10 bộ đề thì và đáp án hóa phân tích môi trường

40 112 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 23:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKHOA HÓAĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Phân tích môi trường 2. Mã học phần: 3. Dành cho nhómlớp: 4. Số tín chỉ: 025. Thời gian làm bài (không kể thời gian phát đề): 90 phút 6. Đề thi số:7. Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không được sử dụng tài liệu NỘI DUNGCâu 1 (2 điểm). Nêu sự vận chuyển và tích tụ các chất hữu cơ trung hoà trong môi trường ?Câu 2 (3 điểm). Trình bày phương pháp Vonampe hòa tan anot xác định lượng vết ion kim loại trong mẫu nước ?Câu 3 (2 điểm). Để đảm bảo kết quả phân tích phù hợp với hàm lượng thực của các thông số chất lượng môi trường, người phân tích cần chú ý đến các vấn đề gì ?Câu 4 (3 điểm). Hãy trình bày sơ đồ khối của máy quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS, nguyên tắc hoạt động, định luật và phương pháp xác định mà phép phân tích thực hiện dùng thiết bị này ?Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêmBộ môn Hóa phân tíchTS. Nguyễn Hải PhongCán bộ ra đềPGS. TS. Trần Thúc BìnhĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMKèm theo đề thi học phần: Phân tích môi trường Đề số: 01 (Đáp án gồm 02 Trang)CâuNội dungĐiểm1Sự vận chuyển các chất hữu cơ trung hòa trong môi trường ?2 Tích lũy sinh học hệ số nồng độ sinh học 2x0,25 Tích lũy trong trầm tích đáy Đối tượng ăn lọc 2x0,25 Khuếch đại sinh học dây chuyền thực phẩm2x0,25 Phân hủy chất dễ đồng hóa, khó đồng hóa2x0,252Trình bày phương pháp Vonampe hòa tan anot xác định lượng vết ion kim loại trong mẫu nước ?3Chuẩn bị dung dịch nền chất điện ly trơ, dung dịch đệm0,250,25Chuẩn bị bình điện phân với 3 điện cực: Điện cực làm việc: dùng một trong số các điện cực sau: điện cực giọt thủy ngân, điện cực màng thủy ngân, Điện cực than gương Điện cực so sánh: điện cực AgAgCl Điện cực đối: Pt0,250,250,25 Điện phân ở thế đủ âm để kết tủa chất lên điện cực Phản ứng khử chất trên điện cực giọt Hg: Men+ + ne → Meo(Hg) Quét thế theo chiều dương với tốc độ quét thế không đổi xảy ra phản ứng hòa tan kim loại: Meo(Hg) – ne → Men+ Ghi đường Vonampe, dạng đường VonAmpe có dạng đỉnh, Thế đỉnh dùng để định tính kim loại Dòng đỉnh tỉ lệ với nồng độ chất trong dung dịch Sử dụng phương pháp thêm chuẩn để định lượng chất phân tích0,250,250,250,250,250,250,253Để đảm bảo kết quả phân tích tin cậy cần:2Kỹ năng làm việc và tính sạch sẽ cẩn thận0,25Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu, dụng cụ đựng mẫu tiêu chuẩn0,25Lấy mẫu đại diện0,25Xử lý mẫu sơ bộ0,25Bảo quản mẫu0,25Xử lý mẫu để phân tích0,25Lựa chọn quy trình phân tích và thiết bị tiêu chuẩn0,25Tính toán và biểu diễn kết quả phân tích0,254Hãy trình bày sơ đồ khối của máy quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS, nguyên tắc hoạt động, định luật và phương pháp xác định mà phép phân tích thực hiện dùng thiết bị này ?3Sơ đồ khối của máy quang phổ UVVIS0,5Nguyên tắc hoạt động Nguồn sángBộ đơn sắcCuvet mẫuDetector0,250,250,250,25Định luật Beer Công thức toán học Phát biểu định luật0,50,5Phương pháp xác định: Xây dựng đường chuẩnNguyên tắcCách tiến hành0,250,25Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, nếu đúng, đều được tính điểm tối đa) Bộ môn Hóa phân tíchTS. Nguyễn Hải PhongCán bộ làm đáp ánPGS. TS. Trần Thúc Bình TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Phân tích mơi trường Mã học phần: Dành cho nhóm/lớp: Số tín chỉ: 02 Thời gian làm (khơng kể thời gian phát đề): 90 phút Đề thi số: Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không sử dụng tài liệu 01  NỘI DUNG Câu (2 điểm) Nêu vận chuyển tích tụ chất hữu trung hồ mơi trường ? Câu (3 điểm) Trình bày phương pháp Von-ampe hòa tan anot xác định lượng vết ion kim loại mẫu nước ? Câu (2 điểm) Để đảm bảo kết phân tích phù hợp với hàm lượng thực thông số chất lượng môi trường, người phân tích cần ý đến vấn đề ? Câu (3 điểm) Hãy trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, nguyên tắc hoạt động, định luật phương pháp xác định mà phép phân tích thực dùng thiết bị ? Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 01 (Đáp án gồm 02 Trang) Câu Nội dung Sự vận chuyển chất hữu trung hòa mơi trường ? - Tích lũy sinh học  hệ số nồng độ sinh học - Tích lũy trầm tích đáy  Đối tượng ăn lọc - Khuếch đại sinh học  dây chuyền thực phẩm - Phân hủy  chất dễ đồng hóa, khó đồng hóa Trình bày phương pháp Von-ampe hòa tan anot xác định lượng vết ion kim loại mẫu nước ? Chuẩn bị dung dịch chất điện ly trơ, dung dịch đệm Chuẩn bị bình điện phân với điện cực: - Điện cực làm việc: dùng số điện cực sau: điện cực giọt thủy ngân, điện cực màng thủy ngân, Điện cực than gương - Điện cực so sánh: điện cực Ag/AgCl - Điện cực đối: Pt Điểm 2x0,25 2x0,25 2x0,25 2x0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Điện phân đủ âm để kết tủa chất lên điện cực - Phản ứng khử chất điện cực giọt Hg: Men+ + ne → Meo(Hg) - Quét theo chiều dương với tốc độ qt khơng đổi xảy phản ứng hòa tan kim loại: Meo(Hg) – ne → Men+ - Ghi đường Von-ampe, dạng đường Von-Ampe có dạng đỉnh, - Thế đỉnh dùng để định tính kim loại - Dòng đỉnh tỉ lệ với nồng độ chất dung dịch - Sử dụng phương pháp thêm chuẩn để định lượng chất phân tích 0,25 0,25 0,25 Để đảm bảo kết phân tích tin cậy cần: Kỹ làm việc tính cẩn thận Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu, dụng cụ đựng mẫu tiêu chuẩn Lấy mẫu đại diện Xử lý mẫu sơ Bảo quản mẫu Xử lý mẫu để phân tích Lựa chọn quy trình phân tích thiết bị tiêu chuẩn Tính tốn biểu diễn kết phân tích Hãy trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ phân tử 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 UV-VIS, nguyên tắc hoạt động, định luật phương pháp xác định mà phép phân tích thực dùng thiết bị ? Sơ đồ khối máy quang phổ UV-VIS Nguyên tắc hoạt động - Nguồn sáng - Bộ đơn sắc - Cuvet mẫu - Detector Định luật Beer - Cơng thức tốn học - Phát biểu định luật Phương pháp xác định: Xây dựng đường chuẩn Nguyên tắc Cách tiến hành 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích Cán làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Phân tích mơi trường Dành cho nhóm/lớp: Thời gian làm (không kể thời gian phát đề): 90 phút Loại đề: Được sử dụng tài liệu Mã học phần: Số tín chỉ: 02 Đề thi số: 02 Không sử dụng tài liệu  NỘI DUNG Câu ( điểm) Nêu vận chuyển tích tụ ion kim loại nặng môi trường ? Câu (3 điểm) Trình bày số thơng số chất lượng nước: chất rắn lơ lửng; ơxi hòa tan; nhu cầu ôxi phương pháp xác định thông số ? Câu (2 điểm) Hãy nêu trình tự nhiên ảnh hưởng đến thành phần nước sơng? Câu (3 điểm) Hãy trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa, nguyên tắc hoạt động định luật mà phép phân tích thực dùng thiết bị ? Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm BỘ MƠN DUYỆT CÁN BỘ RA ĐỀ TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 02 Đáp án gồm 03 Trang Câu Nội dung Nêu vận chuyển tích tụ ion kim loại độc môi trường ? Các kim loại độc: Hg, Cd, Pb, Ni, As, Se, Cr, Cu, Zn, Tan nước:kim loại tan nước phụ thuộc vào pH tác nhân tạo phức Kết tủa trầm tích đáy: kim loại kết tủa trầm tích đáy do: hấp phụ, trao đổi ion tạo phức với trầm tích đáy Tiếp nhận sinh vật: kim loại xâm nhập vào thể sinh vật do: Tạo hợp chất kim với sinh vật → tích lũy sinh vật Kết tủa trầm tích đáy → tích lũy sinh vật (sinh vật ăn lọc) 2a 2b Trình bày số thơng số chất lượng nước: chất rắn lơ lửng; ơxi hòa tan; nhu cầu ôxi phương pháp xác định thông số ? Chất rắn lơ lửng Tác động : − Cản trở truyền ánh sáng → quang hợp giảm − Lắng xuống trầm tích → ảnh hưởng đến sinh vật đáy − Làm nước đục Xác định: lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh (1,6 m) → sấy → cân DO (Dissolved Oxygen) nhu cầu oxy (Oxygen Demand) Tác động: − Cần cho sinh vật nước: động vật (hơ hấp), vi sinh vật phân hủy hiếu khí hợp chất hữu − DO tăng, nước khơng/ít nhiễm bẩn hợp chất hữu cơ, DO gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người − Oxy thể sức khoẻ dòng sơng Nguồn cấp: − Thơng khí (Reaeration) − Quang hợp thực vật Xác định: − Trực tiếp DO cho biết giá trị DO tức thời mà không cho biết Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2,5 0,25 0,25 0,25 biến động DO theo thời gian khoảng cách − Tổng lượng chất tiêu thụ DO khoảng thời gian xác định - nhu cầu DO: COD, BOD5- ít/khơng biến đổi đột ngột, nên chúng thơng số mơ tả sức khoẻ dòng sơng thích hợp Xác định DO − Phương pháp Winkler − Phương pháp điện hóa (Polarographic) : tế bào Mackereth : (anot) Pb- Ag (catot) tế bào điện hóa khác : (anot) Ag/AgCl- Pt (catot) 0,25 0,5 Xác định BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) Đo DO0 DO5, đo DO dùng: DO meter, Respirometer, DO censor; BOD cao cần pha loãng cấy 0,5 Xác định COD (Chemical Oxygen Demand) − Phép đo Bicromat, trình bày phương pháp − Phép thử Permanganat, trình bày phương pháp 0,5 Hãy nêu trình tự nhiên ảnh hưởng đến thành phần nước sơng ? Sự phong hóa đất đá tạo muối vô cơ, tương tác với vật chất đáy sông, chất trao đổi ion 0,25 Sự sa lắng vật chất lơ lửng 0,25 Ảnh hưởng loài thủy sinh: Thực vật tiêu thụ sản xuất O2, CO2, hấp thụ chất dinh dưỡng NO3PO43-; Chết, phân hủy tạo thành ion chất rắn lơ lửng, tiêu thụ O2 Sự thơng khí 0,25 0,25 0,25 Sự bay hóa Các chất hữu có phân tử lượng thấp dễ hóa khỏi nước Nước bay mạnh làm tăng nồng độ chất tan 0,25 0,25 Sự hòa vào dòng sơng nước chảy tràn làm thay đổi nồng độ mang cấu tử vào sông 0,25 Hãy trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ nguyên tử lửa, nguyên tắc hoạt động định luật mà phép phân tích thực Ưu điểm nhược dùng thiết bị ? Sơ đồ khối F-AAS (Hình vẽ) 1,0 Nguồn đơn sắc Bộ NT hóa Bộ đơn sắc Detector Nguyên tắc hoạt động: - Đèn catot rỗng (nguồn đơn sắc) - Bộ nguyên tử hóa - Bộ chọn bước sóng đơn sắc - Detector Định luật Beer: - Biểu thức toán học - Phát biểu định luật: - Khoảng nồng độ áp dụng: – 5ppm 0,25 0,25 0,25 0,25 Định lượng: Đây phương pháp có ưu điểm bị ảnh hưởng sử dụng phương pháp đường chuẩn để tính tốn có yếu tố ảnh hưởng muối chịu nhiết độ cao ta sử dụng đường thêm chuẩn để tính tốn Ưu điẻm, nhược điểm: - Ưu điểm: + phân tích nhanh dễ tự động hóa + đơn giản phân tích thường xun + có sẵn quy trình phân tích tất kim loại + không bị ảnh hưởng cản trở dễ dàng khắc phục cảng trở + Khơng xử lý mẫu - Nhược điểm: + Nếu phải chiết dung môi tốn thời gian + Độ nhạy chưa đủ phân tích lượng vết phân tích cỡ ppm + Rủi ro nhiễm bẫn mẫu tăng đáng kể 0,50 0,25 0,25 Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích GV làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Phân tích mơi trường Mã học phần: Dành cho nhóm/lớp: Mơi trường Số tín chỉ: 02 Thời gian làm (không kể thời gian phát đề): 90 phút Đề thi số: Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không sử dụng tài liệu 03  NỘI DUNG Câu ( 2,5 điểm) Trình bày nguyên tắc bảo quản mẫu, xử lý mẫu nước cho phân tích chất hữu trung hòa ? Câu (3 điểm) Trình bày số thông số chất lượng nước: pH, độ cứng nước kỹ thuật xác định thông số ? Câu (2 điểm) Phương pháp phân tích khí khơng khí dùng kỹ thuật “hệ thống hấp thụ” ? a Nguyên tắc b Mô tả hệ thống hấp thụ c Yêu cầu chất hấp thụ d Một số ví dụ Câu (2,5 điểm) Trình bày sơ đồ khối máy thiết bị phân tích sắc ký khí GC chức hoạt động phận thiết bị ? Ghi chú: -Hết -+ Cán coi thi không giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Giáo viên đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 03 Đáp án gồm 03 Trang Câu 1a 1b 2a Nội dung Trình bày nguyên tắc bảo quản mẫu, xử lý mẫu nước cho phân tích chất hữu trung hòa ? Nguyên tắc bảo quản mẫu Mẫu chứa chất hữu bay hơi: - Bình chứa mẫu đầy - Bảo quản nhiệt độ ≤ 0C Mẫu có khả bị phân hủy sinh học: - Bảo quản nhiệt độ ≤ 0C làm giảm hoạt tính sinh học Mẫu có khả bị phân hủy quang hóa, cần bảo quản bóng tối Nhiễm bẩn từ bình chứa mẫu: dùng chai thủy tinh Mất chất phân tích thành bình chứa mẫu hấp thụ: chất hữu có độ tan thấp bị hấp thu tường bình chứa Phương pháp tốt giảm thiểu ảnh hưởng tiến hành phân tích nhanh tốt Nguyên tắc xử lý mẫu nước để phân tích chất hữu trung hòa Mục đích : - Tách cấu tử không mong muốn lượng lớn - Tách cấu tử lượng nhỏ có peak xen phủ với chất phân tích - Làm giàu chất phân tích Lựa chọn phương pháp chiết : Trình bày số thơng số chất lượng nước: pH, độ cứng nước kỹ thuật xác định thông số ? pH Tác động: − Anh hưởng pH đến thủy sinh − pH giảm → độ tan kim loại tăng → mức kim loại nước tăng ngược lại − pH giảm → ăn mòn cơng trình nước Xác định: − pH: đo pH meter − Độ axit: chuẩn độ dung dịch NaOH, thị: phenol phtalein − Độ kiềm: chuẩn độ dung dịch HCl, thị: metyl da cam Định nghĩa pH Điểm 2,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2b Thang pH Độ cứng nước Định nghĩa, thang phân loại độ cứng: Do hàm lượng ion kim loại nước chủ yếu Ca, Mg Thang UK Nguồn: kim loại đa hóa trị Tác động: − Đóng cặn nồi đun nóng − Tạo váng dùng xà phòng dùng xà phòng khơng hiệu − Cũng có lợi độ cứng nhỏ: uống ngon, giảm bệnh tim Xác định: chuẩn độ complexon Ngun tắc phương pháp phân tích khí khơng khí dùng kỹ thuật “hệ thống hấp thụ”? Mô tả hệ thống hấp thụ Đầu nhận khơng khí vào hệ thống 4.a 4.b Lọc, tách hạt/bụi Dung dịch hấp thụ Lọc để bảo vệ bơm Đồng hồ đo khí hay điều chỉnh dòng khí Dòng mẫu Một thể tích mẫu xác định hấp thụ vào dung dịch Sau đó, đem phòng thí nghiệm phân tích phương pháp trắc quang hay phương pháp thể tích Áp dụng: − Dung dịch hấp thụ: thị trường có sẵn dung dịch hấp thụ để xác định SO2, Cl2, H2S, NH3 (trừ CO) − Ví dụ: phương pháp West Gaeke xác định SO2 theo phương pháp trắc quang Các yêu cầu chất hấp thụ: để thu kết phân tích tin cậy, chất hấp thụ cần đảm bảo tính chất sau: − Đặc trưng cho khí cần phân tích − Sự hấp thụ phải định lượng, nhiều chất có nồng độ nhỏ khoảng ppb thể tích khí − Khơng bị oxy hóa (khi sục khí vào đến 24 h) tan vào dung dịch Trình bày sơ đồ khối máy thiết bị phân tích sắc ký khí GC chức hoạt động phận thiết bị ? Sơ đồ khối thiết bị GC Lò điều nhiệt Bình khí mang Bộ bơm mẫu Các phận chính: Cột sắc ký Detector Bộ khuếch đại Bộ chuyển đổi, xử lý số liệu 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,5 0,5 1,0 4x0,25 dùng thị hồ tinh bột I2 + Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 Tại điểm tương đương, thị chuyển từ màu xanh sang khơng màu - Phương pháp tính tốn xác định DO: DO = VNa2S2O3.CNa2S2O3.Đoxy.1000/V Nêu vận chuyển tích tụ ion kim loại nặng môi trường ? Nêu vận chuyển tích tụ ion kim loại độc môi trường Các kim loại độc: Hg, Cd, Pb, Ni, As, Se, Cr, Cu, Zn, Tan nước:kim loại tan nước phụ thuộc vào pH tác nhân tạo phức Kết tủa trầm tích đáy: kim loại kết tủa trầm tích đáy do: hấp phụ, trao đổi ion tạo phức với trầm tích đáy Tiếp nhận sinh vật: kim loại xâm nhập vào thể sinh vật do: Tạo hợp chất kim với sinh vật → tích lũy sinh vật Kết tủa trầm tích đáy → tích lũy sinh vật (sinh vật ăn lọc) 200 mL mẫu nước giếng xử lý với lượng dư hydroxylamine hydrochloride để khử Fe3+ thành Fe2+ Sau thêm đệm axit acetic/natri acetate, thêm lượng dư 4,7 -diphenyl-1,10phenanthroline thêm nước đến thể tích 250,0 mL Dung dịch có độ truyền quang 63,1% cực đại hấp thụ 533 nm Dung dịch khác chuẩn bị cách hòa tan 0,0725 gam dây Fe tinh khiết axit, xử lý tương tự thể tích cuối 1,00 L 10,00 mL dung dịch pha lỗng thành 100,0 mL, có độ hấp thụ 0,288 cuvet phép đo ban đầu Tính ppm Fe nước giếng ? Amẫu =-lgT =lCFe.200/250 Thay T = 0,631 vào, ta 0,200 = lCFe.200/250 (1) Achuẩn = 0,288 = l.mFe/MFe/10 0,288 = l.0,0725/56/10 hay 0,288 =l 1,2964.10-4 (2) Tính l = 0,288/1,2940.10 Thay l vào phương trình (1) tính CFe = 1,123.10-4 M ppmFe = 1,123.10-4.56.103 = 6,29 ppm 0,50 0,50 Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích Cán làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Tên học phần: Phân tích mơi trường Mã học phần: Dành cho nhóm/lớp: Số tín chỉ: 02 Thời gian làm (khơng kể thời gian phát đề): 90 phút Đề thi số: Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không sử dụng tài liệu 08  NỘI DUNG Câu ( 2,5 điểm) Trình bày nguyên tắc phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, xử lý mẫu rắn cho phân tích chất hữu trung hòa ? Câu (2,5 điểm) 50,00 mL mẫu chứa ion photphat vô xử lý với lượng dư natri molipdat axit percloric, kết tạo thành hợp chất gọi 12-molipdophotphoric axit (MPA): H3PO4 + 12 MoO42- + 24 H+ → H3PMo12O40 + 12 H2O MPA tách khỏi natri molipdat dư cách chiết n-butanol Dịch chiết lắc với NaOH, làm phân hủy MPA phản ứng ngược với phản ứng ion đơn giản chuyển vào pha nước, định mức nước cất thành 25,00 mL Độ hấp thụ dung dịch 0,663 cuvet 1,00 cm 210 nm bước sóng mà có MoO42- hấp thụ Nếu độ hấp thụ phân tử Na2MoO4 1,6.103 tỉ trọng mẫu ban đầu 1,00 g/ml, tính ppm P mẫu ? Câu (3 điểm) Trình bày số thơng số chất lượng nước: chất rắn lơ lửng; ơxi hòa tan; nhu cầu ơxi hóa học; nhu cầu ơxi sinh hóa; pH, độ axit, độ kiềm; độ cứng nước kỹ thuật xác định thông số này? Câu (2 điểm) Trình bày giống khác nguyên tắc phương pháp AAS AES ? Ghi chú: -Hết -+ Cán coi thi khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình Câu ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 08 Đáp án gồm 03 Trang Nội dung Trình bày nguyên tắc phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, xử lý mẫu rắn cho phân tích chất hữu trung hòa ? Nguyên tắc bảo quản mẫu Mẫu chứa chất hữu bay hơi: - Bình chứa mẫu đầy - Bảo quản nhiệt độ ≤ 0C Mẫu có khả bị phân hủy sinh học: - Bảo quản nhiệt độ ≤ 0C làm giảm hoạt tính sinh học Mẫu có khả bị phân hủy quang hóa, cần bảo quản bóng tối Nhiễm bẩn từ bình chứa mẫu: dùng chai thủy tinh Mất chất phân tích thành bình chứa mẫu hấp thụ: chất hữu có độ tan thấp bị hấp thu tường bình chứa Phương pháp tốt giảm thiểu ảnh hưởng tiến hành phân tích nhanh tốt Nguyên tắc xử lý mẫu nước để phân tích chất hữu trung hòa Mục đích : - Tách cấu tử khơng mong muốn lượng lớn - Tách cấu tử lượng nhỏ có peak xen phủ với chất phân tích - Làm giàu chất phân tích Lựa chọn phương pháp chiết Điểm 2,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 50,00 mL mẫu chứa ion photphat vô xử lý với lượng dư natri molipdat axit percloric, kết tạo thành hợp chất gọi 12-molipdophotphoric axit (MPA): H3PO4 + 12 MoO42- + 24 H+ → H3PMo12O40 + 12 H2O MPA tách khỏi natri molipdat dư cách chiết nbutanol Dịch chiết lắc với NaOH, làm phân hủy MPA phản ứng ngược với phản ứng ion đơn giản chuyển vào pha nước, định mức nước cất thành 25,00 mL Độ hấp thụ dung dịch 0,663 cuvet 1,00 cm 210 nm bước sóng mà có MoO42- hấp thụ Nếu độ hấp thụ phân tử Na2MoO4 1,6.103 tỉ trọng mẫu ban đầu 1,00 g/ml, tính ppm P mẫu ? Gọi thể tích mẫu nồng độ PO43- mẫu ban đầu V1, C1, thể tích nồng độ MoO42- dung dịch đo V2, C2 Áp dụng định luật Lambert – Beer, ta có: A = .l.C2 2,5 0,5 Với A = 0,663; l = 1,  =1,6.103, ta tính C2 = A/(.l) = 4,14375.10-4 M Từ phản ứng : H3PO4 + 12 MoO42- + 24 H+ → H3PMo12O40 + 12 H2O mol PO43- phản ứng với 12 mol MoO42-, nồng độ PO43ban đầu trước bị pha loãng : C1= (V2.C2)/(12.V1) Với V1 = 50 mL, V2 = 25 mL, C2 tính trên, ta tính C1 = 1,72656.10-5 M mol PO43- tương ứng với mol P Vậy ppm P mẫu : ppm P = C1.MP.1000 = 1,72656.10-5.31.1000 = 0,535 ppm 3a 3b Trình bày số thơng số chất lượng nước: chất rắn lơ lửng; ơxi hòa tan; nhu cầu ơxi hóa học; nhu cầu ơxi sinh hóa; pH, độ axit, độ kiềm; độ cứng nước kỹ thuật xác định thông số ? Chất rắn lơ lửng Tác động : − Cản trở truyền ánh sáng → quang hợp giảm − Lắng xuống trầm tích → ảnh hưởng đến sinh vật đáy − Làm nước đục Xác định: lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh (1,6 m) → sấy → cân DO (Dissolved Oxygen) nhu cầu oxy (Oxygen Demand) Tác động: − Cần cho sinh vật nước: động vật (hô hấp), vi sinh vật phân hủy hiếu khí hợp chất hữu − DO tăng, nước khơng/ít nhiễm bẩn hợp chất hữu cơ, DO gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người − Oxy thể sức khoẻ dòng sơng Nguồn cấp: − Thơng khí (Reaeration) − Quang hợp thực vật Xác định: − Trực tiếp DO cho biết giá trị DO tức thời mà không cho biết biến động DO theo thời gian khoảng cách − Tổng lượng chất tiêu thụ DO khoảng thời gian xác định - nhu cầu DO: COD, BOD5- ít/không biến đổi đột ngột, nên chúng thông số mơ tả sức khoẻ dòng sơng thích hợp Xác định DO − Phương pháp Winkler − Phương pháp điện hóa (Polarographic) : tế bào Mackereth : (anot) Pb- Ag (catot) tế bào điện hóa khác : (anot) 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,25 0,25 2,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Ag/AgCl- Pt (catot) Xác định BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) Đo DO0 DO5, đo DO dùng: DO meter, Respirometer, DO censor; BOD cao cần pha loãng cấy Xác định COD (Chemical Oxygen Demand) − Phép đo Bicromat, trình bày phương pháp − Phép thử Permanganat, trình bày phương pháp 0,5 Trình bày giống khác nguyên tắc phương pháp AAS AES ? Nguyên tắc AES: Đám nguyên tử hay ion tự kim loại cung cấp nguồn lượng thích hợp có khả phát xạ Chùm xạ thu nhận, phân ly thành xạ đơn sắc ghi lại vạch phổ để đánh giá định tính định lượng Cường độ vạch phát xạ I = kC với C nồng độ chất mẫu Từ nguyên nhân xuất vạch phổ AES, để thực phép đo cần tiến hành bước sau: 1/ Chuyển mẫu thành nguyên tử hay ion tự Sau dùng nguồn lượng thích hợp để kích thích đám nguyên tử ion phát xạ 2/ Thu chùm xạ phát ra, phân ly thành xạ đơn sắc ghi lại vạch phổ tương ứng với xạ 3/ Đánh giá phổ ghi mặt định tính định lượng theo yêu cầu phép đo Nguyên tắc AAS: Chiếu chùm xạ đơn sắc đặc trưng vào đám nguyên tử kim loại đám hấp thụ phần lượng xạ đặc trưng Cường độ xạ sau qua đám nguyên tử bị giảm so với ban đầu Thu chùm xạ sau qua đám nguyên tử, phân ly thành xạ đơn sắc, ghi lại vạch phổ để đánh giá định lượng Độ hấp thụ A = lg(I0/I) = .l.C Từ nguyên nhân xuất phổ AAS, để thực phép đo, cần tiến hành bước sau: 1/ Chuyển mẫu thành đám nguyên tử tự (giống) 2/ Chiếu vào đám nguyên tử tự chùm xạ đơn sắc đặc trưng nguyên tố cần phân tích từ đèn catot rỗng (khác) 3/ Thu chùm xạ sau qua đám nguyên tử, phân ly xác định độ hấp thụ bước sóng đặc trưng cho ngun tố cần phân tích 2,0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích Cán làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HÓA Tên học phần: Phân tích mơi trường Mã học phần: Dành cho nhóm/lớp: Số tín chỉ: 02 Thời gian làm (không kể thời gian phát đề): 90 phút Đề thi số: 09 Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không sử dụng tài liệu  NỘI DUNG Câu (3 điểm) Trình bày cần thiết nguyên tắc kỹ thuật chiết chất hữu từ mẫu nước vào dung mơi hữu dùng phân tích sắc ký ? Câu (2 điểm) Phân tích khí khơng khí dùng kỹ thuật “hệ thống hấp thụ”? a Nguyên tắc b Mô tả hệ thống hấp thụ c Yêu cầu chất hấp thụ d Một số ví dụ Câu (2 điểm) Để đảm bảo kết phân tích phù hợp với hàm lượng thực thông số chất lượng mơi trường, người phân tích cần ý đến vấn đề ? Câu (3 điểm) Florua xác định khả phân hủy phức màu Zreriochrome cyanine R, ZrL2: ZrL2 + H2O + 2F- → ZrOF2 + 2HLKhi mẫu 10,00 mL (tỉ trọng d = 1,00g/mL) chứa F- thêm vào 25,00 mL ZrL2, độ hấp thụ phức giảm từ 0,800 xuống 0,379 cuvet 1,00 cm Nếu độ hấp thụ phân tử ZrL2 2,17.105, tính ppm F- mẫu ? Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 09 (Đáp án gồm 03 Trang) Câu Nội dung Điểm Trình bày cần thiết nguyên tắc kỹ thuật chiết chất hữu từ mẫu nước vào dung môi hữu dùng phân tích sắc ký ? 2a Sự cần thiết ➢ Các quy trình chiết mẫu: giai đoạn cần GC, bơm mẫu trực tiếp để phân tích ➢ Vì cần ? • Các cột GC khơng tương thích với nước (có mẫu) • Loại yếu tố cản trở → đơn giản hóa sắc đồ • Bơm trực tiếp có cặn khó bay bám cột làm giảm thời gian sống (Life Time) cột • Làm giàu mẫu hạ thấp giới hạn phát Ngun tắc ➢ Các qui trình chiết: • Chiết dung mơi • Phân tích pha hơi/khơng gian • Kỹ thuật đuổi bẫy (Purge and Trap Technique) • Chiết pha rắn (SPE) dạng cột • Chiết pha rắn dạng đĩa • Vi chiết pha rắn khơng gian • Vi chiết pha rắn trực tiếp Phân tích khí khơng khí dùng kỹ thuật “hệ thống hấp thụ”? a Nguyên tắc b Mô tả hệ thống hấp thụ c Yêu cầu chất hấp thụ d Một số ví dụ x0,25 7x0,25 Mơ tả hệ thống hấp thụ Đầu nhận khơng khí vào hệ thống Lọc, tách hạt/bụi Dung dịch hấp thụ Lọc để bảo vệ bơm Đồng hồ đo khí hay điều chỉnh dòng khí Dòng mẫu Ngun tắc: Một thể tích mẫu xác định hấp thụ vào dung dịch Sau đó, đem phòng thí nghiệm phân tích phương pháp trắc quang hay phương pháp thể tích Áp dụng: − Dung dịch hấp thụ: thị trường có sẵn dung dịch hấp thụ để xác định SO2, Cl2, H2S, NH3 (trừ CO) − Ví dụ: phương pháp West Gaeke xác định SO2 theo phương pháp trắc quang Các yêu cầu chất hấp thụ: để thu kết phân tích tin cậy, chất hấp thụ cần đảm bảo tính chất sau: − Đặc trưng cho khí cần phân tích − Sự hấp thụ phải định lượng, nhiều chất có nồng độ nhỏ khoảng ppb thể tích khí − Khơng bị oxy hóa (khi sục khí vào đến 24 h) tan vào dung dịch Để đảm bảo kết phân tích phù hợp với hàm lượng thực thông số chất lượng mơi trường, người phân tích cần ý đến vấn đề ? Kỹ làm việc tính cẩn thận Chuẩn bị thiết bị lấy mẫu, dụng cụ đựng mẫu tiêu chuẩn Lấy mẫu đại diện Xử lý mẫu sơ Bảo quản mẫu Xử lý mẫu để phân tích Lựa chọn quy trình phân tích thiết bị tiêu chuẩn Tính tốn biểu diễn kết phân tích 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Florua xác định khả phân hủy phức màu Zr-eriochrome cyanine R, ZrL2: ZrL2 + H2O + 2F- → ZrOF2 + 2HLKhi mẫu 10,00 mL (tỉ trọng d = 1,00g/mL) chứa F- thêm vào 25,00 mL ZrL2, độ hấp thụ phức giảm từ 0,800 xuống 0,379 cuvet 1,00 cm Nếu độ hấp thụ phân tử ZrL2 2,17.105, tính ppm F- mẫu ? Áp dụng định luật Lambert – Beer: A1 = .l.CZrL2 = 0,800 (1) A2 = .l (25 CZrL2-10.CF-/2)/(25 + 10) = 0,379 (2) Biết l = cm,  = 2,17.105 , từ (1) tính CZrL2 CZrL2 = A1/(.l) (3) Thay (3) vào (2) tính CF-: CF- = (25A1/35 –A2).(7/(.l) CF-= (25.0,8 – 0,379).(7/(2,17.105.1,0)) CF- = 6,33.10-4M ppm F- = CF- 19.1000 = 6,33.10-4.19.1000 = 12,027 ppm Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích Cán làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA HĨA Tên học phần: Phân tích mơi trường Mã học phần: Dành cho nhóm/lớp: Số tín chỉ: 02 Thời gian làm (khơng kể thời gian phát đề): 90 phút Đề thi số: 10 Loại đề: Được sử dụng tài liệu Không sử dụng tài liệu  NỘI DUNG Câu (3,0 điểm) Phân tích đất: lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thơng số cần thiết? Câu (2,0 điểm) Trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, nguyên tắc hoạt động, định luật Lambert - Beer ưu nhược điểm phương pháp quang phổ UV-VIS ? Câu (2,5 điểm) Trình bày phương pháp xác định COD nước phép đo bicromat ? − Nguyên tắc ? − Cách tiến hành ? − Tính tốn kết ? Câu (2,5 điểm) Natri nitrit thường thêm vào thịt để ngăn phản ứng oxi hóa làm cho thịt có màu đỏ tươi khơng bị tái Giả sử bạn lập kế hoạch xây dựng phương pháp đo quang để xác định nitrit thịt dựa phản ứng tạo màu với N-1naphthylenediamine axitsulfanilic ( = 2,0.104) Nếu mẫu pha loãng đến 250 mL độ hấp thụ đo cuvet 1,00 cm bạn cần đề nghị khối lượng cân nồng độ trung bình mẫu khoảng 1,30 ppm NO2- có độ hấp thụ khoảng 0,4? Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 10 (Đáp án gồm 04 Trang) Câu Nội dung Điểm Phân tích đất: lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thơng số cần thiết ? 3,0 Lấy mẫu đất:  Lấy mẫu: − Lớp mặt → phân tích chất hữu − Các độ sâu khác → phân tích kim loại nặng − Các tầng khác → phân tích đất landfill  Dụng cụ lấy mẫu: dạng thuổng, ống, xoắn  Chú ý thời điểm lấy mẫu: − Hoạt động sinh học (ví dụ: mùa xuân mùa hè → tiêu thụ chất dinh dưỡng) − Mưa → thấm cấu tử (Leach of Components) − Phun thuốc trừ sâu sử dụng phân bón, lấy trước hay sau phun/bón phân Xử lý mẫu  Sấy khô mẫu: nhiệt độ thường hay < 30 0C 24  Nghiền → rây để loại hạt có kích thước lớn  Lấy mẫu để phân tích → nguyên tắc chia Phân tích thơng số Phân tích chất ô nhiễm hữu (C  g/kg) Khi phân tích chất hữu cơ, người ta thường dùng phương pháp GC Hàm lượng đất vào cở g/kg thấp Trước bơm vào GC, giai đoạn quan trọng cần phải chiết mẫu:  Chiết dung môi: − Dùng n - hexan, xăng nhẹ lắc với mẫu vài − Chiết Soxhlet: phương pháp dùng chất phân tích khơng phân hủy nhiệt độ dung mơi bay Mẫu dùng chiết Soxhlet phải khô Đối với mẫu chứa nước, chúng tạo nhũ tương với dung mơi cản trở q trình chiết, điều khắc phục cách sau: • Làm khơ mẫu Na2SO4 trước chiết • Có thể dùng dung mơi phân cực: axeton, axetonitril • Nếu mẫu khơng cho dung mơi thấm qua cấu trúc → chiết mẫu dung môi phân cực trộn lẫn với nước, ví 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 dụ: propanol- 2) Phân tích ion di động (Available Ions)  Chiết mẫu cách lắc với dung dịch chiết: NH4CH3COO, CH3COOH loãng, HCl loãng, EDTA  Ví dụ: − Xác định nitơ dễ tiêu đất: ngâm chiết KCl → khử dạng NH3/ NH4+ → kiềm hóa cất → chuẩn độ − Xác định nitơ hữu → phương pháp Kjeldahl Xác định tổng kim loại đất  Dùng hỗn hợp axit HF/ HClO4  Nung chảy với kiềm (Na2CO3/K2CO3) → hòa tan axit  Phân tích theo phương pháp nêu phân tích nước Xác định pH  Khái niệm: pH nước nằm cân với đất  Xác định: − Thêm lượng nước tối thiểu (đất nhão + nước) → đo pH thể huyền phù − Ngâm đất KCl hay CaCl2 khoảng → đo pH 0,25 0,25 0,25 0,25 Trình bày sơ đồ khối máy quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS, nguyên tắc hoạt động, định luật Lambert - Beer ưu nhược điểm phương pháp quang phổ UV-VIS ? Sơ đồ khối Xử lý Nguồn Thế hệ cũ (1) Bộ đơn Detector Mẫu sáng tín hiệu sắc (1) Thế hệ (2) Nguồn sáng Mẫu 2,0 Bộ đơn sắc 0,5 Detector mảng diot Xử lý tín hiệu (2) Nguyên tắc hoạt động: Chiếu chùm xạ đơn sắc vào dung dịch mẫu chứa chất hấp thụ ánh sáng Cường độ ánh sáng sau qua mẫu giảm, qua detector để biến tín hiệu quang thành tín hiệu điện chuyển qua tín hiệu số vào xử lý máy tính Định luật Lambert – Beer: Độ hấp thụ dung dịch tỉ lệ thuận với nồng độ chất hấp thụ ánh sáng, theo biểu thức: A = .l.C Trong đó: : hệ số hấp thụ phân tử (cm-1.L.mol-1) l: đoạn đường ánh sáng qua dung dịch (cm) C: nồng độ mol/L dung dịch chất hấp thu ánh sáng Ưu nhược điểm − Trang thiết bị phổ biến, kinh phí thấp 0,5 0,5 0,5 − Có nhiều quy trình phân tích phát triển cho nhiều chất − Quy trình đơn giản so với phương pháp phân tích cơng cụ khác − Chi phí phân tích thấp − Độ nhạy, độ tốt − Có thể tự động hóa − Độ nhạy chưa cao so với số phương pháp phân tích đại Trình bày phương pháp xác định COD nước phép đo bicromat ? − Nguyên tắc ? − Cách tiến hành ? − Tính tốn kết ? Nguyên tắc: Oxi hóa chất hữu nước lượng xác dư K2Cr2O7 mơi trường axit H2SO4, có xúc tác Ag2SO4, Hg2SO4 Đun hồi lưu hỗn hợp mẫu với chất phản ứng Chuẩn độ lượng dư K2Cr2O7 dung dịch chuẩn Fe2+ pha từ muối Mohr FeSO4.(NH4)2SO4.2H2O dùng thị Feroin Có thể dùng phương pháp đo quang UV-Vis để xác định COD, dùng chất chuẩn Kali hydro phthalate Xây dựng đường chuẩn cách chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn từ chất chuẩn Kali hydro phthalate có nồng độ COD tăng dần Oxi hóa chất hữu mẫu dãy dung dịch chuẩn lượng xác dư K2Cr2O7 mơi trường axit H2SO4, có xúc tác Ag2SO4, Hg2SO4 Cách tiến hành a/ Dùng pipet hút xác V0 mL mẫu vào bình chứa mẫu chưng hồi lưu xác định COD Thêm thuốc thử K2Cr2O7, H2SO4 chất xúc tác Ag2SO4, Hg2SO4 đun hồi lưu Lấy để nguội chuẩn độ lượng dư K2Cr2O7 Fe2+ dùng thi feroin b/ Đun hồi lưu đun ampun kín hỗn hợp mẫu với chất phản ứng Để nguội đo độ hấp thụ dung dịch bước sóng đỉnh hấp thụ K2Cr2O7 Xây dựng phương trình đường hồi quy dãy dung dịch chuẩn A = f(COD) tính cho mẫu Tính tốn kết + Theo phương pháp chuẩn độ: COD = (6CK2Cr2O7.VK2Cr2O7-VFe+.CFe2+).Đoxy.1000/V0 Theo phương pháp đường chuẩn: + Từ phương trình đường hồi quy, thay giá trị độ hấp thụ mẫu vào, tính COD mẫu Natri nitrit thường thêm vào thịt để ngăn phản ứng oxi hóa làm cho thịt có màu đỏ tươi không bị tái Giả sử bạn lập kế hoạch xây dựng phương pháp đo quang để xác định nitrit 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 thịt dựa phản ứng tạo màu với N-1naphthylenediamine axitsulfanilic ( = 2,0.104) Nếu mẫu pha loãng đến 250 mL độ hấp thụ đo cuvet 1,00 cm bạn cần đề nghị khối lượng cân nồng độ trung bình mẫu khoảng 1,30 ppm NO2- có độ hấp thụ khoảng 0,4? Áp dụng định luật Lambert – Beer, với C nồng độ sản phẩm phản ứng tạo màu N với thuốc thử ta có: A = .l.C (1) Theo định nghĩa ppmNO2 = (mNO2-/mmẫu).1000 (2) C = (mNO2-/MNO2-).(1000/V) (3) Biết A, ,l, từ (1) tính C = A/(.l) Biết C, V, từ (3) tính mNO2- = A/(.l).(MNO2-.V/1000) Biết mNO2-, ppm NO2-, từ (2) tính mmẫu = (A.MNO2-.V)/(.l.ppmNO2-) Thay số vào, tính mmẫu = (0,4.46.250)/(2,0.104.1,00.1,3) = 0,177 gam 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Ghi chú: (Mọi cách giải khác với đáp án, đúng, tính điểm tối đa) Bộ mơn Hóa phân tích Cán làm đáp án TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ... + Cán coi thi khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 04 Đáp án. .. -+ Cán coi thi khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 07 Đáp án. .. khơng giải thích thêm Bộ mơn Hóa phân tích Cán đề TS Nguyễn Hải Phong PGS TS Trần Thúc Bình ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Kèm theo đề thi học phần: Phân tích mơi trường Đề số: 06 Đáp án gồm 02 Trang Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bộ đề thì và đáp án hóa phân tích môi trường, 10 bộ đề thì và đáp án hóa phân tích môi trường

Từ khóa liên quan