Slide bài GIẢNG tài CHÍNH CÔNG

129 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CƠNG Sau học xong, người học sẽ:  Biết cấu quyền tài cơng  Lý giải vai trò nhà nước kinh tế  Hiểu chất tài cơng NỘI DUNG 1.1 Giới thiệu chung khu vực công 1.2 Giới thiệu tài cơng 1.3 Bản chất chức tài cơng 1.1 Giới thiệu chung khu vực công a Khái niệm khu vực công b Những vấn đề kinh tế a Khái niệm Khu vực dân Khu vực công Khu vực tư a Khái niệm Khu vực cơng Nhà nước Tổ chức cơng Chính quyền TW DN/Tổ chức tài Chính quyền địa phương DN/Tổ chức phi tài b Những vấn đề kinh tế vấn đề bản:  Sản xuất gì?  Sản xuất nào?  Sản xuất cho ai? b Những vấn đề kinh tế  Khu vực công nên sản xuất loại hàng hóa, dịch vụ mà khu vực tư thất bại  Tối đa hóa lợi ích tồn kinh tế  Đảm bảo hiệu công 1.2 Giới thiệu tài cơng a Khái niệm tài cơng b Cơ sở can thiệp nhà nước c Sự phát triển tài cơng a Khái niệm  “Tài cơng hoạt động thu chi tiền nhà nước, phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế hình thức giá trị trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhà nước nhằm phục vụ chức vốn có nhà nước” – Dương Thị Bình Minh 6.2.2 Kế toán tiền mặt kế toán vốn  Kế tốn tiền mặt: đo lường tài khóa dự vào thu – chi  Kế toán vốn: đo lường tài khóa có tính đến thay đổi giá trị phần tài sản mà phủ sở hữu 6.2.3 Bội chi ngân sách  BCNS tình trạng chi ngân sách vượt thu ngân sách năm 6.2.4 Nợ ngầm định  Là tình trạng quốc hội thông qua đạo luật cho phép cá nhân nhận khoản tốn từ phủ tương lai TÀI TRỢ BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Sau học xong, người học sẽ:  Biết cách thức tài trợ xảy bội chi ngân sách  Biết số sở lý thuyết làm đưa định phương pháp trài trợ thâm hụt ngân sách NỘI DUNG 7.1 Các phương thức xử lý bội chi ngân sách 7.2 Gánh nặng nợ tác động đến kinh tế vĩ mô 7.1 Các phương thức xử lý bội chi ngân sách 7.1.1 Tăng thuế cắt giảm chi tiêu 7.1.2 Phát hành tiền 7.1.3 Vay nợ 7.1.1 Tăng thuế cắt giảm chi tiêu  Tăng thuế việc huy động thêm nguồn lực tài từ kinh tế  Cắt giảm chi tiêu việc xác định loại bỏ bớt khoản chi tiêu thiếu hiệu  Lưu ý: Cả hai biện pháp có tác dụng phụ 7.1.2 Phát hành tiền  Là việc Ngân hàng trung ương phát hành tiền để bổ sung thâm hụt cho phủ vay để bổ sung thâm hụt 7.1.3 Vay nợ  Vay nước  Vay nước 7.2 Gánh nặng nợ tác động đến kinh tế vĩ mô 7.2.1 Quan điểm Lerner 7.2.2 Mơ hình liên hệ 7.2.3 Mơ hình tân cổ điển 7.2.4 Mơ hình Ricardo 7.2.1 Quan điểm Lerner  Vay nợ nước không tạo gánh nặng nợ  Vay nợ nước ngồi tạo gánh nặng nợ 7.2.2 Mơ hình liên hệ  Vay nợ có lợi cho hệ người già tạo gánh nặng nợ cho hế hệ trẻ 7.2.3 Mơ hình tân cổ điển  Vay nợ gây tác động chèn lấn tư nhân 7.2.4 Mơ hình Ricardo  Khơng có khác biệt tài trợ nợ hay thuế ... quyền tài cơng  Lý giải vai trò nhà nước kinh tế  Hiểu chất tài cơng NỘI DUNG 1.1 Giới thiệu chung khu vực công 1.2 Giới thiệu tài cơng 1.3 Bản chất chức tài cơng 1.1 Giới thiệu chung khu vực công. .. a Khái niệm khu vực công b Những vấn đề kinh tế a Khái niệm Khu vực dân Khu vực công Khu vực tư a Khái niệm Khu vực công Nhà nước Tổ chức cơng Chính quyền TW DN/Tổ chức tài Chính quyền địa phương... 1.3 Bản chất chức tài cơng a Bản chất tài cơng b Chức tài cơng a Bản chất tài cơng  Bản chất kinh tế  Bản chất trị b Chức tài cơng  Huy động nguồn lực  Phân bổ nguồn lực tài cơng  Tái phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài GIẢNG tài CHÍNH CÔNG , Slide bài GIẢNG tài CHÍNH CÔNG