MOB1013 assignment

7 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:42

1 ASSIGNMENT Module/mơn: MOB1013 – L p trình S hi u Assignment: … Java Ng i u ph i c a Polytechnic: Nguy n Nghi m % m: 60% FPT Ngày ban hành: 15/08/2016 Bài Assignment đòi h i sinh viên ph i dùng kho ng 45h làm đ hoàn thành T ng ng v i m c tiêu môn h c: (A) L p trình thành th o v i Java c b n (B) Có đ c t l p trình h ng đ i t ng (C) S d ng IDE đ l p trình Java Gian l n hình th c l y làm c a ng i khác s d ng nh làm Hình th c bao g m nh ng hành đ ng nh : copy thông tin tr c ti p t trang web hay sách mà không ghi rõ ngu n tham kh o tài li u; g i assignment làm chung nh thành qu cá nhân; copy assignment c a sinh viên khác khóa hay khác khóa; n tr m hay mua assignment c a g i lên nh s n ph m làm Nh ng sinh viên b nghi ng gian l n s b u tra n u phát hi n có gian l n s ph i ch u m c ph t theo quy đ nh c a Nhà tr ng M i tài nguyên copy hay u ch t b t c ngu n (VD: Internet, sách) ph i đ c đ t c p d u nháy kép in nghiêng, v i thông tin tham kh o đ y đ v ngu n tài li u Bài làm c a b n s đ c đ a vào ph n m m ki m tra gian l n M i hình th c c tình đánh l a h th ng phát hi n gian l n s b coi Vi ph m quy đ nh thi c Quy đ nh n p Assignment: • • • • • M t b n m m k t qu làm assignment c a b n ph i đ c upload tr c n a đêm (gi đ a ph ng) vào ngày h n n p Quá h n n p h th ng s khóa l i sinh viên khơng quy n n p Phiên b n upload lên cu i s đ c ch m m Sinh viên có quy n upload đè file nhi u l n tr c h t h n n p T t c nh ng file tài li u v n b n ph i đ d ng file g c ch không file d ng file đ c xu t t đ nh d ng khác (ví d pdf đ c xu t t doc) i v i assignment b n c ng ph i đ a b ng ch ng hay s n ph m khác vào file nén d ng zip Kích th c file c n tuân th theo gi i h n h th ng n p (thông th ng
- Xem thêm -

Xem thêm: MOB1013 assignment , MOB1013 assignment