BUS1013 assignment

7 17 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

1 Module/môn:BUS1013 Nh p môn qu n tr doanh nghi p Ng i u ph i c a Polytechnic: TrangBT4 S hi u assignment: 1/1 % m: 60% FPT Ngày ban hành: Bài assignment đòi h i sinh viên ph i dùng kho ng 30h làm đ hoàn thành T ng ng v i m c tiêu môn h c: Hi u đ c t ng quan môi tr ng ho t đ ng doanh nghi p v a nh Hi u đ c d ch v khách hàng, qu n lý ti n m t, qu n lý chi phí, k tốn tài Hi u đ c qu n lý bán hàng, qu n lý nhân s doanh nghi p nh Hi u đ c qu n tr gì, vai trò c a qu n tr , ki m sốt đ i v i q trình ho t đ ng c a doanh nghi p v a nh Gian l n hình th c l y làm c a ng i khác s d ng nh làm Hình th c bao g m nh ng hành đ ng nh : copy thông tin tr c ti p t trang web hay sách mà không ghi rõ ngu n tham kh o tài li u; g i assignment làm chung nh thành qu cá nhân; copy assignment c a sinh viên khác khóa hay khác khóa; n tr m hay mua assignment c a g i lên nh s n ph m làm Nh ng sinh viên b nghi ng gian l n s b u tra n u phát hi n có gian l n s ph i ch u m c ph t theo quy đ nh c a Nhà tr ng M i tài nguyên copy hay u ch t b t c ngu n (VD: Internet, sách) ph i đ c đ t c p d u nháy kép in nghiêng, v i thông tin tham kh o đ y đ v ngu n tài li u Bài làm c a b n s đ c đ a vào ph n m m ki m tra gian l n M i hình th c c tình đánh l a h th ng phát hi n gian l n s b coi Vi ph m quy đ nh thi c Gi ng viên có th cho tri n khai cho sinh viên làm assignment theo hình th c làm nhóm N u cho sinh viên làm nhóm GV có th tham kh o cách th c nh sau: + Nhóm 3-5 ng i + M i sinh viên đ u tham gia vào làm giai đo n + Ph n b o v cu i môn: M i sv báo cáo ph n SV đ c ch n ph n báo cáo ho c giáo viên ch đ nh + Ph n Q&A gi ng viên nên h i chéo ph n SV báo cáo có assignment đ đ m b o thành viên nhóm có th hi u tồn b assignment c a nhóm + Còn ph n m đánh giá ti n đ c a nhóm qua giai đo n c ng m ti n đ c a m i thành viên nhóm ph n m b o v assignment gi ng viên có th tùy ch n cách đánh giá nh sau: nhân h s khác cho m i sinh viên d a vào ph n h i c a thành viên nhóm trình làm assignment… BUS1013_Nh p mơn qu n tr doanh nghi p Assignment + i m b o v assignment bao g m m thuy t trình, m hình th c trình bày slide m Q&A Quy đ nh n p assignment Bài Assignment đ LMS c n p mu n nh t vào tr c bu i th 17 theo l ch h c, sinh viên n p Bài Assignment k t c u nh sau: • Trang bìa • N i dung Assignment • Trang nh n xét c a gi ng viên ch m Assignment M c tiêu Sinh viên hi u rõ b n ch t n i dung: • Mơi tr ng ho t đ ng bên trong, bên doanh nghi p v a nh • Các lo i chi n l c kinh doanh t o l i th c nh tranh c a doanh nghi p • Các l nh v c ho t đ ng doanh nghi p c n ki m soát qu n lý : ti n m t, d ch v khách hàng, bán hàng, doanh thu, chi phí, tài chính… • ng d ng cơng ngh thơng tin vào qu n lý doanh nghi p nh • Ki m sốt q trình ho t đ ng c a doanh nghi p v a nh Các cơng c c n có Sách “ Qu n tr ho t đ ng doanh nghi p hi u qu ” tài li u tham kh o liên quan Tài ngun Giáo trình mơn h c Tham kh o Google (tìm tài li u kinh t google) Tài li u tham kh o khác: sách, báo, lu n v n Tham lu n… T i thi u 10 trang gi y A4 S trang yêu c u TV N Cô b n sau m t th i gian làm l ng tích l y v n có đ c m t s v n khơng nh 500 tri u đ ng d đ nh l p m t cơng ty gia đình đ a ph ng đ kinh doanh s n xu t ho c th ng m i, d ch v Tuy nhiên cô b n r t b n kho n ch a bi t nên l a ch n kinh doanh l nh v c gì, v y b n r t c n m t ng i có ki n th c v qu n tr kinh doanh đ t v n cho cô b n xây d ng ki m sốt, qu n lý cơng ty Assignment môn Nh p môn qu n tr doanh nghi p yêu c u sinh viên v i vai trò ng i t v n cho ng i thân gia đình, ph i l p đ a b n t v n đ c p đên toàn b l nh v c c n qu n tr , ki m soát ho t đ ng công ty Trong b n t v n này, sinh viên ph i xác đ nh đ c BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p Assignment y u t môi tr ng nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty, l a ch n đ c l nh v c kinh doanh phù h p nh t cho công ty đ ng th i ph i xác đ nh cách th c t ch c nhân s , d ch v khách hàng, đ nh giá qu n lý ho t đ ng bán hàng, qu n lý tài k tốn qu n tr toàn b ho t đ ng c a doanh nghi p YÊU C U Y1- T ng quan v doanh nghi p b n đ nh xây d ng Xác đ nh y u t môi tr ng bên nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty o ánh giá th tr ng hi n t i: th tr ng hi n t i có nhu c u v m t hàng kinh doanh nào? T s giúp b n l a ch n l nh v c kinh doanh kh quan nh t đ đáp ng nhu c u c a th tr ng o i th c nh tranh: nh ng đ i th nào, s l ng đ i th , m m nh, m y u c a đ i th so v i cơng ty gì? o Ti m n ng quy mô th tr ng t ng lai nh th nào? - Xác đ nh l i th c nh tranh cho công ty c a b n Y2- T ch c bán hàng, nhân s - Xác đ nh nhân s : • V i quy mô v n ban đ u 500 tri u th tr ng hi n t i nh phân tích cơng ty c n s d ng s l ng nhân s bao nhiêu, cho nh ng v trí - L p k ho ch t ch c bán hàng: • Xác đ nh đ c m khách hàng m c tiêu c a cơng ty • K ho ch c a cơng ty đ xây d ng d ch v khách hàng xu t s c Y3- Qu n lý tài k toán - Y1, Lên k ho ch s d ng v n (500 tri u đ ng): • Mua s m thi t b gì, s l ng bao nhiêu? • Thuê nhà x ng? • Nh p nguyên v t li u l ng, lo i thu ph i n p… L p b n d tốn doanh thu, chi phí, l i nhu n sáu tháng đ u kinh doanh c a công ty Xác đ nh th i gian hòa v n, m c s n l ng hòa v n đ ng th i xác đ nh th i gian công ty kinh doanh có lãi - - Y4- Cơng tác qu n tr ki m sốt doanh nghi p Cơng ty d ki n s d ng công ngh thông tin cho ho t đ ng bán hàng, qu n lý nhân s , tài k tốn nh th nào? Nêu cách ki m soát d ki n s d ng đ ki m soát hi u qu ho t đ ng công ty? nh h ng phát tri n công ty t ng lai? - ÁNH GIÁ TI N - GIAI O N Giai đo n 1: Sinh viên n p lên LMS ph n t ng quan v doanh nghi p d ki n xây d ng (N1) n p LMS ph n t ch c bán hàng, nhân s (N2) BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p Assignment - Giai đo n 2: Sinh viên n p LMS ph n qu n lý tài k tốn (N3) n p LMS ph n cơng tác qu n tr ki m soát doanh nghi p (N4) ÁNH GIÁ N I DUNG BÁO CÁO T NG GIAI O N - S n ph m N4 đ t sinh viên đ a đ c ng d ng công ngh thông tin vào t ch c, qu n lý công ty, ph ng pháp qu n tr ki m soát áp d ng đ qu n lý doanh nghi p c ng nh đ a đ nh h ng phát tri n t ng lai - S n ph m N4 không đ t sinh viên thi u m t yêu c u ho c thi u c yêu c u, ho c làm không đ t t ng yêu c u S n ph m N4 Giai đo n - S n ph m N3 đ t sinh viên xác đ nh k - S n ph m N3 không đ t sinh viên làm thi u yêu c u ho c thi u c yêu c u, ho c làm không đ t t ng yêu c u ho ch s d ng v n; l p b n d tốn doanh thu, chi phí, l i nhu n sáu tháng đ u kinh doan, đ ng th i xác đ nh đ c m hòa v n kinh doanh có lãi S n ph m N3 S n ph m N2 - S n ph m N2 đ t sinh viên l p đ c k ho ch t ch c nhân s , t ch c bán hàng - S n ph m N2 khơng đ t SV trình bày thi u yêu c u c a ph n nh : k ho ch t ch c nhân s , t ch c bán hàng Giai đo n - S n ph m N1 BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p - S n ph m N1 đ c đánh giá đ t sinh viên xác đ nh y u t mơi tr ng bên ngồi nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty đ ng th i xác đ nh chi n l c c nh tranh cho công ty S n ph m N1 không đ t sinh viên làm thi u yêu c u c a ph n t ng quan v doanh nghi p: y u t mơi tr ng bên ngồi nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a công ty; xác đ nh chi n l c c nh tranh cho công ty Assignment i m Assignment bao g m m đánh giá ti n đ cho giai đo n 20% (10% cho m i giai đo n), c th đánh giá n i dung báo cáo theo t ng giai đo n nêu m b o v Assigment 40% bao g m m cho tài li u, thuy t trình tr l i câu h i c a gi ng viên Tr c bu i b o v Assignment, gi ng viên ch m Assignment hoàn ch nh c a sinh viên (d ng v n b n LMS) tr c, k t h p v i v n đáp bu i b o v đ cho m sinh viên H ng d n dành cho gi ng viên A/ nh h ng chung: Bài Assignment đ c thi t k đánh giá theo giai đo n nh m m c đích đánh giá sinh viên tồn b q trình th c hi n ng th i, thông qua giai đo n gi ng viên có th k p th i n m b t h tr sinh viên đ hoàn thi n d n s n ph m c a Quá trình h ng d n đánh giá Assignment có bu i chính, - bu i nh n xét s n ph m h - bu i đánh giá giai đo n có tính m h - Bu i b o v Assignment B/ H ng d n sinh viên th c hi n ng d n sinh viên th c hi n ng d n tri n khai 1/ Bu i nh n xét h ng d n ây hai bu i dành cho gi ng viên đ h tr sinh viên trình làm Assignment Tr c bu i gi ng viên xem nh n xét v Assignment c a SV n p LMS sau t ng h p l i v n đ sau: hi n đ Vào th i gian l p, gi ng viên s th c hi n nh n xét v s n ph m sinh viên th c c Ví d mơn Nh p mơn qu n tr doanh nghi p bu i nh n xét h ng d n r i vào bu i 11 gi ng viên nh n xét v s n ph m N1 t i bu i N3 t i bu i 11 - Nh ng làm có ch t l ng t t đ khuy n khích chia s tr c l p đ SV l i tham kh o h c h i - Nh ng sai sót chung c a sinh viên: v l a ch n đ tài, cách t duy, trình bày, x lý s li u, gi i quy t v n đ … - Nh ng sai sót cá bi t c n l u ý, cách kh c ph c - Nh ng sinh viên có GV nên đ a cách h tr c th - a gi i pháp đ gi i quy t v n đ mà h u h t SV g p ph i - i v i l i cá nhân t ng Assignment Gi ng viên s có nh n xét riêng làm g i l i cho SV BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p Assignment Gi i đáp th c m c khác c a SV liên quan đ n n i dung Assignment - Sau nh n xét trao đ i xong v s n ph m th c hi n, gi ng viên h ng d n cho em cách th c hi n s n ph m ti p theo Ví d môn Nh p môn qu n tr doanh nghi p bu i nh n xét h gi ng viên h ng d n r i vào bu i 11 ng d n th c hi n S n ph m N2 t i bu i ,và N4 t i bu i 11 Riêng bu i nh n xét h ng d n th c n l u ý thêm: ây bu i cu i sinh viên đ c phép n p s n ph m N1,N2 N u t i bu i mà sinh viên không n p s n ph m N1 N2 ho c s n ph m N1, N2 khơng đ t sinh viên b đánh tr 2/ Bu i đánh giá giai đo n 1,2 h Tr t Assignment nh n m ng d n c bu i này, gi ng viên s th c hi n vi c ch m cho m cho giai đo n Trong bu i h c l p, gi ng viên s th c hi n công vi c sau: - Gi i đáp khúc m c v m cho sinh viên th c hi n u ch nh n u c n thi t - G i sinh viên v n đáp th c hi n u ch nh t ng ho c gi m m ch m tr h c tùy vào m c đ tr l i v n đáp c a sinh viên M i s u ch nh ph i đ tr c bu i c công b c l p ch ghi u ch nh sinh viên khơng u n i Riêng bu i đánh giá giai đo n 1, s dành th i gian đ h 3/ H ng d n tri n khai bu i b o v Assignment - Gi ng viên gi ng d y h ng d n SV th c hi n s n ph m N3 ng d n Assignment tr c ti p tham gia bu i b o v Assignment c a sinh viên, n u khơng th tham gia, ph i có gi i trình g i tr Trong bu i BV, sinh viên s dùng Slide chu n b tr - ng ban đào t o c đ thuy t trình Sau đó, gi ng viên l ng nghe đ t câu h i liên quan đ n Assignment đ sinh viên tr l i C n c vào ph n tài li u, thuy t trình ph n tr l i c a sinh viên đ cho m b o v - Assignment i mb ov đ - c công b cho sinh viên sau thuy t trình tr l i ho c đ c công b chung cho c l p vào cu i bu i sau th ng nh t gi a gi ng viên h i đ ng b ov tr M i th c m c c a sinh viên đ c gi i đáp ngay, n u có u ch nh m c ng th c hi n c k t thúc bu i b o v Sau bu i b o v s không nh n b t c ph n h i ho c u ch nh v m b o v BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p Assignment Tiêu chí đ đánh giá ph n thuy t trình c a sinh viên: • K n ng trình bày: rõ ràng, d hi u, m ch l c • Hình th c slide: đ p, sinh đ ng, sáng t o • N i dung: đ y đ n i dung theo yêu c u • Th i gian: không v H t qua th i gian cho phép ng d n dành cho sinh viên - Sinh viên có trách nhi m n p đ y đ th i h n t ng s n ph m c a hai giai đo n LMS theo đ c ng ban hành kèm theo - Sinh viên tham kh o cách trích d n ngu n tham kh o danh m c tài li u tham kh o tài li u yêu c u báo cáo T t nghi p c a môn D án t t nghi p ngành MKT- PRO3052 LMS BUS1013_Nh p môn qu n tr doanh nghi p Assignment
- Xem thêm -

Xem thêm: BUS1013 assignment , BUS1013 assignment