TCTV TCMV

8 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:43

Căn theo quy định điều 48, 49 Bộ luật lao động năm 2012 điều 14, Nghị định 05/2015/NĐ-CP: – Điểm giống chế độ trợ cấp việc chế độ trợ cấp việc gồm điểm sau: + Cả việc việc dẫn đến hậu pháp lý chấm dứt hợp đồng lao động + Trợ cấp việc trợ cấp việc người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động làm việc thường xuyên cho từ đủ 12 tháng trở lên + Thời gian làm việc để tính trợ cấp thơi việc, trợ cấp việc làm tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật thời gian làm việc người sử dụng lao động chi trả trợ cấp việc (Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP thời gian làm việc tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến 06 tháng tính 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên tính 01 năm làm việc) + Tiền lương để tính trợ cấp tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động 06 tháng liền kề trước người lao động việc việc làm – Điểm khác chế độ trợ cấp việc chế độ trợ cấp việc gồm điểm sau: Chế độ Các trường hợp hưởng trợ cấp Trợ cấp việc Do chấm dứt hợp đồng lao động nhiều lý khác (trừ sa thải) quy định khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 Có trường hợp quy định điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 hưởng trợ cấp việc: • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định khoản Điều 192 Bộ luật (Trường hợp gia hạn hợp đồng với cán cơng đồn khơng chun trách nhiệm kì cơng đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động) Trợ cấp việc Chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp quy định điều 44, 45 Bộ luật lao động năm 2012 hưởng trợ cấp việc: • Trường hợp thay đổi cấu, công nghệ lý kinh tế • Trường hợp việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, • Đã hồn thành cơng việc theo hợp đồng lao động • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động • Người lao động bị kết án tù giam, tử hình bị cấm làm cơng việc ghi hợp đồng lao động theo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án • Người lao động chết, bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết • Người sử dụng lao động cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, tích chết; người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Điều 37 luật • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Điều 38 Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động việc thay đổi cấu, cơng nghệ lý kinh tế sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã (*) Mức hưởng Mỗi năm làm việc trợ cấp nửa tháng tiền lương hợp tác xã Mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương phải 02 tháng tiền lương (khoản 1, điều 48 Bộ luật lao động năm 2012) (khoản 1, điều 49 Bộ luật lao động năm 2012) Nghĩa trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên việc làm thời gian làm việc để tính trợ cấp việc làm 18 tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc làm cho người lao động 02 tháng tiền lương; (*) Lưu ý: Bạn cần phân biệt rõ ràng trường hợp việc (điều 44, 45 Bộ luật lao động năm 2012) với trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động việc thay đổi cấu, cơng nghệ lý kinh tế sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã (khoản 10, điều 36 luật lao động năm 2012) để áp dụng luật cách xác Trường hợp quy định Điều 44, 45 áp dụng nhiều người lao động có nguy việc làm, phải thơi việc lí kinh tế Còn trường hợp khoản 10 áp dụng trường hợp lí kinh tế mà NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ với một vài người Điều Trợ cấp việc, trợ cấp việc làm (TT47/2015) Tiền lương làm tính trợ cấp thơi việc trợ cấp việc làm tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động quy định Khoản 1, Điểm a Khoản Điểm a Khoản Điều Thông tư 06 tháng liền kề trước người lao động việc việc làm Trường hợp người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động theo quy định Khoản Điều 22 Bộ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động cuối thời gian làm việc để tính trợ cấp thơi việc, trợ cấp việc làm tổng thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Trường hợp hợp đồng lao động cuối người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luật bị xử lý kỷ luật sa thải thời gian làm việc theo hợp đồng lao động cuối khơng tính trợ cấp thơi việc Tiền lương làm tính trợ cấp thơi việc trợ cấp việc làm tiền lương bình quân theo Khoản Điều trước chấm dứt hợp đồng lao động cuối Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A làm việc liên tục theo ba hợp đồng lao động công ty B; hợp đồng lao động thứ có thời hạn 12 tháng, thực từ 01 tháng 01 năm 2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004 (01 năm); hợp đồng lao động thứ hai có thời hạn 36 tháng, thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007 (03 năm); hợp đồng lao động thứ ba không xác định thời hạn, thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (08 năm) bà A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Bà A người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (07 năm) Tiền lương bình quân theo Khoản Điều trước Bà A chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba 4.500.000 đồng/tháng Do hợp đồng lao động thứ ba (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) bà A đơn phương chấm dứt trái pháp luật, nên thời gian bà A làm việc theo hợp đồng lao động thứ ba (08 năm) khơng tính hưởng trợ cấp thơi việc Trợ cấp thơi việc bà A tính sau: - Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp việc bà A 02 hợp đồng trước là: 01 năm + 03 năm = 04 năm (từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007); - Số tiền công ty B chi trả trợ cấp việc cho bà A là: 04 năm x 4.500.000 đồng/tháng x 1/2 = 9.000.000 đồng Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước chuyển đến làm việc doanh nghiệp nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 chưa nhận trợ cấp việc trợ cấp việc làm trợ cấp lần trước phục viên, trợ cấp xuất ngũ người lao động có thời gian làm việc đơn vị thuộc lực lượng vũ trang người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thơi việc trợ cấp việc làm thời gian người lao động làm việc cho chi trả trợ cấp việc thời gian người lao động làm việc cho quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước theo quy định Khoản Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Thời gian làm việc quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 bao gồm: thời gian người lao động làm việc thực tế quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thời gian làm việc doanh nghiệp nhà nước khác Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên việc làm thời gian làm việc để tính trợ cấp việc làm 18 tháng trợ cấp việc làm người lao động 02 tháng tiền lương Ví dụ 2: Ơng Nguyễn Văn C làm việc cơng ty D từ ngày 01 tháng năm 2007, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, thay đổi công nghệ sản xuất Cơng ty khơng thể bố trí việc làm cho ông C phải chấm dứt hợp đồng lao động Ông C người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (07 năm) Tiền lương bình quân theo Khoản Điều trước ông C việc làm 4.500.000 đồng/tháng Trợ cấp việc làm ông C tính sau: - Thời gian làm việc để tính trợ cấp việc làm là: 08 năm 04 tháng - 07 năm = 01 năm 04 tháng (16 tháng) - Số tiền Công ty D chi trả trợ cấp việc làm cho ơng C 02 tháng tiền lương (4.500.000 đồng/tháng x = 9.000.000 đồng) Trường hợp sau sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc trợ cấp việc làm thời gian người lao động làm việc cho thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trước sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã Ví dụ 3: Ơng Nguyễn Thành H làm việc cho cơng ty P từ ngày 01 tháng năm 2002 Năm 2006, công ty P sáp nhập với công ty Q thành cơng ty PQ thức hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2006; ông H tiếp tục làm việc công ty PQ ngày 31 tháng 12 năm 2015 ơng H phải thơi việc công ty PQ thay đổi cấu tổ chức Ông H người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 (07 năm) Tiền lương bình quân theo Khoản Điều trước ông H việc làm công ty PQ 5.400.000 đồng/tháng Trợ cấp việc làm ông H tính sau: - Thời gian làm việc thực tế ông H công ty P 04 năm 04 tháng; công ty PQ năm 03 tháng Tổng thời gian làm việc thực tế là: 13 năm 07 tháng; - Thời gian làm việc để tính trợ cấp việc làm là: 13 năm 07 tháng - 07 năm = 06 năm 07 tháng, làm tròn thành 07 năm; - Số tiền cơng ty PQ chi trả trợ cấp việc làm ông H 07 năm x 5.400.000 đồng/tháng = 37.800.000 đồng Điều Trách nhiệm người sử dụng lao động sau chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp Thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động giao kết hợp đồng lao động người lao động tiếp tục sử dụng, người lao động đưa đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian doanh nghiệp Chi trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 trợ cấp việc làm theo quy định Điều 49 Bộ luật lao động thời gian người lao động làm việc thực tế cho trợ cấp việc thời gian người lao động làm việc thực tế doanh nghiệp trước chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản (kể thời gian làm việc khu vực nhà nước tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản trước ngày 01 tháng 01 năm 1995) người lao động chấm dứt hợp đồng lao động Ví dụ 4: Ơng Đào Xuân K, làm việc theo Ủy ban nhân dân huyện T (cơ quan hành nhà nước) từ ngày 01 tháng năm 1990 đến ngày 01 tháng 11 năm 1993 ông K chuyển công tác làm việc công ty S (doanh nghiệp nhà nước) Ngày 01 tháng năm 2007, công ty S thực cổ phần hóa thành cơng ty cổ phần S’, ơng K tiếp tục làm việc công ty cổ phần S’ đến ngày 01 tháng 12 năm 2015 chấm dứt hợp đồng lao động pháp luật Ông K người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 01 tháng 12 năm 2015 Tiền lương bình qn theo Khoản Điều trước ơng K việc công ty cổ phần S’ 5.500.000 đồng/tháng Trợ cấp việc ông K tính sau: - Thời gian làm việc thực tế khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 03 năm 02 tháng; - Thời gian làm việc thực tế công ty S (trước cổ phần hóa) 13 năm 10 tháng; - Thời gian làm việc thực tế công ty cổ phần S’ 08 năm 03 tháng; - Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp 06 năm 11 tháng; - Thời gian làm việc để tính trợ cấp việc là: 03 năm 02 tháng + 13 năm 10 tháng + 08 năm 03 tháng - 06 năm 11 tháng = 18 năm 04 tháng, làm tròn thành 18,5 năm; Số tiền trợ cấp việc công ty cổ phần S’ phải trả cho ông K là: 18,5 năm x 5.500.000 đồng/tháng x 1/2 = 50.875.000 đồng Điều 14 Trợ cấp việc, trợ cấp việc làm (NĐ 05/2015) Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật Lao động cho người lao động làm việc thường xuyên cho từ đủ 12 tháng trở lên hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, Điều 36 người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định Điều 38 Bộ luật Lao động Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc làm theo quy định Điều 49 Bộ luật Lao động cho người lao động làm việc thường xuyên cho từ đủ 12 tháng trở lên bị việc làm thay đổi cấu, cơng nghệ lý kinh tế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định Khoản 10 Điều 36, Điều 44 Điều 45 Bộ luật Lao động Thời gian làm việc để tính trợ cấp thơi việc, trợ cấp việc làm tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật thời gian làm việc người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thơi việc Trong đó: a) Thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian người sử dụng lao động cử học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 Khoản Điều 116 Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động cơng đồn theo quy định pháp luật cơng đồn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không lỗi người lao động; thời gian nghỉ bị tạm đình cơng việc thời gian bị tạm giữ, tạm giam trở lại làm việc quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội; b) Thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật thời gian người sử dụng lao động chi trả lúc với kỳ trả lương người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật; c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thơi việc, trợ cấp việc làm người lao động tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến 06 tháng tính 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên tính 01 năm làm việc Trợ cấp việc, trợ cấp việc làm số trường hợp đặc biệt quy định sau: a) Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên việc làm thời gian làm việc để tính trợ cấp việc làm 18 tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc làm cho người lao động 02 tháng tiền lương; b) Trường hợp sau sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thơi việc trợ cấp việc làm thời gian người lao động làm việc cho thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trước sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm tốn đầy đủ trợ cấp thơi việc trợ cấp việc làm cho người lao động Thời hạn tốn kéo dài khơng 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp sau đây: a) Người sử dụng lao động cá nhân chấm dứt hoạt động; b) Người sử dụng lao động người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa dịch bệnh truyền nhiễm; c) Người sử dụng lao động thay đổi cấu, công nghệ lý kinh tế theo quy định Điều 13 Nghị định Kinh phí chi trả trợ cấp việc, trợ cấp việc làm hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh kinh phí hoạt động người sử dụng lao động Điều 15 Trách nhiệm lập phương án sử dụng lao động, tính trả trợ cấp thơi việc, trợ cấp việc làm người sử dụng lao động trường hợp chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp Trường hợp chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp, người sử dụng lao động trước có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định Điều 46 Bộ luật Lao động Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo phương án sử dụng lao động quy định Khoản Điều người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp việc làm theo quy định Điều 49 Bộ luật Lao động Người lao động tiếp tục sử dụng, người lao động đưa đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động chuyển sang làm việc không trọn thời gian doanh nghiệp sau chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản theo phương án sử dụng lao động quy định Khoản Điều này, chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp thơi việc theo quy định Điều 48 trợ cấp việc làm theo quy định Điều 49 Bộ luật Lao động thời gian người lao động làm việc thực tế cho trợ cấp thơi việc thời gian người lao động làm việc thực tế doanh nghiệp trước chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản, kể thời gian làm việc khu vực nhà nước tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Trường hợp người sử dụng lao động doanh nghiệp sau chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp tiếp tục thực chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản phần tồn doanh nghiệp người sử dụng lao động trước sau chuyển quyền sở hữu quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực quy định Khoản 1, Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: TCTV TCMV, TCTV TCMV