ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CHƯƠNG V : THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG

39 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:16

Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh CHƯƠNG V : THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG V.1 CẤU TẠO VÀ PHÂN TÍCH KHUNG KẾT CẤU CƠNG TRÌNH Kết cấu khung hệ bất biến hình nối với nút cứng khớp Khung BTCT dùng rộng rãi kết cấu chịu lực chủ yếu nhiều loại cơng trình Do cơng trình có (cơng trình có mặt chạy dài) nội lực chủ yếu gây khung ngang, độ cứng khung ngang nhỏ nhiều lần so với độ cứng khung dọc (khung ngang nhịp khung dọc), xem gần đúng: khung dọc “tuyệt đối cứng” Vì cho phép tách riêng khung phẳng để tính tốn nội lực Khung thi cơng theo phương pháp đổ bê tơng cốt thép tồn khối, xem liên kết cột móng liên kết ngàm (tại mặt đài móng); liên kết cột dầm liên kết ngàm (nút cứng) Dầm kiềng xem phận khung (thiên an tồn) thường dầm kiềng khơng bố trí theo hai phương, độ cứng dầm kiềng nhỏ độ cứng dầm sàn, vị trí dầm kiềng cột có chuyển vị ngang, số trường hợp khoảng cách từ dầm kiềng đến mặt móng nhỏ, xem dầm kiềng dầm khung giá trị moment chân cột nhỏ khơng an tồn Nếu tính khung phẳng: liên kết cột dầm ngang (dầm chịu lực chính) ngàm (tạo thành khung cứng), cột dầm dọc liên kết khớp với (xem dầm dọc liên kết hệ khung với nhau) Khung trục có tổng cộng 10 tầng, chiều cao tầng h= 3,8m Tầng 2-10 h= 3,5m Chọn sơ độ sâu tính từ mặt móng đến cốt +0.00 1,5m Vậy chiều cao tầng 5,3m , chiều cao tầng lại 3,5m Dầm khung từ sàn lầu đến sàn lầu 10 có tải trọng tác dụng giống nhau, gồm nhịp, nút V.2 THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC V.2.1 CẤU TẠO VÀ PHÂN TÍCH KHUNG TRỤC SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Hình : Sơ đồ tính khung trục V.2.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG Chọn vật liệu sử dụng cho khung Rb = 11.5 MPa Rbt = 0.9 MPa Es = 21*104 MPa Eb = 27*103 MPa Cốt dọc dùng thép CII có: Rs = 280 MPa Cốt đai dùng thép CI có: Rs = 225 MPa V.2.2.1 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN KHUNG NGANG Chọn sơ tiết diện dầm Sơ kích thước dầm phụ  Chọn dầm phụ : hd = 400 mm, bd = 200 mm Chọn sơ kích thước dầm  Chọn dầm khung : hd = 450 mm, bd = 200 mm Chọn tiết diện cột Chọn sơ tiết diện cột theo công thức SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Trong đó: Ntt = (1 : 1.5) N N : tổng lực tác dụng lên cột quy đổi từ diện tích truyền tải + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột Rb = 11.5 MPa Ac : diện tích tiết diện yêu cầu a Xác định tải trọng thân dầm ngang, dầm dọc, tường 100 Ta có hs = 0,11 m Dầm ngang: Dầm dọc: Trọng lượng thân tường xây b Giá trị tải trọng phân bố sàn gồm tỉnh tải hoạt tải Ta có: gs = 4,67 kN/m2 Sàn phòng học: q = gs + ps = 4,67 + 2,4 = 7,07 kN/m2 Sàn hành lang: q = gs + ps = 4,67 + 4,8 = 9,47 kN/m2 c Xác định tiết diện cột khung ngang  Cột tầng – 10 Cột A Diện tích sàn truyền vào: SA = 5,2*2,8 = 14,56 m2 Nội lực truyền xuống cột trục A + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột NA =(14,56*7,07 + 1,87*5,6 + 1,60*5,2 + 6,04 *5,6+6,14*5,2)*2 = 375 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = NA *1,2 = 375 * 1,2 = 450 kN Diện tích tiết diện cột A SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Chọn AA = 200 x 200 mm Cột B Diện tích sàn truyền vào SB = 5,6*5,2 = 29,12 m2 Nội lực truyền xuống cột trục B + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột NB = (29,12*7,07 + 1,87*5,6 + 1,60* 5,2 + 6,04*5,6 + 6,14*2,6)*2 =549 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = NB *1,2 = 549 * 1,2 = 658,8 kN Diện tích tiết diện cột B Chọn AB = 200 x 200 mm Cột C Diện tích sàn truyền vào SC = 4,3*5,2 = 22,36 m2 Nội lực truyền xuống cột trục C + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột NC = (22,36*9,47 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2 + 6,04*4,3+6,14*5,2)*2 =572 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = NC *1,2 = 572 * 1,2 = 686,4 kN Diện tích tiết diện cột C Chọn AC = 200 x 200 mm Cột D Diện tích sàn truyền vào SD = 4,3*5,2 = 22,36 m2 Nội lực truyền xuống cột trục D + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột ND = NC = (22,36*9,47 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2 + 6,04*4,3+6,14*5,2)*2 =572 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = ND *1,2 = 572 * 1,2 = 686,4 kN Diện tích tiết diện cột D Chọn AD = 200 x 200 mm Cột E SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Diện tích sàn truyền vào SE = 5,6*5,2 = 29,12 m2 Nội lực truyền xuống cột trục E + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột NE = (29,12*7,07 + 1,87*5,6 + 6,04*5,6)*2 = 500,35 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = NE *1,2 = 500,35 * 1,2 = 600,42 kN Diện tích tiết diện cột E Chọn AE = 200 x 200 mm Cột F Diện tích sàn truyền vào: SF = 2,8*5,2 = 14,56 m2 Nội lực truyền xuống cột trục F + trọng lượng thân dầm dọc,dầm ngang, trọng lượng thân tường, trọng lượng thân cột NF = (14,56*7,07 + 1,87*4,3 + 1,60*5,2+6,04*2,8+6,14*5,2)*2 = 336,3 kN Xét ảnh hưởng gió Ntt = NF *1,2 = 336,3 * 1,2 = 403,56 kN Diện tích tiết diện cột F Chọn AE = 200 x 200 mm Các cột tầng lại tính tốn tổng hợp thành bảng sau: Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ Tầng 9-10 7-8 gc S N Ntt A bxh (KN/m) (m2) (KN) (KN) (mm2) (mm) A 14,56 375 450 39130 200200 B 29,12 549 658,8 57287 200200 C 22,36 572 686,4 59686 200200 D 22,36 572 686,4 59686 200200 E 29,12 500,35 600,42 52210 200200 F A 3,36 14,56 14,56 336,3 756,7 403,56 908,04 35092 78960 200200 200400 Cột SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 5-6 3-4 1-2 GVHD: Nguyễn Vy Thanh B 5,03 29,12 1107,9 1329,5 115609 200450 C 5,03 22,36 1154,1 1384,9 120426 200300 D 5,03 22,36 1154,1 1384,9 120426 200300 E 5,03 29,12 1010,8 1213 105478 200300 F 3,36 14,56 679,3 815,3 70887 250300 A 3,36 14,56 1138 1365,6 118748 250450 B 5,03 29,12 1667 2000,4 173984 300550 C 5,03 22,36 1736 2083 181130 250450 D 5,03 22,36 1736 2083 181130 250450 E 5,03 29,12 1521 1825 158696 300500 F 3,36 14,56 1022 1226,4 158609 250400 A 3,36 14,56 1520 1824 158609 300500 B 5,03 29,12 2226 2671 232261 300700 C 5,03 22,36 2318 2782 241913 300700 D 5,03 22,36 2318 2782 241913 300700 E 5,03 29,12 2032 2438 212000 300650 F 3,36 14,56 1365 1638 142435 300500 A 3,36 14,56 2282 198434 198434 300600 B 5,03 29,12 2785 3342 3342 350700 C 5,03 22,36 2900 3480 3480 350700 D 5,03 22,36 2900 3480 3480 350700 E 5,03 29,12 2542 3050 3050 350700 F 3,36 14,56 1708 2050 2050 300600 V.2.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG TRỤC V.2.3.1TỈNH TẢI Tầng mái hsm =0,09 m SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Trọng lượng thân dầm Trong lượng thân sàn : Tải trọng sàn truyền vào Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có: Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có: Tải trọng tập trung nút khung Nút A Diện tích sàn truyền vào: Gs =SA.gs = 6,76 x 3,528 = 23,85 kN Nút B Diện tích sàn truyền vào: Gs = SB.gs = 13,52 x 3,528 = 47,70 kN Nút C Diện tích sàn truyền vào: Gs =SC.gs = 9,54 x 3,528 = 33,66 kN Nút D Diện tích sàn truyền vào: Gs =SD.gs = 9,54 x 3,528 = 33,66 kN Nút E Diện tích sàn truyền vào: Gs = SE.gs = 13,52 x 3,528 = 47,70 kN Nút F Diện tích sàn truyền vào: Gs = SF.gs = 10,66 x 3,528 = 37,61 kN SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Tầng 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Trọng lượng thân dầm Trọng lượng tường Trọng lượng thân sàn Tải trọng sàn truyền vào: Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có: Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có: Tải trọng tập trung nút khung  Do dầm truyền vào: Gd = gd *L=1,87 x 5,2 = 9,72 kN  Do tường truyền vào : Gt = gt *L= 6,04 x 5,2 = 31,41 kN  Do trọng lượng thân cột truyền vào: GC = bc*hc*γb*ng*ht Nút A Diện tích sàn truyền vào: Gs =SA.gs = 6,76 x 4,67 = 31,57 kN Nút B Diện tích sàn truyền vào: Gs = SB.gs = 13,52 x 4,67 = 63,14 kN Nút C Diện tích sàn truyền vào: Gs =SA.gs = 9,54 x 4,67 = 63,14 kN Nút D Diện tích sàn truyền vào: SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Gs =SA.gs = 9,54 x 4,67 = 44,55 kN Nút E Diện tích sàn truyền vào: Gs =SA.gs = 13,52 x 4,67 = 63,14 kN Nút F Diện tích sàn truyền vào: Gs = SF.gs = 10,66 x 4,67 = 49,78 kN Bảng 2:tổng hợp tĩnh tải Nhịp Mái AB BC CD DE EF gd 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 gstd 12,37 12,37 6,62 12,37 12,37 �g 14,35 14,35 8,60 14,35 14,35 gd 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 gt 6,04 6,04 6,04 6,04 6,04 gstd 16,37 16,37 8,76 16,37 16,37 �g 24,28 24,28 16,67 24,28 24,28 Tầng Bảng 3:Tổng hợp tải trọng nút Nút Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng A 87,8 87,8 85,28 85,28 82,14 82,14 B 124,78 124,78 121,88 121,88 118,11 118,11 SVTH: Nguyễn Trung Trực C 106,19 106,19 103,29 103,29 100,78 100,78 D 106,19 106,19 103,29 103,29 100,78 100,78 E 124,78 124,78 120,63 120,63 116,85 116,85 F 104,75 104,75 103,49 103,49 99,30 99,30 Trang Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 Tầng Tầng Tầng Tầng 10 79,41 79,41 76,06 72,7 113,71 113,71 108,46 104,27 GVHD: Nguyễn Vy Thanh 96,16 96,16 89,87 85,68 96,16 96,16 89,87 85,68 112,66 112,66 108,46 104,27 98,25 98,25 94,27 90,91 V.2.3.1 HOẠT TẢI  Tầng mái Pst = 0,75×1,3 = 0,975 Tải phân bố đều: Do sàn truyền vào: Tải trọng tác dụng vào nhịp AB; BC; DE; EF có dạng hình thang nên ta có: Tải trọng tác dụng vào nhịp CD có dạng tam giác nên ta có: Tải trọng tập trung nút khung Nút A Diện tích sàn truyền vào: Ps =SA.Ps = 6,76 x 0,975 = 6,59 kN Nút B Diện tích sàn truyền vào: Ps = SB.Ps = 13,52 x 0,975 = 13,18 kN Nút C Diện tích sàn truyền vào: Ps =SC.Ps = 9,54 x 0,975 = 9,30 kN Nút D Diện tích sàn truyền vào: Ps =SD.Ps = 9,54 x 0,975 = 9,30 kN Nút E Diện tích sàn truyền vào: Ps =SE.Ps = 13,52 x 0,975 = 13,18 Kn Nút F SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 10 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Gió phải Hình 12:Gió phải SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 25 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Biểu đồ monmen Hình 13:Biểu đồ monmen SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 26 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Biểu đồ lực cắt Hình 14:Biểu đồ lực cắt SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 27 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Biểu đồ lực dọc Hình 15:Biểu đồ lực dọc SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 28 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Bảng 7:Tính tốn thép cột: Giá trị cặp nội lực Tính chọn thép (bố trí dọc cạnh b) N-max M3-tư M3max N - tư Ch.cao cột H Ton Tonm Ton-m Ton cm cm cm cm cm2 n  C1 194.13 14.00 15.08 162.86 485 30 60 14.55 22 C2 317.78 22.30 25.35 249.08 305 35 70 28.53 25 C3 274.22 21.79 27.09 164.66 305 35 70 20.58 22 C4 279.53 22.74 26.37 166.72 305 35 70 22.14 C5 316.68 23.12 25.48 248.27 305 35 70 28.88 C6 240.11 13.92 15.02 196.39 305 30 60 C7 172.61 9.23 9.30 162.04 305 30 60 C8 284.53 7.11 9.90 264.64 305 35 C9 241.98 5.91 15.63 193.11 305 C10 247.05 7.14 14.57 152.11 C11 283.35 8.17 9.33 C12 213.91 7.77 C13 151.00 C14 Tên phần tử b h Lớp b.vệ a=a' As=As' As chon chọn cm2 (%) 15.20 1.78 25 29.45 2.51 20 21.49 1.83 22 22 22.81 1.95 25 25 29.45 2.51 22.21 22 22 22.81 2.67 6.67 18 10.18 1.19 70 13.09 18 15.27 1.30 35 70 4.67 16 6.03 0.51 305 35 70 6.32 18 7.63 0.65 258.93 305 35 70 13.50 20 14.51 1.24 8.09 203.65 305 30 60 12.90 20 12.57 1.47 6.66 7.36 142.54 305 30 50 7.21 18 10.18 1.44 251.47 7.07 9.35 224.44 305 30 70 13.17 18 15.27 1.52 C15 209.74 5.19 13.49 135.66 305 30 70 4.49 16 6.03 0.60 C16 214.50 6.20 13.04 137.30 305 30 70 5.96 18 7.63 0.76 C17 250.07 6.70 8.94 228.15 305 30 65 15.65 22 16.49 1.77 C18 187.66 5.63 6.10 170.32 305 30 50 12.77 20 12.57 1.78 C19 129.82 7.27 7.48 122.78 305 30 50 4.16 18 7.63 1.08 C20 219.08 5.92 8.07 195.54 305 30 70 6.62 18 7.63 0.76 C21 178.25 3.02 15.71 144.44 305 30 70 0.30 18 7.63 0.76 C22 182.62 4.03 14.83 153.35 305 30 70 1.08 18 7.63 0.76 C23 217.22 5.38 8.22 199.53 305 30 65 8.85 20 9.42 1.01 C24 161.73 5.91 6.43 146.66 305 30 50 8.39 20 9.42 1.34 C25 108.77 6.76 6.99 101.79 305 25 45 7.29 18 7.63 1.45 C26 186.64 6.79 8.36 166.72 305 30 55 10.40 22 11.40 1.46 C27 147.64 2.64 8.87 124.25 305 25 45 12.30 25 14.73 2.80 C28 151.63 3.47 8.30 130.47 305 25 45 12.72 25 14.73 2.80 C29 184.44 5.98 7.34 168.55 305 30 50 12.51 25 14.73 2.09 C30 135.98 5.11 5.43 129.51 305 25 40 13.13 25 14.73 3.18 C31 88.29 6.49 6.68 83.41 305 25 45 3.58 16 6.03 1.15 SVTH: Nguyễn Trung Trực chọn thép n 2 2  18 18 18 18 Trang 29 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh C32 154.25 4.56 6.10 137.83 305 30 55 2.78 16 6.03 0.77 C33 118.89 1.41 10.08 103.19 305 25 45 10.12 22 11.40 2.17 C34 122.56 2.36 9.06 107.83 305 25 45 9.76 18 7.63 1.45 C35 151.82 4.61 7.33 138.34 305 30 50 5.68 16 6.03 0.86 C36 110.98 5.03 5.38 105.98 305 25 40 8.67 20 9.42 2.04 C37 67.99 6.35 6.53 64.55 305 20 40 6.46 18 7.63 2.06 C38 121.51 6.15 6.88 114.07 305 25 45 8.77 20 9.42 1.80 C39 92.66 4.14 4.64 81.08 305 20 30 13.39 25 14.73 5.45 C40 94.45 3.44 4.01 86.00 305 20 30 12.47 22 11.40 4.22 C41 119.06 2.65 3.38 106.42 305 20 30 15.48 25 14.73 5.45 C42 86.39 4.36 4.60 82.28 305 25 30 10.21 22 11.40 3.38 C43 48.21 5.90 6.51 44.79 305 20 40 2.85 16 6.03 1.63 C44 88.90 3.07 6.28 79.44 305 25 45 1.90 16 6.03 1.15 C45 66.65 4.21 4.36 58.76 305 20 30 9.06 20 9.42 3.49 C46 68.44 3.34 3.64 60.70 305 20 30 7.80 18 7.63 2.83 C47 86.85 2.58 2.93 77.87 305 20 30 9.60 20 9.42 3.49 C48 62.28 4.25 4.43 59.66 305 25 30 5.99 16 6.03 1.79 C49 29.56 0.94 2.68 27.94 305 20 20 6.55 18 7.63 4.49 C50 55.96 1.33 1.75 44.54 305 20 20 7.38 18 7.63 4.49 C51 40.87 2.12 2.23 31.90 305 20 20 7.20 18 7.63 4.49 C52 42.50 0.44 2.16 32.96 305 20 20 5.94 18 7.63 4.49 C53 54.44 1.59 1.74 50.37 305 20 20 7.94 18 7.63 4.49 C54 38.57 2.55 2.61 37.42 305 20 20 8.08 20 9.42 5.54 C55 12.32 1.15 2.21 12.08 305 20 20 4.03 18 7.63 4.49 C56 22.63 0.13 0.89 21.90 305 20 20 0.18 16 4.02 2.37 C57 16.33 1.17 1.19 14.62 305 20 20 1.18 16 4.02 2.37 C58 17.01 0.89 1.09 15.12 305 20 20 0.91 16 4.02 2.37 C59 22.19 0.27 0.79 22.11 305 20 20 -0.20 16 4.02 2.37 C60 16.18 0.96 1.94 15.60 305 20 20 3.20 16 4.02 2.37 Với tiết diện sơ trên, sau tính tốn nội lực, tính tốn cốt thép nhận thấy tiết diện sơ không hợp lý Nên ta chọn lại tiết diện lại tính tốn nội lực, tiết diện chọn lại nhìn chung khơng thay đổi nhiều so với tiết diện sơ ban đầu tiết diện chọn lại nhỏ tiết diện sơ ban đầu SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 30 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh Nên sinh viên khơng tính tốn lại tải trọng, nội lực mà sử dụng nội lực để tính tốn cốt thép cho tiết diện chọn lại Kết tính tốn cốt thép trình bày bảng sau: Bảng 8: Tiết diện cột chọn lại Ký hiệu Cột A tầng (mm) Tầng 9-10 Tầng 7-8 Tầng 5-6 Tầng 3-4 Tầng 1-2 Cột B Cột C (mm) 200 x 200 x 200 250 x 200 250 x 300 250 x 400 300 x 450 250 x 550 300 x 450 300 x 600 350 x 600 700 Cột D (mm) (mm) Cột E Cột F (mm) (mm) 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 400 200 x 350 250 x 400 200 x 350 250 x 500 250 x 450 300 x 500 250 x 400 300 x 600 300 x 600 300 x 600 300 x 500 350 x 700 350 x 700 350 x 700 300 x 600 Bảng 9: Tính thép cột Giá trị cặp nội lực Tên phần tử Tính chọn thép (bố trí dọc cạnh b) N-max M3-tư M3max N - tư Ch.ca o cột H Ton Tonm Ton-m Ton cm cm cm cm cm2 n  b h Lớp b.vệ a=a' As=As' chọn thép n  As chon chọn cm2 (%) 15.20 1.78 C1 193.10 13.70 14.74 161.78 485 30 60 14.12 22 C2 317.83 22.50 25.49 247.82 485 35 70 28.94 25 25 29.45 2.51 C3 275.96 21.75 27.58 165.46 485 35 70 21.13 22 20 21.49 1.83 C4 278.60 22.68 26.85 166.99 485 35 70 22.22 22 22 22.81 1.95 C5 316.68 23.28 25.65 248.23 485 35 70 29.25 25 25 29.45 2.51 C6 240.40 13.55 14.62 196.81 485 30 60 22.25 22 22 22.81 2.67 C7 171.51 10.27 10.32 160.98 305 30 60 7.31 18 10.18 1.19 C8 284.64 7.02 9.34 263.30 305 30 65 22.13 22 22 22.81 2.45 C9 243.86 6.02 13.98 150.96 305 30 60 17.06 20 18 17.66 2.06 C10 246.24 7.14 13.13 152.28 305 30 60 18.28 20 20 18.85 2.20 SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 31 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh C11 283.42 7.96 8.76 222.18 305 30 65 22.51 22 C12 214.15 8.84 9.14 203.89 305 30 60 13.73 C13 149.69 5.88 6.93 141.27 305 25 45 13.41 C14 251.70 7.20 9.03 223.05 305 30 60 C15 211.83 5.35 13.20 136.20 305 30 60 C16 213.88 6.02 12.73 172.63 305 30 C17 250.36 7.49 9.00 227.99 305 C18 187.65 5.41 6.17 170.37 C19 128.56 7.37 7.52 C20 218.82 4.94 C21 180.53 C22 22.81 2.45 20 15.71 1.84 22 15.20 2.90 19.32 22 20.29 2.37 10.79 20 12.57 1.47 60 11.64 20 12.57 1.47 30 60 19.28 22 20.29 2.37 305 30 50 12.57 20 12.57 1.78 121.51 305 25 45 11.35 20 12.57 2.39 8.10 194.20 305 30 60 11.76 20 12.57 1.47 3.40 14.24 145.04 305 30 60 6.19 18 7.63 0.89 182.27 4.29 13.57 152.97 305 30 60 6.93 18 7.63 0.89 C23 217.59 5.58 8.13 199.36 305 30 65 9.04 20 9.42 1.01 C24 161.61 6.10 6.51 153.74 305 30 50 8.54 20 9.42 1.34 C25 107.58 6.72 7.00 100.63 305 25 45 7.04 18 7.63 1.45 C26 186.06 5.35 8.00 165.32 305 30 55 9.13 20 9.42 1.21 C27 150.16 2.69 9.06 124.53 305 25 50 9.30 20 9.42 1.60 C28 151.62 3.47 8.51 129.87 305 25 50 9.65 20 9.42 1.60 C29 184.84 6.00 7.56 168.37 305 30 55 9.44 20 9.42 1.21 C30 135.78 5.33 5.73 123.37 305 25 45 10.36 22 11.40 2.17 C31 87.29 5.66 5.79 82.44 305 25 35 8.84 18 7.63 1.91 C32 153.50 3.77 6.44 136.59 305 25 50 9.31 20 9.42 1.60 C33 121.28 1.64 10.21 103.55 305 25 45 10.32 22 11.40 2.17 C34 122.54 2.48 9.37 107.24 305 25 45 10.00 22 11.40 2.17 C35 152.16 4.48 7.18 138.24 305 25 50 9.76 20 9.42 1.60 C36 110.82 4.40 4.69 105.86 305 25 35 10.95 22 11.40 2.85 C37 67.43 5.27 5.35 63.96 305 25 30 8.64 20 9.42 2.79 C38 120.67 4.46 6.17 94.86 305 25 40 9.64 22 11.40 2.47 C39 93.22 4.54 5.04 81.50 305 20 40 8.36 20 9.42 2.55 C40 94.24 2.05 4.64 69.94 305 20 35 7.63 18 7.63 2.39 C41 119.30 3.01 3.67 106.62 305 25 40 7.62 18 7.63 1.65 C42 86.34 4.43 4.64 82.26 305 25 35 6.81 18 7.63 1.91 C43 48.21 5.19 5.26 44.75 305 20 30 7.59 18 7.63 2.83 C44 88.04 2.04 3.41 78.46 305 20 35 6.83 18 7.63 2.39 C45 67.60 4.67 4.89 59.70 305 20 35 6.91 18 7.63 2.39 SVTH: Nguyễn Trung Trực 2 22 18 18 Trang 32 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh C46 68.17 4.07 4.39 60.25 305 20 35 6.10 18 7.63 2.39 C47 86.99 2.85 3.29 78.40 305 20 35 7.48 18 7.63 2.39 C48 62.22 4.18 4.32 59.59 305 20 35 5.28 18 7.63 2.39 C49 29.87 1.15 2.98 28.25 305 20 20 7.43 18 7.63 4.49 C50 55.16 1.36 1.92 43.80 305 20 20 7.33 18 7.63 4.49 C51 41.89 2.18 2.29 32.79 305 20 20 7.55 18 7.63 4.49 C52 42.31 0.43 2.13 33.03 305 20 20 5.88 18 7.63 4.49 C53 54.47 1.55 1.75 48.16 305 20 20 7.82 18 7.63 4.49 C54 38.54 2.57 2.62 37.40 305 20 20 8.13 20 9.42 5.54 C55 12.45 1.26 2.33 12.22 305 20 20 4.35 18 7.63 4.49 C56 22.26 0.19 0.96 21.51 305 20 20 0.34 16 4.02 2.37 C57 16.79 1.28 1.29 15.06 305 20 20 1.45 16 4.02 2.37 C58 16.99 0.88 1.09 15.12 305 20 20 0.89 16 4.02 2.37 C59 22.18 0.24 0.77 22.13 305 20 20 -0.29 16 4.02 2.37 C60 16.17 0.93 1.92 15.59 305 20 20 3.13 16 4.02 2.37 Tính cốt thép dầm khung: Bảng 10:Tính cốt thép dầm khung Tần g Vị trí Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Giá trị M (daN.cm ) 1,506, 000 556, 000 1,552, 000 544, 000 1,540, 000 75,0 00 1,500, 000 530, 000 1,541, 000 543, 000 a (cm ) h (cm ) 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 2.5 45 45 ho (cm ) 42 42 42 47 42 42 42 42 42 42 b (cm ) Rb (MPa ) Rs (MPa ) 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 20 SVTH: Nguyễn Trung Trực 11.5 11.5 280 280 m  tt % 0.36 0.76 As (cm2 ) 16.6 0.13 0.37 0.92 0.75 5.04 17.3 0.5 2.0 0.10 0.37 0.94 0.75 4.33 17.1 0.4 2.0 0.01 0.36 0.99 0.76 0.64 16.5 0.0 1.9 0.12 0.37 0.13 0.93 0.75 0.93 4.78 17.1 4.91 1.9 0.5 2.0 0.5 Chọ n thép n  n  As chọn 2 17.0 3 5.09 17.0 0.60 5.09 17.0 0.54 5.09 17.0 0.60 5.09 17.0 5.09 0.60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ch % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.60 Trang 33 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 Gối F 1,536, 000 Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B 1,563,00 550, 000 1,526, 000 572, 000 1,617, 000 80,0 00 1,559, 000 552, 000 1,551, 000 549, 000 1,603, 000 1,410, 000 541, 000 1,461, 000 569, 000 1,617, 000 84,0 00 1,551, 000 548, 000 1,497, 000 536, 000 1,500, 000 1,369, 000 537, 000 1,416, 000 GVHD: Nguyễn Vy Thanh 2.5 45 42 20 11.5 280 0.37 0.75 17.0 2.0 2 17.0 2.00 2.5 45 42 20 11.5 280 0.37 0.74 17.5 2.0 2 2 19.0 2.24 2.5 45 20 11.5 280 0.13 0.36 0.92 0.75 4.98 16.9 0.5 1.9 5.09 17.0 0.60 0.13 0.38 0.92 0.73 5.19 18.4 0.6 2.1 7.10 19.0 0.84 2 0.01 0.37 0.99 0.75 0.68 17.4 0.0 2.0 5.09 19.0 0.60 2 0.13 0.37 0.92 0.75 5.00 17.3 0.5 2.0 5.09 19.0 0.60 2 0.13 0.38 0.33 0.92 0.73 0.78 4.97 18.2 15.1 0.5 2.1 1.7 5.09 19.0 15.2 0.60 2 0.13 0.35 0.93 0.77 4.89 15.9 0.5 1.8 5.09 17.0 0.60 0.13 0.38 0.92 0.73 5.16 18.4 0.6 2.1 7.10 19.0 0.84 2 0.02 0.37 0.99 0.75 0.71 17.3 0.0 2.0 5.09 19.0 0.60 2 0.13 0.36 0.92 0.76 4.96 16.4 0.5 1.9 5.09 17.0 0.60 0.12 0.36 0.33 0.93 0.76 0.79 4.84 16.5 14.5 0.5 1.9 1.7 5.09 17.0 15.2 0.60 0.12 0.34 0.93 0.78 4.85 15.2 0.5 1.7 5.09 15.2 0.60 1.79 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 2.5 45 45 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 20 11.5 11.5 280 280 SVTH: Nguyễn Trung Trực 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2.00 2.24 2.24 2.24 2.24 1.79 2.00 2.24 2.24 2.00 2.00 1.79 Trang 34 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p D- 566, 000 1,553, 000 69,0 00 1,478, 000 541, 000 1,438, 000 524, 000 1,435, 000 1,246, 000 544, 000 1,356, 000 553, 000 1,427, 000 53,0 00 1,354, 000 537, 000 1,395, 000 532, 000 1,288, 000 1,095, 000 579, 000 1,319, 000 557, 000 1,325, 000 24,0 00 1,226, 000 524, 000 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 2.5 45 45 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 GVHD: Nguyễn Vy Thanh 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 20 SVTH: Nguyễn Trung Trực 11.5 11.5 280 280 0.13 0.37 0.92 0.75 5.13 17.3 0.6 2.0 0.01 0.35 0.99 0.76 0.58 16.1 0.0 1.9 0.13 0.34 0.93 0.77 4.89 15.5 0.5 1.8 0.12 0.34 0.30 0.93 0.77 0.81 4.72 15.5 12.8 0.5 1.8 1.5 0.13 0.32 0.93 0.79 4.92 14.3 0.5 1.6 0.13 0.34 0.92 0.78 5.01 15.3 0.5 1.8 0.01 0.32 0.99 0.79 0.45 14.3 0.0 1.6 0.12 0.33 0.93 0.78 4.85 14.9 0.5 1.7 0.12 0.31 0.26 0.93 0.80 0.84 4.80 13.3 10.9 0.5 1.5 1.2 0.13 0.31 0.92 0.80 5.26 13.8 0.6 1.6 0.13 0.31 0.92 0.80 5.05 13.9 0.5 1.6 0.00 0.29 0.12 0.99 0.82 0.93 0.20 12.5 4.72 0.0 1.4 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 7.10 19.0 0.84 2 5.09 17.0 0.60 5.09 17.0 0.60 5.09 17.0 13.6 0.60 5.09 15.2 0.60 5.09 15.2 0.60 5.09 15.2 0.60 5.09 15.2 0.60 5.09 13.6 12.3 0.60 6 7.10 13.9 0.84 5.09 13.9 0.60 5.09 13.9 5.09 0.60 3 2.24 2.00 2.00 2.00 1.60 1.79 1.79 1.79 1.79 1.60 1.45 1.64 1.64 1.64 0.60 Trang 35 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 E Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị 1,299, 000 559, 000 1,154, 000 991, 000 630, 000 1,257, 000 563, 000 1,126, 000 1,072, 000 538, 000 1,154, 000 614, 000 1,100, 000 785, 000 699, 000 1,081, 000 548, 000 1,012, 000 989, 000 549, 000 1,090, 000 634, 000 943, 000 473, 000 759, 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 2.5 45 45 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 GVHD: Nguyễn Vy Thanh 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 20 11.5 11.5 280 280 SVTH: Nguyễn Trung Trực 0.31 0.80 0.13 0.27 0.23 0.92 0.83 0.86 0.15 0.30 13.5 1.5 9.67 0.6 1.3 1.1 0.91 0.81 5.77 12.9 0.6 1.5 0.13 0.27 0.92 0.83 5.10 11.2 0.6 1.3 0.00 0.25 1.00 0.84 0.00 10.6 0.0 1.2 0.13 0.27 0.93 0.83 4.86 11.6 0.5 1.3 0.14 0.26 0.18 0.92 0.84 0.89 0.16 0.26 0.90 0.84 0.13 0.24 0.92 0.85 0.00 0.23 1.00 0.86 0.13 0.26 0.92 0.84 0.15 0.22 0.11 0.18 0.91 0.86 0.93 0.89 5.06 11.6 7.38 0.6 1.2 0.8 6.47 10.7 0.7 1.2 5.61 10.9 4.96 9.91 0.5 1.1 9.64 0.0 1.1 4.97 10.8 0.5 1.2 0.00 5.81 9.11 4.23 7.10 0.6 1.0 0.5 0.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 13.9 5.09 12.3 11.1 0.60 6 7.10 12.7 0.84 5.09 12.7 0.60 5.09 11.1 0.60 5.09 12.7 0.60 7.10 11.1 0.84 7.63 0.90 7.10 11.1 0.84 6 5.09 11.1 0.60 5.09 11.1 0.60 5.09 11.1 0.60 7.10 11.1 0.84 6 1 5.09 7.63 0.60 0.90 3 1 1 1 6 1.64 1.45 1.31 1.50 1.50 1.31 1.50 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 Trang 36 Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 10 p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F Gối A Nhị p AB Gối B Nhị p BC Gối C Nhị p CD Gối D Nhị p DE Gối E Nhị p EF Gối F GVHD: Nguyễn Vy Thanh 000 993, 000 564, 000 857, 000 844, 000 568, 000 999, 000 676, 000 687, 000 154, 000 440, 000 438, 000 321, 000 514, 000 513, 000 321, 000 513, 000 377, 000 307, 000 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 2.5 45 3.0 45 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 20 11.5 280 0.23 0.86 0.13 0.20 0.92 0.88 0.00 0.20 1.00 0.88 0.13 0.24 0.92 0.86 0.16 0.16 0.03 0.91 0.90 0.98 0.10 0.10 0.94 0.94 0.07 0.12 0.96 0.93 0.00 0.12 1.00 0.93 0.07 0.12 0.96 0.93 0.09 0.07 0.95 0.96 9.69 5.11 8.15 0.00 8.01 5.15 9.76 6.24 6.35 1.32 3.92 3.90 2.81 4.63 0.00 4.62 2.81 4.62 3.33 2.72 1.1 0.6 0.9 0.0 0.9 0.6 1.1 0.7 0.7 0.1 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 6 7.10 0.84 8.23 0.97 5.09 0.60 8.23 0.97 6 7.10 11.1 0.84 7.10 0.84 7.10 0.84 4.02 0.47 4.02 0.47 4.02 0.47 4.02 0.47 6.03 0.71 4.02 0.47 6.03 0.71 4.02 0.47 4.02 0.47 6.03 0.71 4.02 0.48 1 6 1 1 6 6 1.31 1 6 6 11.1 1 1.31 Bảng 11:Tính toán cốt đai Đoạ n dầm G.trị Qmax (daN) a (cm ) h (cm ) ho (cm ) b (cm ) n s Tầng 10,178 40 37.0 20 9,450 40 37.0 20 10,811 40 37.0 20 SVTH: Nguyễn Trung Trực Chọn thép đai s 0.56 0.56 0.56 sct (cm ) Mb (daN.cm ) smax (cm ) stt1 (cm) stt2 (cm ) sbt (cm ) 15.0 492840 36.3 18.8 18.3 15 15.0 492840 39.1 21.8 18.3 15 15.0 492840 34.2 16.7 18.3 15   0.001 0.001 0.001 1.073 1.073 1.073 Trang 37 K.tr a nén OK OK OK Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng Tầng 8,648 40 37.0 20 9,477 40 37.0 20 10,880 40 37.0 20 9,582 40 37.0 20 9,090 40 37.0 20 8,914 40 37.0 20 9,447 40 37.0 20 10,801 40 37.0 20 7,776 40 37.0 20 7,086 40 37.0 20 10,590 40 37.0 20 9,273 40 37.0 20 7,492 40 37.0 20 6,446 40 37.0 20 9,059 40 37.0 20 10,388 40 37.0 20 6,106 40 37.0 20 5,179 40 37.0 20 9,961 40 37.0 20 8,720 40 37.0 20 6,079 40 37.0 20 5,187 40 37.0 20 8,221 40 37.0 20 9,444 40 37.0 20 5,297 40 37.0 20 3,716 40 37.0 20 9,115 40 37.0 20 7,812 40 37.0 20 4,882 40 37.0 20 2,321 40 37.0 20 5,190 40 37.0 20 6,026 40 37.0 20 2,601 40 37.0 20 SVTH: Nguyễn Trung Trực GVHD: Nguyễn Vy Thanh 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 15.0 492840 42.7 26.1 18.3 15 15.0 492840 39.0 21.7 18.3 15 15.0 492840 34.0 16.5 18.3 15 15.0 492840 38.6 21.2 18.3 15 15.0 492840 40.7 23.6 18.3 15 15.0 492840 41.5 24.6 18.3 15 15.0 492840 39.1 21.9 18.3 15 15.0 492840 34.2 16.7 18.3 15 15.0 492840 47.5 32.3 18.3 15 15.0 492840 52.2 38.9 18.3 15 15.0 492840 34.9 17.4 18.3 15 15.0 492840 39.9 22.7 18.3 15 15.0 492840 49.3 34.8 18.3 15 15.0 492840 57.3 46.9 18.3 15 15.0 492840 40.8 23.8 18.3 15 15.0 492840 35.6 18.1 18.3 15 15.0 492840 60.5 52.3 18.3 15 15.0 492840 71.4 72.7 18.3 15 15.0 492840 37.1 19.7 18.3 15 15.0 492840 42.4 25.7 18.3 15 15.0 492840 60.8 52.8 18.3 15 15.0 492840 71.3 72.5 18.3 15 15.0 492840 45.0 28.9 18.3 15 15.0 492840 39.1 21.9 18.3 15 15.0 492840 69.8 69.5 18.3 15 15.0 492840 74.0 141 18.3 15 15.0 492840 40.6 23.5 18.3 15 15.0 492840 47.3 32.0 18.3 15 15.0 492840 74.0 81.8 18.3 15 15.0 492840 74.0 362 18.3 15 15.0 492840 71.2 72.4 18.3 15 15.0 492840 61.3 53.7 18.3 15 15.0 492840 74.0 288 18.3 15 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 Trang 38 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Đồ Án Tốt Nghiệp Lớp DB13XD11 GVHD: Nguyễn Vy Thanh VII SVTH: Nguyễn Trung Trực Trang 39
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CHƯƠNG V : THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG - CHƯƠNG V : THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG, Hình 1 : Sơ đồ tính khung trục 3, Bảng 1: Tiết diện cột chọn sơ bộ, Bảng 3:Tổng hợp tải trọng nút, Hình 10:Hoạt tải liền nhịp 3 (HT7), Bảng 10:Tính cốt thép dầm khung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm