BAI TP GIA k mon CSDL nang cao

3 24 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

BÀITẬPGIỮAKỲ Mơn:CSDLNângcao Lưuý § Sinhviênkhinộpbàicầnlưufilesqlcócấutrúcnhưsau: _.sql o Vídụ:SinhviêncótênlàNguyenVănA,mãsốsinhviênlà16258,thìfilecủasinh viênkhinộplênchogiảngviêncótênnhưsau:NguyenVanA_16258.sql Yêucầu 1.1 HãytạoCSDLcótênlàTVDHXD_vàsửdụngCSDLđó 1.2 ViếtlệnhDDLđểtạocácbảngsauchocơsởdữliệutrên Lớp (Lop) Tên cột MaLop TenLop Kiểu Int NVarChar Độ rộng 100 Ràng buộc Khóa chính, tự tăng(identity) NOT NULL, Khơng trùng Ý nghĩa Mã lớp Tên lớp Ràng buộc Khóa chính, tự tăng(identity) Ý nghĩa Mã sinh viên NOT NULL NOT NULL NULL, Mặc định Tên sinh viên Mã lớp Giới tính Sinh viên (SinhVien) • Tên cột MaSV Kiểu Int TenSV MaLop GioiTinh NVarChar Int Bit Độ rộng 100 Giá trị cột MaLop phải tồn cột MaLop bảng Lop Sách (Sach) Tên cột MaSach TenSach SoTrang Loại SoLuong Kiểu Int NVarChar Int NVarChar Int Độ rộng 100 30 Ràng buộc Khóa chính, tự tăng(identity) NOT NULL, khơng trùng NOT NULL, >0 NULL NOT NULL, >=0, mặc định = Ý nghĩa Mã sách Tên sách Số trang Loại Số lượng Mượn (Muon) Tên cột MaMuon MaSach MaSV NgayMuon NgayTra Kiểu Int Int Int Date (SQL Server 2005: datetime) Date (SQL Server 2005 : datetime) Độ rộng Ràng buộc Khóa chính, tự tăng(identity) NOT NULL NOT NULL NOT NULL, giá trị mặc định ngày NULL, NgayTra phải sau NgayMuon Ý nghĩa Mã mượn Mã sách Mã sinh viên Ngày mượn Ngày trả, sách chưa trả trường = NULL • Giá trị cột MaSach phải tồn cột MaSach bảng Sach • Giá trị cột MaSV phải tồn cột MaSV bảng SinhVien 1.3 Sinhviênchèndữliệunhưsau Lớp (Lop) MaLop TenLop 59PM1 59PM2 59PM3 TenSV Tuấn Quang Trang Lâm Lan MaLop 2 Sinh viên (SinhVien) MaSV GioiTinh NULL Sách (Sach) MaSach TenSach Cơ sở liệu Lập trình hướng đối tượng SQL Server 2012 Lập trình PHP Nhận dạng xử lý tiếng nói SoTrang 100 80 250 80 300 Loai NULL NULL NULL NULL NULL SoLuong Mượn (Muon) MaMuon MaSach 1 4 MaSV 2 2 NgayMuon 03/23/2015 04/02/2015 09/10/2015 10/22/2015 12/22/2015 12/29/2015 12/30/2015 NgayTra 05/24/2015 06/22/2015 NULL NULL 01/03/2016 NULL NULL 1.4 Sinhviênthựchiệncáctruyvấnsau 1) CậpnhậttrườngLoạicủabảngSACHbằngmộtcâulệnhduynhấttheoquytắc: o Loại=‘Mỏng’nếusốtrang<90 o Loại=‘Dày’nếusốtrang>=90 2) Liệtkêdanhsáchcácsinhviênmượnnhiềuhơnmộtcuốnsáchgồmcácthơngtin:Mã SinhViên,TênSinhViên 3) Liệtkênhữngcuốnsáchđãđượcmượnq100ngàymàchưatrả(sosánhvớingàygiờ hiệntại–sinhviênlưuýngàygiờmáytínhcủasinhviêncóthểkhơngđúng)gồmcác thơngtin:MãSách,TênSách,TênSinhViênMượn,NgàyMượn 4) Chobiếtnhữngsáchđượcmượntừngày01/01/2015đến31/10/2015gồm:MãSách, TênSách 5) Liệtkêdanhsáchcácsinhviêncủalớp59PM1gồm:MãSinhViên,TênSinhViên,Giới Tính TrongđóGiớiTínhlàNam/Nữ/KhơngbiếttuỳtheotrườngGioiTinhlà1/0/NULL (Để kiểmtraNULLdùngisNULL) 6) Thốngkêsốsinhviêncủatừnglớpgồmcácthơngtin:MãLớp,TênLớp,SốSinhViên 7) Chobiếtlớpcónhiềusinhviênnhấtgồm:MãLớp,TênLớp,SốSinhViên 8) Thốngkêsốlượngsáchđãtừngđượcmượncủasinhviênthuộclớp58PM2gồmcác thơngtin:MãLớp,TênLớp,SốSácĐãMượn 9) Chobiếttổngsốlượtmượncủacácsáchcóloạilà“Mỏng” 10) Chobiếtsáchthuộcloại“Dày”đượcmuợnnhiềunhấtgồmcácthơngtin:Mãsách,Tên Sách,SốTrang 11) Chobiếtcáccuốnsáchcốsốlượtmượnlớnhơntrungbìnhsốlượtmượncủatấtcảcác cuốnsách Thơngtinđưaragồmcó:MãSách,TênSách,SốLượtMượn 12) Chobiếtdanhsáchsinhviênđãtừngmượnmộtcuốnsáchnàođógồm:MãSinhViên, TênSinhViên, Trongđógiátrịmãsáchcầnxemdanhsáchsinhviênlàthamsốđượcđưa vàokhithựcthi
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TP GIA k mon CSDL nang cao , BAI TP GIA k mon CSDL nang cao