BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG HỢP SLIDES PROTALK

24 182 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

TỔNG QUAN VỀ IFRS VÀ ÁP DỤNG IFRS ÁP DỤNG IFRS TẠI CÁC NƯỚC The standard-setting structure IFRS in a Political Environment Steps in the standard-setting process Hệ thống IFRSs/IASs The Conceptual Framework for Financial Reporting IFRS First-time Adoption of International Financial Reporting Standards IFRS Share-based Payment IFRS Business Combinations IFRS Insurance Contracts IFRS Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations IFRS Exploration for and Evaluation of Mineral Resources IFRS Financial Instruments: Disclosures IFRS Operating Segments IFRS Financial Instruments IFRS 10 Consolidated Financial Statements IFRS 11 Joint Arrangements IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities IFRS 13 Fair Value Measurement IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IFRS 16 Leases IFRS 17 Insurance Contracts Hệ thống IFRSs/IASs IAS Presentation of Financial Statements IAS Inventories IAS Statement of Cash Flows IAS Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 10 Events after the Reporting Period IAS 11 Construction Contracts IAS 12 Income Taxes IAS 16 Property, Plant and Equipment IAS 17 Leases IAS 18 Revenue IAS 19 Employee Benefits IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IAS 23 Borrowing Costs IAS 24 Related Party Disclosures IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans IAS 27 Separate Financial Statements IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures Hệ thống IFRSs/IASs IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 32 Financial Instruments: Presentation IAS 33 Earnings per Share IAS 34 Interim Financial Reporting IAS 36 Impairment of Assets IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 38 Intangible Assets IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 40 Investment Property IAS 41 Agriculture Practice Statement Practice Statement Management Commentary Practice Statement Making Materiality Judgements Conceptual Framework 2010 10 Sự thay đổi khuôn khổ lý thuyết 11 CÁC GIẢ ĐỊNH Hoạt động liên tục CÁC NGUYÊN TẮC Đo lường CÁC RÀO CẢN Chi phí Ghi nhận tài sản Ghi nhận nợ phải trả Ghi nhận doanh thu Cấp độ Áp dụng Ghi nhận chi phí CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH TÍNH Định tính Định tính nâng cao Khn khổ lý thuyết cho Báo cáo tài CÁC YẾU TỐ Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ Thu nhập Chi phí MỤC ĐÍCH Cung cấp thơng tin đơn vị báo cáo mà hữu ích cho nhà đầu tư tiềm năng, người cho vay người cấp tín dụng khác việc cung cấp nguồn lực tài cho đơn vị Cấp độ Cầu nối cấp độ cấp độ Cấp độ Mục đích báo cáo tài 12 13 Thay đổi IFRS 17 14 Thay đổi kế tốn th tài sản • Hầu hết kế thừa yêu cầu IAS 17; số yêu cầu cơng bố thêm Thay đổi kế tốn th tài sản • Th hoạt động trước vốn hóa Tồn bộ1 th tài sản kế tốn th tài Bảng cân đối Tài sản thuê Nợ tài Vốn chủ Báo cáo kết Chi phí hoạt động Chi phí tài Exemptions for short-term leases and leases of low-value assets © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org Báo cáo LCTT Dòng tiền hoạt động Dòng tiền tài Kế tốn th tài sản Mơ hình quyền sử dụng (right-of-use model) 15 • Một hợp đồng thuê đem quyền sử dụng tài sản khoản thời gian đổi lấy tiền tốn • Bên thuê báo cáo tài sản thuê nợ bảng cân đối, ngoại trừ hợp đồng thuê ngắn hạn tài sản giá trị thấp, theo giá trị khoản tốn tương lai • Tỷ lệ chiết khấu: tỷ lệ ngầm định hợp đồn th, hoặc, tỷ lệ ngầm định khơng có, sử dụng lãi suất biên vay bên thuê • Khơng bao gồm khoản tốn biến thiên hầu hết khoản tốn tùy chọn • Áp dụng cho danh mục, đơn giản việc đánh giá lại © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org Kế toán thuê tài sản Bảng cân đối kế tốn: Sẽ bao gồm gì? 16 • Tăng tài sản thuê nợ tài – tất thuê tài sản báo cáo bảng cân đối (ngoại trừ khoản thuê ngắn hạn tài sản thuê giá trị thấp) Tùy chọn toán (tương đối chắn) Bao gồm nợ tài chính: Chiết khấu Thanh toán cố định (bao gồm khoản toán gắn với lạm phát) Giá trị lại đảm bảo © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org • Khoản tốn cố định (bao gồm tốn gắn với lạm phát) • Thanh toán tùy chọn bên thuê tương đối chắn gia hạn ngồi thời hạn khơng thể hủy ngang • Khoản giá trị lại đảm bảo kỳ vọng Kế tốn th tài sản Bảng cân đối: khơng gồm gì? Th tài sản có giá trị thấp Th thời hạn ngắn Khoản toán biến thiên gắn với doanh thu sử dụng tài sản Thanh toán tùy chọn (khơng chắn) © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org 17 Không u cầu báo cáo nợ th tài Khơng bao gồm nợ thuê Cấu trúc số IFRSs Rules/application guidance Rules (exceptions) Rules (interpretations) Principles Concepts Application guidance to give effect to the principles © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org 18 Cấu trúc IFRSs khác Rules Exceptions Interpretations Broadly stated requirements (not based on concepts in Conceptual Framework) Application guidance to give effect to the broadly stated requirements © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org 19 Các lợi ích thách thức Các lợi ích • Giảm chi phí báo cáo tài theo nhiều chuẩn mực khác • Dễ dàng tiếp cận nguồn tài quốc tế, giảm chi phí sử dụng vốn cơng ty • Cho phép nhà đầu tư so sánh • Với nước phát triển: động lực để tăng cường đào tạo kỹ thuật chuyên môn chuyên gia 20 Lợi ích thách thức Các thách thức • Phức tạp • Ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn chủ • Các báo cáo có biến thiên lớn • Thiếu tương đồng 21 So sánh VAS vs IFRSs Lộ trình áp dụng IFRSs  Chiến lược kế tốn - kiểm tốn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Lộ trình áp dụng IFRSs  Có hai quan điểm  Công nhận áp dụng nguyên mẫu IFRS  Áp dụng VAS/VFRS cập nhật IFRS  Định hướng  Đến 2020: VAS/VFRS ban hành lại cập nhật IFRS  Các đơn vị có lợi ích cơng chúng chuyển đổi dần sang IFRS đến 2026 phải hồn thành chuyển đổi  Từ sau 2025 • Đơn vị có lợi ích cơng chúng: IFRS • Đơn vị khác: VAS/VFRS • SME: Chế độ riêng cho SME ... Contracts IAS 12 Income Taxes IAS 16 Property, Plant and Equipment IAS 17 Leases IAS 18 Revenue IAS 19 Employee Benefits IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance... broadly stated requirements © IFRS Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK www.ifrs.org 19 Các lợi ích thách thức Các lợi ích • Giảm chi phí báo cáo tài theo nhiều chuẩn mực khác • Dễ... Assets IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IAS 38 Intangible Assets IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement IAS 40 Investment Property IAS 41 Agriculture
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG HỢP SLIDES PROTALK, BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG HỢP SLIDES PROTALK

Từ khóa liên quan