Cau 4

5 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

Câu 4: Phân tích TTHCM nơi dung xây dựng Đảng vững mạnh vận dụng Đảng ta giai đoạn Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Để tiếp tục giải “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” theo Nghị Trung ương 4, khóa XI, tồn Đảng, tồn dân tồn qn ta nỗ lực không ngừng học tập làm theo tư tưởng Người Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Để tiếp tục giải “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” theo Nghị Trung ương 4, khóa XI, toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta nỗ lực không ngừng học tập làm theo tư tưởng Người Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lê-nin Đảng kiểu giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam Tư tưởng thể luận điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước; Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đồng thời Đảng dân tộc Việt Nam; Đảng phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp vô sản; Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa người lãnh đạo cách mạng, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân thực đường lối cách có hiệu Đảng muốn giữ vai trò lãnh đạo, dân tin, dân phục, dân yêu vấn đề là, Đảng “từ Trung ương tới chi cần phải giữ gìn đồn kết trí Đảng giữ gìn mắt mình”(1) Cơng việc xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng ta Đảng cầm quyền Với cương vị lãnh đạo hệ thống trị, Đảng phải xứng danh người lãnh đạo, phải Đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh Là thành viên hệ thống trị, Đảng phải hoạt động khn khổ hiến pháp pháp luật, không đứng trên, đứng ngồi pháp luật; khơng đứng Nhà nước nhân dân Đảng phải xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân; chống biểu tiêu cực máy nhà nước, bệnh quan liêu, lãng phí, tham nhũng; xây dựng nâng cao lĩnh trị uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên Uy tín chủ yếu nằm đạo đức cách mạng, lĩnh trí tuệ; sức cảm hóa, thuyết phục nhân dân, với tinh thần hiểu dân, học dân, hỏi dân, tin dân, thật người đầy tớ trung thành nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành nhân dân” (2) Theo Hồ Chí Minh, muốn vậy, biện pháp Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công việc thường xuyên; Đảng cầm quyền, nhân dân chủ Vì vậy, chỉnh đốn Đảng mặt, khẳng định sức mạnh trị to lớn Đảng cải tạo cũ, xây dựng lĩnh vực đời sống xã hội; mặt khác, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu thối hóa, biến chất phận cán bộ, đảng viên lợi dụng cương vị Đảng vi phạm quyền làm chủ nhân dân, ngược lại lợi ích, nguyện vọng nhân dân, dẫn tới lạm quyền, lộng quyền, đặc quyền, đặc lợi Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng ta vừa đạo đức, vừa văn minh, người khởi xướng lãnh đạo đổi thay đất nước qua giai đoạn lịch sử cách mạng Ngay từ ngày đầu lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Muốn làm cách mạng giành quyền, cần có nhiều yếu tố, song nhân tố quan trọng định phải có Đảng chân giai cấp công nhân nhân dân lao động Đặc biệt, trước bước ngoặt cách mạng, Người nhấn mạnh thêm, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mình, Đảng phải coi trọng cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đó việc trước tiên, việc chính, việc cần kíp, việc phải làm Theo Người, cán bộ, đảng viên môi trường xã hội chịu tác động hay, dở, tốt, xấu Để loại bỏ xấu, dở cần phải rèn luyện thường xuyên, biện pháp quan trọng đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng Chỉnh đốn Đảng để cán bộ, đảng viên gặp khó khăn củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, khơng bi quan, không chủ quan, tự mãn Chỉnh đốn, xây dựng Đảng để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó, đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hồn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm kiếm cách để sửa chữa khuyết điểm Như Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân chính”(3) Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh thể phong phú, đa dạng Người nêu rõ phương châm bước, có trọng tâm, có kế hoạch rõ ràng, chu đáo Chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng phải làm toàn diện trị, tư tưởng tổ chức; phải tiến hành tất cấp Trong đặc biệt coi trọng làm tốt chi bộ, chi móng Đảng, chi tốt việc tốt Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Mỗi chi Đảng phải hạt nhân lãnh đạo quần chúng sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy trí tuệ lực lượng vĩ đại quần chúng”(4); Người rõ: “Chi gốc rễ Đảng quần chúng Chi tốt sách Đảng thi hành tốt, công việc tiến không ngừng Trái lại, chi cơng việc khơng trơi chảy” (5) Một nội dung quan trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng, theo Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ đảng viên Hồ Chí Minh đề cập đến nhiều nội dung, nh ưng toát lên nội dung chất nhất: Một, đảng viên phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng Đảng Quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục Hai, đảng viên phải ln đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, cách mạng lên hết, trước hết, biết hy sinh lợi ích cá nhân để bảo đảm lợi ích cho Đảng Ba, đảng viên phải có đời tư sáng, gương mẫu mực để người noi theo Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí Minh quan tâm đến trách nhiệm tư cách đảng viên Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt là, đặt lợi ích Đảng, dân tộc lên hết sức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, học tập để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân tốt Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Trung thành với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta từ đời đến coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Đặc biệt năm gần đây, Đảng có nhiều nghị quyết, Nghị Trung ương (khóa VII), Nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII, Nghị Trung ương (khóa IX, X), Nghị Trung ương (khóa XI) đặt cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng việc quan trọng, thực tồn diện từ trị, tư tưởng tổ chức tốt công tác cán bộ, xây dựng tổ chức sở đảng đội ngũ đảng viên Đặc biệt, tình hình nay, cơng tác tự phê bình phê bình Đảng yếu; tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí phận cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi; nhiều đảng viên tổ chức đảng tính chiến đấu chưa cao, tổ chức sở đảng; việc xây dựng quy chế hoàn thiện quy chế theo hướng đổi phương thức lãnh đạo Đảng hạn chế có nhiều lúng túng , đòi hỏi phải coi trọng, đẩy mạnh tâm đạo chặt chẽ vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng Để thực nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh tình hình nay, trực tiếp thực tốt Nghị Trung ương 4, khóa XI, theo chúng tơi cần tập trung làm tốt số nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhân dân kiên định, giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng, hệ tư tưởng Đảng Công tác giáo dục phải làm cho mục tiêu, lý tưởng Đảng ăn sâu, bám vào đời sống trị tinh thần tồn Đảng, tồn dân, toàn quân ta Trên sở nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải trung thành, vận dụng sáng tạo lý luận Đảng vào lĩnh vực đời sống xã hội Tăng cường đoàn kết thống Đảng giác ngộ trị cao nguyên tắc công tác xây dựng Đảng, sức tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn kẻ thù chống phá nghiệp cách mạng nước ta, phá hoại khối đoàn kết Đảng, toàn xã hội Thứ hai, sức học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Trước hết phải nâng cao kiến thức mặt cho cán bộ, đảng viên, tập trung bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lực tư duy, hoạt động thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ, thực tốt lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Khắc phục triệt để tình trạng phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, thối hóa, biến chất tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng ta xác định việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống chế độ bắt buộc, tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng đảng viên Thứ ba, củng cố tổ chức, chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng Đây sở để củng cố tổ chức, bảo đảm đoàn kết thống nhất, kỷ luật Đảng Vì vậy, phải quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức Đảng, chế độ tự phê bình phê bình toàn Đảng theo tinh thần Nghị Trung ương (lần 2), khóa VIII; Nghị Đại hội Đảng lần IX, X, XI Nghị Trung ương 4, khóa XI, để tiếp tục khơi dậy phát huy tính tích cực, dân chủ, trách nhiệm đảng viên Kiên chống quan điểm, tư tưởng phủ nhận, xuyên tạc, bóp méo nguyên tắc, chế độ xây dựng Đảng, hòng làm cho Đảng suy yếu tổ chức, dẫn đến biến chất Đảng./
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau 4 , Cau 4