Ứng dụng của ArcGIS online

122 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 00:03

1 MỤC LỤCChuẩn bị..............................................................................................................................................................4KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ARCGIS ONLINE.............................................................................................................5BÀI 1: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ WEB ........................................................................................................................61. Kích hoạt Esri Maps Đăng nhập ..........................................................................................................62. Thành lập một lớp bản đồ dạng điểm....................................................................................................73. Thành lập một lớp bản đồ dạng vùng ..................................................................................................12Bước 1: Đưa .shp file lên ArcGIS Online.......................................................................................................12Bước 2: Kết hợp dữ liệu Excel vào .shp file trên ArcGIS Online ...................................................................144. Ký hiệu hóa (StyleGrouping) ...............................................................................................................195. Tùy chỉnh Popups................................................................................................................................266. Chia sẻ lớp dữ liệubản đồ Web lên ArcGIS Online..............................................................................287. Kích hoạt các tính năng cho phép biên tập ..........................................................................................338. Thành lập bản đồ Web cho phép người dùng khác biên tập và cập nhật dữ liệu ...............................36BÀI 2: TẠO ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ WEB ..............................................................................................................45Tạo ứng dụng Web ...................................................................................................................45Sử dụng ứng dụng Basic Viewer để cập nhật thông tindữ liệu ..............................................52Bước 3: Sử dụng ứng dụng theo mẫu Basic Viewer để in............................................................................56BÀI 3: TẠO OPERATION DASHBOARD...............................................................................................................581. Khởi động ứng dụng Operation Dashboard:....................................................................................58Khởi động ứng dụng Operation Dashboard .............................................................................59Bước 2: Đăng nhập tài khoản sử dụng .........................................................................................................59Bước 3: Tạo giao diện làm việc.....................................................................................................................592. Tùy chỉnh Widget “Map” ..................................................................................................................61Tạo giao diện để làm việc với bản đồ Web ..............................................................................62Bước 2: Thiết lập các thông số cho bản đồ Web..........................................................................................62Bước 3: Thiết lập phương pháp lựa chọn khi làm việc trên các Widget khác..............................................63Bước 4: Thiết lập các chức năng để làm việc với từng cửa hàng.................................................................66Bước 5: Lưu giao diện làm việc vừa tạo.......................................................................................................67Bước 6: Kích hoạt và tùy chỉnh các chức năng trong bảng điều khiển ........................................................683. Tùy chỉnh Widget “Bar Chart” ..........................................................................................................71Chọn Widget Bar Chart.............................................................................................................71Bước 2: Thiết lập thông số để vẽ biểu đồ ....................................................................................................72Bước 3: Tạo lưới chỉ số nền..........................................................................................................................74trainingesrivn.com2 Bước 4: Thiết lập màu, cách vẽ và nhãn cho biểu đồ...................................................................................75Bước 5: Kích hoạt các chức năng khi lựa chọn từng cột trong biểu đồ .......................................................75Bước 6: Cố định biểu đồ...............................................................................................................................764. Tùy chỉnh một Widget “Pie Chart” ...................................................................................................78Thiết lập thông tin để vẽ biểu đồ .............................................................................................78Bước 2: Thiết lập cách hiển thị.....................................................................................................................795. Tùy chỉnh một Widget “Gauge” .......................................................................................................81Thiết lập thông tin khai báo cho Widget Gauge.......................................................................81Bước 2: Thiết lập thông tin so sánh..............................................................................................................82Bước 3: Thiết lập cách hiển thị.....................................................................................................................836. Tùy chỉnh một Widget “Indicator” ...................................................................................................85Thiết lập thông tin khai báo cho Widget Indicator...................................................................85Bước 2: Thiết lập thông tin so sánh..............................................................................................................86Bước 3: Thiết lập cách hiển thị.....................................................................................................................887. Tùy chỉnh một Widget “List” ............................................................................................................90Thiết lập thông tin khai báo cho Widget List............................................................................90Bước 2: Thiết lập thông tin hiển thị trong bảng thông tin ...........................................................................91Bước 3: Kích hoạt các chức năng khi lựa chọn từng cửa hàng trong danh sách .........................................92Bước 4: Làm việc với công cụ Search ...........................................................................................................938. Tùy chỉnh một Widget “Feature Details” .........................................................................................94Thiết lập thông tin được hiển thị trong Widget Feature Details..............................................94Bước 2: Thay đổi tên trường trong bảng thông tin......................................................................................95Bước 3: Đính kèm thêm hình ảnh vào bảng thông tin. ................................................................................96Bước 4: Kích hoạt các chức năng khi lựa chọn từng cửa hàng. ...................................................................979. Tùy chỉnh một Widget “Summary” ..................................................................................................99Thiết lập các thông tin cho bảng chỉ số ..................................................................................100Bước 2: Thiết lập giao diện hiển thị ...........................................................................................................10110. Tùy chỉnh một Widget “Query” ..................................................................................................102Thiết lập thông tin khai báo Widget Query ............................................................................102Bước 2: Tạo câu điều kiện..........................................................................................................................103Bước 3: Thiết lập lại Widget List.................................................................................................................105Bước 4: Chạy Widget Query.......................................................................................................................106BÀI TẬP 4: COLLECTOR FOR ARCGIS...............................................................................................................110BÀI TẬP ỨNG DỤNG TỔNG HỢP.....................................................................................................................113trainingesrivn.comMỞ RỘNG 1 – Embed in website ...................................................................................................................116Bước 1: Tiến hành mở file “Hanoi travel” ở Notepad................................................................................116Bước 2: Mở webmap đã tạo trên ArcGIS Online. ......................................................................................116Bước 3: Dán đoạn code của webmap vào website....................................................................................116MỞ RỘNG 2 – Storymap Templates...............................................................................................................117Bước 1: Download một storymap template ..............................................................................................117Bước 2: Chuẩn bị các đường link ảnh.........................................................................................................117Bước 3: Vào folder Data, biên tập file “locations.csv” ...............................................................................117Bước 4: Tạo một web map.........................................................................................................................118Bước 5: Chỉnh sửa file “index.html”...........................................................................................................118Bước 6: Upload ứng dụng ..........................................................................................................................119MỞ RỘNG 3 – Esri Maps for Power Point......................................................................................................121 Training Guideline MỘT SỐ ỨNG DỤNG ArcGIS Online for Organization / Portal for ArcGIS Tháng năm 2014 training@esrivn.com MỤC LỤC Chuẩn bị KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ARCGIS ONLINE BÀI 1: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ WEB Kích hoạt Esri Maps & Đăng nhập Thành lập lớp đồ dạng điểm Thành lập lớp đồ dạng vùng 12 Bước 1: Đưa shp file lên ArcGIS Online 12 Bước 2: Kết hợp liệu Excel vào shp file ArcGIS Online 14 Ký hiệu hóa (Style/Grouping) 19 Tùy chỉnh Pop-ups 26 Chia sẻ lớp liệu/bản đồ Web lên ArcGIS Online 28 Kích hoạt tính cho phép biên tập 33 Thành lập đồ Web cho phép người dùng khác biên tập cập nhật liệu 36 BÀI 2: TẠO ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ WEB 45 Tạo ứng dụng Web 45 Sử dụng ứng dụng Basic Viewer để cập nhật thông tin/dữ liệu 52 Bước 3: Sử dụng ứng dụng theo mẫu Basic Viewer để in 56 BÀI 3: TẠO OPERATION DASHBOARD 58 Khởi động ứng dụng Operation Dashboard: 58 Khởi động ứng dụng Operation Dashboard 59 Bước 2: Đăng nhập tài khoản sử dụng 59 Bước 3: Tạo giao diện làm việc 59 Tùy chỉnh Widget “Map” 61 Tạo giao diện để làm việc với đồ Web 62 Bước 2: Thiết lập thông số cho đồ Web 62 Bước 3: Thiết lập phương pháp lựa chọn làm việc Widget khác 63 Bước 4: Thiết lập chức để làm việc với cửa hàng 66 Bước 5: Lưu giao diện làm việc vừa tạo 67 Bước 6: Kích hoạt tùy chỉnh chức bảng điều khiển 68 Tùy chỉnh Widget “Bar Chart” 71 Chọn Widget Bar Chart 71 Bước 2: Thiết lập thông số để vẽ biểu đồ 72 Bước 3: Tạo lưới số 74 training@esrivn.com Bước 4: Thiết lập màu, cách vẽ nhãn cho biểu đồ 75 Bước 5: Kích hoạt chức lựa chọn cột biểu đồ 75 Bước 6: Cố định biểu đồ 76 Tùy chỉnh Widget “Pie Chart” 78 Thiết lập thông tin để vẽ biểu đồ 78 Bước 2: Thiết lập cách hiển thị 79 Tùy chỉnh Widget “Gauge” 81 Thiết lập thông tin khai báo cho Widget Gauge 81 Bước 2: Thiết lập thông tin so sánh 82 Bước 3: Thiết lập cách hiển thị 83 Tùy chỉnh Widget “Indicator” 85 Thiết lập thông tin khai báo cho Widget Indicator 85 Bước 2: Thiết lập thông tin so sánh 86 Bước 3: Thiết lập cách hiển thị 88 Tùy chỉnh Widget “List” 90 Thiết lập thông tin khai báo cho Widget List 90 Bước 2: Thiết lập thông tin hiển thị bảng thông tin 91 Bước 3: Kích hoạt chức lựa chọn cửa hàng danh sách 92 Bước 4: Làm việc với công cụ Search 93 Tùy chỉnh Widget “Feature Details” 94 Thiết lập thông tin hiển thị Widget Feature Details 94 Bước 2: Thay đổi tên trường bảng thông tin 95 Bước 3: Đính kèm thêm hình ảnh vào bảng thông tin 96 Bước 4: Kích hoạt chức lựa chọn cửa hàng 97 Tùy chỉnh Widget “Summary” 99 Thiết lập thông tin cho bảng số 100 Bước 2: Thiết lập giao diện hiển thị 101 10 Tùy chỉnh Widget “Query” 102 Thiết lập thông tin khai báo Widget Query 102 Bước 2: Tạo câu điều kiện 103 Bước 3: Thiết lập lại Widget List 105 Bước 4: Chạy Widget Query 106 BÀI TẬP 4: COLLECTOR FOR ARCGIS 110 BÀI TẬP ỨNG DỤNG TỔNG HỢP 113 training@esrivn.com MỞ RỘNG – Embed in website 116 Bước 1: Tiến hành mở file “Hanoi travel” Notepad 116 Bước 2: Mở webmap tạo ArcGIS Online 116 Bước 3: Dán đoạn code webmap vào website 116 MỞ RỘNG – Storymap Templates 117 Bước 1: Download storymap template 117 Bước 2: Chuẩn bị đường link ảnh 117 Bước 3: Vào folder Data, biên tập file “locations.csv” 117 Bước 4: Tạo web map 118 Bước 5: Chỉnh sửa file “index.html” 118 Bước 6: Upload ứng dụng 119 MỞ RỘNG – Esri Maps for Power Point 121 training@esrivn.com Chuẩn bị Để chuẩn bị cho sách hướng dẫn này, bạn cần đảm bảo có yếu tố sau: Mạng Internet Trình duyệt Chrome/Firefox Tài khoản ArcGIS Online Subscription (đăng ký www.arcgis.com) Microsoft Office version từ 2010 trở lên Cài đặt Esri Maps for Office (http://www.esri.com/software/arcgis/arcgisonline/features/esri-maps-for-office) (Khi đăng ký ArcGIS Online subscription, hệ thống gửi lại email, email để kích hoạt tài khoản ArcGIS Online Subscription, email để download Esri Maps for Office) Cài đặt Operation Dashboard Cài đặt Collector for ArcGIS (vào điện thoại di động hệ điều hành iOS, Android) Máy tính có cài đặt IIS (Internet Information Service) training@esrivn.com KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ARCGIS ONLINE  ArcGIS Online gì? ArcGIS Online tảng điện toán đám mây dựa hợp tác thành viên tổ chức để tạo, chia sẻ truy cập đồ, ứng dụng liệu, bao gồm đồ (basemaps) xuất ESRI Thông qua ArcGIS Online, bạn truy cập vào điện toán đám mây ESRI cách an tồn, bạn quản lý, tạo, lưu trữ truy cập nhiều lớp liệu Vì ArcGIS Online phần khơng thể thiếu hệ thống phần mềm ArcGIS nên bạn sử dụng để mở rộng khả ArcGIS cho máy tính để bàn, cho ArcGIS Server, ứng dụng liên quan đến ArcGIS, Bạn truy cập vào ứng dụng có sẵn ESRI để tiến hành thành lập đồ Excel, giám sát hoạt động người sử dụng chia sẻ đồ đến người nhóm tổ chức khác  Ba khái niệm bạn sử dụng công cụ Esri Maps for Office để thành lập đồ từ liệu Excel là:  Feature services: Mỗi lớp liệu lớp điểm cửa hàng hay lớp vùng phân phối sản phẩm SGFOODS gọi feature service  Web Map: Một đồ Web bao gồm nhiều lớp liệu khác (tức bao gồm nhiều feature services) lớp đồ Người thành lập thiết lập thơng tin, nội dung đồ Web cho phù hợp với mục đích tổ chức, cá nhân  Web Application: Ứng dụng Web để người sử dụng sau dễ dàng biên tập in ấn đồ theo nhu cầu họ  Sơ đồ trình thành lập đồ sử dụng ứng dụng Esri Maps for Office: Feature Services Web Map Web Application training@esrivn.com BÀI 1: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ WEB Để tạo đồ từ liệu Excel bạn thật dễ dàng vẽ biểu đồ sơ đồ, nhanh chóng lập đồ vị trí liệu địa lý khác vùng bán hàng, địa điểm bán hàng, hệ thống phân phối sản phẩm Bạn kiểm sốt đồ theo nhiều kiểu, bạn nhấn mạnh thơng tin quan trọng ứng dụng phần mềm Esri Maps for Office Bởi đồ bạn tạo đồ động, bạn bắt đầu khám phá liệu theo cách hồn tồn cách mở file sgfoods_shops_total_v08.xlsx Trong tập này, bạn tiến hành thực hiện:  Kích hoạt Esri Maps đăng nhập tài khoản ArcGIS Online  Thành lập đồ Web (Webmap) thiết lập lớp liệu  Lưu trữ chia đồ Web Kích hoạt Esri Maps & Đăng nhập Sau cài đặt ứng dụng Esri Maps for Office, công cụ, nhận thấy công cụ Esri Maps tự động kích hoạt, click vào tab Esri Maps, thấy hiển thị sau:  Click vào để đăng nhập vào tài khoản ArcGIS Online bạn Đăng nhập thành công biểu tượng khóa đóng lại hình bên: training@esrivn.com Chú ý: Trong trường hợp, công cụ Esri Maps sau cài đặt thành công chưa xuất cơng cụ, tiến hành kích hoạt cách: Vào mục File > Options > Add-Ins Tại mục Manage, chọn COM Add-ins, click Go… Đảm bảo mục Esri Maps for Office chọn Click OK Thành lập lớp đồ dạng điểm  Trong bảng liệu excel, bôi đen phần liệu cần thành lập đồ Chú ý: Trong tập này, sử dụng tồn bảng liệu, bạn click vào nằm bảng liệu, sau nhấn Ctrl+A để chọn tồn  Trên công cụ Esri Maps, click chọn Giao diện hiển thị thay đổi sau: Nhận thấy cơng cụ, số cơng cụ khác kích hoạt (biểu hiện: chuyển từ đen trắng sang màu sắc) training@esrivn.com  Trước đưa liệu vào để thành lập đồ, cần chọn đồ basemap phù hợp Trên công cụ, click chọn  Click vào OpenStreetMap , thấy cửa sổ Select Basemap lên sau: để chọn, nhấn OK  Để đưa liệu vào đồ, công cụ, click chọn Map sau: , cửa sổ Add Excel Data for training@esrivn.com Nhận thấy mục Current Selection có thơng tin bảng liệu bơi đen Nếu muốn thay đổi, click vào (Change selection) bôi đen lại phần liệu muốn lập đồ  Dưới mục Location Type, click chọn Latitude, Longtitude, click Next training@esrivn.com  Nhấp vào nút Select, bảng thông tin cửa hàng hiển thị cửa sổ Widget List  Để chỉnh sửa câu điều kiện vừa tạo Widget Query, bạn nhấp vào biểu tượng hình cưa bên góc trái Widget chọn Configure Ở phần Queries, nhấp vào câu điều kiện vừa tạo, chọn Edit 107 training@esrivn.com Chú ý: Khi sử dụng chế độ Prompt for value, trình chạy Widget Query có số bước khác  Chạy Widget Query cách nhấp vào ký hiệu tia chớp cuối câu điều kiện  Xuất cửa sổ để bạn thay đổi giá trị Value, bạn thay đổi số ngày từ 30 ngày thành 15 ngày cách nhập giá trị 15 vào cửa sổ  Chạy Widget cách nhấp chuột vào nút Excecute, kết tìm kiếm giống 108 training@esrivn.com  Khi bạn muốn thay đổi điều kiện bạn tạo điều kiện thay đổi điều kiện có sẵn câu điều kiện Ví dụ : Khi bạn muốn chuyển câu điều kiện tìm cửa hàng không đặt hàng 30 ngày từ không sử dụng chế độ Prompt for value sang sử dụng chế độ này, bạn tạo câu điều kiện 109 training@esrivn.com BÀI TẬP 4: COLLECTOR FOR ARCGIS Collector for ArcGIS ứng dụng cài smartphones, hỗ trợ hệ điều hành iOS Android, trợ giúp người dùng ArcGIS cập nhật thông tin trường trung tâm Trong tập này, bạn đóng vai nhân viên giao hàng, cần cập nhật thông tin mà bạn giao trung tâm Khởi động ứng dụng Collector for ArcGIS điện thoại bạn thực theo bước sau: 110 training@esrivn.com 111 training@esrivn.com Khi hình hiển thị Update Sent, cập nhật bạn gửi thành cơng Bài tập tương tác: Trong nhóm người, hai người sử dụng ứng dụng Collector for ArcGIS cập nhật thay đổi doanh thu tháng 9/2013 Hai người lại quan sát thay đổi Operation Dashboard 112 training@esrivn.com BÀI TẬP ỨNG DỤNG TỔNG HỢP Mơ hình nhóm làm việc gồm người: - Quản lý: quan sát tổng thể, bất chợt, kiểm tra thay đổi Cán liệu: thành lập đồ ứng dụng web phục vụ cho công việc quản lý, cán tiếp dân cán xử lý kỹ thuật Cán tiếp dân: cập nhật yêu cầu từ khách hàng (lắp đặt đồng hồ mới/báo rò rỉ đường ống) Cán xử lý kỹ thuật: cập nhật tình trạng xử lý yêu cầu, chụp hình trạng Tình 1: Quản lý yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước Tình 2: Quản lý việc xử lý cố rò rỉ đường ống - Yêu cầu ký hiệu sau: NEW METER LEAKAGE 0: có yêu cầu lắp đặt, chưa định cán thực 0: chưa xử lý 1: hoàn thành 1: định cán thực 2: chờ thiết bị 3: hoàn thành Yêu cầu tập: Một ứng dụng web để cán tiếp dân cập nhật yêu cầu Một Operation dashboard để cán quản lý theo dõi: a Danh sách vị trí có u cầu lắp đặt mà chưa hồn thành b Bảng thơng báo tổng số lượng điểm rò rỉ hay vượt mức cho phép Số lượng điểm rò rỉ cho phép tối đa điểm Quy trình làm việc sau: Khách hàng tới Công ty Cấp nước gửi u cầu lắp đặt mới/thơng báo rò rỉ  Cán Tiếp dân cập nhật yêu cầu lên hệ thống ứng dụng web  Cán Quản lý nhận thấy thay đổi, phân nhiệm vụ cho cán xử lý kỹ thuật  Cán xử lý kỹ thuật tới trường xử lý cập nhật thông tin Cuối cùng, cán Quản lý download file liệu csv cập nhật hoạt động làm việc ngày 113 training@esrivn.com CUỘC GỌI TÌNH HUỐNG Tình 1: Anh Hồng Văn A, địa 97 đường Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước Cán kỹ thuật định song thiết bị cần thiết chưa có Chị Đồn Trang, địa 48 đường Lam Sơn, Thành phố Nha Trang thơng báo rò rỉ đường ống Đã đến khảo sát, đường ống vướng dây điện, chưa thể xử lý Tình 2: Chị Đào Thị B, địa 13 đường Hát Giang, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ Đã lắp đặt xong Anh Nguyễn Hùng Sơn, địa đường Chi Lăng, Thành phố Nha Trang thơng báo rò rỉ đường ống Cán kỹ thuật đến trường xử lý thành cơng Tình 3: Anh Nơng Văn C, địa 177 đường Đồng Nai, Thành phố Nha Trang yêu cầu lắp đặt đồng hồ Cán kỹ thuật định thiết bị cần thiết chưa có Anh Hồng Văn D, địa 237, đường số 2A, Thành phố Nha Trang, thông báo đường ống nước bị rò rỉ Cán kỹ thuật định xử lý thành công 114 training@esrivn.com Đáp án (cơ bản): Yêu cầu 1: Một ứng dụng web để cán tiếp dân cập nhật yêu cầu Yêu cầu 2: Một Operation dashboard để cán quản lý theo dõi: a Danh sách vị trí có u cầu lắp đặt mà chưa hồn thành b Bảng thơng báo tổng số lượng điểm rò rỉ hay vượt mức cho phép Số lượng điểm rò rỉ cho phép tối đa điểm 115 training@esrivn.com MỞ RỘNG – Embed in website Dán đồ động, chứa thông tin, search, v.v lên website Định hướng tới folder ArcGIS Online\ HTML\ Original website Final website Mở “Hanoi travel” folder để xem khác Bước 1: Tiến hành mở file “Hanoi travel” Notepad (Tip: chuột phải vào file Hanoi travel, chọn Open with -> Notepad) Tìm đoạn code html thể đồ (dòng 56,57,58), bơi đen tồn đoạn . (Tip: Trong notepad, khơng thấy hiển thị số dòng, vào View, check Status Bar) Bước 2: Mở webmap tạo ArcGIS Online  Chọn "Share" > Chọn “Embed in website”  Sửa kích thước: Chọn Custom, Width: 394, Height: 350  Check chức Show scale bar, Show zoom control, Show location search chọn chức bạn muốn cho phép người dùng tương tác với đồ website bạn  Sao chép toàn đoạn HTML ô trống Bước 3: Dán đoạn code webmap vào website Quay lại file “Hanoi travel”, Paste đoạn code webmap sau tùy chỉnh chức cho phép vừa xong -> Save -> Close Mở lại file “Hanoi travel” cách click đúp chuột Bạn đã hồn tất! Kết quả: Một ví dụ với chức Show location search kích hoạt: 116 training@esrivn.com MỞ RỘNG – Storymap Templates Tham khảo http://storymaps.esri.com/home/ Cách chung:  Vào trang http://storymaps.esri.com/templategallery/  Chọn template mong muốn  Download template thực theo hướng dẫn file "Readme.pdf" Chú ý: Trước bắt đầu, phải đảm bảo: - Vào chức “Turn Windows features on or off” máy tính Đảm bảo “Internet Information Services” chọn, thư mục “World Wide Web Services” chọn Bài tập: Thực hành với template Map Tour Classic Master Bước 1: Download storymap template máy tính, giải nén (Bỏ qua bước có folder down sẵn folder tài liệu) Bước 2: Chuẩn bị đường link ảnh (Ảnh lớn: 1000 x 667 pixels ảnh nhỏ: 120 x 80 pixels ) Bước 3: Vào folder Data, biên tập file “locations.csv” (Tip: Đơn giản biên tập cách thay thông tin chi tiết với nội dung sau) • Name: Tên đối tượng/ địa điểm xuất ảnh thumbnail 117 training@esrivn.com • Description: mơ tả, giới thiệu địa điểm/đối tượng hiển thị mép ảnh lớn • Icon_color: màu sắc biểu tượng Có thể chọn R (red) B (blue) • Long: (longitude) tọa độ X đối tượng • Lat: (latitude) tọa độ Y đối tượng • URL: địa link ảnh lớn (Photo Frame) • Thumb_URL: địa link ảnh nhỏ (Thumbnail Gallery) Hàng bảng liệu dùng làm ảnh giới thiệu cho toàn map tour Bước 4: Tạo web map      Vào arcgis.com > Sign in New map Đưa file “locations.csv” biên tập vào đồ Thay đổi basemap muốn Zoom hoặc/và di chuyển đến khung webmap mong muốn (đây vị trí hiển thị mặc định ban đầu mở ứng dụng web sau này)  Save  Share to Everyone Bước 5: Chỉnh sửa file “index.html” Click chuột phải vào file “Index”, chọn “Open with Notepad” thay đổi phần nội dung sau:  WEBMAP_ID = id web map vừa tạo Bước (Tip: tìm webmap ID đường link web map)  FIRST_RECORD_AS_INTRO = true (hàng bảng liệu trở thành hình ảnh giới thiệu cho maptour)  LOCATIONS_LAYER_TITLE: tên layer Có thể thay đổi theo ý muốn  Sau chỉnh sửa hồn tất, Save đóng cửa sổ 118 training@esrivn.com Bước 6: Upload ứng dụng  Copy toàn folder “map-tour-classic-master” sau biên tập bước vào ổ C:\\ -> folder inetpub -> folder wwwroot  Mở trình duyệt web (Chrome/Internet Explorer/Firefox…), gõ: http://tên_máy_tính_của_bạn/tên_của_folder_chứa_ứng_dụng_map_tour_mà_bạn_đã _soạn_thảo/ VD: http://maihoa/map-tour-classic-master/ (Tip: Để kiểm tra tên máy tính (computer name): Click chuột phả Bài tập thực hành (15 phút) Kết quả: Bài tập nhà: Ứng dụng với Short List Template Chú ý: Cách thức tương tự, với Short list Template, ta đưa nhiều lớp liệu khác nhau, phù hợp với ngữ cảnh phức tạp Map Tour Template 119 training@esrivn.com Ví dụ tham khảo 1: Ví dụ tham khảo 2: 120 training@esrivn.com MỞ RỘNG – Esri Maps for Power Point Thông thường để sử dụng đồ minh họa cho phần thuyết trình, ta cần chụp hình dán vào slide Vậy muốn sử dụng đồ động, có khả tương tác vào slide q trình thuyết trình, ta dùng ứng dụng Esri Maps kích hoạt Power Point cài đặt Esri Maps for Office Bước 1: Vào Esri Maps -> Add Map Slides -> Tại ô Search, gõ tên webmap bạn muốn đưa vào > Create Map Slide (Tip: Có thể thay đổi kích cỡ, vị trí đồ vừa chèn theo ý muốn.) Thêm giải vào đồ slide phần Content (nếu cần) Thêm tiêu đề để hồn thiện slide Bước 2: Chọn trình chiếu thuyết trình Khi muốn tương tác với đồ, click vào kí hiệu Play góc trái hình 121 ... Vì ArcGIS Online phần khơng thể thiếu hệ thống phần mềm ArcGIS nên bạn sử dụng để mở rộng khả ArcGIS cho máy tính để bàn, cho ArcGIS Server, ứng dụng liên quan đến ArcGIS, Bạn truy cập vào ứng. .. DỤNG BẢN ĐỒ WEB 45 Tạo ứng dụng Web 45 Sử dụng ứng dụng Basic Viewer để cập nhật thông tin/dữ liệu 52 Bước 3: Sử dụng ứng dụng theo mẫu Basic Viewer để in ... for ArcGIS (vào điện thoại di động hệ điều hành iOS, Android) Máy tính có cài đặt IIS (Internet Information Service) training@esrivn.com KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ARCGIS ONLINE  ArcGIS Online gì? ArcGIS
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng của ArcGIS online, Ứng dụng của ArcGIS online