứng tin cậy thông tin, tài liệu, số liệu Phân tích, tổng hợp, xếp thơng tin, tài liệu, số liệu Dùng lập luận để biện minh cho cách nhìn giải vấn đề riêng dựa kiến thức quan điểm đa chiều tham khảo chọn lọc Nói viết sử dụng ngơn từ xác, lập luận vững chắc, trình tự mạch lạc, dẫn chứng xác thực Có thái độ tự tin khiêm tốn, bình tĩnh, độc lập, tơn trọng thật lẽ công F Phương thức tiến hành mơn học: Loại hình phòng Số tiết Phòng lý thuyết 42 Phòng thực hành máy tính Tổng cộng 45 Trong buổi học, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức, đưa câu hỏi gợi ý để SV chủ động tìm tòi, suy tư tự học SV phải tự đọc tài liệu để vào lớp thảo luận làm tập Kiến thức khơng đến từ GV mà SV tự rút qua trình thảo luận với bạn bè làm việc nhóm hướng dẫn GV STT Cách tổ chức giảng dạy Tự học nhà Mô tả ngắn gọn Số tiết Sĩ số SV tối đa Trước đến lớp sinh viên đọc trước nhà tài liệu quy định đề cương 90 40 40 Giảng lớp (lecture) Sinh viên đến lớp để xem nghe giảng viên nhấn mạnh khái niệm ý tưởng quan trọng hay khó chương 20 Chia nhóm (group work) thảo luận/bài tập/thực hành Sinh viên làm tập lớp, thảo luận vấn đề đưa giảng và/hay sách để xem hiểu đầy đủ khái niệm chưa 20 G Tài liệu học tập: Tài liệu bắt buộc: Moore, BN and Parker, R 2007, “Two kinds of reasoning”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Nhận dạng lập luận” (chương 1), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Tài liệu không bắt buộc (tham khảo): Lê, Tử Thành 2005, Logic học phương pháp nghiên cứu khoa học, , Nxb Trẻ, Tp.HCM Phạm, Đình Nghiệm 2007 Nhập mơn logic học, Nxb ĐHQG, Tp.HCM Starkey, L 2004, Critical Thinking Skills Success In 20 Minutes A Day, Learning express, New York H Đánh giá kết học tập môn học: Thuyết minh cách đánh giá kết học tập Điểm q trình (30%, 10% điểm chun cần, 20% điểm tập) - Điểm chuyên cần (10%): Điểm đánh giá có mặt đầy đủ trình tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến sinh viên lớp - Điểm tập (20%): Trong suốt trình học, sinh viên làm tập kiểm tra kiến thức lớp, tập nhà, số tài liệu đọc nhà Sinh viên gọi chấm điểm ngẫu nhiên Tiểu luận (30%) Sinh viên chọn đề tài, sau tìm tài liệu tham khảo liên quan đến vấn đề Các tài liệu phải có ý kiến trái chiều (có ủng hộ, có phản đối) từ nguồn có độ tin cậy khác Sinh viên tóm tắt lập luận tài liệu này, sau chọn tài liệu để đánh giá chi tiết Quá trình đánh giá bao gồm: Tìm cấu trúc lập luận, đánh giá độ tin cậy luận cứ, đánh giá điểm mạnh, tìm lỗi lập luận, lỗi tu từ Sau tóm tắt đánh giá tài liệu, sinh viên nêu lên ý kiến thân vấn để, sử dụng chứng tìm thấy tài liệu tham khảo Sinh viên ý không nên chọn tài liệu báo chí, mà phải mở rộng đến nguồn học thuật, quy Trọng số tương ứng với điểm kỳ Báo cáo cuối kỳ (tổng 40%, 30% cho báo cáo viết, 10% cho thuyết trình)  Sinh viên làm việc theo nhóm (gồm 4-6 sinh viên/nhóm) vấn đề xã hội mà có nhiều tranh luận nhiều ý kiến trái chiều SV yêu cầu vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá vấn đề, đưa quan điểm riêng hướng định nhóm Sinh viên đưa lập luận để bảo vệ quan điểm/quyết định nhóm báo cáo Sinh viên cần phải thu thập thông tin, dẫn chứng từ nhiều nguồn để hỗ trợ bảo vệ lập luận  Sinh viên cần phải đăng ký đề tài trước với giảng viên vào tuần thứ Đề tài nên cụ thể vấn đề, định, hay sách (ở cấp độ quan xã hội) mà ln có mặt (trade-offs) có ý kiến đa chiều Nhóm sinh viên nộp muộn bị trừ 0,5 điểm  Bài viết báo cáo nhóm nộp vào tuần cuối khóa (hoặc theo lịch quy định giảng viên), theo tiêu chuẩn hình thức sau đây: - Tối thiểu 10 trang tối đa 15 trang - Khổ giấy A4, hai mặt giấy - Font: Times News Roman, cỡ chữ 12 - Margin: left = right = top = bottom = 1” (1 inch) - Paragraph: double space  Bài báo cáo nhóm chấm điểm dựa tiêu chí sau đây: - Có quan điểm/quyết định rõ ràng, chun biệt, khơng tản mác - Có lý lập luận (arguments) chặt chẽ để bảo vệ quan điểm - Tính thuyết phục, độ mạnh (powerful), tính then chốt (critical) lý hay lý lẽ (reasoning, rationales, justifications) sử dụng - Nhìn nhận mặt khác có vấn đề Sử dụng nghệ thuật tu từ thích hợp để bảo vệ quan điểm, side mà chọn - Có số liệu, chứng phù hợp để hỗ trợ trình lập luận Chứng đáng tin cậy (reliable), hợp lệ (valid), mạnh (powerful) - Không đạo văn; trích dẫn phù hợp - Có phần tài liệu tham khảo - Các thành viên đánh giá lẫn dựa đóng góp thành viên Thành viên khơng đóng góp nhận điểm  Sinh viên thuyết trình báo cáo trước lớp Quy trình báo cáo sau: - Các sinh viên trình bày tóm tắt báo cáo nhóm (nội dung báo cáo viết cuối kỳ trên) trước lớp 20 phút Sau đó, sinh viên khác lớp đặt câu hỏi phản biện 20 phút - Việc trình bày đề tài diễn liên tục từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 15, tùy theo xếp giảng viên - Tiêu chí đánh giá cho phần thuyết trình: bên cạnh tiêu chí mặt nội dung mơ tả phần báo cáo nhóm, sinh viên chấm điểm dựa hình thức thuyết trình, nội dung trả lời phản biện, cách hồi đáp ý kiến phản biện - Tất thành viên tham gia trả lời phản biện Các thành viên đánh giá riêng biệt Tóm tắt cách đánh giá kết học tập * Đối với học kỳ chính: Thời Thành lượn Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng số phần g Điểm Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, 30% chuyên cần thảo luận lớp Sinh viên làm tập lớp nhà Tiểu luận Sinh viên chọn tóm tắt tài liệu có ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề Sinh viên chọn tài liệu để đánh giá sâu Sau đó, sinh viên tổng 30% hợp thơng tin để nêu ý kiến thân Trọng số tương đương với điểm kỳ Báo cáo Sinh viên làm việc theo nhóm 4-6 40% cuối kỳ người đề tài Tổng * Đối với học kỳ phụ: Thời Thành lượn phần g Điểm chuyên cần Tiểu luận Thời điểm Nộp vào tuần Thuyết trình từ tuần 12 – 15, Nộp vào tuần 15 100% Tóm tắt biện pháp đánh giá Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, thảo luận lớp Sinh viên làm tập lớp nhà Sinh viên chọn tóm tắt tài liệu có ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề Sinh viên chọn tài liệu để đánh giá sâu Sau đó, sinh viên tổng hợp thông tin để nêu ý kiến thân Trọng số Thời điểm 30% 30% Nộp vào buổi Báo cáo cuối kỳ Trọng số tương đương với điểm kỳ Sinh viên làm việc theo nhóm 4-6 người đề tài Tổng 40% Thuyết trình từ buổi 12 – 14, Nộp vào tuần 14 100% Tính trực học thuật (academic integrity) Chính trực giá trị cốt lõi mang tính định cho chất lượng đào tạo trường đại học Vì vậy, đảm bảo trực giảng dạy, học tập, nghiên cứu trọng Đại học Hoa Sen Cụ thể, sinh viên cần thực điều sau: 3.1 Làm việc độc lập tập cá nhân: Những tập kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả sinh viên Sinh viên phải tự thực tập này; khơng nhờ giúp đỡ khác Sinh viên không phép giúp đỡ bạn khác lớp không đồng ý giảng viên Đối với kiểm tra (cả lớp tự làm nhà), sinh viên khơng gian lận hình thức 3.2 Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) việc sử dụng ý, câu văn, viết người khác viết mà khơng có trích dẫn phù hợp Sinh viên bị xem đạo văn nếu: i Sao chép nguyên văn câu hay đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép khơng có trích dẫn phù hợp ii Sử dụng toàn hay phần viết người khác iii Diễn đạt lại (rephrase) dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn người khác mà khơng có trích dẫn phù hợp iv Tự đạo văn (self-plagiarize) cách sử dụng toàn phần nội dung chủ yếu đề tài, báo cáo, kiểm tra viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác 3.3 Có trách nhiệm làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, tập nhóm, hay báo cáo nhóm phải thể đóng góp cá nhân vai trò khác Báo cáo cuối kỳ sinh viên nên có phần ghi nhận đóng góp cá nhân Bất kỳ hành động khơng trực sinh viên, dù bị phát thời điểm (kể sau điểm công bố kết thúc môn học) dẫn đến điểm phần kiểm tra tương ứng, điểm cho tồn mơn học tùy vào mức độ (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranhdao-van) Để nêu cao giữ vững tính trực, nhà trường khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên Trưởng Khoa trường hợp gian lận mà biết I Phân cơng giảng dạy: STT Họ tên ThS Trần Thu Hà TS Lê Đình Thơng Đỗ Thị Thanh Thủy Đỗ Huyền My Email, Điện thoại, Phòng làm việc ha.tranthu@hoasen.edu.vn Phòng làm việc: F201, CVPM Quang Trung Thong.ledinh@hoasen.edu.vn Thuydo259@gmail.com Dohuyenmy@gmail.com Lịch tiếp SV Vị trí giảng dạy Quản lý môn học, GVCH GVCH GVTG GVTG J Kế hoạch giảng dạy:  Tuần /Buổi Đối với học kỳ chính: Tựa đề giảng Tài liệu bắt buộc /tham khảo Phần 1: Đánh giá lập luận 1/1 Giới thiệu 2/2 Các phương Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Nhận dạng pháp tư lập luận” (chương 1), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom 3/3 Lý thuyết lập Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Phân tích luận lập luận đơn giản” (chương 1), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom 4/4 Đánh giá lập Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Đánh giá tính luận xác thực chứng” (chương 6), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom 5/5 Phương pháp tìm tài liệu 6/6 Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Causal Lỗi tương hợp explanation”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Khai thác nhược điểm lập luận” (chương 4), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom 7/7 Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Psychological Lỗi không tương and related fallacies”, Critical Thinking, tái hợp lần 8, Mc Graw Hill, New York Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Khai thác nhược điểm lập luận” (chương 4), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom 8/8 Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Persuasion biện pháp tu từ through rhetoric: Common devices and techniques”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York Phần 2: Chứng minh lập luận 9/9 Giới thiệu lập Moore, BN and Parker, R 2007, “Two kinds of luận diễn dịch reasoning”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc quy nạp Graw Hill, New York 10/10 Lập luận quy Moore, BN and Parker, R 2007, “Three kinds of nạp inductive arguments”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York 11/11 Các quy luật tư Nhóm giảng viên Kỹ Kiến thức Tổng quát duy; Cách viết 2011, “Các quy luật tư phản luận biện”, Đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh Cơng việc sinh viên phải hồn thành Sinh viên vào phòng máy Sinh viên hình thành nhóm báo cáo cuối kỳ + Sinh viên thông báo cho giảng viên đề tài báo cáo cuối kỳ + Sinh viên nộp đánh giá lập luận Moore, BN and Parker, R 2007, “Clear thinking, Critical thinking, and Clear writing”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York 12/12 Sinh viên trình bày báo cáo 13/13 Sinh viên trình bày báo cáo 14/14 Sinh viên trình bày báo cáo 15/15 Tổng kết Sinh viên nộp báo cáo cuối kỳ  Đối với học kỳ phụ: Tuần /Buổi 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8 Tựa đề giảng Tài liệu bắt buộc /tham khảo Phần 1: Đánh giá lập luận Giới thiệu Các phương Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Nhận dạng pháp tư lập luận” (chương 1), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Lý thuyết lập Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Phân tích luận lập luận đơn giản” (chương 1), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Đánh giá lập Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Đánh giá tính luận xác thực chứng” (chương 6), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Phương pháp tìm tài liệu Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Causal Lỗi tương hợp explanation”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Khai thác nhược điểm lập luận” (chương 4), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Psychological Lỗi không tương and related fallacies”, Critical Thinking, tái hợp lần 8, Mc Graw Hill, New York Van Den Brink-Budgen, R 2006, “Khai thác nhược điểm lập luận” (chương 4), Critical thinking for students, tái lần 3, Nguyễn Đức Dân dịch, Howtobook, United Kingdom Các lỗi lập luận: Moore, BN and Parker, R 2007, “Persuasion biện pháp tu từ through rhetoric: Common devices and Công việc sinh viên phải hồn thành Sinh viên vào phòng máy Sinh viên hình thành nhóm báo cáo cuối kỳ + Sinh viên thông báo cho giảng viên đề tài báo cáo cuối kỳ + Sinh viên nộp đánh giá lập techniques”, Critical Thinking, tái lần 8, luận Mc Graw Hill, New York Phần 2: Chứng minh lập luận 9/9 Giới thiệu lập Moore, BN and Parker, R 2007, “Two kinds of luận diễn dịch reasoning”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc quy nạp Graw Hill, New York 10/10 Lập luận quy Moore, BN and Parker, R 2007, “Three kinds of nạp inductive arguments”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York 11/11 Các quy luật tư Nhóm giảng viên Kỹ Kiến thức Tổng quát duy; Cách viết 2011, “Các quy luật tư phản luận biện”, Đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh Moore, BN and Parker, R 2007, “Clear thinking, Critical thinking, and Clear writing”, Critical Thinking, tái lần 8, Mc Graw Hill, New York 12/12 Sinh viên trình bày báo cáo 13/13 Sinh viên trình bày báo cáo 14/14 Sinh viên trình Sinh viên nộp bày báo cáo báo cáo cuối Tổng kết kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ten mon h c s tin ch DC202DV01 t duy p, Ten mon h c s tin ch DC202DV01 t duy p

Từ khóa liên quan