COM2012 assignment

8 288 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

1 ASSIGNMENT – COM2012 (Cơ sở liệu) Module/môn: Cơ sở liệu Người điều phối Polytechnic: Nguyễn Nghiệm Số hiệu Assignment: … % điểm: 40% FPT Ngày ban hành: Bài Assignment đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 45h làm để hoàn thành Tương ứng với mục tiêu môn học: - Biết cách thiết kế mô hình liệu ERD dựa vào mơ tả nghiệp vụ - Từ mơ hình ERD thiết kế sở liệu mức vật lý - Tạo ràng buộc liệu bảng - Tạo sở liệu hệ quản trị sở liệu Access, My SQL, SQL Server… - Tạo đối tượng sở liệu ngôn ngữ T-SQL - Thực câu lệnh truy vấn bảng nhiều bảng - Thực câu lệnh thao tác liệu insert, update, delete vào bảng Gian lận hình thức lấy làm người khác sử dụng làm Hình thức bao gồm hành động như: copy thơng tin trực tiếp từ trang web hay sách mà không ghi rõ nguồn tham khảo tài liệu; gửi assignment làm chung thành cá nhân; copy assignment sinh viên khác khóa hay khác khóa; ăn trộm hay mua assignment gửi lên sản phẩm làm Những sinh viên bị nghi ngờ gian lận bị điều tra phát có gian lận phải chịu mức phạt theo quy định Nhà trường Mọi tài nguyên copy hay điều chế từ nguồn (VD: Internet, sách) phải đặt cặp dấu nháy kép in nghiêng, với thông tin tham khảo đầy đủ nguồn tài liệu Bài làm bạn đưa vào phần mềm kiểm tra gian lận Mọi hình thức cố tình đánh lừa hệ thống phát gian lận bị coi Vi phạm quy định thi cử Quy định nộp Assignment:   Một mềm kết làm assignment bạn phải upload trước nửa đêm (giờ địa phương) vào ngày hạn nộp Quá hạn nộp hệ thống khóa lại sinh viên khơng quyền nộp Phiên upload lên cuối chấm điểm Sinh viên có quyền upload đè file nhiều lần trước hết hạn nộp COM2012 – Cơ sở liệu Assignment       Tất file tài liệu văn phải để dạng file gốc không file dạng file xuất từ định dạng khác (ví dụ pdf xuất từ doc) Đối với assignment bạn phải đưa chứng hay sản phẩm khác vào file nén dạng zip Kích thước file cần tuân thủ theo giới hạn hệ thống nộp (thông thường = ngày hành o Thời hạn mượn phiếu tuần Sau tuần, sinh viên muốn mượn tiếp họ phải đến gia hạn lại Nếu không, thử thu gửi thông báo đến hạn trả sách đến email sinh viên - Hàng tuần, thủ thư phải lập báo cáo Loại Sách mượn nhiều nhất, số lượng độc giả tuần, lập danh sách phiếu mượn hạn … YÊU CẦU: Y1 Phân tích tốn, xác định thực thể thuộc tính chúng Y2 Thiết kế sơ đồ quan hệ ERD Y3 Thiết kế sở liệu mức vật lý, chuẩn hoá bảng đến dạng chuẩn Y4 Tạo bảng CSDL, tạo ràng buộc: khố chính, khố ngoại, ràng buộc nhất, ràng buộc kiểm tra … Y5 Nhập liệu vào cho bảng (ít ghỉ bảng) Y6 Viết câu truy vấn sau: 6.1 Liệt kê tất thông tin đầu sách gồm tên sách, mã sách, giá tiền , tác giả thuộc loại sách có mã “IT” 6.2 Liệt kê phiếu mượn gồm thông tin mã phiếu mượn, mã sách , ngày mượn, mã sinh viên có ngày mượn tháng 01/2017 6.3 Liệt kê phiếu mượn chưa trả sách cho thư viên theo thứ tự tăng dần ngày mượn sách 6.4 Liệt kê tổng số đầu sách loại sách ( gồm mã loại sách, tên loại sách, tổng số lượng sách loại) 6.5 Đếm xem có lượt sinh viên mượn sách 6.6 Hiển thị tất sách có tiêu đề chứa từ khố “SQL” 6.7 Hiển thị thơng tin mượn sách gồm thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, mã phiếu mượn, tiêu đề sách, ngày mượn, ngày trả Sắp xếp thứ tự theo ngày mượn sách 6.8 Liệt kê đầu sách có lượt mượn lớn 20 lần 6.9 Viết câu lệnh cập nhật lại giá tiền sách có ngày nhập kho trước năm 2014 giảm 30% 6.10 Viết câu lệnh cập nhật lại trạng thái trả sách cho phiếu mượn sinh viên có mã sinh viên PD12301 (ví dụ) 6.11 Lập danh sách phiếu mượn hạn chưa trả gồm thông tin: mã phiếu mượn, tên sinh viên, email, danh sách sách mượn, ngày mượn 6.12 Viết câu lệnh cập nhật lại số lượng tăng lên đơn vị đầu sách có lượt mượn lớn 10 6.13 Viết câu lệnh xoá phiếu mượn có ngày mượn ngày trả trước ‘1/1/2010’ Y7 Tổ chức lưu dự phòng cho sở liệu MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẢI NỘP COM2012 – Cơ sở liệu Assignment Sản phẩm phải nộp bao gồm hạng mục sau:    Giai đoạn 1: Thực Yêu cầu 1, o Phân tích thực thể thuộc tính thực thể o Vẽ sơ đồ ERD mô tả quan hệ thực thể o Xây dựng CSDL mức vật lý: chuyển thực thể thành quan hệ, thiết lập ràng buộc: khố chính, khoá ngoại, kiểm tra, khoá … o Chuẩn hoá bảng theo dạng chuẩn 3NF o Đầu giai đoạn tài liệu phân tích, sơ đồ quan hệ Giai đoạn 2: Thực viết mã o Thực câu truy vấn bảng sử dụng câu lệnh T-SQL o Đầu giai đoạn tập lệnh T-SQL Final Assignment o Tiến hành bảo mật cho CSDL o Lưu trữ dự phòng Sau đóng gói tất theo định dạng _ Mã Mơn_Assignment.zip (ví dụ: AnNV_COM102_Assignment.zip) Nộp lên LMS theo yêu cầu giảng viên COM2012 – Cơ sở liệu Assignment ĐÁNH GIÁ ASSIGNMENT Điểm Assignment bao gồm điểm đánh giá sản phẩm 10% điểm bảo vệ Assigment 30% bao gồm điểm cho thực hành trả lời câu hỏi giảng viên buổi bảo vệ Trước buổi bảo vệ Assignment, giảng viên chấm Assignment hồn chỉnh nhóm sinh viên trước, kết hợp với vấn đáp buổi bảo vệ điểm sinh viên THANG ĐÁNH GIÁ - Hoàn thành yêu cầu từ Y1 đến Y7 A - Sinh viên bảo vệ trả lời câu hỏi giảng viên 80%‐ 100% - Hoàn thành yêu cầu từ Y1 đến Y6 B - Sinh viên bảo vệ trả lời câu hỏi giảng viên 60%‐ 79% - Hoàn thành yêu cầu từ Y1 đến Y4 C - Sinh viên bảo vệ trả lời tương đối câu hỏi giảng viên 50%‐ 59% D - Hoàn thành yêu cầu - Sinh viên bảo vệ không trả lời câu hỏi giảng viên Dưới 50% (FAIL) COM2012 – Cơ sở liệu Assignment Hướng dẫn dành cho giảng viên Hướng dẫn triển khai Giảng viên xem nhận xét giai đoạn SV nộp LMS sau tổng hợp lại vấn đề sau: Những làm có chất lượng tốt để khuyến khích chia sẻ trước lớp để SV lại tham khảo học hỏi Những sai sót chung sinh viên: lựa chọn đề tài, cách tư duy, trình bày, xử lý số liệu, giải vẩn đề… Những sai sót cá biệt cần lưu ý, cách khắc phục Những sinh viên có GV nên đưa cách hỗ trợ cụ thể Đưa giải pháp để giải vấn đề mà hầu hết SV gặp phải Đối với lỗi cá nhân Assignment Giảng viên có nhận xét riêng làm gửi lại cho SV Giải đáp thắc mắc khác SV liên quan đến nội dung Assignment Sau nhận xét trao đổi xong sản phẩm thực hiện, giảng viên hướng dẫn cho em cách thức sản phẩm tiếp theo, Giải đáp khúc mắc điểm cho sinh viên thực điều chỉnh cần thiết Gọi sinh viên vấn đáp thực điều chỉnh tăng giảm điểm chấm trước buổi học tùy vào mức độ trả lời vấn đáp sinh viên Mọi điều chỉnh phải công bố trước lớp ghi điều chỉnh sinh viên khơng khiếu nại Hướng dẫn triển khai buổi bảo vệ Assignment Giảng viên giảng dạy hướng dẫn Assignment trực tiếp tham gia buổi bảo vệ Assignment sinh viên, tham gia, phải có giải trình gửi trưởng ban đào tạo Trong buổi BV, sinh viên thực chức assignment theo yêu cầu GV Sau đó, giảng viên xem xét đặt câu hỏi liên quan đến Assignment để sinh viên trả lời Căn vào làm phần trả lời sinh viên điểm bảo vệ Assignment Điểm bảo vệ công bố cho sinh viên sau thuyết trình trả lời cơng bố chung cho lớp vào cuối buổi sau thống giảng viên hội đồng bảo vệ Mọi thắc mắc sinh viên giải đáp ngay, có điều chỉnh điểm thực trước kết thúc buổi bảo vệ Sau buổi bảo vệ không nhận phản hồi điều chỉnh điểm bảo vệ Tiêu chí để đánh giá phần thực hành sinh viên:  Nội dung: đầy đủ nội dung theo yêu cầu  Thời gian: không vượt qua thời gian cho phép  Kỹ trình bày: rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc COM2012 – Cơ sở liệu Assignment  Sản phẩm: đẹp, sinh động, sáng tạo Hướng dẫn dành cho sinh viên - Sinh viên có trách nhiệm nộp đầy đủ thời hạn sản phẩm LMS theo đề cương ban hành kèm theo - Trước bảo vệ assignment, Sinh viên nộp toàn sản phẩm thực COM2012 – Cơ sở liệu Assignment
- Xem thêm -

Xem thêm: COM2012 assignment , COM2012 assignment