Phiếu dự tuyển

2 27 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc , ngày .tháng năm 2019 (Dán ảnh 4x6) (3) PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Vị trí dự tuyển(1): Đơn vị dự tuyển(2): I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh Nam Nữ Dân tộc: Tôn giáo: Số CMND Thẻ cước công dân: Ngày cấp: .Nơi cấp: Số điện thoại di động để báo tin: Email: Quê quán: Hộ thường trú: Chỗ (để báo tin): Tình trạng sức khỏe: ,Chiều cao: ,Cân nặng: kg Thành phần thân nay: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Loại hình đào tạo: II THÔNG TIN ĐÀO TẠO Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng Tên trường, sở đào tạo cấp Trình độ văn bằng, chứng Số hiệu văn bằng, chứng Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xếp loại văn chứng III ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) Tôi xin cam đoan lời khai thật Sau nhận thông báo trúng tuyển tơi hồn thiện hồ sơ theo quy định Nếu sai thật kết tuyển dụng tơi bị quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng quan tuyển dụng./ NGƯỜI VIẾT PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; (2) Ghi tên quan, tổ chức, đơn vị có tiêu tuyển dụng; (3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ ... dụng quan tuyển dụng./ NGƯỜI VIẾT PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; (2) Ghi tên quan, tổ chức, đơn vị có tiêu tuyển dụng; (3) Người viết phiếu tích... trúng tuyển tơi hồn thiện hồ sơ theo quy định Nếu sai thật kết tuyển dụng tơi bị quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tơi chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu dự tuyển , Phiếu dự tuyển