NHỮNG văn bản PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH kế TOÁN KIỂM TOÁN

6 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

I Quản lý thuế Luật quản lý thuế 2006 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế Luật quản lý thuế sửa đổi Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định 83/2013/NĐ-CP Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TTBTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi Thơng tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 84/2016/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC) Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định thuế Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi, bổ sung Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TTBTC) Luật sửa đổi Luật thuế 2014 10 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế (được sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP) 11 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thơng tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Bộ Tài ban hành (được sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2017/TTBTC, Thông tư 06/2017/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực số nội dung sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập cá nhân quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế 71/2014/QH13 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi bổ sung Thông tư 95/2016/TT-BTC) II Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 Luật sửa đổi Luật thuế 2014 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản lý thuế sửa đổi sửa đổi Thông tư thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản Điều Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC) Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 12/2015/NĐ-CP Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành III Thuế Giá trị gia tăng Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi Nghị định 10/2017/NĐCP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 91/2014/NĐ-CP) Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi bổ sung Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TTBTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC) Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế (được sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP) IV.Thuế thu nhập cá nhân Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân (được sửa đổi, bổ sung (Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 91/2014/NĐCP Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Nghị định 65/2013/NĐ-CP Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi, bổ sung Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC) Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực số nội dung sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập cá nhân quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế 71/2014/QH13 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành (được sửa đổi bổ sung Thông tư 95/2016/TT-BTC) Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân (được sửa đổi, bổ sung (Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 91/2014/NĐCP V Thuế môn VI Thuế nhà thầu Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định lệ phí mơn Thơng tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí mơn Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực nghĩa vụ thuế áp dụng tổ chức, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập phát sinh Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài ban hành VII Xử phạt hành – Hóa đơn Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế Thơng tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành định hành thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn độc lập VIII Giao dịch điện tử Thơng tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành IX Hoàn thuế Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 Quy trình hồn thuế Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành X Luật lao động – BHXH Bộ Luật lao động 2012 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Luật việc làm 2013 Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động XI Kế toán Luật kế toán 2015 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế tốn Thơng tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Bộ Tài ban hành Thơng tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế tốn doanh nghiệp Bộ Tài ban hành Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐBTC Quyết định 234/2003/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành XII Giao dịch Tiền mặt Nghị định 222/2013/NĐ-CP toán tiền mặt Thơng tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài doanh nghiệp theo quy định Điều Nghị định 222/2013/NĐ-CP toán tiền mặt Bộ trưởng Bộ Tài ban hành XIII Các vấn đề khác thuế kế tốn Thơng tư 179/2012/TT-BTC quy định ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái doanh nghiệp Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư 102/2012/TT-BTC quy định chế độ cơng tác phí cho cán bộ, cơng chức Nhà nước cơng tác ngắn hạn nước ngồi ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Bộ Tài ban hành Thơng tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài ban hành ... 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động XI Kế toán Luật kế toán 2015 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế tốn Thơng tư 133/2016/TT-BTC... hành III Thuế Giá trị gia tăng Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế sửa đổi 2016... dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG văn bản PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH kế TOÁN KIỂM TOÁN , NHỮNG văn bản PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH kế TOÁN KIỂM TOÁN

Từ khóa liên quan