THUYT MINH d AN BE TONG CT THEP thanh

7 43 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP -A: TÍNH TỐN VÀ CẤU TẠO SÀN SƯỜN BÊTƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI CĨ BẢN LOẠI DẦM I SỐ LIỆU TÍNH TỐN Sơ đồ kết cấu sàn: 5400 coä t 0.3mx0.3m DẦ M CHÍNH LỚ P GẠCH LÁ T DÀ Y 10mm 1000 5400 SÀ N BTCT CH?U LỰC DÀ Y 70mm LỚ P VƯA?TRÁ T TRẦ N DÀ Y 20mm 5400 DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M PHỤ DẦ M CHÍNH LỚ P VƯA?LÓ T DÀ Y30mm CẤ U TẠO SÀ N 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 6300 A 6300 B 6300 C 6300 D E MẶ T BẰ NG SÀ N Kích thước tính từ trục dầm trục tường, l1 = 2.1m , l2 = 5.4m Tường chịu lực có chiều dày bt=0.2m Cột bêtơng cốt thép tiết diện Sàn nhà dân dụng: cấu tạo mặt sàn gồm bốn lớp Hoạt tải tiêu chuẩn ptc = 4.0kN / m2, hệ số tin cậy hoạt tải n=1.2 Vật liệu: bêtông cấp độ bền theo cường độ chịu nén B15, cốt thép cốt đai dầm dùng nhóm CI, cốt dọc dầm dùng nhóm CII Các loại cường độ tính tốn: Bêtơng cấp độ bền B15 có Rb=8.5MPa, Rbt=0.75MPa, Eb= 23103MPa Cốt thép CI có Rs=225MPa, Rsc=225MPa, Rsw=175MPa, Es= 21104MPa Cốt thép CII có Rs=180MPa, Rsc=180MPa, Rsw=225MPa, Es= 21104MPa II TÍNH BẢN: Chọn kích thước cấu kiện: Chọn chiều dày bản: Chọn: hb = 70mm Trong đó: D = 1.1 với tải trọng trung bình, m = 35với liên tục Chọn tiết diện dầm phụ: Chọn : Chọn: Chọn tiết diện dầm chính: Chọn : Chọn : Sơ đồ tính: Xét tỷ số hai cạnh ô , xem làm việc theo phương Cắt dải rộng b1=1m vng góc với dầm phụ xem dải làm việc dầm liên tục Nhịp tính tốn bản: Nhịp biên: Nhịp giữa: Chênh lệch nhịp: Tải trọng tính tốn: Tĩnh tải tính tốn bảng sau: Xác định tải trọng Các lớp cấu tạo Giá trị tiêu chuẩn Lớp gạch lát dày 10mm, Lớp vữa lót dày 30mm, Bản bêtơng cốt thép dày 70mm, Lớp vữa trát dày 20mm, Tổng cộng Lấy tròn gb = 4.3(kN/m2) Hoạt tải pb =ptc x n = 4.0 x 1.2 = 4.8(kN / m2) Tải trọng tồn phần Tính tốn với dải b1=1m, có Nội lực tính tốn: Momen uốn nhịp biên gối thứ hai: Momen uốn nhịp gối giữa: Giá trị lực cắt: 2.95 Hệ số độ tin cậy Giá trị tính tốn 1.3 0.260 1.3 0.780 1.3 2.275 1.3 0.52 4.31 70 35 100 A 1900 2100 100 100 1900 2100 100 100 1900 2100 100 100 B q=9.1kN/m lob=1935 lo=1900 qbl2ob 11 lo=1900 qbl2o 16 3.907kNm qbl2o 16 2.053kNm 2.053kNm M QA=0.4xq xlob qbl2ob 11 qbl2o 16 3.907kNm b 2.053kNm QCP=0.5xqbxlo QPB=0.5xqbxlo 8.645kN qbl2o 16 2.053kNm 8.645kN 7.043kN Q 8.645kN 10.565kN QTB=0.6xqxlob b QTC=0.5xqbxlo Sơ đồ tính tốn nội lực dải Tính cốt thép chịu momen uốn: Chọn a=25mm cho tiết diện, chiều cao làm việc bản: Tại gối biên nhịp biên, với M = 3.097: αm = suy : Diện tích cốt thép : Hàm lượng cốt thép : Hàm lượng cốt thép Chọn thép có đường kính 8mm, , khoảng cách cốt thép là: Vậy chọn thép có đường kính 8, s=130mm Tại gối nhịp giữa, với M = 2.053kNm ): αm = suy : LK Diện tích cốt thép : Hàm lượng cốt thép: Hàm lượng cốt thép Chọn thép có đường kính 6mm, , khoảng cách cốt thép là: Vậy chọn thép đường kính 6, s=150mm Tại nhịp gối vùng phép giảm đến tối đa 20% cốt thép, có Hàm lượng cốt thép: Hàm lượng cốt thép Chọn thép có đường kính 6mm, , khoảng cách cốt thép là: Vậy chọn thép đường kính 6, s=190mm Kiểm tra lại chiều cao làm việc h0 : lớp bảo vệ 15mm Như trị số dùng để tính tốn là thiên an tồn Cốt thép chịu momen âm: với Trị số v= 0.25 Đoạn vươn cốt thép chịu momen âm tính từ mép dầm phụ là: vl0 = 0.25 ;tính từ trục dầm phụ là: vl0 + 0.5bdp = 0.475+ 0.5 0.2 = 0.58m Thép dọc chịu momen âm đặt xen kẽ nhau, đoạn vươn cốt thép ngắn tính từ mép dầm phụ là: l0 = 1.9 = 0.320m Tính từ trục dầm phụ là: : l0 + 0.5bdp = 0.32 + 0.5 0.2 = 0.420m Thép dọc chịu momen dương đặt xen kẽ nhau, khoảng cách từ đầu mút cốt thép ngắn đến mép tường là: l0b = 1.935 = 0.162m Khoảng cách từ dầu mút cốt thép ngắn đến mép dầm phụ là: l0 = 1.935 = 0.238m Bản bố trí cốt đai, lực cắt hồn tồn bêtơng chịu, do: QtB = 10.565 < Qbmin = 0.8 Rbt b1 h0 = 0.80.75100050=30000N=30kN Cốt thép cấu tạo: Cốt thép chịu momen âm đặt theo phương vng góc với dầm chính: chọn có mm2 diện tích mét 142 , lớn 50% diện tích cốt thép tính tốn gối tựa , sử dụng cốt mũ, đoạn vươn tính từ mép dầm là: Tính từ trục dầm : Cốt thép phân bố bố trí vng góc cốt thép chịu lực: Chọn , có diện tích mét 113 tích cốt thép tính toán nhịp (nhịp biên , nhịp mm2 , đảm bảo lớn 20% diện 625 475 625 475 70 5400 5400 Ø6a200 B 12 150 150 1-1 210021002100210021002100210021002100210021002100 A 13 5400 2 Ø6a300 C D E MẶ T BẰ NG SÀ N VÙ NG ÔBẢ N ĐƯC PHÉ P GIẢ M ĐẾ N 20% CỐ T THÉ P 70 100 35 2200 2400 100 100 2200 2400 100 2200 2400 100 A 100 B 4 55 55 55 55 50 55 55 55 55 50 40 40 Bố trí cốt thép
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYT MINH d AN BE TONG CT THEP thanh , THUYT MINH d AN BE TONG CT THEP thanh

Từ khóa liên quan